Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Ua hauj lwm

Mus ntsib Mim Yaj

Hnub tim 9 lub 9 hli ntuj 2023 yog ib hnub zoo tshav ntuj nrig pub rau 2 tug phooj ywg rov los sib ntsib. Tau ze 50 xyoo lawm, Mim Yaj thiab Zuag Vaj mam li rov los sib puag, lub suab luag thawb nkawv ob tug rov mus nyob lub caij puag thaum ub tim teb chaws Nplog. Lub kua muag poob vim muaj kev zoo siab nco txog lub neej ua ib tug ntxhais hmoob nyob pem toj siab tau los paub txog Tswv Ntuj lub moo zoo.

Yeeb vim muaj txiv plig Nyiaj Pov tuaj nrog Hmoob nyob pem roob lub sij hawm 1950 ntawd. Txiv plig Nyiaj Pov tuaj kawm lus Hmoob, tsim tus ntawv Hmoob,  nws mam li tshaj Ntuj lus zuj zus rau cov Hmoob.

Mim Yaj thiab Zuag Vaj nkawv yog ob tug ntxhais Hmoob uas lawv niam lawv txiv tau lawb dab los ua neeg ntseeg Ntuj. Muaj cov txiv plig OBLATS tuaj nrog hmoob nyob thiaj li txhawb tau coob leej ntau tus ntawm cov tub ntxhais hluas Hmoob los paub ntaub ntawv Hmoob thiab kawm ntawv Fab Kis thiab ntawv Nplog.

Zuag Vaj yog ib tug ntxhais Hmoob tau mus kawm ntawv nyob ntawm cov leej phauj Kas Nas Das thiab Hmoob, tom qab lawm yog ntawm cov leej phauj Is Tas Lis. Thaum nws mus kawm ntawv nws muaj li 9 lub xyoo. Txoj kev kawm ntawv tam li lub teeb ci pab yus nrhiav tau yus txoj hauv kev. Zuag Vaj los ua ib tug niam tsev hmoob tiam sis nyob hauv nws lub neej nws txoj kev kawm ntawv thiab nws txoj kev ntseeg kho thiab rub nws lub siab los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib. Txoj kev kawm nws tau txais los, tsis los ua ib txoj kev muab hlob rau nws. Nws lub neej nws yeej muaj lub siab mus txhais lus pab txhua leej txhua tus thiab nws txoj kev ntseeg pab nws tuav nws txoj hmoov los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib txog niaj hnub no.

Xyoo 1962, txiv plig Nyiaj Pov xa Mim Yaj thiab Maiv Yaj uas yog 2 tug ntxhais Hmoob pem toj siab tuaj kawm ntawv tim Fab Kis Teb. Nkawv tau ncaim niam ncaim txiv tuaj nrog cov leej phauj nyob tom Saint Gildas-des-Bois, ze Nantes. Ob tug yeej pib kawm Collège los mus. Mim Yaj kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv uas yog ib lub « juvénat » txais cov ntxhais uas yuav npaj siab los mus ua leej phauj.

Maiv Yaj nws mus kawm tau ib daim ntawv pov thawj (certificat) qhia txog txhua yam uas ib tug zoo niam tsev yuav tsum paub txog. 

Mim Yaj thiaj yog peb Hmoob thawj tug ntxhais kawm tau daim Baccalauréat rau lub xyoo 1969. Thaum nws paub tias nws twv tau lawm, ces nkawd thiaj li rov los tsev.

Mim Yaj rov los nyob ntsiag to yam tsis muaj dab tsi li. Nws rov los mus nrog niam nrog txiv ua liaj ua teb, pub qaib pub npua, rau thaum lub caij so tsis ua hauj lwm. Thaum ua hauj lwm, nws kuj tau mus nrog TP Nyiaj Pov ua hauj lwm nyob Vees Cas.

Nws txoj kev kawm ntaub kawm ntawv yog txoj kev thoob tsib qhib nws txoj kev xav thiab nws lub siab los mus pab txiv plig Nyiaj Pov txhais tej zaj hauv phau Ntawv Ntshiab thiab ntaus ntawv. Tom qab no, nws los pab kho thiab ntaus cov ntawv qub lus nyob hauv phau Ntawv Ntshiab 2002. Nws tau pab txiv plig Nyiaj Pov kho zaj « Peb Txiv » thiab zaj « koj nyob kaj lug Mab Liab ». Tsaib no los txog xyoo no, nws nrog kho txog cov zaj nyeem rau hnub Chiv thiab cov hnub nyoog tseem ceeb.

