Sib ntsib rau cov koom cuab kev ntseeg nyob rau sab Asie pem lub chaw CEF

Lub hauv paus loj SNMM tau caw txhua cov koom cuab kev ntseeg tuaj sib ntsib, tuaj sib tham thiab nyias nthuav txog  nyias lub hom phiaj yuav npaj rau yav tom ntej no, txog ntawm tej kev nyuaj uas sd ho tau ntsib, sib qhia txog tej kev zoo siab tau tshwm sim los.

Ua li no mas hnub tim 17 lub 4 hli ntuj xyoo 2024, yog ib hnub uas cov koom cuab kev ntseeg nyob rau sab Asie tau tuaj sib koom pem lub chaw « CEF » nyob 58, rue de Breteuil 75007 Paris.

Muaj cov coj ntawm cov koom cuab kev ntseeg Philippines, Bengladesh, Indes thiab 2 tug niam tsev coj cov koom cuab kev ntseeg Tamouls nyob Sri Lanka thiab Hmoob. Peb nco ntsoov txog tus txiv plig Gabriel uas coj lub koom cuab kev ntseeg Vietnam ( Nyab Laj ) vim nws mus pw tsev kho mob lawm.

Kuv zoo siab tau mus fim thiab paub txog cov coj ntawm cov koom cuab kev ntseeg nyob sab Asie. Txoj kev sib fim no yog ib lub sij hawm tuaj nthuav tawm txog txoj hauj lwm peb tau txais hauv kev ntseeg. Tseem muaj yam ua rau yus muaj kev cia siab vim hais tias txawm peb nyias muaj nyias txuj los  qhov kawg peb sawv daws yeej muaj cov kev txhawj xeeb tib yam txog ntawm peb cov pawg ntseeg.

Haiv neeg Tamouls Srilankais lawv muaj ib pab hluas muaj peev xwm thiab kub siab heev. Lawv muaj txog li 71 tus hluas los txhawb lawv pawg ntseeg.

Thaum lub caij sib tham xaus, peb sawv daws pom tau tias txoj kev txhawj xeeb yog hais txog cov hluas ; Yuav ua li cas thiaj li pab tau cov hluas paub txog lawv lub luag hauj lwm nyob hauv pawg ntseeg thiab nyob rau hauv lub Koom Txoos Ntseeg Kav Tos Liv ?

Lub hauv paus loj SNMM mam nrog xav saib yuav npaj tau li cas nrog rau cov koom cuab kev ntseeg nyob sab Asie ib lub caij sib fim koom nrog rau cov hluas.

Yuav tsum xam pom txog tus hluas txoj kev kub siab thiab pab txhawb nws, pab kom nws loj hlob ntawm  txoj kev xav hauv nws lub neej, ntawm nws txoj kev ntseeg thiab ntawm nws tus kheej.

Xav kom cov hluas los hnov, los mloog thiab los hais lus nrog rau lwm tus hluas nyob hauv lwm pawg ntseeg.

Ntawm no yog lub hom phiaj yuav los coj peb sawv daws sib sau koom ua ib lub siab, kom peb thiaj li muaj txoj kev cia siab loj zuj zus tuaj !

niam Ntsuab Xwm YAJ / Joanne YANG, coordinatrice Aumônerie des Hmong de France.

Cécile YANG