Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Author Archive by Cécile YANG

Lub Caij Plaub Caug      HNUB CHIV 2 XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB     

HAUV PAUS 22 : 1 – 2, 9a, 10 – 13, 15 – 18

LUB NTSIAB LUS : Has Nplas Has txi Ntuj.

NTAWV HAUV PAUS HAIS TIAS :

1 – Thaum tej xwm no dhau tas lawm, Tswv Ntuj  sim Has Nplas Has siab. 

Nws hu tias : « Has Nplas Has !  Has Nplas Has ! » Has Nplas Has teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! » 

2 – Tswv Ntuj hais tias :

« Coj koj leej tub twm zeej His Xas Has uas koj hlub kawg, koj coj nws mus kom txog lub teb chaws Mos Lis Yas.  Nyob ntawd koj yuav muab nws txi rau kuv saum ib lub roob uas kuv yuav qhia rau koj. »

9 – Thaum nkawd tuaj txog thaj chaw uas Tswv Ntuj tau qhia nws,

Has Nplas Has tsa ib lub thaj rau ntawd thiab nws muab cov taws mus teeb rau saud. 

10 – Has Nplas Has tsa tes mus nthos rab riam yuav coj los tua nws tus tub. 

11 – Tiam sis HUAB TAIS tus Tshiab hu saum ntuj tuaj rau nws tias : 

« Has Nplas Has !  Has Nplas Has ! » Has Nplas Has teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! » 

12 – Tus Tshiab hais tias :  « Txhob tsa koj txhais tes rau saum tus me nyuad ! 

Txhob ua dab tsi phem rau nws ! Zaum no kuv paub hais tias koj hwm Tswv Ntuj tiag,

vim koj tsis yig, koj tseem muab koj leej tub twm zeej los txi rau kuv. » 

13 – Has Nplas Has tsa muag ntsia pom ib tug laug tshis uas ob tug kub daig hauv ib koog pos. 

Ces nws mus muab tus laug tshis los hlawv txi Ntuj hloov nws tus tub chaw.

15 – HUAB TAIS tus Tshiab rov hu zaum ob saum ntuj tuaj rau Has Nplas Has,    

16 – nws hais tias :  « HUAB TAIS hais tias : Kuv tuav txog kuv lub npe cog lus rau koj tias : 

vim koj tau ua li ntawd, koj tsis yig, koj tuaj yeem muab koj leej tub twm zeem los txi rau kuv, 

17 – mas kuv yuav foom hmoov zoo ntau rau koj,

kuv yuav ua kom koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv coob npaum cov hnub

qub saum ntuj thiab ntau npaum cov xuab zeb uas nyob ntawm ntug hiav txwv. 

Koj tsoom xeeb zeej xeeb ntxwv yuav ua tswv kav lawv cov yeeb ncuab tej qhov rooj loog. 

18 – Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav tuav txog koj tsoom xeeb

ntxwv lub npe los sib foom hmoov zoo, vim koj tau mloog kuv lus. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              TAUG KEV NTAWM HUAB TAIS XUB NTIAG                     

(NPN 116-2)

Txais: Kuv yuav taug kev ntawm Huab Tais xub ntiag nyob hauv tsoom neeg ciaj lub teb chaws.

1 – Huab Tais, tab yog kuv hais tias kuv txom nyem dhau lawm, kuv tseem tso siab rau koj!

Thaum Huab Tais pom nws cov neeg tuag, nws mob siab tas nrho!

2 – Huab Tais, kuv yog koj tus tub txib tiag, yog koj tus ntxhais txib tus tub.

Huab Tais, koj tau daws cov hlua khi kuv. Kuv yuav cev ib co txim los cav txog koj.

Kuv yuav tuav txog Huab Tais lub npe.

3 – Kuv yuav ua raws li kuv tau cog lus rau Huab Tais nyob ntawm nws haiv neeg xub ntiag,

nyob hauv Huab Tais lub loog, nyob nruab nrab hauv koj, Yes Lus Xas Les!

ZAJ NYEEM OB   

LOS MAS 8 : 31b – 34

LUB NTSIAB LUS: Cav txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

31b – Yog Tswv Ntuj tuaj peb tog, mas leej twg yuav tiv tau peb ? 

32 – Tswv Ntuj twb tsis txuag nws Leej Tub ; nws cia nws Leej Tub raug kev ploj, kom nws pab tau peb txhua leej : yog tias peb nrog Leej Tub, ua cas Tswv Ntuj  thiaj yuav tsis pub nws cov txiaj ntsim rau peb ? 

33 – Leej twg yuav muaj cuab kav muab txim rau cov neeg uas Tswv Ntuj xaiv ? 

Tswv Ntuj yog tus saib tias lawv ncaj tuaj. 

34 – Leej twg yuav muab txim ? Puas yog Yes Xus Pleev uas nws tuag, nws sawv rov los,

nws nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis thov Tswv Ntuj rau peb tsis tseg ?

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS KOS 9 : 2 – 10

LUB NTSIAB LUS :  Yes Xus lub hwj chim tawm los.

COV LUS UAS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

2 – Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos, thiab Zam lawv rau ib qho, nws coj lawv  mus saum ib lub roob siab. Nws ib ce hloov tas rau ntawm lawv xub ntiag. 

3 – Nws cov ris tsho ci dawb paug, yog yam dawb ci uas nyob ntiaj teb no tsis muaj tshuaj

yuav ua tau kom dawb li ntawd. 

4 – Es Lias thiab Mais Xes nkawd tawm los rau lawv pom, nkawd nrog Yes Xus tham.

5 – Ces Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, peb nyob ntawm no mas hmoov zoo kawg.

Cia peb ua peb lub tsev tsam phooj  : ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. » 

6 – Pob Zeb tsis paub hais dab tsi, vim lawv ntshai kawg. 

7 – Ces ib twv huab los ntxoov roos lawv, thiab ib lub suab nrov hauv twv huab tuaj tias :

« Tus no yog kuv Leej Tub uas kuv nyiam ; nej mloog nws mog. » 

8 – Ib sij huam, lawv ntsia ib ncig tsis pom leej twg li, tsuas pom Yes Xus tib leeg nrog lawv nyob xwb.

