Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Author Archive by Ntsuab-Rwg Thoj

Pawg ntseeg hmoob nyob Fab Kis teb mus sau siab rau tim Los Mas xyoo 2019

Samedi 27 Avril 2019 thaum tsaus ntuj

Cov ntseeg nyob cov xeev ntuj tuaj sib fim

Pawg ntseeg nyob Loiret

Pawg ntseeg nyob ib cheeb tsam Paris

Pawg ntseeg nyob Bretagne

Pawg ntseeg nyob Caen thiab Le Mans

Pawg ntseeg nyob Rhône-Alpes

Dimanche

Peb pawg ntseeg mus so rau lub tsev txais qhua hu ua :  » Regina Caeli »

Peb pawg ntseeg kuj tau mus koom lub txoos teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntus Basilique Saint-Pierre

Thaum teev ntuj tas, peb kuj tau nyob tos txiv Vaj Qhia François tawm tuaj rau peb pom thiab foom moov zoo rau tag nro cov ntseeg tuaj saib nws hnub ntawv.

Thaum noj su tas, pawg ntseeg kuj tau mus saib lub colisée, yog qhov chaw thaum ub cov los mas ua si nyob hauv tsis tas lis ntawv, qhov chaw ntawv kuj yog ib qho chaw ua thaum ub cov los mas muab thawj cov ntseeg rau tsov tom thiab.

Lundi sawv ntxov

Cov ntseeg kuj tau mus saib la Basilique SAINTE MARIE MAJEURE, thawj lub tsev teev ntuj ua cov los mas ua zwm rau niam Mab Liab. Thaum ntej yog ib lub tsev teev ntuj me me tias sis tub Vaj qhia Sixte III kom lawv muab ua ib lub tuam tsev loj teev hawm niam Mab Liab.

Txuas ntxiv mus pawg ntseeg kuj tau mus saib la Basilique SAINT JEAN DU LATRAN, yog nyob ntawm thaj av tus tswv av hua Du Latran no, yog nyob hauv lub tuam tsev teev ntuj no, Vaj Qhia lawv tso lub rooj ua Yes xus noj pluas mov kawg nrog nws cov thwj tim thiab lawv tseem khaws ua puav pheej ib qhov xwb kuab thaum lawv muab dej rau Yes xus hauv saum ntoo cuam.

Noj su tas peb kuj tau mus saib cov txiv plig Oblats de Marie Immaculée (OMI) nyob Rome. Tsus txiv plig saib xyuas lub tsev Thomas KLOSTERKAMP,

Tus txiv plig loj saib xyuas tag nrho cov Oblats nyob ntiaj teb Louis LOUGEN tau txais peb pawg ntseeg hmoob, lub caij ntawv nws kuj tau muab tus tswv qhia tsa lawv pab Oblats foom hmoov zoo rau peb thiab nws tau qhib 3 qho puav pheej ua lub tsev Oblat tau ceev tsev pub rau peb pawg ntseeg thiab.

Peb tus thawj tswj kuj tau cev lus ua cov txiv plig Oblats tsaug, vim muaj lawv peb cov hmoob thiab tau hnov txog tswv ntuj lub koob meej.

Ua ntej yuav tawm hauv ov txiv plig Oblats lub tsev mus, peb kuj tau ua ib thaj mes xas ua lus fab kis tias sis peb hu nkauj teev ntuj ua lub hmoob yog tus txiv plig Angelo PELIS yog tus ua thaj mes xas rau peb.

Mardi

Peb tsoom ntseeg kuv tau mus saib Vatican cov tsev cia puav pheej, ua cov Vaj Qhia tau khaws cia txij li xyoo XIII xyoo dhau los, vim tias cov puas pheej ntawv qhia txog txoj kev ntseeg ntuj.

Lub tsev puav pheej ntawd muaj ntau ntau lub xws li :

 • tsev cia puav pheej Pio-Clémentino
 • chaw pw de Raphaël
 • Pinacothèque
 • Galeries des cartes
 • tsev cia puav pheej Grégorien égyptien
 • tsev cia puav pheej grégorien étrusque
 • tsev cia puav pheej Pio Cristiano
 • tsev teev ntuj Sixtine
 • Braccio Nuovo
 • tsev cia puav pheej ntawm cov tseb (Musée des carrosses)
 • tsev cia puav pheej éthnologique

yog nyob hauv lub tsev teev ntuj Sixtine, peb pawg ntseeg nyob ntev zog vim tias yog tus thas xim Michel Ange nws teeb cov ntsiab lus thaum txog hnub kawg tswv ntuj yuav los txiav txim rau ntiaj teb neeg.

Peb los xau rau lub tuam tsev teev ntuj Basilique Saint Pierre, qhov chaw ua cov neeg ntseeg kub siab tshaj.

Thaum kawg, peb tawm los saib thaj chaw tag kis peb yuav tuaj saib txiv Vaj Qhia.

Peb kuj muaj ib pab ntseeg nrog rau peb tus txiv plig mus saib lub Dicastère yog saib cov neeg pej kum teb, yog tus txiv tswv qhia Bruno MARIE DUFFE, los txais peb pawg ntseeg.

Mercredi

Peb pawg ntseeg npaj siab mus saib txiv Vaj Qhia François, peb mus ntxov tias sis neeg twb tuaj puv thaj chaw tas lawm,

Peb xav tias peb yuav tau zaum cov rooj nyob puag nram qab, peb yuav tsis pom Txiv Vaj Qhia François, li, tiam sis peb tus thawj tswj tau thov lub Tsev ua ntaub ntawv ntawm Vatican kom lawv tso peb mus nyob ze ntawm Txiv Vaj Qhia.

