Auteur

Vous trouverez ci-dessous ce qui a été publié par l'auteur que vous avez sélectionné

Author Archive by Ntsuab-Rwg Thoj

Hnub chiv 26 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 6 Nqe : 1a. 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov neeg ua si yuav raug txim.

1 Lawv yuav raug txoj hmoov phem, cov uas lawv nyob dag ua si nyob saum Xis Yoos, cov tso siab rau yav tom ntej nyob saum lub roob Xas Mas Lias, cov nom tswv ntaus thawj kav cov kuj cuab uas His Xas Lais tsev neeg mus cuag lawv.

4 Lawv pw saum tej lub txaj kaus ntxhw, lawv khaum tes khaum taw saum cov rooj zaum tswm zooj, lawv noj luag tej me nyuam yaj, noj luag tej thav nyuj.

5 Lawv qw tej zaj kwv txhiaj ntxuag thaj cheej xws li Das Vis, lawv tsim tej twj ua paj nruag.

6 Lawv haus cov cawv txiv ntoo puv tej lub ntim loj. Lawv muab roj tsw qab tshaj los pleev lawv lub cev. Lawv tsis ntxhov siab txog qhov His Xas Lais tab tom yuav raug xwv txheej.

7 Vim li ntawd, nyem no txog lub caij lawv yuav ua tsoom pej xeem ntej mus nyob txim lawm pej kum teb.
Nyem no dua lub caij uas cov neeg pw tsa ceg cos haus cawv qaug cawv lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 6 Nqe : 11 – 16

Lub ntsiab lus : Paj Lug ntuas Tis Mos Tes.

11 Ntawm koj, mas koj yog Tswv Ntuj tus neeg, koj txav mus deb ntawm tej ntawd tib si. Koj xyaum mus taug txoj kev ncaj, kev hwm Ntuj, kev ntseeg, kev nyiam, kev tij lim, kev hlub luag mos nyoos.

12 Koj ntaus ntsug rog zoo los pab kev ntseeg. Koj yuav txeeb tau txoj sia nyob mus li : Ntuj hu koj los txais txoj sia ntawd. Thiab yog vim koj xav tau txoj sia nyob mus li, ces koj thiaj ua zaj zeem kev ntseeg zoo nkauj rau cov tim khawv pom.

13 Kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe, uas nws pub txoj sia rau txhua tsav txhua yam thiab tuav txog Yes Xus Pleev lub npe, uas nws tau hais lo lus zeem tseeb zoo nkauj, nyob ntawm Poos Xyus Pis Las Tos xub ntiag.

14 Koj coj lo lus qhia zoo, txhob ua ib yam tsis huv, txhob muaj chaw xyeej. Koj ua li ntawd mus txog hnub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev yuav tawm los rau pom xyeem.

15 Thaum txog lub caij teem, tus yuav ua kom Yes Xus tawm los, yog tus Huab Tais nto koob meej, tus Vaj kav tas tsoom vaj, tus Huab Tais kav tas tsoom huab tais,

16 yog tus muaj txoj sia tsis txawj tuag ua nws tug, yog tus nyob txawm saum qhov pom kev, uas neeg mus tsis tau, yog tus uas leej tib neeg tsis tau pom dua, thiab pom tsis tau. Kev nto koob meej thiab kev muaj hwj huam yog nws tug mus ib txhiab ib txhis ! Ua li !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 16 Nqe : 19 – 31

Lub ntsiab lus : Tus nplua nuj tsis hlub tus pluag.

19 « Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws hnav ntaub tsuj liab tsam xem thiab ntaub pag mos. Nws niaj hnub noj tej rooj qav zoo kawg.

20 Muaj ib tug pluag hu ua Las Ntxas Los, nws ib ce mob kiav txhab tas, nws pw ze ntawm tus nplua nuj lub rooj loog.

21 Las Ntxas Los ntshaw noj tej yam poob ntawm tus nplua nuj lub rooj mov kom tsau nws plab… Dev tseem tuaj yaim nws tej qhov txhab thiab.

22 Muaj ib hnub, tus pluag tuag, cov Tshiab tuaj nqa nws mus rau hauv Has Nplas Has xub ntiag. Tus nplua nuj kuj tuag thiab, luag muab nws coj mus faus.

23 Tus nplua nuj nyob hauv ntuj txias teb tsaus, nws txom nyem loj kawg. Nws tsa muag ntsia pom Has Nplas Has nyob deb thiab pom Las Ntxas Los nyob hauv nws xub ntiag.

24 Nws hu nrov tias : Txiv Has Nplas Has, thov koj khuv leej kuv, thov koj xa Las Ntxas Los tuaj muab
nws ntsis ntiv tes tub dej rau kuv tus nplaig kom txias, vim kuv raug tsim txom nyob hauv cov hluav taws no. Tab sis Has Nplas Has hais tias :

25 Kuv tub, koj nco ntsoov tias thaum ua neej nyob koj tau txais koj cov nyiaj txiag, hos Las Ntxas Los tau txais kev mob. Zaum no Las Ntxas Los txais kev nplij nyob ntawm no, hos koj raug tsim txom.

26 Thiab tsis tag li ntawd : muaj ib lub qhov ntuj tob kawg kem peb rau ntawm nej, kom cov
uas xav hla ntawm peb rau tim nej hla tsis tau, thiab kom cov nyob tim nej txhob hla tau los rau tim no.

27 Ces tus nplua nuj hais tias : « Txiv, kuv thov koj xa Las Ntxas Los mus hauv kuv txiv tsev,

28 vim kuv muaj tsib tug kwv tij, kom Las Ntxas Los mus ua pov thawj qhia lawv, kom lawv tsis
txhob tuaj nyob hauv qhov chaw raug tsim txom no.”

