Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Orléans

Khis tes thiab tis npe rau peb tus leej choj saib xyuas thiab coj peb hauv lub koom cuab kev ntseeg hmoob Fab Kis Teb Jean-Paul HAVARD

Hnub tim 9 lub 3 hli ntuj xyoo 2024.

Nws yog ib lub caij nyoog zwm cia rau hauv peb hmoob kav tos liv lub siab, ua rau peb sawv daws tuaj hnub ntawd kom peb ras los ua ib co zoo tim khawv.

 « Kuv sau koj lub npe rau hauv kuv txhais xib tes » His Xais 49: 16

Sob lus no coj peb rau hnub sib fim nyob ntawm lub zos Baule hauv lub xeev Loiret uas peb muab lub npe hmoob rau txiv plig Jean-Paul Havard, peb tus leej choj saib xyuas thiab coj peb hauv lub koom cuab kev ntseeg hmoob Fab Kis Teb.

Peb twb vam thiab cia siab tias yuav yog ib hnub tshav ntuj nrig ua peb lub tswv yim hom khaj rau txiv plig Jean-Paul Havard lub hmoov. Nws tsuas los nag xwb ! Puas yog Huab Tais Ntuj tso ib kob nag koob hmoov pub rau peb txhua tus tuaj txhua 4 ces kaum Fab Kis Teb tuaj ?

Hnub ntawv lub ntuj kuj tso ib lub cim rau peb pom zoo li ib tug duab zaj, raws li Huab Tais Tswv Ntuj tau cog lus rau Nom Hes nrog tus duab zaj lub caij dej nyab ntiaj teb tom qab 40 hnub. Txhais tau hais tias Tswv Ntuj yeej muab txoj kev Thaj Yeeb rau txiv plig Jean-Paul thiab nrog rau peb tsoom Hmoob sawv daws.

Yav dhau los mas muaj cov txiv plig laus OMI tau tuaj tshaj Ntuj lus rau Los Tsuas Teb, xws li txiv plig Nyiaj Pov / père Yves Bertrais, txiv plig Neej Vaj / père René Charrier, txiv plig Txhiaj Foom / père Daniel Taillez… Li no txiv plig Jean-Paul tau txais ib lub npe hmoob raws li peb hmoob kab lis kev cai.

Nyob Orléans, muaj txiv plig Tshaj Yeej / père François Roulleau, hnub no txiv plig Jean-Paul hu ua Paj Lug, txhais tau tias yog cov lus paj lug los puas cov lus paj. Tsis tas li kuj yog tus thwj tim Paj Lug.

Ib pab tub ntxhais hluas los hu nkauj coj lub txoos teev ntuj nrog rau 3 tug txiv tsev coj suab nkauj ntawm cov tiam lis xeev. Ib co niam tsev coj suab hauv lub tsev teev ntuj Don Bosco tuaj txhawb cov hluas no. Ua tsaug rau pab hluas uas lawv tau coj sawv daws hu nkauj kom muaj sia thiab hu ib co nkauj tawm tshiab nyob hauv phau ntawv nkauj tshiab.

Peb kuj tau npaj ib co rooj nthuav txuj ( ateliers ) txog txoj kev ua paj ntaub, txoj kev cog qoob cog loo thiab txoj kev sau ntawv kom pab txhawb yus txoj kev ntseeg thiab kom los paub txog haiv neeg hmoob.  Txhua lub rooj nthuav txuj tau npaj ib lub hom phiaj los qhia tias peb sawv daws koom los ua  kwv tij sib pab sib hlub sib hwm ; xws li tau caw cov los koom ntawd kom los xaws lawv lub npe ua paj ntaub, los cog noob rau hauv cov khob ntim av, los sau ib lo lus los puas ib zaj thov ntuj npaj rau lub sij hawm « txi ntuj » hauv lub txoos.

Muaj lo lus ua tsaug ntau rau pawg ntseeg Beaugency/Meung-sur-Loire uas lawv tau txais peb thiab qhib lub tsev teev ntuj Saint Aignan nyob ntawm lus zos Baule.

