Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Caij nyoog teev ntuj

Tswv Ntuj hu Has Nplas

Zaj nyeem ib

Hauv Paus, Zaj 1 – 12 : 1 – 4

1 – HUAB TAIS hais rau Has Nplas tias :
« Tso koj lub teb chaws tseg, tso koj tsev neeg, koj tej txheeb ze thiab koj txiv lub
vaj tse tseg, koj mus nyob lub teb chaws uas kuv yuav qhia rau koj.
2 – Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj, kuv yuav foom hmoov zoo rau koj, thiab
kuv yuav ua kom koj lub npe nto moo loj. Koj yuav nqa txoj hmoov zoo rau txhua
leej txhua tus.

3 – Kuv yuav foom hmoov zoo rau cov neeg uas foom hmoov zoo rau koj, kuv yuav foom hmoov phem rau cov uas foom phem rau koj.

Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav muab koj lub npe los sib foom hmoov zoo.”
4 – Has Nplas sawv kev mus raws li HUAB TAIS kom nws mus. Los kuj
nrog nws mus thiab. Thaum Has Nplas tsiv hauv Has Laas teb mus, nws muaj
xya caum tsib xyoos.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag

HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

(Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)

4 – Vim nruab hnub hmo ntuj, koj txhais tes tsuam hnyav saum kuv,
kuv roj ntsha qhuav xws li tej quav nplej raug tshav kub lub caij ntuj sov.
5 – Kuv qhia kuv qhov txhaum rau koj, Kuv tsis zais kuv qhov yuam kev.
Kuv hais tias : « Kuv yuav lees kuv cov txhaum ntawm HUAB TAIS ».
Ces koj tshem lub nra txhaum ntawm kuv.

18 – HUAB TAIS zov cov neeg hwm nws, nws zov cov tso siab rau nws lub siab hlub.
19 – Nws npo lawv dim ntawm kev tuag, nws txuag lawv txoj sia thaum teb chaws tshaib plab.
20 – Ntawm peb, peb tos ntsoov HUAB TAIS: nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj !
22 – HUAB TAIS, thov kom koj lub siab hlub roos peb, vim koj yog peb qhov chaw vam khom !

Zaj nyeem ob

Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim

(2 Tm 1, 8b-10)

Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv
raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj.
9 – Tswv Ntuj yog tus cawm peb. Nws lo lus ntshiab hu peb, tsis yog vim peb cov
dej num. Nws hu peb vim nws pom zoo hu, thiab vim nws xav pub txiaj ntsim.
Tswv Ntuj twb pub nws cov txiaj ntsim rau peb txij puag hnub txheej tshoj thaum
ub nyob hauv Yes Xus Pleev.

10 Nyiam no, lub txiaj ntsim ntawd tawm tuaj rau pom xyeem nyob hauv Yes Xus Pleev,
tus cawm peb. Yes Xus rhuav kev tuag, thiab nws lub Moo Zoo ua kom txoj sia
tsis txawj tuag ci tuaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Yes Xus lub hwj chim tawm los

Ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv,

Ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »

1 – Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam
mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab.

2 – Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub
ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev.

3 – Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham.
4 – Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas
nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub
rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »
5 – Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los
ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias :
« Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej
mloog nws mog ! »
6 – Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg.

7 – Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias :
« Nej sawv, nej txhob ntshai. »
8 – Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.
9 – Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias :
« Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub
sawv hauv cov tuag rov los tso. »

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo A 2023

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise Catholique de la Sainte famille nyob Grigny

15/01/ 2023 – 14H30

12/02/2023 – 14H30

12/03/ 2023 – 14H30

09/04/2023 – 14H30

14/05/2023 – 14H30

11/06/2023 – 14H30

10/09/2023 – 14H30

15/10/2023 – 14H30

12/11/2023 – 14H30

10/11/2023 – 14H30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Ghislain Ntsiba Père accompagnateur

Mr Yang Tanguy ( Tshuas Rwg ) Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris

« Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1

Les Vis 19. 1-2.17-18

Ntsiab lus : « Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj »

Txoj kev ua neeg zoo.