Peb pawg ntseeg hmoob tsis xav tias peb yuav muaj txoj hmoo zoo, peb yuav tau mus zaum ntawm Txiv Vaj Qhia François sab xis, qhov ntawv ua tau peb pawg ntseeg cheem tsis tau peb cov kua muag vim peb zoo siab heev tias tsis yog npau suav, yog muaj tseeb lawm.

Peb tus tswj lub aumônerie hmoob fab kis teb tau muab ib phiaj xauv hmoob rau txiv Vaj Qhia François ua puav pheej tias yog tag nrho tsoom ntseeg nyob fab kis teb av loj muab rau txiv Vaj Qhia François ua hmoob ntiag tug no.

Thaum Txiv Vaj Qhia François txais lub xauv lawm, peb pawg ntseeg zoo siab heev, peb paub tias tam sis no peb cov hmoob yuav muaj suab thiab nto npe tias peb yog ib pab neeg ntseeg txog tswv ntuj nyob rau hauv lub koom txoos ntseeg ua txiv Vaj Qhia François yog tus tswj.

Tau 40 xyoo peb cov hmoob tuaj nyob rau fab kis teb yog thawj zaug ua peb pawg ntseeg hmoob tau tuaj sib sau siab thiab tuaj ntsib txiv Vaj Qhia nyob rau Los mas.

Pawg ntseeg yees ib daim duab nyob ntawm thaj chaw ua peb tau ntsib txiv Vaj Qhia François.

Thaum kawg peb pawg ntseeg tau mus saib lub tuam tsev teev ntuj Basilique SAINT PAUL HORS LES MURS, nws nyob tawm ntawm Los mas cov phab ntsa, lub tuam tsev teev ntuj lawv ua rau ntawm leej ntshiab Paj Lug lub ntxa.

Txiv plig Txhiaj-Foom tsiv mus nyob Lyon lawm

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg, txiv plig Txhiaj-Foom ( Père Daniel Taillez) tau tsiv ntawm Pontmain mus nyob rau nram Lyon lawm vim nws muaj mob. tus txiv plig saib lub tsev nram Lyon hu ua : Luc Athimon.OMI Nws qhov chaw nyob tam sis no yog :

 • EHPAD St François d’ASSISE
 • 18 Rue Raymont
 • 69 001 Lyon

Yes Xus, uas yog lub chaw cia siab ntawm Tswv Ntuj thiab txoj kev cia siab ntawm neeg kev sis ntsib.

Yes Xus, uas yog lub chaw cia siab ntawm Tswv Ntuj thiab txoj kev cia siab ntawm neeg kev sis ntsib.

 

Tsoom nkauj muam thiab kwv tij, hnub puav no yog hmoov Yes Xus yug los, yog lub sij hawm uas kuv xav txog tias thaum ntawd, cia muab hais li no, txoj kev cia siab los txoos rau lub ntiaj teb nrog Tswv Ntuj tus tub kev los thawj ua neeg. Txoj kev Yes Xus yug, hais tau rau peb tias yog txoj kev cia siab tiag, uas pom thiab nkag siab tau, vim los ntawm Tswv Ntuj tsim.

Kev cia siab ntawm tus neeg ntseeg txog qhia tau tias, yeej tseeb tiag uas raws txoj kev nrog Yes Xus mus rau Tswv Ntuj uas nws tos peb. Raws li, nws los khaws ib lub neej yooj yooj yim, lub nkuaj nyug ua tau rau txoj kev cia siab nkag rau cov neeg muaj meej lub siab ib leeg zuj zus : Yes Xus uas yog lub chaw cia siab ntawm Tswv Ntuj, thiab txoj kev cia siab ntawm neeg kev sis ntsib. Mab Liab, Leej Niam chaw cia siab, uas muaj kev zoo siab rau tus me nyuam thiab pom nyob hauv nws, muaj Tswv Ntuj txoj kev hlub tuaj cawm nws haiv neeg thiab thoob plaws rau lub qab ntuj neeg. Yos Xes uas ntseeg txog tus Tshiab lo lus, thiab tis npe hu rau tus me nyuam no ua « Yes Xus », ib lub npe uas yog kev cia siab rau txhua leej tib neeg. Ntawm lub nkuaj nyug, cov neeg zov yaj uas yog neeg siab zoo thiab txom nyem : lawv pom tus me nyuam no, ua ib qho kev xav ntawm Tswv Ntuj lo lus cog tseg, thiab lawv cia siab tias nws lo lus hais yeej yuav tiav xwb. Lawv zoo siab hlo thaum lawv rov nco dheev txog tus me nyuam, uas cov Tshiab tau ua ib lub cim qhia txog lub xo no. Vim kev cia siab ntawm neeg ntseeg qhia tawm ntawm lawv kev cav txog Tswv Ntuj txoj hauj lwm tsim muaj los, uas tau tshaj tawm yam tshwj xeeb qhia rau nws haiv neeg txawj sib hlub, muaj kev ncaj ncees thiab nyob thaj yeeb lug. Ua ke nrog txoj kev zoo siab ntawm lub nkuaj nyug, sawv daws cia li los tos txais, Yes Xus, tus yub kev cia siab uas Tswv Ntuj tso los rau tej kwj voom hauv peb ntiag tug zaj dab neeg thiab kev koom cuab. Vim lo lus tias « yog » rau Yes Xus uas tau yug los yog tus yub kev cia siab.

 

Lub Koom Cuab Aumônerie thov Tswv Ntuj pab tso koob hmoov nrog ib lo lus zoo rau sawv daws, kom txhua leej tau txais Tswv Ntuj tus yub kev cia siab, tam li tus yub qoob loj hlob yug peb txoj sia. Kom tus yub kev cia siab txhawb peb lub dag zog, zoo siab thiab tuaj zog ua neej nrog lub Xyoo Tshiab 2019 tuaj no.