29 Ces Has Nplas Has hais tias : “Lawv muaj Mais Xes thiab cov Yaj Saub. Cia lawv mloog Mais Xes thiab
cov Yaj Saub qhia.

30 Tab sis tus nplua nuj hais tias : “Txiv Has Nplas Has, yog tias ib tug hauv cov tuag mus cuag lawv, mas lawv yuav hloov siab.

31 Tab sis Has Nplas Has hais rau nws tias : “Yog lawv tsis mloog Mais Xes thiab cov Yaj Saub, mas tab yog ib tug sawv hauv cov tuag mus qhia lawv, lawv kuj yuav tsis ntseeg nws.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Paris

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Yaj Vam Pheej yog Yaj Tswv Nkaub tus tub tau tas sim neej lawm. yug hnub 23 / 10 / 1968 nyob Vientiane nyob Los Tsuas teb tau tas sim neej hnub 16 / 09 / 2022 lawm. Nws muaj 53 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 24 / 09 /2022 rau 26 / 09 / 2022 tuaj no.

Ferme de La Sauvagère

Lieu – dit La Sauvagère

45 510 Vienne – en – Val

Samedi 24 / 09 / 2022 :

  • 10 h 00 : Tos txais tus qauv.
  • 16 h 30 : Kab ke xa plig ntu 1
  • 21 h 00 : Kab ke xa plig ntu 2

Dimanche 25 / 08 / 2022 :

  • 11 h 00 : Caij teev ntuj
  • 15 h 00 : Teev saw Mab Liab

Lundi 26 / 09 / 2022 :

  • 10 h 00 : Teev ntuj tom tsev teev ntuj Paroisse Saint Jean Don Bosco 140 Rue de l’Argonne 45 000 Orléans.
  • 11 h 30 : Mus tim toj ntxa Cimetière Grand cimetière d’Orléans 1 Boulevard Lamartine 45 000 Orléans.

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau Yaj Vam Pheej tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv txiv.

Hnub chiv 25 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 8 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov noj luag nyiaj luag zog yuav raug txim.

4 Nej cov neeg uas quab yuam cov pluag thiab xav rhuav cov neeg txheej qis nyob hauv lub teb chaws, nej
mloog kuv hais mog !

5 Nej niaj hnub hais tias : « Laj tos lub caij caiv dua ! Peb maj, peb xav muag peb cov nplej sai ! Laj tos kom
Xas Npas Tos dua ! Peb yuav xuas rab teev loj tsis txwm choj los luj, yuav xuas cov kawm yau tsis txwm tawv los yeem nplej.

6 Peb yuav muab nyiaj los muas cov neeg pluag, peb yuav kom cov neeg txom nyem ua peb qhev vim lawv tshuav nuj nqes ntawm peb npaum li ib nkawg khau khiab. Tab yog cov tsig txhuv xwb los peb yuav sau nqe tib si, peb tsis zam rau luag. »

7 HUAB TAIS tuav txog Yas Kos lub npe cog lus tias : Kuv yuav nco ntsoov nej tej hauj lwm phem mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 8

Lub ntsiab lus : Txoj tuam kev teev Ntuj.

1 Li ntawd, kuv xav ntuas nej, kom nej xub thov Ntuj, teev Ntuj, thiab hais tej zaj ua Ntuj tsaug rau tas ib zeej
tsoom.

2 Nej yuav thov Ntuj rau cov vaj, thiab cov muaj cai tswj luag tej, kom peb tau kev coj ib lub neej nyob nyab xeeb thiab tiaj tus nyob hauv txoj kev hwm Ntuj thiab muaj tsim.

3 Tej ntawd yog kev zoo thiab xis tus Tswv Ntuj cawm peb lub siab.

4 Tswv Ntuj xav kom tas zeej tsoom txais kev cawm thiab paub qhov tseeb.

5 Vim muaj tib tug Tswv Ntuj xwb. Nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom neeg kis nruab nrab, tsuas muaj tib tug cev lus xwb : yog Yes Xus Pleev. Nws yog neeg, nws muab nws los ua nqi txhiv peb sawv daws.

6 Thaum txog lub caij teem, nws tau ua tim khawv zeem tseeb txog tej yam ntawd.

7 Ntuj tsa kuv ua tus tshaj lus thiab tus Hauv Paus Xa Lus. Kuv hais lus tseeb, kuv tsis dag. Kuv yog tus thoob
xwm Txoj Cai, qhia cov neeg teev pej kum dab, kom lawv paub txoj kev ntseeg thiab paub qhov tseeb.

8 Li ntawd, kuv xav kom nyob tas qhov txhia chaw, sawv daws thov Ntuj, thiab tsa tes hwm Ntuj, hu txog Ntuj, kom txhob muaj kev npau taws, txhob muaj lus sib ceg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 16 Nqe : 1 – 13

Lub ntsiab lus : Tus tim xyoob xyuam xim. Siv nyiaj txiag ua qhov zoo.

1 Yes Xus tseem hais rau cov thwj tim tias : « Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws muaj ib tug tim xyoob xam txiaj. Luag qhia tus tswv tias tus tim xyoob muab nws tej nyiaj txiag siv lwj siv liam.

2 Tus tswv hu tus tim xyoob tuaj, nws hais rau tus tim xyoob tias : ‘Kuv hnov hais dab tsi txog koj ? Koj qhia saib koj siv kuv tej nyiaj txiag li cas. Txij no mus, koj yuav tsis tau ua tus xam txiaj ntxiv.’