Peb yuav nco ntsoov txog tus Tsob Hwb Jean-Marie Dubernet thiab nws tus txij nkawm Christiane lub txiaj ntsim, uas nkawv kuj yog ob tug ua hauj lwm rau Pastorale des Migrants saib xyuas thiab txhawb lub tiam lis xeev Orléans.

Ua tsaug rau Annie Josse, uas nws yog tus coj thiab saib xyuas txog ntawm cov koom cuab kev ntseeg hauv lub Service National Missions et Migrations, nws tau tuaj fim peb thiab txhawb peb lub koom cuab kev ntseeg Hmoob.

UA TSAUG rau neb txhua tus tau txhawb nqa txhia yam thiaj li muaj hnub ntawd !!!!

Yog peb tsis xav kom txhua yam plam mus ces peb yuav tau kub siab los sib pab txhawb kom txoj kev tshaj Tswv Ntuj lus moo zoo thiab txoj kev qhuab qhia ntawm peb tej txuj muaj ntxiv, peb yuav tsum tau los sib koom tuav peb Hmoob keeb kwm thiab tej kab li kev cai thiaj yuav tsis ploj rau hauv peb lub neej yav tom ntej.

                       niam Ntsuab Xwm YAJ / Joanne YANG

Nyob rau ib lub ces kaum tsev, ze ntawm sab phab ntsa iav, nws muaj ib co tsoos tshob hmoob, ib co hnab ntaub, kaus mom thiab lwm yam zoo li ib co npauj npaim, ntoo cuam, ib co thawv ntim phuam ntawv.

Txhua yam ntawm cov khoom no mas nws yog ua paj ntaub tawm laug rau. Thaum peb pom cov xim,  thiab cov qauv paj ntaub zoo zoo nkauj mas yeej ua rau peb lub siab qhua txog.

Lub rooj nthuav ntxuj no nws tsis yog coj tej khoom tuaj teeb rau saib xwb, nws yog ib lub caij rau peb nco hawm txog peb tej txuj ci thiab peb lub npe hmoob.

Lub hom phiaj xav muab nthuav tawm mas yog  kom sawv daws nco txog txoj kev ua paj ntaub muaj nuj nqe kawg nkaus rau peb Hmoob.

Ntawm peb haiv Hmoob ib txwm txoj kev ua paj ntaub nws yeej yog ib leej niam qhia rau nws tus ntxhais.

Thaum kuv los npaj lub rooj nthuav txuj no mas kuv tshawb fawb paub txog keeb kwm ntawm txoj kev ua paj ntaub.

Ua ntej tiam 20, peb cov Hmoob tsis txawj ntaub txawj ntawv. Tiam sis lawv kuj txawj muaj tswv yim los xaws ua ib cov qauv paj ntaub uas nws zoo li ib co cim rau lawv.

Lub sij hawm tawg rog nyob rau tim Thaib Teb, cov niam tsev xaws ib co paj ntaub rau tej daim ntaub uas nws kos ib co tsiaj txhu thiab me nyuam tib neeg ; muaj muag tim tej tab laj tshav puam hmoob. Lub caij ntawd mas cov txiv tsev yeej tau los xyaum xaws paj ntaub los pab cov niam tsev.  Cov paj ntaub ntawd nws xaws txog peb hmoob lub neej nyob tim Los Tsuas Teb thiab Thaib Teb kom peb nco ntsoov txog peb lub neej dhaum los lawm.

Xaws paj ntaub mas yog sib yus ob txhais tes thiab yuav tsum muaj siab vim nws sib sij hawm ntau.

Zoo li yog ib qho txuj ci nws yuav ploj zuj zus vim hais tias muaj cov tshuab hlau txawj xaws tau paj ntaub thiab tib neeg lub luag hauj lwm khwv noj khwv haus ua rau lawv tsis muaj siab los xyaum thiab tsis muaj sij hawm rau.

Hnub no, ib txhia kuj nyiam xaws paj ntaub rau tej khoom cia rau saib hauv vaj hauv tsev kom zoo nkauj.