9 – Thaum lawv tab tom nqes pem roob los, Yes Xus txwv lawv kom txhob piav txog qhov lawv pom ntawd rau leej twg li, yuav tsum tos kom Neeg Leej Tub sawv hauv cov tuag rov los tso. 

10 – Peb leeg thwj tim khaws lo lus txwv ntawd tseg, tab sis lawv sib nug tias

« sawv hauv cov tuag rov los » yog dab tsi.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Lub Caij Plaub Caug       HNUB CHIV 1      XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB     

NTAWV HAUV PAUS  9: 8-15

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg txais cov dej ua lub Cim Ntxuav lawv yuav tsis tuag. Lawv zoo li cov neeg nrog Nom Hes, lawv tsis tuag nyob hauv cov dej nyab ntiaj teb.

NTAWV HAUV PAUS HAIS TIAS :

8 – Tswv Ntuj hais li no rau Nos Hes thiab rau nws cov tub : 

9 – « Ntawm no, kuv nrog nej cog lus cia, nrog nej thiab nej caj ces puag tom qab,

10 – nrog txhua yam uas muaj txoj sia nyob, nrog cov noog, cov tsiaj nyeg,

nrog txhua tsav txhua hom tsiaj hauv ntiaj teb uas tawm hauv lub nkoj los, cog lus.      

11 – Kuv cog lus rau nej tias :

Tas puas tsav yam muaj sia yuav tsis raug dej nyab rhuav siav kom tu noob ib zaug ntxiv. 

Yuav tsis muaj dej los nyab ntiaj teb thiab rhuav ntiaj teb ib zaug ntxiv. » 

12 – Tswv Ntuj hais tias : « Lub cim no yuav qhia rau cov tiam neeg tom ntej paub tias kuv tau nrog nej thiab tas puas tsav yam muaj sia uas nrog nej muaj sia cog lus. 

13 – Kuv ua zaj sawv rau saum cov huab ; nws yuav ua lub cim nco txog tias kuv thiab lub ntiaj teb tau cog lus cia lawm. 

14 – Thaum kuv sau cov huab los ncaj rau saum lub ntiaj teb thiab pom zaj sawv saum cov huab,

15 – ces kuv yuav nco dheev txog kuv cov lus cog rau nej thiab rau tas puas tsav yam muaj lub cev nqaij, ces dej yuav tsis hlob thiab tsis nyab tas puas tsav yam muaj sia ib zaug ntxiv.   

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS TXOJ KEV YOG KEV NYIAM                

(NPN 25-1)

Txais: Huab Tais txoj kev yog kev nyiam thiab kev tseeb rau cov neeg ua raws li lawv tau nrog Huab Tais cog lus.

1 – Huab Tais, koj ua kom kuv paub koj txoj kev; qhia koj txoj xub ke rau kuv paub.

Koj coj kuv mus taug koj txoj kev tseeb. Koj qhia kuv mas vim koj yog tus Tswv Ntuj cawm kuv.

2 – Huab Tais, koj nco txog koj lub siab khuv leej neeg thiab nco ntsoov koj lub siab nyiam uas koj ib txwm muaj. Koj txhob nco txog kuv cov txhaum. Huab Tais, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv.

3 – Huab Tais siab zoo siab ncaj tas nrho! Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg txhaum.

Nws coj cov neeg me mus rau txoj kev ncaj. Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg me paub.

ZAJ NEEM OB      

1 POB ZEB 3 : 18 – 22

LUB NTSIAB LUS: Qhia txog txoj kev tuag. Lub Cim Ntxuav.

COV LUS UAS POB ZEB SAU NTAWV RAU TSOOM NTSEEG TIAS :

18 – Leej Pleev tuag ib zaug, vim peb cov txhaum.  Nws yog tus siab ncaj uas tuag mus cawm cov neeg tsis ncaj, vim nws xav coj peb rov los rau Tswv Ntuj.  Luag tua nws lub cev nqaij tuag lawm,

tab sis nws rov muaj txoj sia nyob hauv lub tswv yim.

19 – Yog lub tswv yim no coj nws mus ceeb toom rau cov plig nyob hauv tsev loj faj, 

20 – yog cov ntsuj plig uas txheej thaud tsis mloog lus, tab yog Tswv Ntuj tau ua siab ntev ntev tos lawv,   

 thaum Nos Hes txua lub nkoj, vim li ntawd thiaj muaj yim leej  dim ntawm dej xwb. 

21 – Zaj no xub qhia txog lub Cim Ntxuav uas cawm nej : lub Cim Ntxuav tsis yog ntxuav qhov qias ntawm lub cev nqaij sab nraud xwb, lub Cim Ntxuav yog ib txog kev cog lus ncaj rau Tswv Ntuj, nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv rov los. 

22 – Thaum Yes Xus Pleev muab ib tsoom Tshiab los zwm rau nws tas,

mas nws nce mus pem ntuj, mus nyob ntawm Tswv Ntuj phab xis.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS KOS 1 : 12 – 15

LUB NTSIAB LUS :  Dab phem ntxias Yes Xus.

MAS KOS NTAWV MOO ZOO HAIS TAIS :

12 – Leej Ntuj Plig txhib Yes Xus kom mus tam sis ntawd rau teb chaws suab puam. 

13 – Yes Xus nyob teb chaws suab puam plaub caug hnub.  Xas Tas ntxias nws. 

Yes Xus nrog cov tsiaj qus nyob, cov Tshiab tsob hwb nws.

14 – Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb. 

Nws tshaj lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias :

15 – « Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm :

nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog. »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo           HNUB CHIV 6          XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB           

LES VIS 13 : 1-2, 45-46

LUB NTSIAB LUS : Txheej thaud, cov His Xas Lais tsis kheev kom cov neeg mob ruas tuaj fim luag tej.

Peb nco ntsoov tias peb cov txhaum yog zoo li ib tug mob ruas kis peb lub siab.

Peb yuav muab siab rau daws txhaum.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV LES VIS.

1 – HUAB TAIS hais rau Mais Xes thiab As Loos nkawd tias : 

2 – « Yog ib tug neeg daim tawv xoo pob, voos kiav txhab, los tej tawv nqaij pheej txaij,

mas yuav ceev faj tsam yog mob ruas. 