3 Tus tim xyoob xav zoj rau nruab siab tias : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tus tswv yuav tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv ? Mus ncaws teb ? Kuv tsis muaj zog. Mus thov khawv ? Kuv kuj txaj muag…

4 Kuv paub kuv yuav ua dab tsi kom thaum lawv tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv lawd, muaj neeg txais kuv mus nyob hauv lawv tsev.

5 Ces tus tim xyoob hu cov neeg tshuav nqi ntawm tus tswv ib tug zuj zus tuaj. Nws hais rau thawj tug tias : Koj tshuav nuj nqi ntawm kuv tus tswv npaum li cas ?

6 Tus tshuav nqi teb tias : Ib puas hub roj. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj zaum, koj sau sai sai ua tsib caug.’

7 Tus tim xyoob hais rau lwm tus tias : Koj ne, koj tshuav nqi pes tsawg ? Nws hais tias : Ib puas phawv nplej. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj sau ua yim caum.’

8 Tus tswv qhuas tus tim xyoob siab tsis ncaj txawj ua neeg xyuam xim. Vim ntiaj teb neeg cov tub, thaum lawv
nrog lawv cov npawg ua ke, lawv xyuam xim dua kev kaj cov tub.

9 Kuv hais rau nej : « Nej xuas tej nyiaj txiag los coj neeg mus rau hauv kev tsis ncaj, mus tsim phooj ywg. Ces thaum nyiaj dua toj tas lawm, cov phooj ywg ntawd yuav txais nej mus hauv cov tsev tsam phooj nyob mus li.

10 Leej twg pheej xeeb thaum nws saib tej yam me me, nws kuj pheej xeeb thaum nws saib ib yam loj. Leej twg ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam me me, nws kuj ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam loj.

11 Yog nej tsis pheej xeeb saib cov nyiaj txiag uas xeeb kev tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam zoo tseem ceeb rau nej saib ?

12 Thaum nej saib yam uas yog luag tug, yog nej ua tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam uas yog nej tug rau
nej tuav.

13 Tsis muaj ib tug tub txib tsob hwb ob tug tswv tau. Nws yeej yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus. Nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej yuav ua Tswv Ntuj
tub txib thiab nyiaj txiag tub txib tsis tau. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Tshaj moo qaij qaug nyob Beaumont

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Yaj Kévin Tsab tau tas sim neej rau hnub 16 / 08 / 2022 Nws muaj 25 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 20 / 08 /2022 rau 21 / 08 / 2022 tuaj no.

Pompe Funèbres Beaumont

ZA de Bordevieille

82 500 Beaumont de Lomagne

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau niam Ntsum Vaj tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv tus tub.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Loiret 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Yaj Tswv Tsab tau tas sim neej lawm. yug hnub 05 / 03 / 1970 nyob Xieng Khouang nyob Los Tsuas teb tau tas sim neej hnub 22 / 07 / 2022 lawm. Nws muaj 52 xyoo.

Tshaj moo qaij qaug nyob xeev Loiret 45

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Vaj Ntsum tau tas sim neej lawm. yug hnub 01 / 07 / 1945 nyob Xieng Khouang nyob Los Tsuas teb tau tas sim neej hnub 27 / 06 / 2022 lawm. Nws muaj 76 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 09 / 07 /2022 rau 11 / 07 / 2022 tuaj no.

Salle des fêtes de Charsonville

45130 Charsonville

Samedi : 09 / 07 / 2022 :

  • 10 h 00 : Tps txais tus qauv.

Dimanche : 10 / 07 / 2022 :

Lundi : 11 / 07 / 2022 :

  • 10 h00 : Teev ntuj tom tsev teev ntuj l’église de Tournoisis à Tournoisis
  • 11 h 30 : Mus tim toj ntxa Cimetière de Patay 45 310 Patay

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau niam Ntsum Vaj tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv niam.

Pentecôte

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Cov zaj thov ntuj hmo vas xaum tsaus ntuj

Zaj nyeem 1 :

Hauv paus : Tshooj : 11 Nqe : 1 – 9

Lub ntsiab lus : Tus pej thuam Npas Npes

1 Thaum ntawd, tas ntiaj teb sawv daws hais ib xeem lus xwb thiab siv ib cov lus xwb.

2 Thaum lawv tsiv sab toob fab los mus, lawv los txog ib lub tiaj nyob hauv teb chaws Sis Nes
As, ces lawv los nyob ntawd.

3 Lawv sib hu tias : « Tuaj peb puab thwv cib, peb muab ci hauv hluav taws ! » Ces lawv siv cov thwv cib ntawd los ua
pob zeb txhim tsev thiab siv roj hmab dub los leem.

4 Lawv hais tias : « Tuaj peb txhim ib lub nroog rau peb thiab ib tug pej thuam kom lub ntsis siab siab mus txog saum ntuj, ces peb lub npe yuav nrov thiab peb thiaj li tsis sib tawg mus nyob thoob ntiaj teb. »

5 HUAB TAIS nqes los xyuas lub nroog thiab tus pej thuam uas neeg tau tsa sawv.

6 Ces HUAB TAIS hais tias : « Ntsia saib, lawv yog ib haiv neeg thiab hais ib xeem lus xwb, ces lawv muaj peev xwm kawg, qhov no tsuas yog qhov lawv nyuam qhuav pib ua xwb, txij no mus yog lawv xav ua dab tsi thaum twg
ces yuav tsis muaj ib yam uas lawv yuav ua tsis tau lawm.