1 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias :

2 – « Koj yuav hais rau tsoom tub ki His Xas Lais tias : Nej yuav ua neeg ntshiab, vim kuv yog nej tus HUAB TAIS, nej tus Tswv Ntuj, kuv yog Tus Ntshiab.

17 – Koj yuav tsis txhob ntxub koj tus kwv tij nyob hauv koj nruab siab. Koj yuav qhuab qhia tus uas nrog koj ua ib haiv neeg, koj thiaj yuav tsis tau ris nws qhov txhaum.

18 -Koj yuav tsis txhob rob caub thiab yuav tsis txhob chim ntev rau tus uas nws yog koj haiv neeg. Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam li koj nyiam koj. Vim kuv yog HUAB TAIS.

                   Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 103

Cav txog Tswv Ntuj lub siab khuv leej neeg.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab ! 

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

txhob hnov qab nws tej paj tshab ib qho li ! 

Nws zam koj qhov txhaum tas,

nws kho koj cov mob tas tib si.

Nws txeeb koj txoj sia ntawm qhov ntxa los,

nws lub siab hlub nqee mos nyoos roos koj.

HUAB TAIS hlub mos nyoos, nws khuv leej neeg,

nws npau taws qeeb, nws hlub neeg tas nrho.

Nws tsis nrog neeg ua plaub mus li, nws tsis chib nyeej ntev.

Nws tsis nplua peb xws li peb tau txhaum,

nws tsis pauj rau peb raws li tej txhaum peb ua.

Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb,

deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

HUAB TAIS hlub nqee mos nyoos rau cov hwm nws,

zoo li ib leeg txiv tsev hlub nqee mos nyoos nws cov me nyuam.

Zaj nyeem 2

Kos Lis Nthos 1 zaj 3. 16-23

Ntsiab lus : « Tas txhua yam yog nej tug, nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug »

Kwv tij,

16 – Nej puas paub tias nej yog Tswv Ntuj ib lub Tuam Tsev ? Nej puas paub tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej ?

17 – Yog muaj ib tug rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev, mas Tswv Ntuj yuav rhuav tus ntawd. Vim tias Tswv Ntuj lub Tuam Tsev yog ib yam ntshiab. Lub Tuam Tsev ntawd yog nej.

18 – Nej txhob yuam kev. Nyob hauv nej, yog nej leej twg xav tias nws thoob tsib raws li ntiaj teb kev thoob tsib, mas nws yuav tsum ua neeg vwm, kom nws thoob tsib tuaj.

19 – Vim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, ntiaj teb txoj kev thoob tsib yog ib txog kev vwm. Muaj ib lo lus sau tseg tias : ‘Nws ua kom cov thoob tsib rov mag lawv kev ntse.’ Tseem muaj dua ib los sau tias :

20 – “Huab Tais paub cov neeg thoob tsib xav dab tsi : nws paub tias lawv zaj tswv yim yog ib zaj cuav.”

21 – Li ntawd, nej txhob muaj ib tug nrhiav koob meej nyob hauv neeg.

22 – Vim tas txhia yam yog nej tug. Tsis hais Paj Lug, los As Pos Los, los Kes Fas, los lub ntiaj teb, los txoj sia, los txoj kev tuag, los lub zim txwv no, los yav tom ntej : tas txhua yam ntawd yog nej tug.

23 – Tab sis nej yog Leej Pleev tug, Leej Pleev yog Tswv Ntuj tug.

      Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Mas Tais 5. 38-48

Ntsiab lus : « Nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab »

Lub caij ntawd, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim :

38 – Nej hnov tej lus qhia tias : Qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav.

39 – Hos kuv hais rau nej : nej tsis txhob nrog tus neeg phem sib cav. Yuav ua li no : leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu xis, tig sab plhu laug rau nws thiab.

40 – Leej twg xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho, mas koj muab koj lub tsho tshaj sab ntxiv rau nws thiab.