45 – Yog ib tug neeg mob ruas lawm, mas nws yuav tsum hnav tej ris tsho khaub hlab,

cia plaub hau ntxhov, nws yuav npog nws sab di ncauj saud, thiab nws yuav qw tias : 

‘Tsis huv! Tsis huv!’

46 – Nws mob ntev li cas, mas nws tsis huv ntev li ntawd, vim nws tsis huv,

 mas nws yuav nyob twm zeej, nws yuav tsum tawm mus nyob sab yeej nraud. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              TIG LOS CUAG HUAB TAIS                  

(NPN 32-1)

Txais: Huab Tais, thaum kuv raug xwv txheej, kuv tig los cuag koj, koj cawm kuv, koj ua kuv siab kaj lug.

1 – Tus tau txoj hmoov zoo yog tus uas Ntuj rhuav nws qhov txhaum pov tseg,

yog tus uas Ntuj npog nws qhov txhaum. Tus tau txoj hmoov zoo yog tus uas Huab Tais tsis suav nws cov txhaum, yog tus uas nws lub tswv yim tsis dag tias nws tsis lo txhaum.

2 – Kuv qhia kuv cov txhaum rau koj, kuv tsis zais qhov kuv ua yuam kev.

Kuv hais tias, “Kuv yuav lees kuv cov txhaum ntawm Huab Tais.” Koj txo kuv nras txhaum.

3 – Tsoom neeg ncaj, nej hom khaj nyob hauv Huab Tais, nej zoo siab luag ntxhi.

Tsoom neeg siab ncaj, nej qw suab zoo siab.

ZAJ NYEEM OB               

1 KOS LIS NTHOS 10 : 31-33, 11 : 1

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg lawv lub neej yog ib txog hauj lwm tshaj lub Moo Zoo.

Vim li ntawd peb yuav ua peb tej hauj lwm kom zoo tsim nyog tej hauj lwm ua tim khawv.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

31 – Txawm yog nej noj, nej haus, los nej ua yam twg kuj xij, nej yuav ua los cav txog Tswv Ntuj lub koob meej.

32 – Li ntawd, nej txhob ua kom cov Yus Das, cov Hes Las, los Tswv Ntuj lub Koom Txoos muaj chaw yuam kev. 

33 – Kuv los kuj ib yam li ntawd : kuv ua yam twg mas kuv muab siab rau ua kom haum sawv daws siab. 

Kuv tsis nrhiav yam zoo rau kuv. Kuv nrhiav yam zoo rau sawv daws, kom lawv tau txais kev cawm. 

1 – Nej yuav yoog raws li kuv tus lwj lwm, ib yam li kuv yoog raws li Leej Pleev tus lwj lwm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO              

MAS KOS 1 : 40-45

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus cov hauj lwm zoo, yeej nto moo ncha ntws.

Yog cov neeg ntseeg ua cov hauj lwm zoo, Yes Xus yuav nto moo vim cov neeg ntseeg.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

40 – Muaj ib tug neeg mob ruas tuaj cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus, nws txhos caug taij tias :

« Yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv. » 

41 – Yes Xus hlub tus neeg ntawd, Yes Xus cev tes tuav nws thiab hais rau nws tias :

« Kuv xav. Koj rov huv mas. » 

42 – Tam sim ntawd, tus mob ruas tso tus neeg ntawd tseg, nws cia li huv hlo.      

43 – Yes Xus qhuab qhia nws nruj nruj thiab kom nws rov mus tam sis ntawd.

44 – Yes Xus hais rau nws tias :

« Koj ua twj ywm, txhob qhia dab tsi rau leej twg li. Koj mus thws koj lub cev rau  tus leej choj saib,

thiab mus cev paj tshab ntxuav koj raws li Mais Xes qhia, ua puav pheej rau luag pom. »

45 – Tab sis tus neeg ntawd tawm plaws mus, nws pib tshaj tej ntawd thiab mus hais rau txhua qhov. 

Ces Yes Xus tsis tau kev tab meeg mus hauv ib lub nroog li. Nws nyob sab nroog nraud, ntawm tej qhov chaw tsis muaj neeg. Neeg tseem tuaj tas qhov txhia chaw tuaj cuag nws.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo             HNUB CHIV 5           XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB        

YOB 7 : 1-4, 7-8

LUB NTSIAB LUS : Tas txia leej yuav nyob ntiaj teb no tsis ntev thiab yuav ntsib xwv txheej ntau zaus.

Peb muaj chaw tso siab, vim peb nco tias Tswv Ntuj ntsia ntsoov peb mus li.

COV LUS NYOB NTAWV YOB.

1 – « Ib tug neeg ua hauj lwm nyob ntiaj teb no, nws tsis zoo li ib tug tub txib xwb lod ? 

Nws lub neej tsis zoo  li  ib tug neeg ntiav zog xwb lod ?  

2 – Kuv zoo li ib tug qhev ntshaw  mus so nyob hauv qhov ntxoov ntxoo. 

Kuv zoo li ib tug tub zog tos nws tus nqi  zog.       

3 – Kuv tos ntev hli, kuv tsis tau raws li kuv tos. Kuv nyob ntau hmo hauv kev txom nyem.  

4 – Yog kuv pw saum kuv daim lev, kuv hais tias thaum twg thiaj yuav kaj ntug ? 

Kuv nyuam qhuav sawv, kuv hais tias : ceeb laj tos txog tsaus ntuj. 

Kuv lub tswv yim ntxhov, xav ub xav no mus txog thaum lub hnub poob qho. 

7 – HUAB TAIS, thov koj nco tias kuv lub neej tsuas ntev li nqus ib pas cua xwb. 

Thov koj nco tias kuv yuav tsis tau rov pom txoj kev noj qab nyob zoo. 

8  – Txij no mus, neeg qhov muag yuav pom tsis tau kuv ntxiv, kuv yuav ploj mus. 

Tsuas tshuav koj lub qhov muag thiaj yuav ntsia ntsoov kuv xwb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              PEB CAV TXOG HUAB TAIS                 

(NPN 147-2)

Txais: Peb cav lus zoo txog Huab Tais vim nws nplij cov neeg ntxhov siab.

1 – Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj vim nws siab zoo, tsim nyog peb hu nkauj cav txog Huab Tais cov txiaj ntsim. Huab Tais rov txhim Yes Lus Xas Les. Nws sau cov His Xas Lais nyob pej kum teb rov los.