7 Mus, peb sim nqes mus xyuas saib. Peb yuav ua kom lawv hais lus tsis sib to taub, ces lawv yuav tsis sib haum ntxiv lawm. »

8 HUAB TAIS ua kom lawv sib tawg mus nyob thoob ntiaj teb ces lawv tso tseg tsis txhim lub nroog ntxiv.

9 Vim li ntawd thiaj hu ua pej thuam Npas Npes, vim yog nyob ntawd, HUAB TAIS ua kom ntiaj teb neeg hais lus tsis sib to taub thiab yog nyob ntawd, HUAB TAIS ua kom neeg tawg mus nyob thoob ntiaj teb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Kev tsiv : Tshooj : 19 Nqe : 3 – 8a. 16 – 20b

Lub ntsiab lus : Huab Tais qhia tias nws yuav nrog lawv cog lus. Tswv Ntuj nqes los saum lub roob.

3 Ces Mais Xes nce mus ntsib Tswv Ntuj saum lub roob. HUAB TAIS hu saum roob tuaj rau Mais Xes tias : « Koj yuav hais li no rau Yas Kos tsev neeg, koj yuav tshaj rau cov His Xas Lais tias :

4 Nej tau pom ntawm nej qhov muag tias kuv tau ua li cas rau cov Hais Nkws Tos, thiab kuv tau coj nej tawm
xws li yog ya saum dav ob phab tis, kuv tau coj nej los cuag kuv.

5 Txij no mus, yog nej mloog kuv lus thiab nej khaws nraim kuv lo lus kuv cog rau nej, mas kuv yuav saib nej yog kuv tug nyob hauv tas txhua haiv neeg, vim lub ntiaj teb yog kuv li tas huv si.

6 Kuv yuav saib nej yog ib haiv neeg ua leej choj thiab yog ib haiv neeg qee rau Ntuj. Cov lus no yog cov uas koj yuav hais rau cov His Xas Lais. »

7 Mais Xes thiaj hu cov txwj laus saib tsoom pej xeem tuaj, nws qhia lawv tas puas tsav yam uas HUAB TAIS tau hais
rau nws.

8 Ces tas tsoom pej xeem sawv daws pom zoo ua ib lub suab teb tias : « Tas puas tsav yam HUAB TAIS tau hais,
mas peb yuav ua tib si. »

16 Neeg kis kaj ntug, thaum sawv ntxov, xob quaj nroo ntws thiab xob laim saum roob tuaj, muaj ib tauv huab tsaus nti
ntsauv lub roob. Sawv daws hnov ib lub suab hom nrov muaj zog kawg, hos nyob hauv lub yeej, tsoom pej xeem sawv daws ntshai tshee na.

17 Mais Xes hais kom sawv daws tawm hauv yeej mus, yuav mus ntsib Tswv Ntuj, ces sawv daws mus nyob nram taw roob.

18 Lub roob Xis Nais ncho pa lug, vim HUAB TAIS txia ua hluav taws nqes los nyob saud. Pa taws ncho lug cuag li tawm hauv ib lub qhov txos loj los, hos tas lub roob co qeeg nkaws ua zog koog.

19 Hnov lub suab hom nrov loj zuj zus tuaj, Mais Xes hais lus rau Tswv Ntuj, Tswv Ntuj teb hauv lub suab xob nroo tuaj.

20 HUAB TAIS nqes los nyob saum lub roob Xis Nais, saum lub ncov roob. HUAB TAIS hu Mais Xes kom mus cuag nws, ces Mais Xes nce mus saum lub ncov roob.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Es Xes Kias : Tshooj ; 37 Nqe : 1 – 14

Lub ntsiab lus : Cov pob txha neeg hauv lub vos hav.

1 HUAB TAIS txhais tes roos kuv thiab nws lub tswv yim coj kuv mus tsaws rau hauv ib lub vos hav muaj pob txha ntsawm nkaus.

2 HUAB TAIS kom kuv mus mus los los hauv nruab nrab cov pob txha. Cov pob txha ntau kawg puv ntia saum tej
npoo av hauv lub vos hav. Yog ib co pob txha qhuav qhuav xwb.

3 HUAB TAIS hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, cov pob txha ntawd puas yuav muaj txoj sia tau ? » Kuv teb tias :
« HUAB TAIS Tswv Ntuj, koj thiaj paub. »

4 Nws hais rau kuv tias : « Koj ua yaj saub tshaj lus rau cov pob txha. Koj hais rau lawv tias : Pob txha qhuav, nej mloog HUAB TAIS lo lus ! »

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais rau cov pob txha li no : « Kuv yuav tshuab pa mus hauv nej ces nej yuav muaj sia.

6 Kuv yuav muab leeg los lo rau nej, kuv yuav ua kom nej tej nqaij hlav, kuv yuav muab tawv mos los plooj nej, kuv yuav ua kom nej ua pa tau, ces nej yuav muaj sia. Nej thiaj yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS. »

7 Kuv tau ua yaj saub tshaj raws li Tswv Ntuj qhia kuv. Ces thaum kuv tab tom ua yaj saub tshaj lus, mas kuv txawm hnov nrov nroo ntws tuaj. Lub vos hav tshee tshee, cov pob txha ua zog thiab txav los sib dhos.

8 Kuv ntsia pom : lawv muaj leeg, nqaij xeeb tuaj vov tas, tawv hlav tuaj qhwv. Tab sis tsis muaj pa nyob hauv lawv.

9 Tswv Ntuj hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, koj ua yaj saub tshaj lus rau txoj pa mas ! Koj ua yaj saub mas ! Koj hais li no rau txoj pa : ‘HUAB TAIS Tswv Ntuj hais lo lus no : Txoj pa, koj tshuab tuaj ntawm plaub ceg kaum ntuj tuaj ! Koj tshuab rau saum cov tub tuag no kom lawv muaj txoj sia. »

10 Kuv ua yaj saub tshaj raws li Tswv Ntuj qhia. Ces txoj pa thiaj tuaj rau hauv cov tub tuag. Lawv rov muaj sia tuaj
thiab lawv sawv ntseg ntswb ntsees, zoo li ib npoj tub rog coob tas nrho.