Mim Yaj yog ib tug niam tsev mus ua lub neej hmoob ntsiag to nyob tim As Me Kas. Nws kub siab thiab txhawj xeeb txog txhua yam hauj lwm ntawm kev ntseeg.

Hnub no yog ib hnub zoo lub Ntuj pub 2 tug phooj ywg sib ncaim tim Nplog Teb thaum me nyuam ntxhais rov los sib ntsib ntawm Fab Kis Teb no. Txoj kev phooj ywg yog txoj kev sib hlub sib tshua, nws yeej tsis ploj vim tias nyob hauv nkawd lub siab nkawd paub ntsoov tias nkawd los ua Tswv Ntuj ib tug zoo ntxhais txib, txo lub hwj chim.

Ua tsaug rau Tswv Ntuj, koj hlub txog peb cov hmoob nyob saum roob. Ua tsaug vim koj lub yeej koob yeej huam ua kom peb hmoob muaj txoj kev kawm thiaj li yuav los rub thiab txhawb tau cov tseem tsis tau paub txog Tswv Ntuj.

Ua tsaug rau Mim Yaj, koj ua tau ib tug zoo qauv rau peb cov poj niam hmoob kom peb nco ntsoov raws txoj kev tsis muab hlob peb thiaj li pom qhov tseeb nyob hauv peb txoj kev ntseeg thiab hauv peb lub neej.

Niam Ntsuab Xwm Yaj

Hnub tim 7 lub 6 hli 2023 : kev kawm txog lub luag hauj lwm saib xyuas thiab pab thaum npaj lub ntees nyob  ntawm lub chaw uas cov txiv Tswv qhia tuaj sib sau (CEF) thiab npaj los ntawm lub SNMM

Txhua cov tuav hauj lwm saib xyuas txog ib pab pawg neeg thiab cov khiav hauj lwm txog cov kab kev xa plig yeej tos ntsoov lub sij hawm muaj kev kawm no. Li no, hnub ntawd muaj 4 tug tib neeg uas tuav cov hauj lwm txog npaj ib lub ntees, lawv tau los hais lus ua tim khawv xws li hauv ib pawg ntseeg los sis tim hôpital.

Tsis tas li, muaj ib tug niam tsev Linda Vignac, uas yog ib tug kws coj qhia paub txoj tib neeg tej kab li kev cai ntawm txoj kev tuag.

Rau peb cov hmoob thiab rau lwm haiv neeg, txoj kev kawm rau hnub ntawd nws pab tau yus qhib thiab nthuav yus txoj kev xav kom deb hais txog txoj kev tuag thiab tej kev cai los nrog rau txoj kev ntseeg  kav tos liv.

Thov caw nej sawv daws los qhib qhov lien nram qab no mus nyeem cov lus tim khawv thiab los mus hnov txog  tus niam tsev Linda Vignac cov lus qhuab qhia rau peb.

niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Mus Av Ntshiab 2023

Wb ob niam txiv xav tsis txog tias xyoo no wb yuav mus saib thaj Av
Ntshiab, Huab Tais Yes Xus lub teb chaws. Ib sij huam xwb twb ua dev
raws kev rov qab los txog vaj txog tsev lawm. Wb mus zaum no yog nrog cov phooj ywg Los Tsuas mus foom hmoov zoo rau lawv daim phiaj zeb Peb txiv nyob saum ntuj uas lawv twb npaj tau ntau xyoo los lawm.

Sij hawm dhau los lawm ntev yeej xav tias lawv twb mus los lawm. Ntshe yog Huab Tais Ntuj caw wb lod ? Xyoo not thaum lub 2 hlis ntuj, wb tau mus koom cov phooj ywg Los Tsuas lub thaj txi ntuj puag hli. Thaum wb nyuam qhuav mus txog hauv tsev teev ntuj xwb, txawm muaj ib tug poj niam (pom thawj zaug) cia li ncaj nraim los nug kuv tias : « koj mus Jérusalem thiab lov ? » Kuv teb tias:
« Tsis mus, lawv twb mus los lawm pob ! ». Ces nws cia li tig loo rov mus hu tau tus tuav ntaub ntawv los txog ntawm wb, ces nws hais tias: « tus no xav mus Terre Sainte thiab ». Tus tuav ntaub ntawv hais tias: «koj xav mus los tau tab sis yuav tsum teb tam sis no », ua rau kuv yoob tag. Kuv thiaj teb tias: « wb 2 leeg ».
Nws rov hais tias: « tiag mas tshuav ib lub chaw xwb tab sis yuav zam thiab txais kom tau ib tug ntxiv. Tab sis neb yuav tsum npaj ntaub ntawv kom tiav xa tuaj hmo no nawb ».
Wb yeej tsis npaj siab thiab xav tias yuav mus tab sis ua cia li teb tias MUS. Tsis ua xyem xyav li, yeej muaj ntau yam los ua kom wb pauv siab vim lub teb chaws tid tsis thaj yeeb. Txhua tus txheeb ze los yog phooj ywg tsis pom zoo wb mus tab sis muaj ib qho tseeb nyob hauv siab tias Tsis txhob ntshai mus kom tau.