2 – Nws nplij cov neeg siab ntuag, nws qhwv lawv tej qhov txhab. Nws txheeb tau cov hnub qub, nws tis lawv npe.

3 – Peb tus Huab Tais loj, nws muaj hwj huam. Nws lub tswv yim thoob tsib, leej tib neeg ntsuas tsis tau.

Huab Tais txheem cov neeg me, nws txo cov neeg lim hiam rau hauv av.

ZAJ NYEEM OB        

KOS LIS NTHOS 9 : 16-19, 22-23

LUB NTSIAB LUS : Ib tug neeg ntseeg tshaj lub Moo Zoo yuav nco tias :

1 – Yog Tswv Ntuj tshoj nws lub siab kom tshaj lub Moo Zoo.

2 – Nws pub lub Moo Zoo dawb rau luag.

3 – Nws ua sawv daws tus tub txib.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

16 – Tsis yog vim kuv xav nto koob meej, kuv thiaj tshaj lub Moo Zoo. Tshaj lub Moo Zoo yog tes dej num kuv yuav tsum ua. Yog kuv tsis tshaj lub Moo  Zoo,  mas  kuv  txoj  hmoov  phem. 

17 – Yog kuv ua tus xaiv txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo, mas kuv yuav muaj cai txais koob haum ;

tab sis tsis yog kuv xaiv, yog txoj hauj lwm uas Ntuj muab rau kuv ua. 

18 – Li ntawd mas kuv yuav txais koob haum dab tsi ? Kuv cov koob haum yog pub lub Moo Zoo dawb rau luag txais, kuv tsis noj tej yam uas lub Moo Zoo pub rau kuv noj. 

19 – Kuv yog ib tug neeg twj lij, tsis zwm rau leej twg, tab sis kuv txhob txwm xaiv txoj kev ua sawv daws qhev, vim kuv xav yaum neeg coob coob. 

22 – Thaum kuv nrog cov neeg tsis muaj zog, kuv ua neeg tsis muaj zog, kom rub tau cov tsis muaj zog. 

Kuv npuab txhua leej txhua tus, vim kuv xav cawm kom tau ib txhia. 

23 – Kuv ua txhua yam rau lub Moo Zoo, kom kuv tau txais ib feem nyob hauv lub Moo Zoo cov txiaj ntsim. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO           

MAS KOS 1: 29-39

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus tshaj lub Moo Zoo tias Tswv Ntuj xav cawm neeg. Yes Xus ua sawv daws tus tub txib. Nws tsis saib nws txoj kev khwv.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

29 – Tam sim ntawd, Yes Xus tawm hauv tsev txoos, nws nrog Yas Kos thiab Zam nkawd mus hauv Xis Moos thiab As Nres nkawd tsev.

30 – Xis Moos niam tais mob kub cev, nws pw saum txaj. Tam sim ntawd, lawv tham txog tus niam tais rau Yes  Xus paub. 

31 – Yes Xus txav los tuav niam tais txhais tes, tsa nws sawv. Tus mob kub cev cia li thim hlo. Ces nws tsob hwb lawv.

32 – Yav tsaus ntuj, thaum lub hnub poob qho lawm, sawv daws coj tas nrho cov neeg mob thiab cov raug dab huv si tuaj rau Yes Xus.

33 – Tas lub nroog sau nthwv tuaj nyob ua ke ntawm nws qhov rooj.  

34 – Yes Xus kho neeg coob coob, cov uas nyias raug nyias hom mob, thiab nws tseem ntiab ntau tus dab tawm. Nws tsis pub dab hais lus li, vim cov dab paub nws.

35 – Thaum sawv ntxov, thaum tseem tsaus ntuj nti, Yes Xus sawv, nws tawm mus rau ib qho chaw tsis muaj neeg, ces nws teev Ntuj nyob ntawd.

36 – Xis Moos thiab nws cov npawg raws Yes Xus qab. 

37 – Thaum lawv nrhiav tau Yes Xus, lawv hais rau nws tias : « Sawv daws nrhiav koj. » 

38 – Yes Xus hais rau lawv tias : « Peb mus lwm qhov chaw, hauv cov zej zog nyob tsis deb ntawm no,

kom kuv tau kev tshaj lus nyob ntawd thiab, yog vim li ntawd, kuv thiaj tawm tuaj ». 

39 – Ces Yes Xus mus thoob lub xeev Nkas Lis Lais, nws tshaj lus nyob hauv cov tsev txoos,

thiab nws ntiab dab phem.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo             HNUB CHIV 4           XYOO B

ZAJ NYEEM IB              

PHAU TSIB 18 : 15-16, 18-20

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog tus tseem Yaj Saub uas Tswv Ntuj xa tuaj qhia Tswv Ntuj cov lus rau lub ntiaj teb neeg. Peb yuav tsum txais Yes Xus cov lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB.

15 – Nej tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav tsa ib tug Yaj Saub nruab nrab nej,

yog ib tug Yaj Saub zoo li kuv, Mais Xes. Nej yuav mloog nws lus.

16 – Tsoom His Xas Lais, thaum nej tau ua lub Txoos nyob ntawm lub roob Hos Les,

nej tau thov nej tus Huab Tais Tswv Ntuj kom nws tsa Yaj Saub.

18 – Nej tus Tswv Ntuj thiaj tau hais rau kuv, Mais Xes, tias :

“Kuv yuav tsa ib tug Yaj Saub zoo li koj nyob hauv nruab nrab lawv.

Kuv yuav tso kuv cov lus nyob hauv tus Yaj Saub lub ncauj.

Tus Yaj Saub yuav cev cov lus kuv qhia rau lawv mloog.

19 – Yog muaj ib tug neeg uas nws tsis mloog kuv cov lus uas tus Yaj Saub sawv kuv chaw hais rau lawv,

mas kuv yuav nug tus neeg ntawd tias vim li cas nws tsis mloog kuv lus.

20 – Tab sis, yog ib tug Yaj Saub muaj cuab kav tuav txog kuv lub npe

hais tej lus kuv tsis tau qhia kom nws hais, mas tus Yaj saub ntawd yuav tuag.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             YOG NEJ HNOV HUAB TAIS LUB SUAB                   

(NPN 95)

Txais: Hnub no yog nej hnov Huab Tais lub suab lawm, nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb.