11 Tswv Ntuj hais rau kuv tias : « Neeg leej tub, cov pob txha no yog tas nrho His Xas Lais tsev neeg. Lawv niaj
hnub hais tias : ‘Peb cov pob txha qhuav tas ! Peb txoj kev tso siab puas tas ! Peb yuav tuag tu noob !’

12 Vim li ntawd, koj thiaj yuav ua yaj saub tshaj rau lawv. Koj hais rau lawv tias : HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Nej ntsia saib ! Kuv haiv neeg, kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas. Kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.

13 Kuv haiv neeg, thaum kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas thiab kuv tsa nej sawv hauv qhov ntxa los, mas nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS. 14 Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia. Kuv yuav tsa nej nyob txawm hauv nej thaj av. Nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg mas kuv ua yam twg. Yog HUAB TAIS hais lo lus ntawd. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Los nyeem zaj no :

Yos Es : Tshooj : 3 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Huab Tais lub tswv yim yuav nqes los.

1 Dua lub caij ntawd lawm kuv yuav tso kuv lub tswv yim nqes los rau saum sawv daws. Nej cov tub cov
ntxhais yuav ua yaj saub. Nej cov laus yuav ua npau suav. Cov hluas yuav yees pom xyeem tej yam txawv.

2 Tab yog cov qhev, tsis hais cov poj niam los cov txiv neej, mas hnub ntawd kuv yuav tso kuv lub tswv yim
nqes los rau saum lawv.

3 Kuv yuav ua tej lub cim nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. Yuav muaj ntshav, muaj hluav taws thiab pa taws los
ua tej lub cim.

4 Lub hnub yuav tsaus nti tuaj. Lub hli yuav txia ua ntshav. Yuav xub muaj tej xwm ntawd ces HUAB TAIS lub hnub nyoog muaj hwj xyeej thiaj yuav tshwm sim tuaj.

5 Tas ib tsoom neeg hu txog HUAB TAIS lub npe lawv yuav ntsib kev cawm. Vim HUAB TAIS hais tias : Nyob saum
lub roob Xis Yoos yuav muaj ib pab neeg dim, nyob Yes Lus Xas Les yuav muaj ib pab neeg ciaj, yog cov uas HUAB TAIS
yuav hu lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 22 – 27

Lub ntsiab lus : Peb yuav txais Tswv Ntuj lub hwj chim.

22 Peb paub tias, los txog tav no, tas puas tsav yam ntuj tsim los ntsaj xws li ib tug poj niam daws cev.

23 Tsis yog tas puas tsav yam ntsaj xwb ; tab txawm peb twb tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj ntsim los ua peb tug, tsis kav peb tseem ntsaj nyob hauv nruab siab thiab, vim peb tos lub caij txhiv peb lub cev.

24 Txoj kev cawm peb yog qhov uas peb tos ntsoov txog. Thaum yus tau yam uas yus tos lawm, mas yus tsis tos ntxiv ; yam uas yus tau lawd, mas yus yuav ua li cas tos ntxiv ?

25 Tab sis thaum peb tos yam peb tsis pom, mas peb ua siab ntev tos.

26 Leej Ntuj Plig tuaj nres peb cov neeg tsis muaj zog. Peb tsis paub thov dab tsi kom peb txoj kev teev Ntuj ntxim Tswv Ntuj siab. Tab sis Leej Ntuj Plig sawv peb chaw thov Ntuj rau peb : nws hais cov lus uas neeg piav tsis tau.

27 Tus Tswv Ntuj uas tsom hauv neeg nruab siab, nws paub tias Leej Ntuj Plig xav kom tau dab tsi : vim li no, Leej Ntuj Plig sawv cov ntshiab chaw thov Ntuj raws nraim li Tswv Ntuj lub siab xav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 7 Nqe : 37 – 39

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav pub cov dej muaj txoj sia.

37 Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov
nrov tias : « Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.

38 Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias : ib co niam dej muaj txoj
sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los. »

39 Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau
qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 11

Lub ntsiab lus : Leej Ntuj Plig nqes los.

1 Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke.

2 Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj, lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob.

3 Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws, ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus.

4 Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv, ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les.

6 Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. Sawv daws ua siab poob nthav
vim tias thaum cov thwj tim hais lus, mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias : « Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?

8 Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ?

9 Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas
Pas Dos, Poos Tus, As Xias,

10 Fis Zias,Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas, peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no.

11 Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias, peb puav leej hnov lawv
hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Los Mas : Tshooj : 8 Nqe : 8 – 17

Lub ntsiab lus : Hais txog txoj sia tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tuaj. Peb ua Tswv Ntuj cov me nyuam vim Leej Ntuj Plig.

8 cov neeg mloog lub cev, lawv ua xis Tswv Ntuj siab tsis tau.

9 Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv
nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis yog Leej Pleev tug.

10 Yog Leej Pleev nyob hauv nej, tab yog lub cev tuag vim kev txhaum, mas lub tswv yim muaj txoj sia vim kev ncaj.

11 Yog tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

12 Kuv cov kwv tij, yog li ntawd mas peb tshuav luag nuj nqis, tab sis peb tsis tshuav lub cev nuj nqis. Tsis tas peb yuav
ua neej mloog lub cev.

13 Yog nej ua neej mloog lub cev mas nej yuav tuag. Tab sis yog nej cia Leej Ntuj Plig muab lub cev cov hauj lwm tua pov tseg, mas nej yuav muaj txoj sia.

14 Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj, mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si.

15 Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. Nej tau txais ib lub
tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’

16 Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag.

17 Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam : peb yog cov txais Tswv Ntuj
lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam, vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 14 Nqe : 15 – 16. 23b – 26

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav xa Leej Nplij Neeeg los. Yes Xus yuav nrog cov neeg ntseeg nyob.

15 « Yog nej nyiam kuv, mas nej yuav coj rawv kuv cov lus qhia. 16 Kuv yuav thov Leej Txiv, ces nws yuav xa dua ib
leeg Nplij neeg los nrog nej nyob mus li.

23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : « Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws.

24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus.

25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab,
mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov
nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 7 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj lwm : Tshooj : 7 Nqe : 55 – 60

Lub ntsiab lus : Lawv xuas pob zeb tua Tes Fas Nos.

55 Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv Tes Fas Nos lub siab. Tes Fas Nos tsa muag ntsia ntsoov rau saum ntuj. Nws
pom Tswv Ntuj lub hwj chim thiab pom Yes Xus sawv nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis.

56 Ces nws hais tias : « Kuv pom lub ntuj qhib lug, thiab pom Neeg Leej Tub sawv ntsug ntawm Tswv Ntuj sab xis. »

57 Thaum ntawd, cov Yus Das nthe nrov nrov. Lawv pos pob ntseg. Sawv daws ua ib tsaug khiav mus nthos nkaus Tes
Fas Nos.

58 Lawv thawb Tes Fas Nos mus rau sab nroog nraud, ces lawv txawb pob zeb tua nws. Cov tim khawv tso lawv tej khaub ncaws rau ntawm ib tug tub hluas ko taw. Tus hluas ntawd hu ua Xauv.

59 Thaum lawv tab tom txawb pob zeb tua Tes Fas Nos mas Tes Fas Nos hu txog Ntuj. Nws hais tias : « Huab Tais Yes Xus, thov koj txais kuv tus plig. »

60 Ces nws txhos caug, nws hais ib lo nrov nrov tias : « Huab Tais, koj txhob muab qhov txhaum ntawd rau lawv ris. »
Tes Fas Nos hais li ntawd tas, ces nws txoj sia tu.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 22 Nqe : 12 – 14. 16 – 17. 20

Lub ntsiab lus : Tus tshiab cov lus ua pov thawj. Yes Xus xaus cov lus qhia txog yav tom ntej.

12 Saib, kuv lub caij rov los, twb nyob ze lawm. Kuv nqa tus nqe zog los pauj rau nyias raws li nyias txoj hauj lwm.

13 Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas, tus Thawj thiab tus Kawg, yog lub hauv paus thiab lub ntsis.

14 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov uas lawv ntxhua lawv tej tsho ntev kom tau tsob ntoo pub txoj sia. Lawv yuav tau
chaws ntawm cov qhov rooj mus rau hauv lub tsheej.

16 “Kuv yog Yes Xus, kuv xa kuv tus Tshiab tuaj ua pov thawj qhia tej no rau cov Koom Txoos. Kuv yog tus Ntsuag Ntoo hlav hauv Das Vis caj ces, yog lub Hnub Qub Kaj Ntug ci ntsa iab.”

17 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab tus Nkauj Nyab hu tias : “Koj los mog ! » Kom tus twg hnov, nws kuj hu tias : ‘Koj los mog !’ Tus twg nqhis, kom nws kav tsij txav los mog ! Leej twg xav tau, kom nws yeej meem los nqa cov dej muaj txoj sia mus siv dawb !

20 Tus ua pov thawj hais txog tej yam no, nws hais tias : “Muaj tseeb tiag. Ib me ntsis, kuv yuav los.” Ua li. Huab Tais Yes Xus, koj los mas !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 17 Nqe : 20 – 26

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog Leej Choj thov Leej Txiv rau lub qab ntuj neeg.

20 « Kuv tsis thov koj rau cov no xwb, kuv tseem thov koj rau cov uas yuav ntseeg txog kuv vim lawv lo lus,

21 kom lawv sawv daws koom ua ib leeg. Ib yam li koj, Leej Txiv, koj nyob hauv kuv, kuv nyob hauv koj, kom lawv nyob hauv wb. Lub qab ntuj neeg thiaj ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj.

22 Lub koob meej uas koj muab rau kuv, mas kuv muab rau lawv lawm, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg.

23 Kuv nyob hauv lawv, koj nyob hauv kuv, lawv thiaj li ua tsheej ib leeg tiag, lub qab ntuj neeg thiaj paub tias yog koj xa kuv tuaj, thiab paub tias koj nyiam lawv ib yam li koj nyiam kuv.

24 Txiv, cov uas koj muab rau kuv, kuv nyob qhov twg, mas kuv xav kom lawv tau nrog kuv nyob qhov ntawd thiab, kom lawv pom kuv lub koob meej uas koj muab rau kuv, vim koj tau nyiam kuv, txij thaum tsis tau tsim lub sim ceeb.

25 Txiv siab ncaj, lub qab ntuj neeg tsis paub koj, tab sis kuv paub koj, thiab cov no kuj paub tias yog koj xa kuv tuaj.

26 Kuv twb ua kom lawv paub koj lub npe lawm. Kuv tseem yuav ua kom lawv paub ntxiv, kom txoj kev nyiam uas koj
muab los nyiam kuv, nyob hauv lawv,thiab kom kuv nyob hauv lawv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 6 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 15 Nqe : 1 – 2. 22 – 29

Lub ntsiab lus : Paj Lug nrog cov Yus Das ntseeg xog Yes Xus muaj lus sib cav nyob As Nthias Kias. Thawj lub Rooj Ncauj Lus nyob Yes Lus Xas Les.

1 Thaum ntawd, muaj ib co neeg tuaj Yus Das teb tuaj, lawv qhia cov kwv tij tias : « Yog nej tsis ua lub cim txiav raws li txoj cai tuaj ntawm Mais Xes tuaj, mas nej yuav txais kev cawm tsis tau. »

2 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd nrog lawv sib cav muaj ceem hauj sim txog qhov ntawd, lawv hais tsis sib haum,
ces sawv daws thiaj txiav tias yuav tso Paj Lug thiab Npas Nas Npes thiab lawv ob peb leeg mus pem Yes Lus Xas Les, mus cuag cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, nrog lawv sab laj txog cov lus ntawd.

22 Ces cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus nrog lub Koom Txoos hais sib haum. Lawv txiav tias yuav xaiv lawv ob
peb leeg thiab xa lawv nrog Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd mus As Nthias Kias. Lawv xaiv Yus Das uas hu ua Npas
Xas Npas thiab Xis Las nkawd. Nkawd yog ob tug nto moo zoo nyob hauv cov kwv tij.

23 Cov Hauv Paus Xa Lus muab tsab ntawv no rau lawv nqa mus : « Cov Hauv Paus Xa Lus thiab cov txwj laus, uas yog nej cov kwv tij, xa lus foom kev kaj lug tuaj rau cov kwv tij uas yog pej kum neeg txais kev ntseeg, nyob As Nthias Kias, nyob Xis Lias teb, thiab nyob Xis Lis Xias teb.

24 Peb tau hnov tias muaj ib co neeg tuaj ntawm peb teb chaws tuaj. Lawv tuaj hais ib co lus ua kom nej ntxhov siab thiab ua kom nej lub tswv yim tws kev. Tab sis, tsis yog peb xa lawv tuaj.

25 Peb thiaj ua ke txiav tias cia peb xaiv ob tug sawv peb chaw nrog ob tug kwv tij Npas Nas Npes thiab Paj Lug nkawd, tuaj cuag nej.

26 Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd yog ob tug neeg zoo siab siv nkawd txoj sia los tsob hwb peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub Npe.

27 Ua li mas peb tso Yus Das thiab Xis Las nkawd tuaj, kom nkawd hais cov lus uas peb xa tuaj rau nej.

28 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab peb, tau txiav tias yuav tsis yuam tej lub nra ceeb laj ris rau nej. Nej tsuas yuav coj ob peb yam no xwb :

29 Nej yuav caiv cov nqaij txi dab, caiv ntshav, caiv cov nqaij pos tuag, caiv kev ua dev ua npua. Tej no mas nej yuav caiv, thiaj li zoo. Nej nyob kaj lug. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 21 Nqe : 10 – 14. 22 – 23

Lub ntsiab lus : Lub Tsheej Yes Lus Xas Les tshiab.

10 Ces nws nqa hlo kuv lub tswv yim mus saum ib lub roob loj roob siab, nws muab lub tsheej Ntshiab Yes Lus Xas Les
uas nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los rau kuv saib. Lub tsheej muaj Tswv Ntuj lub hwj chim.

11 Lub tsheej ci ntsa iab xws li ib lub pob zeb muaj nqi kawg, xws li ib lub pob zeb dawb ci nra paug.

12 Muaj ib lub ntsa zeb loj thiab siab xov lub tsheej. Lub ntsa zeb muaj kaum ob lub qhov rooj, muaj kaum ob tug Tshiab zov qhov rooj. Muaj ib co npe sau rau ntawm qhov rooj : yog cov tub hauv kaum ob lub xeem His Xas Lais cov npe.

13 Sab Toob Fab muaj peb lub qhov rooj, Pej Fab muaj peb lub qhov rooj, Naj Fab muaj peb lub qhov rooj, Xib Fab muaj peb lub qhov rooj.

14 Lub ntsa zeb xov lub tsheej txawb rau saum kaum ob txheej taw ntsa. Muaj kaum ob lub npe sau rau saum cov taw
ntsa. Yog Leej Yaj kaum ob leeg Hauv Paus Xa Lus cov npe.

22 Kuv tsis pom muaj tsev teev Ntuj hauv lub tsheej li, vim tus Huab Tais Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam tas nrho, thiab Leej Yaj nkawd yog lub tsheej qhov chaw teev hawm.

23 Lub tsheej tsis tas yuav tos lub hnub thiab lub hli qhov pom kev, vim Tswv Ntuj lub hwj chim ci kaj lub tsheej, thiab
Leej Yaj yog lub teeb pom kev rau lub tsheej.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 14 Nqe : 23 – 29

Lub ntsiab lus : Yes Xus yuav nrog cov neeg ntseeg nyob. Yes Xus qhia cov thwj tim kom ua siab loj.

23 Yes Xus teb rau Yus Das tias : « Yog leej twg nyiam kuv, nws yuav coj rawv kuv lo lus, ces kuv Txiv yuav nyiam nws. Kuv Txiv wb yuav los nyob ze nws, wb yuav ua tsev nyob hauv nws.

24 Tus tsis nyiam kuv, nws tsis khaws kuv cov lus. Lo lus uas nej hnov, tsis yog kuv lo lus, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj lo lus.