Peb mus so nyob rau hauv cov leej phauj lub tsev « les sœurs de
Nazareth » uas yog leej Ntshiab Yos Xes lub ntxa nyob rau hauv.
Peb kuj tau mus teev ntuj ntxov ntxov nyob hauv lub Basilique de la
Sainte Marie los yog la grotte de l’annonciation, uas leej Ntshiab Nkas
Nplias tshwm sim rau niam Mab Liab pom.

Kuv hnov kuv lub siab lub ntsws nphau npog, zoo siab tshaj plaws ua
rau kuv lub kua muag poob ntav vim tsis yog kuv tab tom nyem phau
Ntawv Ntshiab los yog npau suav, zaum no kuv pom tseeb lawm tiag.
Peb teev ntuj thiab ncig xyuas cov phiaj zeb duab niam Mab Liab txhua lub teb chaws, tsuas yog tshuav tsis muaj Hmoob thiab Los Tsuas xwb. Ua rau peb 2 haiv neeg no ntshaw thiab kub siab lug hais zom zaws tias qhov no yog peb lub hom phiaj uas yuav tsum tshwm sim ib hnub rau peb xwb.

Tus txiv plig coj peb mus ntawd kuj nug tau tseeb lawm tias tseem tshuav chaws yog peb npaj tau. Cov phooj ywg Los Tsuas kuj qhia tau ib lub tswv yim zoo kom peb tsim 2 daim lag zeb (Peb Txiv nyob saum ntuj thiab Niam Mab Liab) ua ke, es peb thiaj li mus sib sau ib zaug
xwb. Vim lawv tsis paub lawv thiaj li tsis ua li ntawd.

Peb tau mus sib txoos thov Leej Niam
Ntshiab nyob hauv La chapelle saint Charles de Foucauld(*)
Txiv Plig kom hu zaj nkauj cav txog niam Mab Liab ua lus
Los Tsuas, lus Nyab Laj ces thaum kawg nws hais tias ua lus hmoob thiab.

Kuv paub tias Leej Ntuj Plig Ntshiab yeej nrog nraim wb, vim tias zaum no wb hu tau zoo tshaj txhua zaus tib si. Lub sij hawm ntawd xav kom nej saws daws nrog wb nyob mas ntshe peb haj tseem yuav zoo siab tshaj. Kuv zoo zoo siab kua muag rov qab poob ntav dua ib

zaug ntxiv. Hnub no yog zaum ob uas kuv tau quaj vim txoj kev zoo siab thiab kaj siab. Kuv paub zoo tias yog Leej Niam lub hwj chim tiag tiag thiaj li au rau peb feem coob zoo zoo siab nyias so so nyias kua muag. Thaum peb teev ntuj taug Huab Tais Yes Xus tus lw, tau tsuj Nws cov hneev taw, txog tej chaw nws ntog mas zoo xws li peb nrog Nws nyob sij hwm ntawd. Peb ntsiav ntsoov Nws raug tsim txom thiab peb hlub Nws heev… Txhua tsav txhua yam yeej muaj raws li Ntawv Ntshiab qhia tiag.

Peb ua thaj lub Txi ntuj “messe au couvent des bénédictines” mas ua rau wb ob niam txiv ntsuag ntsuag nos, nyob de tes nrho tsis muaj npoj. Vim tias cov phooj ywg Los Tsuas zoo siab, hom khaj sib khawm zom zaws, wb ces lam ua ntsej muag luag xwb tab sis lub siab mob tej niag zaj tias ua cas hov tsis yog peb cov hmoob? Wb nco txog nej txhua leej txhua tus, xav kom lub sij hawm no muaj nej sawv
daws mas ntshe peb yuav zoo zoo siab, sib khawm zom zaws thiab.

Txhua yam no, kuv paub zoo tias yog Huab Tais Ntuj xa wb tuaj kom paub rov qab los hais qhia rau nej, xws li 2 tug thwj tim mus Es mas ws, rov qab los qhia leej Ntshiab Pob zeb lawv. Txij thaum ntawd los ces wb yeej xav kom peb muaj ib yam li lwm haiv neeg ntseeg no thiab. Wb niaj hnub thov ntuj puag tim thaj Av Ntshiab rau peb tsoom
neeg ntseeg hmoob kom Leej Tswv Yim Ntshiab los tshoj peb txhua leej txhua tus, kom peb thooj siab kom ntswv tsim kom tau 2 daim phiaj zeb no ib hnub xwb. Tshwj xeeb tshaj thov ntuj rau cov yuav xub ntaus thawj, yuav xub los pib leg tej dej num (tho txoj hauv kev). Tam
li kuv pom muaj 3 leeg, xws li :

 • Xaiv Tsom YAJ, uas yog tus Txiv Plig
  Neej Vaj ib txwm tso siab thiab xaiv
  nws los tuav lub aumonerie los txog
  ntua xyoo 2022.
 • Joanne, niam Ntsuab Xwm YAJ, yog
  tus muaj peev xwm los txais Xaiv Tsom
  txoj hauj lwm thiab tuav lub
  aumonerie ntxiv mus lawm yav tom
  ntej. Nws yuav yog tus sawv cev los lis
  cov hauj lwm no.
 • Voos XYOOJ nyob USA, nws kub siab
  xav kom peb haiv neeg Hmoob ntseeg
  muaj 2 daim phiaj zeb.
  Yes Xus
  lub ntxa

Thaum mus tsuj kiag daim Av Ntshiab lawm, txhua txhia ua rau lub
siab kaj lug xwb. Peb tau ua thaj txi ntuj nyob ntawm txoj kev 2 tug thwj tim taug mus rau Es mas ws, « messe mémoire d’Emmaüs ». Nyob ntawm qhov chaw no muaj ib tug leej phauj
nyab laj ua Huab Tais Ntuj tej dej num los tau 30 xyoo lawm. Peb tau
nrog nws txuas lus hais txog nws lub neej tso tseg los mus raws Huab Tais Ntuj, ua rau peb sawv daws txoj kev ntseeg loj hlob lawm ib qib thiab kaj siab lawm tas ntau. Lub sij hawm yuav khiav sai ua luaj li, twb txog lub caij peb rov qab los tom chaw so lawm, tab sis tsis xav ncaim qhov chaw no kiag vim zoo xws li Yes Xus cheem kom peb nyob nrog Nws vim tsaus ntuj lawm.

Yes Xus lub ntxa

(*) Charles de Foucauld (1858 -1916). Nws ua ntsuag
niam ntsuag txiv ntxov ntxov, ntsib teeb meem ntau tsav
ntau yam. Nws yog ib tug qub tub rog tsis ntseeg ntuj li.
Xyoo 1886, nws ntsib Huab Tais Ntuj thawj zaug nyob
hauv lub tsev teev ntuj Saint-Augustin (Paris), nws txaus
siab hlo los raws Huab Tais Ntuj. Nws sawv ua Leej choj
xyoo 1901, thiaj txiav txim siab los ua lub neej nrog Tswv
Ntuj raws Yes Xus qab nyob teb chaws suab puam pab
cov neeg txom nyem. Nws raug tub sab tua xyoo 1916.
Xyoo 2022, Vaj Qhia François tau tsa nws ua Lee

Cov phooj ywg sawv daws, yog kuv qhib tau kuv lub siab mas kuv yuav qhib rau nej saib kom nej thiaj li paub hais tias nws kub lug xav kom 2 daim phiaj zeb no tshwm sim tau xwb. Peb sawv daws thov ntuj tsis tseg los pab peb, txhawb cov peb lub dag lub zog, pab cawm lub cub tawg kom ciaj thiab txhua txhia yam mus tau raws li lub siab xav thiab ntshaw. Peb Hmoob thiaj li yuav tsis ntsuag no li wb 2 niam txiv zaum no.
Thov Huab Tais Ntuj nrog nej nyob pov hwm nej sawv daws. Ua li
Niam Zoov Tsu THOJ,
Chevannes (Essonnes)

phiaj zeb Peb Txiv nyob saum ntuj yaj tag dhau los

nyob ntawm tug dej Yos Las Das

phiaj zeb Peb Txiv nyob saum ntuj niaj hnub no

Leej Ntshiab Pob Zeb lub tsev

Tus leej phauj saib cov phiaj zeb

Leej Ntshiab Pob Zeb

Roob txiv ntoo roj

Tsev teev ntuj txiv ntoo roj

Mont de tentation

« Ua Tswv Ntuj ib tug tub txib… »

Nyob zoo txog peb ib tsoom ntseeg sawv daws,

Wb ob niam txiv tau mus nrog cov phooj ywg ntseeg los tsuas teev ntuj nyob hauv chav tsev ntawm Don Bosco, hauv lub nroog Orléans.

Tus leej choj Kiettisack (Antoine) nws yog cov phooj ywg los tsuas lawv tus txiv plig coj lawv teev ntuj tau ntau lub xyoo los.

Txiv plig Kiettisack yog ib tug leej choj txais lub cim tiag tes nyob rau tim teb chaws Los Tsuas.

Yog li no, nws tuaj kawm ntawv ntawm pab MEP ( Mission étrangère de Paris ) nyob pem Paris tas nws lub caij nyoog lawm,

nws yuav tau rov qab mus teb chaws Los Tsuas.

Nws yog ib tug txiv plig paub hais 3 hom lus xws li lus los tsuas, lus nyab laj thiab lus fab kis. 

Hnub tim 25 lub 6 hli ntuj no thaum 11h, hauv lub tsev teev ntuj Don Bosco, txiv plig Kiettisack tuaj ua lub txoos teev ntuj 

nrog tus txiv plig Jean-Louis Rodriguez.

Tom qab teev ntuj tas, yuav npaj khi tes rau txiv plig Kiettisack.

Thov caw sawv daws tuaj koom thiab tuaj pab txhawb. Tsis tas li thov sawv daws pab npaj khoom noj haus tuaj pab txhawb.

kuv pom tau tias txiv plig Kiettisack yog ib tug txiv plig txawj hu nkauj teev ntuj ua lus los tsuas. Nws kub kub siab txhawb thiab pab 

pawg ntseeg los tsuas nyob ntawm Orléans no. 

Nws yuav mus tsev yuav ua rau sawv daws uas tau paub txog nws muaj kev tshua txog nws ib ntus. 

Thov kom Huab Tais Yes Xus coj txiv plig Kiettisack nws txoj hauv kev kom mus txog nws lub teb chaws. 

Kom nws coj nws lub siab ruaj khov thiab kom nws txoj kev ntseeg loj hlob ua rau nws nyob kaj siab lug los ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm.

Amen.

église saint Jean Bosco: 140, rue de l’argonne 45000 Orléans

Niam Ntsuab Xwm Yaj

Lub Caij Hla          Hnub Chiv 8      Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los.

ZAJ NYEEM IB        

HAUJ LWM 2 : 1-11

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntsiab yog zoo li cua : nws ua kom neeg lub siab muaj zog li cua hlob. Kuj yog zoo li hluav taws : nws ua kom neeg pom kev thiab kub siab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 -Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke. 

2 -Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj,

lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob. 

3 – Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws, ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus. 

4 – Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv, ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 – Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les. 

6 – Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. Sawv daws ua siab poob nthav vim tias thaum cov thwj tim hais lus,

mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 – Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias : « Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?  

8 -Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ? 

9 – Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas Pas Dos, Poos Tus, As Xias, 

10 – Fis Zias, Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas, peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no. 

11 – Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias,

peb puav leej hnov lawv hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus       Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag :              LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB NQES LOS                      (NPN 104-2)

Txais: Huab Tais, thov koj xa Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais! Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj loj tas nrho.

Koj hnav koob meej ci ntsa iab. Koj hnav qhov pom kev li lub tsho tshaj sab muaj hwj chim.

Koj nthuav lub ntuj zoo li ib chaws ntaub.

2 – Huab Tais, koj cov hauj lwm ntau tas nrho. Koj tsim tas txhua yam raws kev thoob tsib.

Koj tsim txhua yam tsiaj nyob puv ntiaj teb. Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

3 – Txhua leej txhua tus tos koj yuav pub txhiam xws rau lawv raws caij nyoog. Koj pub rau lawv ces lawv cev tes txais.

Koj nthuav koj txhais tes ces lawv tau txais txhua yam zoo.

4 – Yog koj rho txoj pa ntawm leej twg mas lawv txoj sia tu, lawv rov mus ua av luaj.

Thaum koj xa koj lub tswv yim tuaj mas lawv rov tsheej xeeb muaj txoj sia.

Koj ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

ZAJ NYEEM OB         

1 KOS LIS NTHOS 12 : 3-13

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntshiab pab sawv daws kom nyias txawj ua nyias txoj hauj lwm nyob hauv lub Koom Txoos.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

3 – Vim li ntawd, kuv thiaj li hais rau nej tias :

Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tsis qhib ib tug qhov ncauj kom hais tias : ‘Muab Yes Xus rhuav pov tseg.’ Yog ib tug neeg tsis muaj Leej Ntuj Plig qhia nws, mas nws hais tsis tau tias : ‘Yes Xus yog Huab Tais.’

4 – Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. 

5 – Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. 

6 – Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. 

7 – Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. 

8 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. 

9 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg.  Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. 

10 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. 

11 – Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua, yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam.

12 – Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb : tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam :

txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb.  Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd. 

13 – Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg, thiab nyob hauv tib lub cev xwb. 

Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij, peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO             

ZAM 20 : 19-23            

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntshiab yog tus tuaj tshoj neeg lub siab kom paub tias yam twg zoo, yam twg txhaum.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

19 – Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam,  cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das.  Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. » 

20 – Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib.  Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg. 

21 – Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. » 

22 – Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab. 

23 – Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws.  Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

« Sawv kev mus ntsib pawg ntseeg nyob Carpentras thiab Nîmes »

Lub sij hawm 3 hnub tim 17, 18, 19 lub 2 hli 2023, kuv tus txij nkawm wb tau mus saib thiab koom lub Tshiab Peb Caug nyob Nîmes thiab wb tau mus ntsib cov Tiam Lis Xeev nyob Carpentras thiab Nîmes. Yog thawj zaug nyob hauv kuv lub luag hauj lwm kev ntseeg kuv tau mus fim kom muaj kev sib pauv tswv yim thiab koom thov ntuj ua kev.

Muab 2 daim duab qhia txog lub caij peb tau sib fim nrog rau cov kwv tij ntseeg uas lawv sawv cev ntawm lawv pawg ntseeg. Lawv ob pawg ntseeg no kuj nyob sib ze. 

Joanne YANG  /  Niam Ntsuab Xwm YAJ

Je m’appelle Tsuj Xwm Xyooj (Luc XIONG) et mon épouse est Kaj-Sab Vaaj (Thérèse VANG). 

Nous sommes arrivés sur Nîmes avec nos quatre enfants il y a maintenant 3 ans. Nous sommes originaires de Troyes où mes parents et grands-parents avons découvert le catholicisme avec Père CHARRIER « Txiv Plig Neej Vaj ».

J’ai suivi avec de nombreux jeunes Hmong la découverte du catéchisme et les étapes progressives du jeune chrétien : le baptême, la profession de foi et la communion. 

Après l’adolescence, je me suis éloigné de l’Eglise sûrement à cause de mon envie de découvrir le monde autrement dès la majorité.

C’est alors que j’ai découvert les animistes, en rencontrant mon épouse, ma belle-famille et d’autres Hmong. Cette religion ancestrale, que mes grands-parents maternels ont pourtant gardée, est venue compléter ma culture personnelle des Hmong.

J’ai également rencontré de nombreuses personnes protestantes (amis maintenant), avec qui nous parlions de religion sans tabou. 

Les années se sont enchaînées et nous avons eu 4 enfants que nous avons fait baptiser. Comme toute famille, nous avons vécu des situations douloureuses et toutes ces expériences cumulées nous ont perturbé profondément.

Après quelques années de réflexion et en tant que père de famille, j’ai décidé en 2016 de réaliser ma confirmation pour approfondir ma foi car je me suis senti seul et perdu.  

Depuis, je m’épanouis dans ma foi en choisissant de suivre sous sa protection, la voie de Dieu, toujours à travers des échanges intergénérationnels de cultures et d’opinions dans un immense respect mutuel des personnes que je rencontre.  

Je ne peux pas penser que nous sommes différents les uns des autres à cause de nos religions mais je reste persuadé qu’être catholique me permet d’apprécier la communauté Hmong sans dresser de différences tout en étant volontaire, exemplaire et généreux pour chaque événement partagé. 

La religion est un choix et elle ne m’empêche pas d’aider mon prochain. J’effectue à une échelle locale, le maximum pour aider ma communauté. Nos emplois du temps nous limitent dans notre pratique selon la saisonnalité de l’année et le nombre de familles mais je reste persuadé qu’à plusieurs, nous pouvons apporter notre soutien pour aider notre aumônerie dont beaucoup de personnes exceptionnelles ont déjà bâti un socle solide. 

Nous vous adressons à toutes et à tous nos fraternelles et chaleureuses salutations. 

Tsuj Xwm & Kaj-Sab XYOOJ 

« Ce soir-là tu t’es immiscé parmi nous sans te manifester ( moment de partage du repas) et puis nous avons fini par sentir ta présence

moment de prière ensemble ). Merci de ton amour et de ta bienveillance. Merci de nous accompagner tout au long de notre vie. »

M et Mme Txawj Ntxiag YAJ / M et Mme Alain YANG

Yoo mov raws kev tseeb

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais, Zaj 58, 7-10

HUAB TAIS hais li no:

7 – Yog koj muab koj cov mov los faib rau
tus neeg tshaib noj, yog koj cheem cov
txom nyem tsis muaj chaw nkaum kom
lawv nyob hauv koj tsev, yog koj muab
ris tsho rau tus koj pom liab qab hnav,
yog koj tsis tig nraub qaum rau tus muaj
lub cev nqaij zoo li koj.
8 – Yog koj ua li ntawd , mas qhov pom
kev yuav txhawv xws li hnub tuaj. Koj
lub qhov txhab yuav nqawm sai, koj txoj
kev ncaj yuav mus ua koj ntej. HUAB
TAIS lub hwj chim yuav hwj koj.
9 – Yog koj hu mas HUAB TAIS yuav teb,
yog koj qw tias :
« Tsuag tsuag tuaj tsom kwm kuv. »
Nws yuav hais tias :
« Kuv nyob ntawm no. »
Yog koj tshem rab quab ntawm koj tsev
mus, yog koj tsis tsa tes hem luag, yog
koj tsis hais cov lus phem.

10 – Yog koj
faib koj cov mov rau tus neeg tshaib noj,
yog koj pub dej rau tus neeg nqhis haus,
mas koj qhov pom kev yuav sawv nyob
hauv qhov tsaus ntuj. Koj qhov tsaus ntuj
yuav pom kev nrig li lub hnub thaum tav
su

Nkauj Paj Nruag – 112 :

Tus siab ncaj tau txoj hmoov zoo

As les lus yas

Tus neeg ncaj sawv hauv qhov tsaus ntuj.

Nws yog lub teeb kaj cov neeg ncaj, nws khuv leej luag, 

nws zam rau luag, nws ua haum pheej.

Tus neeg txawj hlub luag, thiab qiv rau luag

nws tswj nws tej nyiaj txhiag raws kev ncaj.

Tus neeg ncaj yuav nyob ruaj, 

sawv daws yuav  nco ntsoov txog nws mus li.

Nws yuav tsis ntshaib cov lus cuav lim hiam;

Nws lub siab ruaj, nws tso siab rau Huab Tais.

Nws lub siab tawv, nws tsis txhawj, 

Nws siab dav nws pub ntau rau cov pluag:

nws txoj kev ncaj yuav nyob mus li,

nws muaj ntseg muag, nws yuav tsa hauv pliaj.

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos Tsab Ib, Zaj 2. 1-5

1 Kwv tij sawv daws, ntawm kuv
mas, thaum kuv tuaj tim nej, kuv
tsis tau siv ib co lus muaj hwj chim thiab
ib co lus thoob tsib los tshaj Tswv Ntuj
lub txiaj ntsim rau nej.
2 Thaum kuv nrog nej nyob, kuv tsuas
xav paub Yes Xus Pleev, paub tus Yes
Xus Pleev tuag nyob saum ntoo cuam
xwb. 3 Thaum kuv tuaj cuag nej, kuv
yog tus tsis muaj zog, yog tus neeg
txhawj tshee na. 4 Kuv tej lus, thiab lub
Moo Zoo kuv xa tuaj, tsis zoo li kev
Thoob Tsib cov lus txawj ntxias neeg.
Kuv tej lus yog ib zag txuj tawm hauv
Leej Tswv Yim thiab hauv lub Hwj Huam
los, 5 kom nej txoj kev ntseeg txawb rau
saum Tswv Ntuj lub hwj huam, tsis txhob
txawb rau saum neeg kev thoob tsib.

Ntawv moo zoo :

Cov ntsev las lub ntiaj teb.
Qhov pom kev ci rau ntiaj teb.
5 : 13 – 16.


13 – Nej yog cov ntsev las lub ntiaj teb.
Tab sis yog ntsev tsuag lawm, yuav muab
dab tsi ua kom ntsev rov qab daw tuaj ?
Ntsev tsuag tsis zoo ua dab tsi, tsuas
kawg muab pov tseg nraum zoov rau neeg
tsuj xwb.
14 – Nej yog lub teeb ci rau lub ntiaj teb.
Ib lub nroog txhim rau saum ib lub ncov
roob, yuav muab zais tsis tau.

15 – Hos,
luag kuj tsis taws teeb coj mus zais rau
hauv qab txee, luag muab txawb saum tus
ncej teeb, lub teeb ci rau tas cov neeg
nyob hauv tsev pom kev.

16 – Li ntawd,
nej lub teeb yuav tsum ci nyob ntawm zeej
tsoom xub ntiag, kom lawv pom nej cov
dej num zoo, ces lawv yuav cav txog nej
Txiv nyob saum ntuj.

Kaum xyoo dhau tso lub chaw rau nthwv cua tshiab

Nyob zoo rau peb ib tsoom ntseeg hmoob sawv daws,

Ntawm no kuv yog niam Ntsuab Xwm Yaj/ Joanne Yang, kuv muaj lus zoo siab los hais qhia rau nej paub txog kuv pab neeg ua hauj lwm hauv lub aumônerie hmoob fab Kis teb. Kuv thov qhia rau peb cov ntseeg paub txog kuv tus kheej tias kuv yog ib tug niam tsev muaj 5 tug me nyuam. Kuv tau los txais txoj hauj lwm hauv lub aumônerie no yeeb vim kuv xav tias yuav yog ib txoj hauv kev pab rau kuv nkag siab zoo dua txog ntawm kev ntseeg. Kuv paub meej tias kuv yuav tau kawm tiag kuv thiaj li yuav paub mus txuas lus nrog rau cov leej choj los mus rau cov txiv tswv qhia thiab cov coj kev ntseeg, los rau nej txhua leej txhua tus. Kuv pab neeg uas txaus siab los nrog kuv tuav lub aumônerie no ntxiv mus lawm yav tom ntej, yog ib cov niam tsev muaj dej num ua muaj me tub me nyuam. Lawv kuj xav txhawb lawv txoj kev ntseeg kom loj hlob tuaj, li no lawv thiaj li txaus siab muab lawv lub sij hawm los pab kuv. Thov nej sawv daws zam lub txheej pub rau peb cov niam tsev vim peb tseem yuav los xyaum zuj zus mus thiab thov nej ua lub siab ntev pub rau peb, muab lo lus txhawb siab pub rau peb. Txawm li cas los kom sawv daws ua siab loj vim yeej muaj txiv plig Jean-Paul ua tus coj peb thiab muaj 2 tug txwj laus uas yog Xaiv Tsom Yaj/ Paul Cho Yang thiab Qhua Xab Thoj los pab peb.

Txuas ntxiv no mus kuv thov kom peb tsev neeg hmoob sawv daws tsuas muaj ntsib kev noj qab haus huv nyob rau lub xyoo tshiab 2023, kom lub xyoo tshiab nthuav txoj kev ntshiab dawb huv pub rau peb txhua tus huv tib si.

Lub koom tsev « Académie des Sciences d’Outre-Mer » muab paj tshab thiab koob meej zoo rau tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab nws phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong »

Tshaj tawm hnub/publié le 26/12/2022

Lub 12 hli xyoo 2021 mas, Txiv Plig Nyiaj Pov yug tau los muaj 100 xyoo (1921-2021), ces tus Xib Hwb Philippe Chanson, yog Txiv Plig Nyiaj Pov ib tus phooj ywg, tau sau phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong » qhia txog Txiv Plig Nyiaj Pov lub neej pab peb cov Hmoob. Lub 12 hli ntuj xyoo 2022, lub koom tsev « Académie des Sciences d’Outre-Mer » tau muab paj tshab thiab kooj meej zoo (prestigieux « Prix Louis Marin ») rau tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong ».
Tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab nws poj Niam nyob teb chaws Suisse tau tuaj txais qhov paj tshab nyob Fab Kis Teb thiab tau tuaj ntsib peb cov Hmoob hnub 17 lub 12 hli xyoo 2022. Peb zoo siab txais nws, tau nrog nws tham thiab noj ib pluas mov ua ke. Cov tau nws phau ntawv thiab xav kom nws sau ib lo lus rau hauv phau ntawv los, thov nws, nws yeej kam sau.

« Yves Bertrais, La passion Hmong » récompensé par le prestigieux « »Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer »

En décembre 2021, était paru aux Editions KARTHALA le livre « Yves Bertrais, La passion Hmong » pour marquer le 100e anniversaire de TP Nyiaj Pov (1921-2021), œuvre littéraire écrite par son ami le pasteur Philippe Chanson. En décembre 2022 : le livre vient d’être récompensé par le prestigieux « Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer ».

Le pasteur Philippe Chanson est venu avec son épouse de Suisse pour recevoir son prix et a eu la gentillesse de nous accorder un temps de rencontre, spécialement pour les Hmong de France, le samedi 17 décembre 2022 de 18h30 à 22h00 avant de repartir. A cette occasion, nous avons pu échanger librement avec lui et lui demander de dédicacer son livre.

« Philippe Chanson, théologien et Dr en anthropologie, est membre du Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap) de l’Université de Louvain et collabore aux cours et séminaires Regards sur l’Interculturalité de Genève. Ses recherches et publications couvrent particulier les Antilles-Guyane où il a vécu et enseigné. C’est en Guyane qu’il a côtoyé les Hmong et rencontré Yves Bertrais. Outre les questions d’identité et de métissages, il travaille celles des transversalités entre différentes aires culturelles et religieuses. » (extrait du livre)

Tso cov duab