1 – Nej tuaj, peb sawv daws hu nkauj zoo siab cav txog Huab Tais!

Peb qw suab zoo siab hawm lub tsua cawm peb. Peb txav los ntawm nws xub ntiag ua nws tsaug!

Peb npuaj teg hu nkauj cav txog nws.

2 – Nej chaws los, peb khoov cev, peb pe. Peb txhos caug hawm tus Huab Tais tsim peb los.

Nws yog peb tus Tswv Ntuj, peb yog nws haiv neeg, yog pab yaj nws txhais tes hwj.

3 – Hnub no, nej cia li mloog Huab Tais lub suab. Nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb

zoo li thaum nej nyob Mes Lis Npas thiab nyob Mas Xas hauv teb chaws suab puam.

Thaum ntawd, nej cov yawg koob twb pom kuv cov hauj lwm muaj hwj huam,

tsis kav lawv tseem twv kuv thiab sim kuv.

ZAJ NYEEM OB            

1 KOS LIS NTHOS 7 : 32-35

LUB NTSIAB LUS : Tas tsoom ntseeg yuav tsum paub tias Tswv Ntuj xaiv leej puav los ua neeg nyob tab seeb kom tau pab Tswv Ntuj haiv neeg zoo dua thiab leg Tswv Ntuj cov hauj lwm. Cov tsev neeg ntseeg yuav thov kom Tswv Ntuj hu leej puav nyob hauv lawv tsev los xaiv lub neej nyob tab seeb ua Tswv Ntuj cov hauj lwm.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

32 – Kuv xav pom nej ua ib co neeg tsis muaj chaw ntxhov siab. 

Tus txiv neej uas nws tsis muaj poj niam, nws muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm,

nws nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab. 

33 – Tus yuav poj niam lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm,

nws nrhiav txoj kev ua xis nws poj niam siab. Ces nws lub siab fab rau ob tog huv tib si. 

34 – Tus poj niam tsis muaj txiv, xws li tus nkauj xwb, nws kuj muab siab rau leg Huab Tais cov hauj lwm,

nws nrhiav txoj kev ua kom nws lub cev thiab nws lub tswv yim ntshiab tuaj. 

Hos tus yuav txiv lawm, nws muab siab rau leg ntiaj teb cov hauj lwm,

nws nrhiav kev kom ua xis nws tus txiv lub siab. 

35 – Kuv hais qhov ntawd, vim yog ib yam zoo rau nej ; tsis yog kuv xav cuab ntxiab rau nej. 

Kuv xav coj nej mus cuag tej yam tsim nyog, tej yam khi nej rau Huab Tais tib leeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

 NTAWV MOO ZOO         

MAS KOS 1 : 21-28

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus coj tus yam ntxwv ua Tswv Ntuj tus Tub Txib,

 tab sis nws cov lus muaj peev xwm.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

21 – Yes Xus lawv mus hauv Kas Fas Naus. Hnub Xas Npas Tos, 

Yes Xus mus hauv lub tsev txoos, nws qhia sawv daws tam sim ntawd. 

22 – Zeej tsoom qhuas nws cov lus qhia, vim nws qhia lawv xws li neeg muaj peev xwm,

tsis zoo li cov kws Ntawv Ntshiab.

23 – Nyob hauv lawv lub tsev txoos, tam sim ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv nthe nthe tias : 

24 – « Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsis rau wb ? Puas yog koj tuaj rhuav wb ?

Kuv paub koj yog leej twg : koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab. » 

25 – Yes Xus cem nws tias : « Ua twj ywm, koj cia li tawm hauv tus neeg no mus. » 

26 – Dab tsis huv siv zog muab tus neeg ntawd co heev heev, nws nthe ib suab nrov nrov ces nws tawm hauv tus neeg mus. 

27 – Tas sawv daws ntshai, lawv sib nug zom zaws tias : qhov ntawd yog dab tsi ? 

Puas yog ib txog kev qhuab qhia tshiab muaj peev xwm ?  Tab yog dab tsis huv, los nws tswj lawv, ces lawv mloog nws lus.     

28 – Ces ib sij huam, Yes Xus lub moo nto lug rau txhua qhov, mus thoob ib cheeb tsam hauv xeev Nkas Lis Lais.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo          HNUB CHV 3            XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB              

YOS NAS 3 : 1-10

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj zam rau cov neeg ua hauj lwm them txim txhaum.

COV LUS NYOB NTAWV YOS NAS.

1 – Thaum tus vaj ntses ntuav Yos Nas rau tim ntug dej hiav txwv lawm, Tswv Ntuj hais rau Yos Nas tias :

2 – “Yos Nas, koj sawv. Koj mus txog lub tuam tsheej Nis Nis Vas,

cov lus koj yuav ceeb toom rau lawv mas kuv mam qhia rau koj paub.”

3 – Yos Nas mloog Tswv Ntuj lus, nws sawv kev tsees mus lawm Nis Nis Vas

uas yog ib lub tsheej loj thiab zoo saib. Yuav mus peb hnub thiaj hla dhau lub tsheej.

4 – Yos Nas mus txog Nis Nis Vas, nws mus ib hnub ntxiv nws thiaj mus txog hauv plawv tsheej.

Ces nws tshaj rau sawv daws tias : “Tshuav plaub caug hnub mas Tswv Ntuj yuav rhuav lub tsheej Nis Nis Vas. »

5 – Tam sim ntawd, cov neeg nyob Nis Nis Vas ntseeg txog Tswv Ntuj.

Lawv ceeb toom rau tas tsoom sid tias :

“Tsis hais tus laus tus hluas, tus hlob los tus yau, sawv daws yuav yoo mov thiab hnav ntaub tsaj them txim.”

6 – Thaum tus vaj kav lub tsheej Nis Nis Vas tau hnov cov lus ntawd, nws sawv ntawm nws lub theej kiab

mus hle nws cov ris tsho muaj hwj chim ua vaj tseg. Nws muab ntaub tsaj los hnav, nws mus zaum hauv qhov tshauv.