41 – Leej twg thov koj xa nws mus ib ncuas kev, mas koj nrog nws mus ob ncuas.

42 – Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws. Leej twg xav txais nyiaj ntawm koj, mas koj txhob tig nraub qaum rau nws.

43 – « Nej hnov tej lus qhia tias : Koj yuav nyiam tus nyob ze koj, koj yuav ntxub koj tus yeeb ncuab.

44 – Tab sis, kuv hais rau nej tias : nej yuav nyiam nej cov yeeb ncuab, nej yuav thov Ntuj rau cov tsim txom nej ;

45 – nej thiaj yog nej Txiv nyob saum ntuj cov tub ; vim nej Txiv ua kom lub hnub tuaj ziab cov neeg phem thiab cov neeg zoo, nws ua kom nag los rau cov siab ncaj thiab cov siab nkhaus.

46 – Yog nej nyiam cov neeg nyiam nej, mas nej yuav tau koob haum dab tsi ? Tab yog cov sau se, lawv kuj txawj nyiam li ntawd.

47 – Yog nej tshwj zias nej cov lus foom zoo rau nej cov kwv tij xwb, mas nej tau ua dab tsi zoo tshaj luag ? Tab yog cov neeg teev pej kum dab, los lawv kuj txawj ua li ntawd.

48 – Hos nej, mas nej yuav ua neeg zoo tshaj, vim nej Txiv nyob saum ntuj yog tus zoo tshaj.

              Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Caij nyoog teev Ntuj xyoo 2022

Hnub chiv 13 lub 02 hlis 2022 thaum 9 h 00 nyob pem lub tsev teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 27 lub 03 hlis 2022 thaum 9 h 00 nyob pem lub tesv teev ntuj St Joseph

Hnub chiv 08 lub 05 hlis 2022 thaum 10 h 30 nyob pem lub tsev teev ntuj St Benoît yog thaj teev ntuj 50 xyoo ntawm 3 lub tsev teev ntuj St Benoît, St Joseph thiab Ste Elisabeth.

Caij nyoog teev ntuj cheeb tsam Paris Xyoo C

Yuav teev ntuj tom lub tsev teev ntuj Eglise de la Sainte Famille nyob Grigny thaum 14 h 30

09 / 01 / 2022 à 14 h 30

06 / 02 / 2022 à 14 h 30

20 / 03 / 2022 à 14h 30

10 / 04 / 2022à 14 h30

15/ 05 / 2022 à 14 h 30

19 / 06 / 2022 à 14 h 30

11 / 09 / 2022 à 14 h 30

09 / 10 / 2022 à 14 h 30

13 / 11 / 2022 à 14 h 30

11 / 12 / 2022 à 14 h 30

Muaj dab tsi noog tau rau :

Txiv plig : Père Jean Guellerin Père accompagnateur

Mr Yaj Ces Kem Saib xyuas cov ntawv ntshiab

Mr Vwj Tswv Neeb Thawj coj ntawm pawg ntseeg hmoob nyob Paris

Caij nyoog teev ntuj nyob Rennes xyoo 2019-2020

Dimanche 06 Octobre 2019

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 29 Décembre 2019

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes (thaum teev ntuj tas pawg ntseeg yuav noj ib pluag mov ua ke nram qab lub tsev teev ntuj)

Dimanche 09 Février 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 22 Mars 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 26 Avril 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Dimanche 07 Juin 2020

 • 11h00 : teev ntuj ntawm lub tsev teev ntuj St Joseph nyob rau 27 Rue Monsieur Vincent 35200 Rennes

Caij nyoog teev ntuj nyob rau Carpentras thiab Paca (Vaucluse)

Dimanche 23 Février 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 26 Avril 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 21 Juin 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 27 Septembre 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 22 Novembre 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé

Dimanche 13 Décembre 2020

 • 14h00-15h00 : Teev ntuj nyob rau lub tsev teev ntuj Dame de Santé