Thaum qhov kawg ntawm lub rooj nthuav txuj, txhua tus cov niam tsev tuaj koom ntawd los xyaum tawm laug. Peb cov niam tsev Hmoob kuj los qhia thiab pab lawv tawm laug. Txawm lawv los xyaum xwb los lawv muaj kev zoo siab hlo los xaws lawv lub npe, xaws ib lub paj los puas ib lub plawv paj ntaub.

Muab xav los mas txoj kev ua paj ntaub nws yog ib txoj kev sib fim, txuas kev phooj ywg thiab kom los tsim kev ywj pheej.

Tiam sis yog thaum peb muab txoj kev ua paj ntaub saib ntawm kev ntseeg los mus mas nws muaj nuj nqe tshwm sim pub rau peb paub.

Txhais tau hais tias yus xav muaj kev phooj ywg zoo nws yog los ntawm yus lub siab coj zoo ib yam li yus xaws ib cov qauv paj ntaub kom zoo nkauj tshaj li.

Txhais tes ua paj ntaub…

Txoj kev cog qoob cog loo muab tau ib lub ntsia lus tseem ceeb nyob hauv zaj paj lug uas Yes Xus hais txog lub noob zaub roj.

Ib lub me nyuam noob zaub me me txawj hlob luaj li ib tsob ntoo, ces tej noog  ya saum ntuj los nkaum hauv. Txoj kev qhuab qhia kuj zoo li ib txoj kev cog qoob loo tawg paj txi txiv thiab kom muaj kev kaj. Yuav yog muaj koob muaj hmoov pab thiaj li yuav loj hlob thiab huam vam.

Kuv yeej lees tau tias kuv tsis txawj cog tej qoob loo. Thaum kuv los npaj lub rooj nthuav txuj no, nws kuj ua rau kuv txaus siab los cog paj, cog txiv ntoo thiab cog zaub rau hauv kuv lub vaj kom cia tau saib zoo nkauj. Cia li ua rau kuv xav txog tias txawm kuv tsis paub cog qoob loo los kuv yeej muaj lub peev xwm yuav los tsim kom tau tej yam zoo nkauj thiab zoo noj pub rau kuv thiab rau luag tej tib si.

Kuv yog ib leej niam thiab kuv kuj yog ib tug coj qhia kev ntseeg rau ib pab hluas, kuv yeej ntshaw kom txhua yam kev qhia nws yog tam li ib co noob me me yuav loj hlob ua tswv yim thiab kev kawm hauv kuv pab me nyuam thiab kuv pab tub ntxhais hluas ntawd. Vam thiab cia siab tias lawv yuav xeev los ua ib co tib neeg muaj kev kaj ib yam li tsob ntoo txi txiv thiab loj loj ntxoov rau txhua leej txhua tus.

Txoj kev cog qoob loo nws qhia tau ntau yam txhawb tau kuv kom paub zoo txog tej nroj tsuag thiab muaj kev fim nrog cov neeg nyob ze ntawm kuv. Li no kuv kawm tau tias tsis txhob lam xav tias tej yam me nyob  hauv kev cog qoob loo los puas nyob hauv lub neej tsis muaj nuj nqe. Yuav tau qhib lub siab los xam pom tias txhua yam noob me me yog ib lub noob cia siab, muaj kev thoob tsib thiab muaj kev hlub yus yuav tau los muab cog kom txhawb tau yus lub neej thiab lwm leej lwm tus lub neej, ib yam lub me nyuam noob los ua tau ib tsob ntoo loj. 

Txhais tes cog qoob loo…

Thaum ub, peb Hmoob nyob pem toj siab, nyob ua pab ua pawg hauv tej lub zos tim Los Tsuas Teb.

Hmoob lub neej mas yeej los nyob raws kwv raws tij. Rau ib txhia mas kuv los sib raws tsis tau.

Nyob kev deb ces yuav xa moo tsis yooj yim kiag li. Txhua lub zos nws yeej muaj ib tug tswv zos. Thaum cov Hmoob xav tau kev pab, kev tshaj xo, lawv kuj mus thov kom tus tswv zos pab nrhiav ib tug neeg mus tshaj lub moo uas yog yuav tau mus taw kom txog ntawm lub zos ntawd.

Peb Hmoob tsis muaj tus ntaub ntawv, tsis muaj ib txoj kev twg yuav los pab kom tshaj moo tau yooj yim.

