Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim txi txiv

Lub caij « Pentecôte » yog lub caij peb nco thiab hawm txog Leej Tswv Yim Ntshiab nqe los rau saum peb tom qab Yes Xus nce mus saum Ntuj.

Hnub « Lundi de Pentecôte » uas yog hnub tim 20 lub 5 hli ntuj 2024 no, peb paub thiab nkag siab tias Leej Niam Mab Liab nws yog lub Koom Txoos Ntseeg, txhais tau tias yog Yes Xus lub cev. Leej Niam Mab Liab nws yog lub Koom Txoos Ntseeg kom los sau tau peb txhua tus ua ib pab ib pawg, kom peb lub siab los koom tau ua ke. Li no, peb thiaj sawv tau los ua Yes Xus lub cev.

Kuv tau mus koom pab ntseeg ntawm lub tsev teev ntuj Don Bosco nyob Orléans hauv lub xeev Loiret hnub lundi de Pentecôte hnub tim 20 lub 5 hli tas no. Cov leej phauj nyob hauv pab «  Assomption » lawv coj peb mus sau siab nyob tom lub tsev teev ntuj loj « Basilique » hauv lub zos Cléry Saint André hauv xeev Loiret.

Hnub ntawd, peb xub mus teev saw Mab Liab, txuas mus, peb koom lub txoos teev ntuj. Lub caij peb teev ntuj ua ke yog ib lub caij txhawb peb txoj kev ntseeg thiab qhib peb lub siab los rau peb lub tswv yim kom peb thiaj li yuav los txais tau Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim.

Tom qab peb los so noj su tas, tus leej phauj muab ib lub hnab rau peb ib leeg ib thib los rho ib daim ntawv uas sau ib lub npe.

Yus rho tau leej twg lub npe ces yus tau nrog tus neeg ntawd ua khub mus taug kev. Peb muaj li nees nkaum tawm leej. Peb ua khub ib yam li 2 tug thwj tim taug kev mus Emmaüs. Yes Xus thiaj li los ntsis nkawd…

Thaum peb mus taug kev ze li 45 min, peb tham txog lub ntsiab lus hais txog « Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim txi txiv », saib peb nkag siab li cas. Peb tham lwm yam txog ntawm peb tus kheej los tau thiab…

Sawv daws rov los txog chaw, peb rov los sib fim ; tus leej phauj muab ib cov ntawv los rau peb nyias rho nyias daim.

Nyob hauv cov ntawv ntawd, nws sau ib lo lus ; yog ib lub txiaj ntsim ntawm Leej Ntuj Plig uas nyias yuav tau txais raws li nyias txoj hmoov hnub peb sib sau ntawd.

Txhua txhua cov lus sau rau cov ntawv peb xaiv tau, nws yog Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim tawg paj txi lub txiv haum rau yus txoj koob hmoov tiag tiag li !

Ntawm kuv tus kheej, kuv ceeb thiab zoo siab tias kuv txoj hmoov xaiv tau daim ntawv sau Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim txi txiv yuav los txhawb kuv txoj kev ntseeg.

Txhua yam yus tso plhuav rau lub Ntuj lawm ; lub Ntuj paub txog yus lub siab zoo tshaj yus paub yus tus kheej. Li no, Leej Ntuj Plig thiaj li pub lub txiaj ntsim li nws pom zoo rau kuv.

Cov phooj ywg ntseeg lawv yeej tau txais ib lub txiaj ntsim txhawb lawv txoj kev ntseeg ib yam thiab.

Kuv tau txais lub txiaj ntsim raws li Leej Ntuj Plig pom zoo lawm, kuv mam li los muab lo lus uas yog lub « txiv » ntawd coj los xav thiab coj los kho kuv tus kheej nyob hauv txoj kev ntseeg kom loj hlob mus thiab ruaj khov mus. Amen !

Lub Basilique nyob Cléry Saint André, yog ib lub tsev teev ntuj uas tus Nom Huab  Tais  Fab Kis « Louis XI » thiab nws tus poj niam thib 2 tau zwm cia nyob hauv.  Nws tau ua Fab Kis tus Nom Huab Tais thaum xyoo 1461 mus txog xyoo 1483. Lawv txawb cia nkawv ob lub khauj khaum tob hau nyob hauv qab lub Basilique.

Niam Ntsuab Xwm YAJ / Joanne YANG

Cécile YANG