7 – Tus vaj hais ib lo lus ceeb toom rau cov neeg hauv lub tsheej Nis Nis Vas tias :

“Tej neeg, tej tsiaj txhu, cov hlob cov yau sawv daws yuav tsis txhob noj mov tsis txhob haus dej.

8 – Tus twg kuj yuav hnav ntaub tsaj ntaub ntxhib thiab yuav hu txog Tswv Ntuj tas zog.

Tsis hais leej twg, nyias yuav tso nyias txoj kev txhaum pov tseg tib si.

Tus twg los yuav tsis txhob ua ib qho txhaum ntxiv.

9 – Nyaj tej zaum Tswv Ntuj siab nqig lawm. Nws tso qhov npau taws tseg, ces peb nyaj yuav tsis tuag.”

10 – Tswv Ntuj pom cov neeg nyob Nis Nis Vas muab siab rau tso txoj kev ua txhaum pov tseg.

Tswv Ntuj thiaj hloov siab, nws tsis tso xwv txheej los raug Nis Nis Vas.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             HUAB TAIS, THOV KOJ QHIA             

(NPN 25-1)

Txais: Huab Tais, thov koj qhia koj txoj kev nyiam, kev hlub thiab kev cawm rau peb.

1 – Huab Tais, koj ua kom kuv paub koj txoj kev; qhia koj txoj xub ke rau kuv paub.

Koj coj kuv mus taug koj txoj kev tseeb. Koj qhia kuv mas vim koj yog tus Tswv Ntuj cawm kuv.

2 – Huab Tais, koj nco txog koj lub siab khuv leej neeg thiab nco ntsoov koj lub siab nyiam uas koj ib txwm muaj. Koj txhob nco txog kuv cov txhaum. Huab Tais, koj nco txog kuv vim koj hlub kuv.

3 – Huab Tais siab zoo siab ncaj tas nrho! Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg txhaum.

Nws coj cov neeg me mus rau txoj kev ncaj. Nws qhia nws txoj kev rau cov neeg me paub.

ZAJ NYEEM OB           

1 KOS LIS NTHOS 7 : 29-31

LUB NTSIAB LUS : Lub ntiaj teb no yuav dua. Peb yuav nyob tsis ntev nyob ntiaj teb no. Peb txhob cia peb lub siab daig rau dab tsi nyob ntiaj teb no.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

29 – Kwv tij sawv daws, kuv hais rau nej tias, tsis tshuav zim txwv ntev lawm.  

Li ntawd cov muaj poj niam yuav coj lub neej xws li lawv tsis muaj poj niam. 

30 – Cov neeg quaj yuav ua xws li lawv tsis muaj chaw quaj. 

Cov nyob hauv txoj kev lom zem, yuav ua xws li lawv tsis lom zem. 

Cov muas tau cuab yeej, yuav ua zoo li lawv tsis muaj dab tsi ua lawv tug. 

31 – Cov uas siv tej twj nyob ntiaj teb no, lawv yuav ua zoo li lawv tsis siv. 

Vim ntiaj teb lub ntsej muag yuav dua. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

 NTAWV MOO ZOO                

MAS KOS 1: 14-20

LUB NTSIAB LUS : Thaum Yes Xus hu nws cov thwj tim, lawv mloog Yes Xus tam sim ntawd. Lawv ua piv txwv rau peb, vim Yes Xus hu peb thiab.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

14 – Thaum luag ntes Zam lawm, ces Yes Xus mus Nkas Lis Lais teb.  Nws tshaj lub Moo Zoo qhia txog Tswv Ntuj, nws hais tias :

15 – « Txog lub caij teem lawm, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog ze lawm :

nej hloov siab, nej ntseeg txog lub Moo Zoo mog. »

16  – Yes Xus taug ntug dej ntuj Nkas Lis Lais, nws pom Xis Moos, thiab Xis Moos tus kwv As Nres. 

Nkawd tab tom pov vas rau hauv dej ntuj, vim nkawd yog tub puav ntses. 

17 – Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb raws kuv mus, kuv yuav muab neb hloov ua tub puav neeg. »

18  – Nkawd tso plhuav cov vas puav ntses tseg tam sis ntawd, nkawd raws Yes Xus mus.

19 – Yes Xus mus ntxiv me ntsis tom ntej, nws pom Yas Kos, uas yog Ntxes Npes Dais tus tub, thiab Yas Kos tus kwv Zam. Nkawd kuj nyob hauv nkoj thiab, nkawd tseem tab tom ntxiv cov vas ntses.        

20 – Yes Xus hu nkawd.  Ces nkawd tso plhuav nkawd txiv Ntxes Npes Dais tam sis ntawv thiab cov tub zog rau hauv nkoj, nkawd raws Yes Xus mus.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Co cov lus tim Khawv