Txij li txiv plig Nyiaj Pov thiab tus mes kas uas yog William A. Smalley thiab tus Xib Hwb Linwood G. Barney lawv los sib pab tsim thiaj li tau cov ntawv RPA rau peb haiv Hmoob siv los txog niaj hnub no.

Txiv plig Nyiaj Pov tau nyob ib lub sij hawm ntev nrog Hmoob vim tias nws xav mloog lawv hais lus thiab xav nkag siab Hmoob lo lus ; li no nws thiaj sib cov ntawv latin thiab txuas ib co cim kom sau tau peb Hmoob lo lus.

Hauv lub caij nyoog ntawd, txiv plig Nyiaj Pov tau sau ib co phau ntawv hais txog Hmoob tej kab ke xa plig, kwv txhiaj thiab txhais phau Ntawv Moo Zoo.

Rau kuv tus kheej, kuv muaj hmoo tias kuv niam tau siv nws lub sij hawm los qhia ntawv hmoob rau peb pab nus muag thaum kuv tseem yau. Kuv tau mus nyob ib ntus tim teb chaws Mes Kas uas kuv pom tias cov hluas mes kas thiab dub mes kas lawv txawj hais lus thiab sau ntawv hmoob. Lawv txawj hais kwv txhiaj tom tshav pob thaum noj peb caug.

Nws yog ib yam txhawb tau kuv txoj kev xav thiab kuv yog Hmoob ces kuv yuav tau xyaum tiag kom kuv paub sau thiab hais lus kom zoo dua los npaj qhia rau kuv tej me nyuam mus yav tom ntej.

Lub rooj nthuav txuj no pab tau kuv kawm tau ntau yam thiab ua tau kom sawv daws txawj mloog thiab muaj kev sib qhia thiab sib pauv tswv yim. Nws yog muaj txiv plig Cwj Vuam Chiv thiab Xaiv Tsom Yaj nkawv ob tug los nthuav txog txiv plig Nyiaj Pov lub luag hauj lwm tsim tus ntawv Hmoob rau peb haiv Hmoob.

Tus ntawv Hmoob peb sib no nws hloov tau peb haiv Hmoob lub neej. Nws pab tau peb Hmoob sib txuas lus, sib nug moo mus thoob lub ntiaj teb thiab sau tau txhua yam peb lub siab xav tau. Nws yog ib tug txuj tam li tus yawm sij qhib tau lub qho rooj rau peb mus kom tau deb.

Nws sau tau peb cov lus uas qhia tias peb los ua Huab Tais Yes Xus ib tug thwj tim. Tus niam ntawv tsim tau mas zoo li lub tsho looj ib tug tib neeg, los sib puas ib haiv neeg, tiam sis qhov tseeb nws yog lub cim ntawm peb lub npe Hmoob.

Txhais tes sau ntawv

Tshaj moo qaij qaug nyob Orléans

YAJ Paj Yeeb (Mme THOJ Tsuj Vws)

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Niam THOJ Tsuj Vws yug hnub tim 5 / 04 / 1939 nyob Nplog teb, tau tas sim neej rau hnub tim 14 / 10 /2023 nyob lub zos Orléans. Nws muaj li 84 xyoo. 

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 28 / 10 / 2023 rau 29 / 10 / 2023 tuaj no

Ferme de la Sauvagère

Lieu-dit la Sauvagère

45510 Vienne en Val

Samedi 28 Octobre 2023

10H00 : Tos txais tus qauv

20H30 : Pib kab ke xa plig

Dimanche 29 Octobre 2023

11:00 : Caij teev ntuj

14H30 : Teev saw Mab Liab

Lundi 30 Octobre 2023

10H00 : Teev ntuj hauv tsev teev ntuj Saint Jean Bosco rau tus qauv

140 Rue de l’Argonne

45000 Orléans

11H30 : coj tus qauv mus sam sab rau tim lub Grand cimetière d’Orléans

1 Boulevard Lamartine

45000 Orléans

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Niam THOJ Tsuj Vws tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv Niam.

« Ua Tswv Ntuj ib tug tub txib… »

Nyob zoo txog peb ib tsoom ntseeg sawv daws,

Wb ob niam txiv tau mus nrog cov phooj ywg ntseeg los tsuas teev ntuj nyob hauv chav tsev ntawm Don Bosco, hauv lub nroog Orléans.

Tus leej choj Kiettisack (Antoine) nws yog cov phooj ywg los tsuas lawv tus txiv plig coj lawv teev ntuj tau ntau lub xyoo los.

Txiv plig Kiettisack yog ib tug leej choj txais lub cim tiag tes nyob rau tim teb chaws Los Tsuas.

Yog li no, nws tuaj kawm ntawv ntawm pab MEP ( Mission étrangère de Paris ) nyob pem Paris tas nws lub caij nyoog lawm,

nws yuav tau rov qab mus teb chaws Los Tsuas.

Nws yog ib tug txiv plig paub hais 3 hom lus xws li lus los tsuas, lus nyab laj thiab lus fab kis. 

Hnub tim 25 lub 6 hli ntuj no thaum 11h, hauv lub tsev teev ntuj Don Bosco, txiv plig Kiettisack tuaj ua lub txoos teev ntuj 

nrog tus txiv plig Jean-Louis Rodriguez.

Tom qab teev ntuj tas, yuav npaj khi tes rau txiv plig Kiettisack.

Thov caw sawv daws tuaj koom thiab tuaj pab txhawb. Tsis tas li thov sawv daws pab npaj khoom noj haus tuaj pab txhawb.

kuv pom tau tias txiv plig Kiettisack yog ib tug txiv plig txawj hu nkauj teev ntuj ua lus los tsuas. Nws kub kub siab txhawb thiab pab 

pawg ntseeg los tsuas nyob ntawm Orléans no. 

Nws yuav mus tsev yuav ua rau sawv daws uas tau paub txog nws muaj kev tshua txog nws ib ntus. 

Thov kom Huab Tais Yes Xus coj txiv plig Kiettisack nws txoj hauv kev kom mus txog nws lub teb chaws. 

Kom nws coj nws lub siab ruaj khov thiab kom nws txoj kev ntseeg loj hlob ua rau nws nyob kaj siab lug los ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm.

Amen.

église saint Jean Bosco: 140, rue de l’argonne 45000 Orléans

Niam Ntsuab Xwm Yaj

Tshaj moo qaij qaug nyob Orléans

THOJ Tsuj Vws

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias THOJ Tsuj Vws yug hnub tim 01 / 07 / 1937 nyob Huab Xais Nplog teb, tau tas sim neej rau hnub tim 16 / 01 /2023 nyob lub zos Orléans. Nws muaj li 85 xyoo. 

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 28 / 01 / 2023 rau 29 / 01 / 2023 tuaj no

Ferme de la Sauvagère

Lieu-dit la Sauvagère

45510 Vienne en Val

Samedi 28 Janvier 2023

10H00 : Tos txais tus qauv

15H30 : Pib kab ke xa plig

Dimanche 29 Janvier 2023

11:00 : Caij teev ntuj

14H30 : Teev saw Mab Liab

Lundi 30 Janvier 2023

10H00 : Teev ntuj hauv tsev teev ntuj Saint Jean Bosco rau tus qauv

140 Rue de l’Argonne

45000 Orléans

11H30 : coj tus qauv mus sam sab rau tim lub Grand cimetière d’Orléans

1 Boulevard Lamartine

45000 Orléans

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau THOJ Tsuj Vws tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv Txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Paris

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Yaj Vam Pheej yog Yaj Tswv Nkaub tus tub tau tas sim neej lawm. yug hnub 23 / 10 / 1968 nyob Vientiane nyob Los Tsuas teb tau tas sim neej hnub 16 / 09 / 2022 lawm. Nws muaj 53 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 24 / 09 /2022 rau 26 / 09 / 2022 tuaj no.