25 Thaum kuv tseem nyob ze nej, kuv hais tej no rau nej. 26 Tab sis Leej Nplij Neeg, uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas Leej Txiv yuav xa nws tuaj vim kuv lub npe, nws yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais rau nej.

27 Kuv tso txoj kev thaj yeeb rau nej, yog kuv txoj kev thaj yeeb, kuv muab pub rau nej. Kuv tsis pub txoj kev thaj yeeb
xws li lub qab ntuj neeg pub. Nej tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob ntshai.

28 Nej tau hnov kuv hais rau nej tias : Kuv mus, tab sis kuv yuav rov los cuag nej. Yog nej nyiam kuv, nej yuav zoo
siab cia kuv mus cuag Leej Txiv, vim Leej Txiv loj dua kuv. 29 Kuv xub hais tej ntawd rau nej nyem no, cheem tseem
tsis tau tshwm sim tuaj, mas thaum tej ntawd tshwm sim tuaj, nej thiaj yuav ntseeg.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 5 ntawm lub caij hla

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauj Lwm : Tshooj : 14 Nqe : 21b – 27

Lub ntsiab lus : Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd rov los As Nthias Kias.

21 Thaum nkawd tshaj Ntuj lus tas nyob hauv lub tsheej Des Npes, thiab nkawd qhia tau ib pab thwj tim coob lawm, mas nkawd rov mus Lis Ros, rau Is Kos Nias thiab rau As Nthias Kias.

22 Nkawd pab kom cov thwj tim ua siab ruaj tawv qhawv nyob hauv txoj kev ntseeg. Nkawd qhia tias : « Peb yuav tsum raug ntau yam kev txom nyem, peb thiaj yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

23 Nkawd tsa ib co txwj laus nyob hauv txhua lub koom txoos. Thaum nkawd nrog sawv daws hais cov zaj teev ntuj
thiab yoo mov tas, mas nkawd muab lawv cob rau tus Huab Tais uas lawv ntseeg txog.

24 Ces nkawd hla Pis Xis Dias teb mus txog Pas Fis Lias teb.

25 Thaum nkawd tshaj ntuj lus nyob Pes Zes tas lawm, mas nkawd thiaj li mus nram As Tas Lias.

26 Nkawd caij nkoj nyob As Tas Lias mus rau As Nthias Kias uas yog lub tsheej nkawd sawv kev mus tshaj Ntuj
lus. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tau pab nkawd ua hauj lwm tiav lawm.

27 Thaum nkawd los txog As Nthias Kias, mas nkawd hu lub Koom Txoos tas huv si kom tuaj, nkawd piav txog tej yam
Tswv Ntuj tau pab nkawd ua rau sawv daws mloog : nkawd piav tias Tswv Ntuj tau qhib cov neeg teev dab lub siab kom
lawv ntseeg

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Qhib yav tom ntej : Tshooj : 21 Nqe : 1 – 5a

Lub ntsiab lus : Lub ntiaj teb tshiab thiab lub nroog Yes Lus Xas Les tshiab.

1 Ces kuv pom ib lub ntuj tshiab thiab ib lub ntiaj teb tshiab. Vim tias thawj lub ntuj thiab thawj lub ntiaj teb
ploj tas lawm. Hiav txwv kuj tsis nyob ntxiv lawm.

2 Ces kuv pom lub nroog Ntshiab, uas yog Yes Lus Xas Les tshiab nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los. Nws ua zam
sees xws li tus nkauj nyab ntim zam tos nraug vauv.

3 Kuv hnov ib lub suab tuaj ntawm lub theej kiab tuaj tias : “Saib ! Tswv Ntuj lub tsev los nrog neeg nyob : Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob ! Lawv yuav yog nws haiv neeg. Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob.

4 Nws yuav so txhua lub kua muag ntws ntawm lawv qhov muag. Yuav tsis muaj kev tuag ntxiv. Yuav tsis muaj kev quaj
kev nyiav, kev ntsaj, kev mob ntxiv. Vim tas txhua yam muaj sia uas tau xub tshwm sim los, puav leej ploj tas huv tib
si lawm.”

5 Ces tus zaum saum lub theej kiab hais tias : “Nej saib ! Kuv tsim dua txhua tsav txhua yam tshiab.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

ZAm : Tshooj : 13 Nqe : 31 – 33a. 34 – 35

Lub ntsiab lus : Yes Xus qhia tias nws yuav mus. Lo lus qhia tshiab.

31 Thaum Yus Das tawm mus lawm, Yes Xus hais tias : « Nyem no Neeg Leej Tub twb txais koob meej lawm, thiab Tswv Ntuj kuj muaj koob meej nyob hauv nws.

32 Yog Tswv Ntuj muaj koob meej nyob hauv Neeg Leej Tub, mas Tswv Ntuj kuj yuav ua kom Neeg Leej Tub muaj koob meej nyob hauv nws thiab. Tshuav tsis ntev, Tswv Ntuj yuav muab koob meej rau Neeg Leeg Tub.

33 Cov me nyuam me, kuv yuav nrog nej nyob me ntsis ntxiv xwb. Nej yuav nrhiav kuv. Nyem no, kuv hais rau nej ib yam li kuv tau hais rau cov Yus Das tias qhov chaw kuv mus, mas nej tuaj tsis tau

34 « Kuv muab ib lo lus qhia tshiab rau nej : yam li nej yuav sib nyiam sib hlub. Nej yuav rov sib nyiam sib hlub ib yam li
kuv tau nyiam nej.

35 Qhov yuav ua kom sawv daws paub tias nej yog kuv cov thwj tim, yog qhov no : nej sib nyiam sib hlub. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.