Nyob zoo ib ntsoov neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj,
Hnub tim 16 lub 12 hlis ntuj 2023, cov phooj ywg ntseeg Los Tsuas tau caw peb
tsoom ntseeg nyob Tsheeb tsam Paris thiab Aumonerie Fab Kis Teb, mus koom thaj
txi ntuj nrog cov txiv plig des Missions Etrangères de Paris (MEP) nyob Paris 6è.
Nco txog tsoom tub tshaj ntuj lus thiab cov tim khawv raug tua tuag nyob Los
Tsuas Teb vim lawv txoj kev ntseeg.
Thaum qhib lub txoos, suab paj nruag pib nrov cov leej choj hnav dawb nrog txoj
phuam liab nkag los ua ib kab sab raws tus tswm ciab. Kuv pom tias zoo nkauj
cuag li ib cov npauj npaim ya raws lub teeb yuav mus ntsauv paj. Ua cas yuav zoo
ntxim kuv siab tag npaum li, kuv yeej ntsia tsis dhua ua rau kuv hnov tias kuv ob
txhais kho taw tsis tsuj av lawm, kuv ib ce sib sib xws li kuv cia li nrog lawv ya…
Cov txiv plig faib ua 2 pab, ib pab mus zaum rau sab xis ib pab mus zaum rau sab
laug. Thaum lawv mus zaum txhij tag lawm, hov pom ib tug txiv Plig nrig ib tug pas
maj mam los zaum nrog lawv. Kuv ntsia mas zoo nkaus li kuv twb yuav paub tus
txiv plig ntawd. Thaum saib nws tseeb tseeb lawm, ua cas hov yog txiv plig Antoine
Sène() Lub thaj txi ntuj no kuj muaj ntau haiv neeg tuaj xws li, neeg Los Tsuas, Nyab Laj, Thaib, Hmoob … Lub txoos ua lus fab kis tab sis tsab ntawv, cov nkauj, cov thov ntuj ua lus Los Tsuas, lus Nyaj Laj thiab lus Thaib. Peb Hmoob kuj hu zaj nkauj “Huab Tais lub vaj txiv ntoo” ZNQ 79. thaum txais Lub Cim Yug. Ntawv Moo Zoo : “Nej tsis txhob ntshai cov neeg tua nej lub cev” (MT 10, 24-30) Txiv plig piav tsab ntawv Moo Zoo, nws kuj tuav txog txhua tus tim khawv lub npe thiab hais txog lawv txoj kev raug tsim txom, raug tua vim lawv txoj kev ntseeg. Thaum nws tuav txog THOJ Xyooj Paj Lug lub npe, nws kuj tsa muag ntsia peb cov Hmoob thiab kom peb zam txim vim nws hais tau tsis meej. Xyooj Paj Lug yog tib tug xib hwb pab cov txiv plig mus kho mob thiab tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau hmoob nyob toj siab. Muaj ib zaug thaum Txiv Plig Txhiaj Tshaj thiab Xyooj nkawv rov qab pem toj siab los tsev cov neeg phem ntes tau nkawv, lawv kom Xyooj khiav tab sis nws xum nyob nrog Txiv Plig Txhiaj Tshaj. Cov neeg phem thiaj li muab nkawv tua ua ke pov rau hauv ib tug kwj deg. Xyooj tau tas sim neej raws li Zam ntawv Moo Zoo (Zam 15:13) hais tias: « Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg » Zoo li kuv twb pom 17 leej tim khawv zem zuag nyob nrog peb thiab xav tias txiv plig Txhiaj Tshaj thiab Xyooj Paj Lug nkawv yuav pom peb Hmoob tuaj koom lub thaj txi ntuj no. Txhua txhia yam no ua rau kuv caj pas ti ti, kua muag tshuav poob nco txog lub sij hawm lawv raug tsim txom…. Kuv zoo siab tias peb Hmoob kuj tuaj koom lub txoos no thiab peb hnav peb cov tsoos hmoob. Yog tias peb tuaj coob zog mas haj yam yuav zoo tshaj. Thaum teev ntuj tag, peb sawv daws kuj npaj tau ib pluag mov noj ua ke, sib fim, ua kev zoo siab nrog tsoom leej choj, leej phauj thiab cov phooj ywg tib si. Kuv rov ntsib Antoine Sène() uas yog ib tug txiv plig Oblat, neeg los tsuas. Nws lub
npe hmoob hu ua Txiv plig Vam Tuam, nws txawj hais lus hmoob vim nws tau nrog
Hmoob nyob Guyane thiab nyob Thaib Teb. Lub caij nyoog twb dhau los lawm ze
30 lub xyoo no mam rov sib ntsib hnub no. Lub sij hawm thaum peb sib ncaim
ntawd Antoine Sène twb tsis tau txais Lub Cim tiag Tes. Wb rov tham txog thaum
peb mus kawm kev cai ntuj nyob Bagnères-de-Bigorre thiab peb taug kev mus
Lourdes…
Kuv kuj rov ntsib nws tus muam, yog ib tug phooj ywg zoo, wb tau rov nco txog
thaum peb coj cov tub ntxhais hluas hmoob/los tsuas mus ua si thaum lub caij
sov…..
Tsoom ntseeg, txhua xyoo thaum lub 12 hlis ntuj yeej muaj lub thaj txi ntuj rau
cov Leej Ntshiab nrog cov txiv MEP, peb sawv daws hov tuaj koom thov ntuj rau
lawv thiab.
Rau cov phooj ywg tau tuaj koom lub txoos teev ntuj hmo no, tab txawm kuv coj
tsis tau nej hu zaj nkauj “Huab Tais lub vaj txiv ntoo” zoo raws li siab xav los thov
txim nawb (yog thawj zaug peb hu nrog paj nruag) thiab txhua txhia yam xws li
hais dhau los saum no ua rau kuv lub siab npau npog twb ua yuav luag tsis taus
pa!
Nyob zoo xyoo tshiab thov kom Huab Tais Ntuj pov hwm peb sawv daws.
Co, Tsev Hmoob Catholique Cheeb Tsam Paris

Nruab xyoo      HNUB CHIV 2         XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

1 XAS MUAS 3 : 3-10, 19-20

LUB NTSIAB LUS : Cov uas Tswv Ntuj hu lawv los ua nws cov neeg tshaj nws cov lus, mas yog cov xyiv fab mloog Tswv Ntuj tuaj tshoj lawv.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV XAS MUAS.

3 – Tswv Ntuj lub teeb tseem tsis tau tuag.  Xas Muas pw hauv HUAB TAIS Kem Ntshiab uas Tswv Ntuj lub Xab Cog Lus nyob. 

4 – HUAB TAIS hu Xas Muas tias : « Xas Muas ! Xas Muas ! » Tus me nyuam teb tias : « Kuv nyob ntawm no ! »

5 – Ces nws khiav mus hais rau Es Lis tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los. » Es Lis hais tias :

« Tub, kuv tsis tau hu koj. Koj rov mus pw. » Xas Muas rov mus pw. 

6 – HUAB TAIS rov hu nws dua tias :  « Xas Muas ! Xas Muas ! »

Ces Xas Muas mus txog ntawm Es Lis, nws hais rau Es Lis tias : « Koj hu kuv, kuv thiaj los ntawm no. »

Es Lis hais tias : « Tub, kuv tsis tau hu koj.  Koj rov mus pw. »

7 – Xas Muas tseem tsis tau paub HUAB TAIS.  Vim  tsis tau muaj leej twg  qhia HUAB TAIS lo lus rau nws. 

8  – HUAB TAIS rov hu Xas Muas zaum peb.  Xas Muas sawv mus txog  ntawm Es Lis, nws hais tias :

« Koj hu kuv, kuv thiaj los ntawm no. »

9  – Ces Es Lis thiaj mam to taub tias yog HUAB TAIS hu tus me nyuam ntawd. 