Ferme de La Sauvagère

Lieu – dit La Sauvagère

45 510 Vienne – en – Val

Samedi 24 / 09 / 2022 :

 • 10 h 00 : Tos txais tus qauv.
 • 16 h 30 : Kab ke xa plig ntu 1
 • 21 h 00 : Kab ke xa plig ntu 2

Dimanche 25 / 08 / 2022 :

 • 11 h 00 : Caij teev ntuj
 • 15 h 00 : Teev saw Mab Liab

Lundi 26 / 09 / 2022 :

 • 10 h 00 : Teev ntuj tom tsev teev ntuj Paroisse Saint Jean Don Bosco 140 Rue de l’Argonne 45 000 Orléans.
 • 11 h 30 : Mus tim toj ntxa Cimetière Grand cimetière d’Orléans 1 Boulevard Lamartine 45 000 Orléans.

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Yaj Vam Pheej tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Loiret 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Vaj Ntsum tau tas sim neej lawm. yug hnub 01 / 07 / 1945 nyob Xieng Khouang nyob Los Tsuas teb tau tas sim neej hnub 27 / 06 / 2022 lawm. Nws muaj 76 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 09 / 07 /2022 rau 11 / 07 / 2022 tuaj no.

Salle des fêtes de Charsonville

45130 Charsonville

Samedi : 09 / 07 / 2022 :

 • 10 h 00 : Tps txais tus qauv.

Dimanche : 10 / 07 / 2022 :

Lundi : 11 / 07 / 2022 :

 • 10 h00 : Teev ntuj tom tsev teev ntuj l’église de Tournoisis à Tournoisis
 • 11 h 30 : Mus tim toj ntxa Cimetière de Patay 45 310 Patay

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau niam Ntsum Vaj tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv niam.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Loiret 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Xyooj Txheem yug hnub tim 18 / 01 / 1985 nyob rau Mana guyane française tau tas sim neej rau hnub tim 24 / 02 / 2022. Nws muaj li 37 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 05 / 03 /22 rau 07 /03 / 2022 tuaj no.

sev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev :

Salle des fêtes La Cour – Marigny

45 260 La Cour – Marigny

Samedi 05 / 03 / 2022 :

 • 11 h 00 : Tos txais tus qauv.

Dimanche 06 / 03 / 2022 :

Lundi 07 / 03 / 2022 :

 • 11 h 00 : Teev ntuj tom lub tsev teev ntuj

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Xyooj Txheem tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv tus tub.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Yaj Ntxoov Tsua yug hnub tim 30/06/1984 nyob rau Mana guyane française tau tas sim neej rau hnub tim 21/02/2021. Nws muaj li 36 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 07/03/21 rau 07/03/2021 tuaj no.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev :

Salle funéraire Caton

11 route de Blois

45 380 La Chapelle St Mesmin

Dimanche : 07 Mars 2021

 • 8 h 30 : Tos txais tus qauv
 • 10 h 00 : Teev ntuj
 • 14 h 00 : Kab ke xa plig ntu 2+ teev sawv Mab Liab

Lundi 08 Mars 2021

 • 10 h 00 : Teev ntuj tom lub tsev teev ntuj église de St André de Patay 3 place de la Halle 45 320 Patay
 • Départ pour le cimetière de Patay Rue de la gare 45 310 Patay

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Yaj Ntxoov Tsua tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev 45


Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Xyooj  Qhia ( Siong Paul ) yug hnub tim 10/11/1977 nyob rau Luang Prabang (Los Tsuas teb) tau tas sim neej rau hnub tim 03/10/2020. Nws muaj li 42 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 10, 11 ,12 lub 10 hli 2020 tuaj no.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau nyob rau lub chav tsev :

Lieu-dit Les Petites Bordes

45450 Donnery

Samedi 10/10/2020 :

 • 11 h 30 : Tos txais tus qauv
 • 20 h 00 :Kab ke xa plig ntu 1 thiab ntu 2

Dimanche 11/10/2020 ;

 • 10 h 30 : Teev ntuj
 • 16 h 00 : Teev saw Mab Liab

Lundi 12/10/2020 :

 • 10 h 00 : Teev ntuj tom lub tsev teev ntuj église de Donnery
 • 11 h 15 : Coj mus sam sab hauv lub toj ntxas de Donnery

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Xyooj Qhia ( Siong Paul) tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv tus tub.