Es Lis hais rau Xas Muas tias : « Koj mus pw.  Yog muaj tus hu koj mas koj yuav hais tias :

HUAB TAIS, koj hais lus mas.  Koj tus tub txib mloog koj ! » Ces Xas Muas rov mus pw qhov chaw qub. 

10  – HUAB TAIS tuaj nyob ntawd.  HUAB TAIS hu nws xws li thawj peb zaug ua ntej tias :

« Xas Muas ! Xas Muas ! » Xas Muas teb tias : »Koj hais lus mas !  Koj tus tub txib mloog koj ! »

19 – Xas Muas hlob.  HUAB TAIS nrog nws nyob. 

HUAB TAIS tau hais dab tsi rau Xas Muas lawm mas HUAB TAIS tsis ua yam ntawd poob li ! 

20 – Txij Daas mus txog Npes Xas Npes mas, tas tsoom His Xas Lais paub tias Xas Muas yog tus yuav nce ua HUAB TAIS tus Yaj Saub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag    KUV YUAV UA RAWS KOJ SIAB                      

(NPN 40-1)

Txais: Tswv Ntuj, kuv nyob ntawm no. Kuv yuav ua raws li koj lub siab nyiam.

1 – Kuv tos ntsoov Huab Tais! Nws khoov los ze kuv thiab nws hnov kuv lub suab.

Nws tso ib zag nkauj tshiab rau hauv kuv lub ncauj, yog zaj nkauj cav txog peb tus Tswv Ntuj.

2 – Koj qhib kuv pob ntseg kom kuv hnov koj cov lus. Koj tsis xav yuav tsiaj thiab txhiam xws txi rau koj.

Koj tsis kom kuv hlawv tsiaj los them txim txhaum. Kuv thiaj hais tias, “Koj saib kuv tuaj cuag koj.”

3 – Kuv tus Tswv Ntuj, kuv yuav ua raws li cov lus koj sau tseg rau kuv nyob hauv kauj ntawv.

Kuv zoo siab ua raws li koj qhia. Koj txoj cai nyob rawv hauv kuv nruab siab.

4 – Kuv tshaj koj txoj kev ncaj nyob hauv cov txoos. Huab Tais, koj paub tias kuv yeej tsis cheem kuv di ncauj.

ZAJ NYEEM OB                 

 1 KOS LIS NTHOS

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg txog Yes Xus, lawv coj lawv lub cev mus taug kev mloog Yes Xus. Lawv tsis mus taug kev plees kev yis.

13 – Tej  txhiam laj txhiam xws yog cia rau lub plab, lub plab kuj yog cia ntim tej txhiam laj txhiam xws :

Tswv Ntuj yuav rhuav lub plab thiab cov txhiam xws tib si.  Lub cev tsis yog cia ua dev ua npua. 

Lub cev yog tshwj tseg rau Huab Tais, thiab Huab Tais kuj tshwj zias nws tseg rau lub cev. 

14 – Tswv Ntuj uas nws tau tsa Huab Tais sawv rov los, nws lub hwj huam kuj yuav tsa peb sawv rov los thiab. 

15 – Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Pleev cov tes taw lod ?

Kuv puas yuav muab Leej Pleev cov tes taw los ua niam ntiav tes taw ? Yeej tsis ua ib zaug li ! 

16 – Nej tsis paub tias tus twg mus nrog ib tug poj ntiav pw, mas nws nrog tus poj ntiav ua ib lub cev ?  Vim muaj lus hais tias : ‘Nkawd ob leeg yuav yog ib lub cev xwb.’ 

17 – Hos tus npuab Huab Tais, nws nrog Huab Tais koom ib lub tswv yim xwb. 

18 – Nej txav deb ntawm txoj kev ua dev ua npua mog. Tas puas tsav yam txhaum neeg ua,

mas tsuas yog txhaum tuaj sab nraud tuaj rau hauv neeg lub cev. Hos tus ua dev ua npua, mas nws ua txhaum rau nws lub cev kiag. 

19 – Nej tsis paub tias nej lub cev yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub tsev nyob lod ? 

Nws nyob hauv nej ; nej txais nws ntawm Tswv Ntuj los. Tab sis nej tsis paub tias nej tsis yog nej tug. 

20 – Vim muaj tus tau muas nej tiag ! Li ntawd mas nej kav tsij ua kom Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv nej lub cev mog !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO   

ZAM 1 : 35-42

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus cov thwj tim xub ntsib Yes Xus thawj zaug, lawv qhuas txog Yes Xus tam sid.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

35 – Hnub tom qab, Zam nrog nws ob tug thwj tim rov sawv ntsug nyob ntawd dua. 

36 – Nws ntsia Yes Xus hla tuaj mus, nws hais tias : « Neb ntsia !  Tswv Ntuj tus Yaj. » 

37 – Ob tug thwj tim hnov Zam hais li ntawd, nkawd raws Yes Xus qab mus. 

38 – Yes Xus tig los, nws pom nkawd raws nws, ces Yes Xus hais rau nkawd tias :

« Neb nrhiav dab tsi ? »  Nkawd hais rau Yes Xus tias :

« Las Npis, lo lus no txhais tias Xib Hwb, koj tsev nyob qhov twg ? » 

39 – Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb tuaj, neb yuav pom. »

Ces nkawd mus, nkawd pom qhov chaw Yes Xus nyob.  Hnub ntawd, nkawd nrog Yes Xus nyob. 

Thaum ntawd kwv yees plaub teev hnub qaij.

 40 – Ob tug thwj tim uas hnov Zam hais li ntawd thiab nkawd raws Yes Xus qab mus,

ib tug yog As Nres, Xis Moos Pob Zeb tus kwv. 

41 – As Nres xub ntsib nws tus tij laug Xis Moos, nws hais rau Xis Moos tias :

« Wb ntsib tus Mes Xias lawm, »  -lo lus no txhais tias : Leej Pleev- 

42 – As Nres coj Xis Moos mus cuag Yes Xus. Yes Xus ntsia Xis Moos, nws hais tias :

« Koj yog Xis Moos, Zam tus tub, koj lub npe yuav hu ua Kes Fas, » -lo lus no txhais tias : Pob Zeb-.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj