Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Ua hauj lwm

Caij Hla             HNUB CHIV 4             XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus lub npe cawm tus neeg tuag ceg. Yes Xus lub npe cawm peb ntawm peb cov txhaum, tsuav yog peb ntseeg tias Yes Xus yog tus uas Tswv Ntuj nyiam.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

8 – Ces Pob Zeb muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv nws, nws hais rau lawv tias :

« Cov nom tswv coj tsoom pej xeem, thiab tsoom laus neeg sawv daws : 

9 – Hnub no, nej kom wb hais tseeb txog qhov tias ib tug tuag ceg zoo lawm, thiab tim li cas nws thiaj li zoo lawm.          

10 – Nej sawv daws, thiab tas tsoom His Xas Lais huv tib si, nej yuav paub tias tus neeg uas zoo hlo rau nej pom ntawd, mas yog vim Yes Xus Pleev lub npe. Yog tus Yes Xus Nas Xas Les uas nej muab dai saum ntoo cuam, tab sis Tswv Ntuj tsa nws sawv hauv cov tub tuag rov los. Yog vim Yes Xus lub npe xwb, tsis yog vim lwm tus. 

11 – Yes Xus yog lub pob zeb uas nej cov txhim tsev tsis xav yuav. 

Zaum no nws yog thawj lub pob zeb txheem lub tsev. 

12 – Vim nyob hauv lub qab ntuj khwb tsis muaj dua lwm lub npe yuav cawm tau peb. » 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg txia ua lub pob zeb txheem tsev.

1 – Nej ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws hlub peb tas ib sid. Peb los nkaum hauv Huab Tais zoo dua tso siab rau neeg! Los nkaum hauv Huab Tais zoo dua tso siab rau cov neeg muaj hwj chim.

2 – Kuv ua koj tsaug vim koj teb kuv, koj tau cawm kuv. Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg,

txia ua lub pob zeb txheem tsev. Yam hwj huam loj no yog Huab Tais ua, yog yam zoo tshaj rau peb qhov muag pom.

3 – Tus tuaj ntawm Huab Tais lub npe tuaj nto koob meej. Peb nyob hauv Huab Tais tsev foom koob hmoov rau nej. Kuv ua koj tsaug vim koj teb kuv, koj tau cawm kuv. Nej ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws hlub peb tas ib sid.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj nyiam peb. Nws yuav peb los ua nws cov me nyuam.

Muaj ib hnub peb yuav zoo li Leej Txiv.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

1 – Nej ntsia saib, Leej Txiv txoj kev nyiam peb loj tas npaum no :

yam li peb hu ua Tswv Ntuj cov me nyuam, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag ! 

Lub ntiaj teb neeg tsis paub peb, vim ntiaj teb neeg tsis paub Leej Txiv. 

2 – Cov zoo nyiam, nyem no, peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam.  Qhov uas yav tom ntej peb yuav plhis mus zoo li cas, tseem tsis tau tawm los rau qhov muag pom xyeem. Peb paub tias, thaum Leej Pleev yuav tawm los rau qhov muag pom xyeem, mas peb yuav zoo li Nws, vim nws zoo li cas, mas peb yuav pom Nws zoo li ntawd. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog tus zoo tswv zov yaj siv nws txoj sia los pab nws cov yaj.

Tsim nyog tas zeej tsoom yuav los ua nws cov yaj.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

11 – Kuv yog tus tswv zov yaj,  yog tus zoo tswv. Tus zoo tswv zov yaj siv  nws txoj sia los pab nws cov yaj.

12 – Tus ntiav zov, nws tsis yog tswv, cov yaj tsis yog nws li, thaum nws pom hma tuaj, nws tso cov yaj pov tseg, nws khiav lawm. Hma muab cov yaj kwv mus, ua pab yaj tawg tas. 

13 – Vim nws tsuas yog tus ntiav zov xwb, nws tsis txhawj dab tsi txog cov yaj. 

14 – Kuv yog tus zoo tswv zov yaj. Kuv paub kuv cov yaj, kuv cov yaj paub kuv, 

15 – ib yam li Leej Txiv paub kuv thiab kuv paub Leej Txiv. Kuv siv kuv txoj sia rau kuv cov yaj.

16 – Kuv tseem muaj ib co yaj uas tsis nyob hauv lub nkuaj no. Kuv yuav tsum coj cov ntawd mus thiab. 

Lawv yuav mloog kuv lub suab, ces yuav muaj ib pab yaj, thiab ib tug tswv zov  xwb. 

17 – Tos Leej Txiv nyiam kuv : yog vim kuv siv kuv txoj sia thiab kuv muab txoj sia rov los rau kuv.  

18 – Tsis muaj leej twg txo kuv txoj sia, yog kuv muab pub. Kuv muaj hwj huam siv tau kuv txoj sia, thiab muaj hwj huam muab tau kuv txoj sia rov los : Qhov no yog lo lus qhia kuv txais ntawm kuv Txiv los. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Tshaj moo qaij qaug nyob Rhône-Alpes

Tshaj tawm rau peb ib tsoom ntseeg sawv daws paub tias Niam Vam Xab LIS yug hnub tim 08/12/1950 nyob Caws Xaub nyob Nplog teb, tau tas sim neeg rau hnub tim 16/04/2024. Nws muaj li 74 xyoo.

Tsev xyom cuab yuav npaj nws lub pag lub xau rau lub week-end 20/04/2024 rau 21/04/2024 tuaj no

Salle

Rue des Marais

63370 LEMPDES

Lundi 22 Avril 2024

10H00 :  Teev ntuj hauv tsev teev ntuj Notre Dame de Neyrat

rue Solayer

63100 CLERMONT-FERRAND

Peb ib tsoom ntseeg pab thov ntuj rau tsev xyom cuab thiab rau niam Vam Xab LIS tus ntsuj plig.

Lub caij COVID-19 no, nws tsev neeg yuav npaj cov ntaub npog ntsej muag thiab cov tshuaj ntxuav tes rau cov neeg yuav tuaj nrog lawv hlub lawv Niam.

Caij Hla            HNUB CHIV 3          XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus, uas co Yus Das muab tua, mas Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los.

Peb yuav tsum tig los mloog Tswv Ntuj.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

13 – Yog Has Nplas Has, His Xas Has, thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj, thiab peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj muab koob meej rau nws tus tub txib Yes Xus, uas nej muab nws ntes. Thaum Pis Las Tos xav tso nws mus, mas nej tsis kam lees nws. 

14 – Nej tsis lees tus siab Ntshiab thiab siab Ncaj. Nej thov kom luag zam rau ib tug tua neeg. 

15 – Hos nej muab tus Tswv pub txoj sia tua. Tiam sis Tswv Ntuj tsa nws sawv hauv cov tub tuag rov los lawm. Peb ua tim khawv pom.

17 – Kwv tij sawv daws, kuv paub hais tias thaum nej ua li ntawd, nej yeej tsis paub dab tsi.

Nej cov nom los kuj tsis paub thiab. 

18 – Li ntawd, Tswv Ntuj ua raws li nws tau xuas cov Yaj Saub lub ncauj xub hais ntxov los tias nws Leej Pleev yuav raug luag tsim. 

19 – Ua li mas nyem no, nej yuav thov txhaum thiab nej yuav tig los hloov ib lub siab tshiab kom Ntuj so nej cov txhaum. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, cia koj lub ntsej muag ci tuaj rau peb mas!

1 – Tswv Ntuj, koj yog tus ncaj. Thaum kuv hu txog koj, koj teb kuv. Thaum kuv raug kev txhawj xeeb, koj daws kuv kev ntxhov. Koj mloog kuv lo lus thov koj.

2 – Nej paub tias Huab Tais ua tej yam zoo tas nrho rau tus ntseeg txog nws. Huab Tais mloog kuv thaum kuv hu txog nws.

3 – Huab Tais, cia koj lub ntsej muag ci tuaj rau peb. Koj tso kev zoo siab rau hauv kuv nruab plawv.

4 – Kuv lub siab kaj, kuv mus pw, kuv tsaug zog. Huab Tais, vim koj tib leeg thiaj ua tau kom kuv nyob nyab xeeb.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB

1 – Kuv cov me nyuam, kuv sau tej yam ntawd tuaj rau nej, kom nej tsis txhob ua txhaum. Txawm tias yog muaj ib tug tau ua txhaum lawm, los peb muaj ib tug cev lus rau peb nyob ze Leej Txiv,
tus ntawd yog Yes Xus Pleev, tus siab ncaj.
2 – Yes Xus tuag vim nws muab nws los ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum.
Tsis yog txhiv peb xwb, nws txhiv tas lub qab ntuj neeg ntawm lawv cov txhaum huv tib si.

3 – Qhov ua kom peb pom tias peb paub Leej Txiv, yog qhov no : yog peb coj
nws cov lus qhia. 4 Tus hais tias : “Kuv paub Leej Txiv,” tab sis nws tsis
coj Leej Txiv cov lus qhia, mas nws yog ib tug neeg dag, qhov tseeb tsis nyob hauv nws.

5 – Hos tus coj Leej Txiv lo lus, mas txoj kev nyiam Tswv Ntuj hlob tiav nyob hauv nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Cov thwj tim ntseeg tias Yes Xus sawv rov los mas Yes Xus thiaj qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub txhia yam uas Tswv Ntuj qhia.

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO.

(Ob tug thwj tim mus txog Es Mas Ws nkawd khiav rov los,

nkawd piav rau cov thwj tim tias thaum Yes Xus lov mov

ces nkawd zeem tau Yes Xus.)

36 – Thaum lawv tseem sib tham txog tej lus ntawd, Yes Xus sawv ntsug hauv nruab nrab lawv,

nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. » 

37 – Cov thwj tim ceeb nkaus, lawv ntshai kawg, lawv xav tias lawv pom ib tug dab. 

38 – Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Vim li cas nej poob siab ? 

Vim li cas tej zaj ua xyem xyav li ntawd sawv los nyob hauv nej lub siab ? 

39 – Nej ntsia kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw :  yog kuv tiag ! Nej xuas kuv saib ! Nej ntsia mas :

dab tsis muaj nqaij tsis muaj pob txha, xws li nej pom kuv muaj. »

40 – Yes Xus hais li ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes ob txhais taw rau lawv saib. 

41 – Lawv zoo siab dhau, lawv tseem tsis tau xav ntseeg. Lawv yoob tas. Yes Xus hais rau lawv tias: 

« Nyob ntawm no, nej muaj dab tsi noj ? » 

42 – Lawv muab ib ya ntses txhiab rau Yes Xus.

43 – Yes Xus tuav, nws noj yav ntses ntawd nyob ntawm lawv xub ntiag.

44 – Yes Xus hais rau lawv tias :

« Thaum kuv tseem nrog nej nyob, kuv hais cov lus no rau nej : Tas ib puas tsav yam uas Mais Xes Txoj Cai, cov Yaj Saub, thiab cov Nkauj Paj Nruag sau txog kuv, yuav tsum tshwm sim kom tiav. » 

45 – Ces Yes Xus qhib lawv lub tswv yim kom lawv to taub Ntawv. 

46 – Nws hais rau lawv tias : « Ntawv sau hais tias Leej Pleev yuav raug luag tsim txom. 

Hnub peb, nws yuav sawv hauv cov tuag rov los. 

47 – Thiab Ntawv tseem hais tias yuav tsum tshaj txoj kev tig los hloov siab ntxub kev txhaum kom

Ntuj zam txhaum rau ib tsoom haiv neeg nyob hauv Leej Pleev lub Npe. Yuav xub tshaj nyob Yes Lus Xas Les. 

48 – Nej yuav ua tim khawv txog tej ntawd.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla         HNUB CHIV 2           XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg txog Yes Xus tiag lawv muaj peev xwm sib pab ntau kawg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

32 – Tas ib tsoom ntseeg coob coob sawv daws muaj ib lub siab, ib lub tswv yim xwb.  

Tej yam uas yog nws li, tsis kav tsis muaj leej twg yuav hais tias yog nws tug xwb. 

Nyias muab nyias tug los ua sawv daws tug. 

33 – Cov Hauv Paus Xa Lus muaj hwj huam loj, lawv ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus sawv rov los. 

Tsoom sid pom lawv zoo kawg. 

34 – Nyob hauv lawv, tsis muaj ib tug yuav tshaib nqhis dab tsi : 

vim tias cov uas muaj liaj muaj teb, muaj vaj tse, muab muag tas huv si, 

35 – lawv nqa tus nqi uas muag tau tuaj tso ntawm cov Hauv Paus Xa Lus ko taw. 

Lawv mam muab faib rau sawv daws kom nyias tau txaus nyias siv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Peb ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis.

1 – His Xas Lais, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!”

As Loos tsev neeg, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!”

Tsoom neeg hwm Huab Tais, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!”

2 – Luag thawb kuv kom kuv ntog, tab sis Huab Tais pab kuv. Kuv lub zog, kuv rab peev xwm yog Huab Tais, nws yog tus cawm kuv. Cov neeg ncaj qw suab zoo siab hauv lawv cov tsev tsam phooj vim lawv tau txais kev yeej.

3 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg, txia ua lub pob zeb txheem tsev.

Yam hwj huam loj no yog Huab Tais ua, nws ua hwj huam muaj koob meej nto moo rau peb qhov muag pom. Hnub no yog hnub Huab Tais tau tsim los rau peb, peb zoo siab hom khaj.

1 – Leej twg ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, mas tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los. Leej twg nyiam tus xeeb Leej Tub, mas nws kuj nyiam tus yug ntawm Tswv Ntuj los thiab.
2 – Peb paub tias peb nyiam Tswv Ntuj cov me nyuam, vim peb nyiam Tswv Ntuj, thiab peb coj nws cov lus qhia.
3 – Kev nyiam Tswv Ntuj yog kev coj nws cov lus qhia, vim Tswv Ntuj cov lus qhia tsis hnyav. 4 Vim yam twg yug ntawm Tswv Ntuj los, mas yam ntawd yeej lub qab ntuj neeg. Lub zog yeej lub qab ntuj neeg yog peb txoj kev ntseeg.
5 – Tus yeej lub qab ntuj neeg yog tus ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub.
6 – Tus tuaj nyob hauv dej thiab nyob hauv ntshav, yog Yes Xus. Nws tsis tuaj nyob hauv dej xwb, nws tuaj nyob hauv dej thiab nyob hauv ntshav, yog Leej Ntuj Plig ua tim khawv zeem li ntawd, vim Leej Ntuj Plig yog qhov tseeb.

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg tias Yes Xus sawv rov los mas Yes Xus pub lawv nyob kaj lug.

COV LUS NYOB HAUV ZAM  NTAWV MOO ZOO.

19 – Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, 

cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. 

Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. » 

20 – Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. 

Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg. 

21 – Yes Xus rov hais rau lawv tias :

« Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. » 

22 – Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias :

« Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab. 

23 – Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. 

Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

24 – Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. 

Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis nrog cov thwj tim nyob. 

25 – Lwm cov thwj tim hais rau nws tias :

« Peb pom Huab Tais lawm ! » Ces Tos Mas hais rau lawv tias :

« Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes,

yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau,         

thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 – Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. 

Cov qhov rooj puav leej kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias :

« Nej nyob kaj lug ! » 

27 – Ces  Yes  Xus  hais rau Tos Mas tias :

« Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes.  Cev koj txhais tes los, muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. » 

28 – Tos Mas teb rau Yes Xus tias :

« Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. » 

29 – Yes Xus hais rau Tos Mas tias :

« Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg, mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 – Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag,

uas tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no. 

31 – Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. 

Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

LUB LIS PIAM NTSHIAB – HNUB CHIV NQAUM NPLOOJ

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

NTAWV MOO ZOO

MAS KOS 11 : 1-10            XYOO B

1 – Thaum lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, ntsia pom Npes Fas Zes thiab Npes Tas Nias,

ze lub Roob Txiv Ntoo Roj, Yes Xus xa ob tug thwj tim mus ua ntej.  

2 – Nws hais rau nkawd tias :  « Neb mus hauv lub zos tom neb hauv ntej.

Thaum neb nyuam qhuav mus txog hauv zos, neb yuav pom ib tug me nyuam luj uas tseem tsis tau muaj neeg caij ib zaug li, khi nyob ntawd. Neb daws txoj hlua, neb cab los. 

3 – Yog muaj neeg hais rau neb tias : « Neb ua dab tsi li ntawd ? » 

Mas neb teb tias : « Yog Huab Tais yuav siv. Ib me ntsis nws yuav xa rov qab los. » 

4 – Ob tug thwj tim mus, nkawd pom ib tug me nyuam luj khi nraum zoov,

ze ib lub qhov rooj ntawm ntug kev. Nkawd daws tus me nyuam luj. 

5 – Muaj ob peb tug neeg nyob ntawd nug nkawd tias :

« Neb daws tus me nyuam luj no ua dab tsi? » 

6 – Nkawd teb rau lawv raws li Yes Xus xub qhia, ces lawv cia nkawd daws nkawd.

7 – Nkawd coj tus me nyuam luj los rau Yes Xus.

Nkawd muab nkawd cov tsho ntev pov rau saum me nyuam luj nraub qaum, ces Yes Xus caij. 

8 – Muaj neeg coob muab lawv cov tsho  ntev pua txoj kev,

ib txhia xuas cov nplooj ntoos ntsuab uas lawv txiav tom teb los pua kev. 

9 – Cov neeg ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab sawv daws qw tias :

« Thov koj cawm peb mas ! Tus uas Huab Tais xa tuaj muaj koob meej. 

10 – Lub Ceeb Tsheej uas tab tom los, muaj koob meej, yog peb txiv Das Vis lub Ceeb Tsheej. 

Tus nyob saum cov txheej ntuj siab,  thov koj cawm peb. » 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

UA THAJ TXI NTUJ

ZAJ NYEEM IB    

HIS XAIS 50 : 4-7.

LUB NTSIAB LUS :  Lus paj huam cav txog Tswv Ntuj tus tub txib.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS.

4 – HUAB TAIS Tswv Ntuj tau muab cov thwj tim tus nplaig rau kuv. Nws qhia kuv kom kuv txawj hais ib lo lus nplij tus qaug zog. Niaj tag kis nws tsa kuv pob ntseg kom kuv tsim dheev,

kom kuv mloog xws li cov thwj tim mloog.

5 – HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab. 

6 – Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus.  Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu rau lawv.  Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag,

los kuv tsis fee plhu rau lawv.  

7 – Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. 

Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              UA CAS KOJ TSO KUV POV TSEG?                

(NPN 22-1)

Txais: Kuv tus Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj! Ua cas koj tso kuv pov tseg?

1 – Leej twg pom kuv, lawv thuam kuv, lawv luag kuv. Lawv co taub hau hnyos kuv tias:

“Nws tso siab rau Huab Tais, cia Huab Tais npo nws. Nws nyiam Huab Tais, cia Huab Tais cawm nws mas!”

2 – Lawv zoo li pab dev sawv ncig kuv; cov neeg phem ntawd puav kuv kev, lawv nkaug kuv tej tes taw.

Kuv suav tau kuv cov pob txha tas tib si.

3 – Lawv muab kuv cov khaub ncaws los sib faib, lawv twv saib leej twg yuav tau kuv cov ris tsho.

Huab Tais, thov koj txhob txav mus deb kuv! Koj yog kuv lub zog, koj tsuag tsuag tuaj pab kuv mas!

4 – Kuv yuav tshaj koj lub npe rau kuv cov kwv tij. Kuv yuav cav txog koj hauv nruab nrab lub txoos.

Nej cov uas hwm Huab Tais, nej cav lus zoo txog nws mog. Yas Kos tsoom tub ki, nej cav txog nws lub koob meej! His Xas Lais tsoom tub ki, nej hwm nws mog!

ZAJ NYEEM OB

FIS LIS POS 2 : 6-11.

LUB NTSIAB LUS :  Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB FIS LIS POS.

6 – Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj,

tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : 

nws muab nws lub hwj chim hle. 

7 – Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. 

Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg. 

8 – Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag,

thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam. 

9 – Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab.  

Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. 

10 – Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, 

tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb,

mas tus ntawd cia li txhos caug hawm. 

11 – Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais :

Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

YES XUS KEV TXOM NYEM, RAWS MAS KOS

MAS KOS 14 : 1-15 : 47    XYOO B

LUB NTSIAB LUS:  Yes Xus raug txom nyem raws li Mas Kos ntawv Moo Zoo.

P – Tshuav ob hnub yuav txog lub hnub nyoog Hla thiab noj cov mov tsis muaj poov xab.

Cov Thawj Leej Choj thiab cov Thoob Xwm Ntawv nrhiav kev ntes Yes Xus thiab muab Yes Xus tua. Lawv hais tias :

L – Txhob ua thaum sawv daws nqaum paj nqaum nruas. Ntshai tsam tsoom pej xeem ua ntxhov hnyo.

P – Thaum Yes Xus nyob Npes Tas Nias, nyob hauv tus mob ruas Xis Moos tsev,

Yes Xus tab tom zaum ntawm tsum mov, ib tug poj niam los hauv tsev, nws tuav ib lub hwj zeb dawb

ntim ib co tshuaj tsw qab muaj nqe kawg. Tus poj niam dam lub hwj zeb dawb

thiab nws hliv tshuaj rau saum Yes Xus taub hau. Muaj tej tus khib tias :

L – Ua cas yuav ua tshuaj tsw qab nkim dag li ntawd ?

Yuav muab cov tshuaj ntawd muag peb puas lub txiag kuj tau,

ces muab cov nyiaj pub rau cov neeg pluag.

P – Lawv cem tus poj niam. Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Cia nws ua mas ! Ua cas nej yuav ua ntxhov nws siab ? Nws tau ua ib txog hauj lwm zoo rau kuv.

Nej yuav muaj neeg pluag nrog nej mus li. Nej ua zoo rau lawv thaum twg kuj tau.

Tab sis nej yuav tsis muaj kuv nrog nej mus li. Qhov nws ua tau mas nws ua lawm.

Nws xub muab tshuaj tsw qab los pleev kuv lub cev, vim nws xav pam kuv ua ntej.

Kuv hais tiag rau nej tias : lawv tshaj Moo Zoo mus txog qhov twg nyob tas ntiaj teb,

mas lawv kuj yuav piav txog qhov tus poj niam no tau ua, kom sawv daws nco nws.                                         

P – Muaj ib tug nyob hauv Pab Kaum ob leeg, nws hu ua Yus Das Kas Lis Yaus,

nws mus cuag tus Thawj Leej Choj kom tau muab Yes Xus rau lawv ntes.

Cov Leej Choj hnov nws hais li ntawd lawv zoo siab, lawv cog lus tias yuav muab nyiaj rau nws.

Ces Yus Das nrhiav ib lub sij hawm zoo muab Yes Xus rau lawv ntes.

Thawj hnub lawv noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv noj Pluas Hla,

cov thwj tim thiaj hais rau Yes Xus tias :

L – Koj xav kom peb mus npaj noj Pluas Hla nyob ghov twg ?

P – Yes Xus tso ob tug thwj tim mus, nws hais rau nkawd tias :

Y – Neb mus tom Tsheej. Neb yuav ntsib ib tug txiv neej nqa ib hub dej. Neb raws nws qab.

Nws mus hauv lub tsev twg mas neb yuav hais rau tus tswv tsev tias :

Xib Hwb nug tias kem tsev nws yuav nrog nws cov thwj tim noj Pluas Hla nyob qhov twg ?

Tus tswv tsev yuav qhia ib kem tsev dav uas lawv npaj rooj zaum tas nyob txheej tsev saud.

Neb yuav npaj Pluas Hla nyob ntawd rau peb.

P – Ob tug thwj tim txawm mus txog lub Tsheej. Nkawd nrhiav tau txhia yam xws li Yes Xus hais rau nkawd. Ces nkawd npaj Pluas Hla. Tsaus ntuj los, Yes Xus nrog Pab Kaum ob leeg tuaj.

Thaum law noj nyob ntawm lub rooj mov, Yes Xus hais tias :

Y – Kuv hais tiag rau nej : muaj ib tug nyob hauv nej yuav muab kuv rau lawv ntes.

Yog ib tug nrog kuv noj mov.

P – Cov thwj tim tu siab. Lawv nyias hais nyias zom zaws rau Yes Xus tias :

L – Puas yog kuv ?

P – Yes Xus hais tias :

Y – Yog ib tug hauv Pab kaum Ob leeg no uas nrog kuv cev tes rau hauv ib lub phaj.

Leej Neeg tus Tub rov mus, raws li Ntawv xub hais tseg txog nws.

Tab sis tus muab Leej Neeg tus Tub rau luag ntes mas nws txoj hmoov phem.

Tus neeg ntawd tsis txhob yug los mas zoo dua rau nws !

P – Thaum lawv noj mov txog tog, Yes Xus yuav ib co mov, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab lov,

nws muab faib rau nws cov thwj tim. nws hais tias :

Y – Nej txais, qhov no yog kuv lub cev.

P – Ces nws yuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug.

Nws muab lub ntim rau lawv sawv daws haus. Nws hais rau lawv tias :

Y – Qhov no yog kuv cov ntshav.

Yog cov ntshav cog lus uas yuav ntws los pab ib tsoom neeg coob.

Kuv hais tiag rau nej tias txij no mus kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv ntxiv

mus t kog hnub kuv yuav rov haus dua cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

P (Sawv daws zaum)

Thaum lawv hu cov zaj nkauj ntxuag qeej tas lawm, lawv sawv kev mus pem lub Roob Txiv Ntoo Roj.

Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Nej sawv daws yuav ntog, vim Ntawv sau tseg tias: Kuv yuav ntaus tus zov yaj, ces cov yaj yuav tawg tas. Tab sis thaum kuv sawv rov los, kuv yuav ua nej ntej mus Nkas Lis Lais teb.

P – Pob Zeb teb rau Yes Xus tias :

L – Tab yog lawv sawv daws ntog, kuv yuav tsis ntog.

P – Yes Xus hais rau nws tias

Y – Kuv hais tiag rau koj: hmo no kiag, thaum qaib tseem tsis tau qua ob tsig,

koj twb yuav npog kuv peb zaug.

P – Hos Pob zeb cav tias :

L – Tab yog kuv yuav tsum nrog koj tuag mas kuv yuav tsis npog koj.

P – Cov thwj tim tas huv si kuj hais ib yam. Lawv tuaj txog ib thaj chaw hu ua Nkes Ntxes Mas Nis.

Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias :

Y – Nej nyob ntawm no. Kuv yuav mus teev Ntuj.

P – Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam nrog nws mus.

Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Kuv tu siab yuav tuag. Nej nyob ntawm no, nej zov hmo.

P- Yes Xus mus deb me ntsis, nws khoov tiav,

nws thov Ntuj saib lub sij hawm ntawd hla mus deb ntawm nws puas tau.

Nws hais tias :

Y – As Npas ! Txiv ! Koj ua yam twg kuj tau tib si !

Thov koj ua kom lub ntim no txav mus deb ntawm kuv mas !

Tab sis, txhob ua li kuv nyiam. Koj ua li koj nyiam.

P – Yes Xus rov los pom cov thwj tim tsaug zog. Nws hais rau Pob zeb tias :

Y – Xis Moos, koj tsaug lod ? Koj tsis muaj peev xwm zov hmo ib teeb lod?

Nej zov hmo mas ! Nej thov kom nej txhob poob hauv txoj kev ntxias.

Neeg lub siab kub, tab sis neeg lub cev tsis muaj zog.

P – Yes Xus rov mus. Nws thov Ntuj, nws rov hais li qub.

Yes Xus rov qab los, nws pom cov thwj tim tsaug zog,

vim lawv qhov muag tawv. Lawv tsis pom qab hais dab tsi rau nws.

Yes Xus tseem rov los,  yog zaum peb,  nws hais rau lawv tias :

Y – Zaum no, nej xav tsaug zog xav so kuj tau.

Nyem no txog lub caij lawm ! Leej Neeg tus Tub raug muab rau luag ntes.

Nej sawv mas ! Tus muab kuv rau luag ntes nws tuaj txog ze lawm.

P – Thaum Yes Xus tseem tab tom hais zoo li ntawd, Yus Das tuaj txog.

Yus Das yog ib tug nyob hauv Pab Kaum ob leeg.

Muaj ib pab neeg coob tuav ntaj tuav qws nrog nws tuaj.

Cov Thawj Leej Choj, cov Thoob Xwm Ntawv, cov Txwj Laug xa lawv tuaj.

Tus muab Yes Xus rau lawv ntes xub qhia lawv tias :

L – Tus kuv yuav nwj yog Yes Xus. Nej ntes nws.

Nej coj nws mus, nej muab siab rau !

P – Tam sim ntawd, Yus Das los ze ntawm Yes Xus. Yus Das hais tias :

L – Las Npis !

P – Ces Yus Das nwj Yes Xus. Pab neeg ntawd tuav nkaus Yes Xus, muab nws ntes.

Muaj ib tug nyob ntawd rho hlo nws rab ntaj tib ntag rau tus Tuam Leej Choj tus qhev.

Nws txiav tus qhev ib ya pob ntseg.Yes Xus hais rau lawv tias :

Y – Kuv puas yog ib tug tub sab ! Ua cas nej tuav ntaj tuav qws tuaj ntes kuv ?

Kuv niaj hnub nyob nruab nrab nej, nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj.

Ua cas thaum ntawd nej tsis ntes kuv ? Yog vim yuav tsum muaj raws li Ntaww xub hais tseg.

P – Ces cov thwj tim tso Yes Xus tseg, law tso tes khiav. Muaj ib tug hluas raws Yes Xus qab.

Nws npua ib daig pam, nws tsis hnav tsho. Lawv nthos nkaus nws.

Tab sis nws tso plhuav daim pam pov tseg, nws cia li khiav tsis hnav dab tsi.

Lawv coj Yes Xus mus txog tus Tuam Leej Choj tsev. Cov Tuam Leej Choj, cov Txwj Laug, cov ThoobXwm Ntawv sawv daws sib sau nyob ntawd. Pob zeb lawv Yes Xus qab deb me ntsis mus hauv tus Tuam Leej Choj lub loog. Nws nrog cov qhev zaum nte taws ntawm lub cub tawg. Tas cov Thawj Leej Choj thiab cov Xas Nes Nrees nrhiav ib zag liam rau Yes Xus kom tau muab nws tua. Lawv nrhiav tsis tau ib zag.

Muaj ntau leej tuaj liam rau Yes Xus, tab sis lawv hais tej zaj tsis sib haum.

Ces muaj ob peb leeg sawv tsees thiab lam liam rau Yes xus tias :

L – Peb hnov nws hais tias :

kuv yuav rhuav lub Tuam Tsev Ntshiab no uas yog neeg tes txhim,

thiab kuv yuav ua peb hnub mas rov txhim tau lub uas tsis yog neeg txhais tes txhim.

P – Tab yog thaum lawv hais tej ntawd lawv zaj liam tsis sib haum thiab.

Ces tus Tuam Leej Choj sawv hauv nruab nrab sawv daws,

nws nug Yes Xus tias :

L – Koj tsis teb dab tsi lod ! Cov tim khawv ntawd hais dab tsi txog koj?

P – Yes Xus ua twj ywm, nws tsis teb dab tsi. Tus Tuam Leej Choj rov nug Yes Xus tias :

L – Koj puas yog Leej Pleev, uas nws yog Tus nto koob hmoov Leej Tub ?

P – Yes Xus teb tias :

Y – Kuv Yog ! Nej yuav pom Leej Neeg tus Tub zaum ze tus muaj hwj huam,

yuav pom nws tuaj nyob saum cov huab nyob saum ntuj.

P – Tus Tuam Leej Choj dua nws lub tsho, nws hais tias :

L – Ua cas tseem yuav nrhiav tim khawv ntxiv ? Nej twb hnov nws cov lus thuam Ntuj.

Nej xav zoo li cas ?

P – Sawv daws txiav txim rau Yes Xus tias :

Nws tsim nyog tuag ! Ces muaj tej tus nto aub ncaug rau saum Yes Xus.

Lawv muab ib daig ntaub los npog nws ntsej muag thiab lawv tej niag nrig rau Yes Xus. Lawv hais rau Yes Xus tias :

L – Koj ua Yaj Saub mas !

P – Cov qhev lawv kuj tej niag ncuav pias rau Yes Xus. Thaum ntawd, Pob Zeb nyob hauv lub loog.

Tus Tuam Leej Choj ib tug ntxhais txib tuaj. Nws pom Pob Zeb nte taws, nws ntsia ntsoov Pob Zeb thiab hais tias :

L – Koj kuj yog ib tug nrog Yes Xus Nas Xas Les nyob.

P – Tab sis Pob Zeb tsis lees. Nws hais tias :

L – Kuv tsis paub ! Kuv tsis to taub koj hais dab tsi.

P – Ces Pob Zeb tawm mus txog ntawm lub qhov rooj loog.

Tus ntxhais txib rov pom Pob Zeb, nws rov hais rau cov neeg nyog ntawd tias :

L – Tus ntawd yog ib tug neeg nrog Yes Xus !

P – Pob Zeb rov tsis lees thiab.

Ib me ntsis, cov neeg nyob ntawd rov hais rau Pob Zeb tias :

L – Koj yog ib tug neeg nrog Yes Xus tiag ! Koj twb yog ibtug Nkas Lis Lais ne !

P – Ces Pob Zeb twv ntuj twv teb. Nws hais tias :

L – Kuv tsis paub tus neeg nej hais ntawd.

P – Thaum ntawd ib tug qaib qua tsig ob.

Pob Zeb thiaj rov nco txog lo lus uas Yes Xus hais rau nws tias :

Qaib tsis tau qua ob tsig koj twb yuav tsis lees kuv peb zaug. Ces Pob Zeb tsa suab hlo quaj.

Nyuam qhuav kaj ntug, cov Thawj Leej Choj nrog cov Txwj Laug, cov Thoob Xwm Ntawv thiab pab Xas Nes Nrees tib si sab laj. Lawv muab Yes Xus khi tas, lawv coj Yes Xus mus rau Pis Las Tos.

Pis Las Tos nug Yes Xus tias :

L – Koj yog Yus Das tus vaj, puas yog ?

P – Yes Xus teb tias :

Y – Koj hais li.

P – Cov Thawj Leej Choj liam ntau yam rau Yes Xus.

Pis Las Tos rov nug Yes Xus tias :

L – Koj tsis teb dab tsi ! Saib, lawv liam pes tsawg yam rau koj ?

P – Hos Yes Xus tsis teb dab tsi ntxiv. Pis Las Tos xav tsis thoob.

Niaj xyoo, thaum txog lub hnub nyoog ua Hmoov, Pis Las Tos tso ib tug neeg raug txim mus.

Tsoom sid thov kom tso leej twg mas nws tso leej twg. Thaum ntawd, nyob hauv tsev loj faj, muaj ib tug hu ua Npas Las Npas. Lawv ntes nws nrog ib pab neeg ntxeev siab uas tau tua neeg.

Tas tsoom sid mus pem tsev nom, lawv taij kom Pis Las Tos tso ib tug neeg mus, xws li ua kam los lawm.

Pis Las Tos teb rau lawv tias :

L – Nej puas xav kom kuv tso Yus Das tus Vaj mus ?

P – Pis Las Tos paub tias yog vim cov Thawj Leej Choj khib lawv thiaj coj Yes Xus tuaj rau nws.

Cov Thawj Leej Choj cob tsoom sid kom thov Pis Las Tos tso Npas Las Npas mus.

Pis Las Tos rov hais tias :

L – Ua li, tus nej hu ua cov Yus Das tus Vaj, kuv yuav ua dab tsi rau nws ?

P – Lawv rov nthe tias :

L – Koj muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

P – Pis Las Tos hais rau lawv tias :

L – Nws ua dab tsi phem ?

P – Lawv tseem haj yam nthe tias :

L – Koj muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

P – Pis Las Tos xav ua kom tsoom sid zoo siab, nws tso Npas Las Npas mus.

Nws kom luag nplawm Yes Xus, ces nws muab Yes Xus rau cov Yus Das kom lawv muab nws tua nyob saum ntoo cuam. Cov tub rog coj Yes Xus mus hauv lub theeb xeev,

nyob hauv tus nom txiav txim lub tsev. Lawv hu pab tub rog tuaj huv tib si. Lawv muab ib lub tsho liab raus Yes Xus hnav. Lawv muab ib co pos los ua ib lub kauj rau Yes Xus ntoo.

Ces lawv lam hawm Yes Xus tias :

L- Cov Yus Das tus Vaj, peb hawm koj.

P- Lawv muab ib tug pas txhiav los ntaus Yes Xus taub hau.

Lawv nto aub ncaug rau nws. Lawv kim caug pe nws. Thaum lawv thuam Yes Xus tas, lawv muab nws lub tsho liab hle, lawv muab Yes Xus cov ris tsho rov rau Yes Xus hnav.

Ces lawv coj Yes Xus mus sab nraud kom tau muab Yes Xus tua nyob saum ntoo cuam.

(Sawv daws sawv)

Lawv kom ib tug neeg hla nyob ntawd kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Yog ib tug hu ua Xis Moos Xis Les Nas.

Nws yog As Les Xas Nros thiab Lws Fws txiv. Nws mus tom liaj rov los.

Lawv coj Yes Xus mus txog qhov chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais ua Khauj Khaum Taub Hau.

Lawv muab ib co cawv xyaw txab ntoo rau Yes Xus haus. Tab sis Yes Xus tsis haus. Ces lawv tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam. Lawv muab Yes Xus cov ris tsho los sib faib, lawv twv saib yog leej twg yuav tau dab tsi.

Tav li cuaj teev saw ntxov, lawv thiaj tsa Yes Xus rau saum ntoo cuam.

Muaj ib daig txiag sau ntawv piav txog Yes Xus lub txim tias :

‘Cov Yus Das tus Vaj.’

Lawv tsa ob tug tub sab nyob saum ntoo cuam nyob ntawm Yes Xus sab xis thiab sab laug.

Cov neeg dhau kev co taub hau tsawm Yes Xus tias :

L – Koj yog tus muaj peev xwm rhuav lub Tuam Tsev Ntshiab

thiab ua peb hnub rov tsa tau li qub. Koj rov cawm koj mas ! Koj nqe saum ntoo cuam los mas !

P – Cov Thawj Leej Choj nrog cov Thoob Xwm Ntawv hnyos Yes Xus tias :

L – Nws cawm tau luag tej, nws cawm tsis tau nws. Nws yog Leej Pleev! Nws yog His Xas Lais tus Vaj !

Nyem no, kom nws nqe saum ntoo cuam los mas ! Kom xwv peb pom thiab ntseeg !

P – Ob tug nyob saum ntoo cuam zoo li Yes Xus, nkawd kuj tsawm Yes Xus.

Txij tav su mus mas ntiaj teb tsaus ntuj nti mus txog hnub qaij peb teev.

Tav li peb teev Yes Xus, qw ib suab nrov nrov tias :

Y – Kuv tus Tswv Ntuj ! Kuv tus Tswv Ntuj ! Ua cas koj tso kuv pov tseg?

P – Qees leej nyob ntawd hnov Yes Xus hais li ntawd, lawv hais tias :

L – Saib! Nws hu Es Lis !

P – Muaj ib tug khiav mus nqa ib co rwb tub cawv qaub, nws muab chob rau ib tug pas txhiav cev rau Yes Xus haus.

Nws hais tias :

Cia saib Es Lis puas tuaj txo nws nqes los !

P – Ces Yes Xus qw ib suab nrov, nws txoj sia tus nrho.

(Sawv daws txhos caug).

Daim ntaub thaiv qhov rooj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj ntuag phua rhe ua ob daig.

Tus xab txheeb sawv ntsug nyob ntawm Yes Xus xub ntiag, nws pom Yes Xus txoj sia tu li ntawd, nws hais tias :

L – Tus neeg ntawd yog Tswv Ntuj tus Tub tiag !

P – Nyob ntawd kuj muaj ib co poj niam nyob deb ntsia. Nyob hauv cov poj niam ntawd, muaj Mab Liab Mas Ntas Las, thiab Mab Liab uas yog Yas Kos yau thiab Yos Xes niam

thiab muaj Xas Los Mes. Yog cov uas thaum Yes Xus nyob Nkas Lis Lais teb

lawv raws Yes Xus mus los, thiab lawv tsob hwb Yes Xus.

Tseem muaj ntau leej uas yog cov nrog Yes Xus tuaj pem Yes Lus Xas Les.

Thaum tsaus ntuj lawm, yog hmo ua hnub Xas Npas Tos ntej,

Yos Xes nyob As Lis Mas Tias tuaj.Yog ib tug nyob hauv rooj Txwj Laug.

Nws tos ntshis txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Nws muaj cuab kav mus hauv Pis Las Tos tsev, thov yuav Yes Xus lub cev.

Pis Las Tos poob siab rau qhov Yes Xus tuag sai.

Nws hu tus lwm txheeb tuaj nug saib Yes Xus puas tuag tiag.

Thaum Pis Las Tos paub ntawm tus lwn theeb tias Yes Xus tuag lawm

mas nws tso lus rau Yos Xes yuav Yes Xus lub cev.

Yos Xes twb tau muas ib daig ntaub lawm.

Nws txo Yes Xus lub cev nqes thiab muab daim ntaub los qhwv.

Nws tso Yes Xus lub cev nyob hauv ib lub ntxa

uas luag txaug nyob hauv phab tsua.

Nws muab ib daig txiag zeb dov los kaw lub rooj ntxa.

Mab Liab Mas Ntas Las, thiab Mab Liab uas yog Yos Xes niam,

nkawd nyob ntsia qhov chaw lawv tso Yes Xus.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Lub Caij Plaub Caug       HNUB CHIV 5      XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub no, yog lub zos muaj neeg txais ib nqe kab ke ua lub Cim Ntxuav mas yuav Nyeem cov zaj xyoo A thiaj phim dua.

ZAJ NYEEM IB

YES LES MIAS 31 : 31-34

LUB NTSIAB LUS :  HUAB TAIS yuav nrog nws haiv neeg rov cog lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV YES LES MIAS.

31 – HUAB TAIS ceeb toom lo lus no :

« Lub hnub nyoog uas kuv yuav nrog His Xas Lais thiab Yus Das cog lus tshiab tuaj yuav txog. 

32 – Tsis yog cov lus zoo li kuv tau nrog lawv cov yawg koob cog,

hnub uas kuv tau tuav lawv tes coj lawv tawm hauv Hais Nkws Tos teb los. 

Lawv nrauj lo lus kuv nrog lawv cog ntawd lawm.

Kuv yog lawv tus tswv, tab sis lawv nrauj kuv lo lus.  

33 – Tab sis kuv yuav rov nrog His Xas Lais cog lus dua.

Thaum ntawd mas kuv yuav ua zoo li no :

Kuv yuav muab kuv Txoj Cai cog rau hauv lawv. Kuv yuav sau kuv Txoj Cai nyob hauv lawv nruab siab. 

Ces kuv yuav yog lawv tus Tswv Ntuj, lawv yuav yog kuv haiv neeg.

34 – Thaum ntawd, tsis tas lawv yuav sib qhia, tsis tas ib tug hais rau ib tug tias : 

« Koj yuav tsum paub HUAB TAIS mas ! »

Hos thaum ntawd lawv yuav paub kuv tas huv tib si, tsis hais cov yau los cov hlob. 

Vim kuv yuav zam rau lawv, kuv yuav tsis nco txog lawv cov txhaum ntxiv lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nauj Paj Nruag:              KOJ TSIM LUB SIAB HUV RAU KUV             

(NPN 51-3)

Txais: Huab Tais, koj tsim ib lub siab huv li si los cog rau kuv.

1 – Tswv Ntuj, koj lub siab zoo, thov koj khuv leej kuv. Koj lub siab dav hlub neeg, thov koj so kuv cov txhaum.

Thov koj ntxuav kuv qhov phem pov tseg, yaug kuv cov txhaum kom kuv ntshiab tuaj.

2 – Tswv Ntuj, thov koj tsim ib lub siab huv rau kuv. Koj tso dua ib lub tswv yim khov rau hauv kuv.

Koj tsis txhob ntiab kuv mus deb ntawm koj lub ntsej muag, txhob thau koj lub tswv yim ntshiab ntawm kuv.

3. – Koj ua kuv lub siab kaj vim koj cawm kuv. Koj nthuav kuv lub tswv yim kom dav.

Kuv yuav qhia koj txoj kev zam rau cov neeg ntxeev siab, cov neeg txhaum yuav rov los cuag koj.

ZAJ NYEEM OB   

HES NPLAWS 5 : 7-9.

LUB NTSIAB LUS:  Leej Pleev yog tus Tuam Leej Choj khuv leej neeg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HES NPLAWS.

7 – Leej Pleev, thaum nws ua neej nyob hauv nws lub cev nqaij,

nws tau tsa suab quaj thov tus muaj peev xwm cawm tau nws ntawm txoj kev tuag. 

Leej Txiv mloog Leej Pleev lus thov, vim Leej Pleev yog tus hwm Leej Txiv zoo. 

8 – Txawm tias Leej Pleev twb yog tus Tub cag, tsis kav nws tuaj yeem raug txom nyem. 

Nws tau kawm tias kev mloog lus yog dab tsi. 

9 – Nyem no, Leej Pleev yog tus zoo txhij zoo txhua. 

Leej Pleev los ua lub hauv paus uas cawm cov neeg mloog nws lus mus li. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

ZAM 12 : 20-33

LUB NTSIAB LUS :  Yes Xus qhia tias nws txoj kev tuag yog nws lub koob meej.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

20 – Nyob hauv tsoom neeg nce tuaj teev Ntuj lub caij nqaum paj nqaum nruas,

muaj ob peb tug Hes Las. 

21 – Cov Hes Las ntawd txav los ze Fis Lis Pos uas yog tus tuaj hauv Npes Xais Das,

xeev Nkas Lis Lais tuaj, lawv thov nws tias :

« Huab tais, peb xav ntsib Yes Xus. » 

22 – Fis Lis Pos mus hais rau As Nres.  Ces As Nres thiab Fis Lis Pos nkawd mus hais rau Yes Xus.  

23 – Yes Xus teb rau lawv hais tias :

« Txog lub sij hawm uas Neeg Leej Tub yuav txais koob meej. 

24 – Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej :

Yog lub noob nplej uas poob rau hauv av tsis tuag, mas nws nyob nws, 

ua ib lub noob twm zeej. Hos yog nws tuag, mas nws txi txiv ntau. 

25 – Tus twg nyiam nws txoj sia, mas nws plam nws txoj sia.  

Hos nyob hauv lub qab ntuj no, tus twg tsis khuv xim nws txoj sia, 

mas nws yuav ceev nws txoj sia kom ciaj nyob mus li. 

26 – Tus twg tsob hwb kuv, mas nws yuav tsum los raws kuv. 

Kuv nyob qhov twg, kuv tus tub txib kuj yuav nyob qhov ntawd thiab. 

Tus twg tsob hwb kuv, mas Leej Txiv yuav saib nws muaj tsim. 

27 – Nyem no kuv lub siab ntxhov tas nrho. 

Kuv yuav hais dab tsi ?  Puas yuav hais tias :

Txiv, thov koj cawm kuv ntawm lub sij hawm no ! 

Tab sis twb yog vim lub sij hawm no kuv thiaj li tuaj. 

28 – Txiv, ua kom koj lub npe nto koob meej mas. »   

Ces muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias :

« Kuv twb ua kom kuv lub Npe nto koob meej lawm. 

Kuv tseem yuav ua kom rov nto koob meej dua. »

29 – Cov neeg nyob ntawd hnov lub suab, lawv hais tias yog xob nthe. 

Ib txhia hais tias : Yog ib tug Tshiab hais lus rau Yes Xus. 

30 – Yes Xus teb rau lawv hais tias :

« Lub suab nrov ntawd tsis yog tuaj pab kuv, yog tuaj pab nej. 

31 – Nyem no yog lub caij txiav txim rau lub qab ntuj neeg lawm. 

Zaum no, tus Thawj Tswj lub qab ntuj no yuav raug ncaws pov tseg rau nraum zoov. 

32 – Hos kuv, thaum luag tsa kuv siab rau saum ntiaj teb,

mas kuv yuav rub tas ib tsoom neeg los cuag kuv. » 

33 – Yes Xus hais li ntawd qhia tias nws yuav raug txoj kev tuag zoo li cas.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Lub Caij Plaub Caug     HNUB CHIV 4     XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub no, yog lub zos muaj neeg txais ib nqe kab ke ua lub Cim Ntxuav mas nyeem cov zaj xyoo A thiaj haum zoo dua.

ZAJ NYEEM IB    

2 XWM 36 : 14-16, 19-23.

LUB NTSIAB LUS :   Tsoom His Xas Lais ua txhaum ntau, lawv raug txim ib ntus,

Tswv Ntuj cog lus rov tsa lawv.

NTAWV XWM PHAU OB HAIS TIAS :

14 – Lub caij ntawd nyob Yus Das teb, cov Thawj Leej Choj, thiab tsoom pej xeem sawv daws ua tsis ncaj rau Tswv Ntuj. Lawv ua tej yam phem xws li cov pej kum haiv neeg.

Lawv ua ntau yam tsis huv rau lawv cov yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj lub Tuam Tsev uas Tswv Ntuj

qee ua nws tug nyob Yes Lus Xas Les.

15 – Lawv cov yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj xa ib co tiam lis tuaj tsis tseg rau lawv,

vim nws xav txuag nws haiv neeg thiab nws lub Tuam Tsev.      

16 – Lawv luag cov neeg uas nws xa tuaj. Lawv thuam nws cov lus.

Lawv hnyos nws cov Yaj Saub. Ces Tswv Ntuj lub siab thiaj npau tsis muaj dab tsi yuav cheem tau nws.  

19 – Tswv Ntuj xa tus vaj Kas Ntes tuaj hlawv Tswv Ntuj lub Tuam Tsev,

lawv rhuav lub ntsa zeb xov Yes Lus Xas Les, lawv zes hluav taws hlawv cov tuam tsev kom kug tas,

lawv muab tej toob xib muaj nqis kim kim ua piam tseem tas.  

20 – Ces cov uas lawv tau dim ntawm ntsis ntaj ntsis hmuv mas

Nas Npws Kos Dos Nos Xos coj lawv mus nyob txim nyob Npas Npis Los teb. 

Ces His Xas Lais ua tus vaj Npas Npis Los qhev,

lawv tseem ua nws cov tub thiab nws cov xeeb ntxwv qhev

los txog lub caij uas cov vaj Pes Xis tuaj nyob Npas Npis Los.  

22 – Thawj xyoos uas Kws Los ua vaj Pes Xis mas Tswv Ntuj tuaj tshoj Kws Los siab. 

Ces Kws Los ua raws li lo lus uas HUAB TAIS qhia rau Yes Les Mias. 

Kws Los tshaj lus ceeb toom mus thoob nws lub teb chaws tias :   

23 – « Tus vaj Pes Xis Kws Los hais li no : HUAB TAIS, tus Tswv kav lub ntuj,

nws tso tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb no rau hauv kuv xib teg. 

Nws muab txoj hauj lwm no rau kuv ua, kuv yuav txhim ib lub Tuam Tsev teev nws nyob

Yes Lus Xas Les nyob Yus Das teb.  Li ntawd, nyob hauv kuv tsoom pej xeem,

leej twg yog haiv His Xas Lais mas kom Tswv Ntuj nrog nws nyob, 

thiab kom nws rov mus pem Yes Lus Xas Les mas ! »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nkauj Paj Nruag              TSHUA TXOG YES LUS XAS LES                    

(NPN 137)

Txais: Huab Tais, yog kuv tsis nco txog koj, thov kom kuv tus nplaig txhav.

1.         Peb zaum ntawm ntug dej Npas Npis Los,

peb nco txog Xis Yoos, peb kua muag poob.

Peb muab peb tej nkauj nog ncas khuam rau tej ceg ntoo txiv muag nas.

2 – Nyob ntawd, cov tub rog uas ntes peb, yuam peb hu nkauj. Cov lwg peb, yuam peb ua lom zem.

“Nej hu Xis Yoos ib zag nkauj rau peb mloog.”

3 – Peb yuav ua cas hu tau Huab Tais ib zag nkauj nyob pej kum teb? Yes Lus Xas Les, yog kuv tsis nco txog koj lawm, thov kom kuv sab tes xis qhuav.

4 – Yes Lus Xas Les, yog kuv tsis nco txog koj, yog kuv tsis muab koj ua kuv qhov chaw zoo siab,

ZAJ NYEEM OB

ES FES XOS 2 : 4-10.

LUB NTSIAB LUS :  Txoj kev cawm uas Ntuj pub dawb nyob hauv Leej Pleev.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB ES FES XOS.

4 – Tab sis, Tswv Ntuj lub siab zam txhaum dav tis ua dav, nws muab nws txoj kev nyiam los hlub peb. 

5 – Li ntawd, txawm tias peb twb tuag lawm, vim peb cov txhaum, tsis kav, Tswv Ntuj ua kom peb nrog Leej Pleev rov muaj txoj sia : qhov no, yog Ntuj lub txiaj ntsim cawm peb.

6 – Tswv Ntuj tsa peb nrog Leej Pleev sawv rov los, nws coj peb los zaum saum cov txheej ntuj, nyob hauv Yes Xus Pleev. 

7 – Tswv Ntuj xav qhia meej rau cov tiam tom ntej pom tias nws lub txiaj ntsim nplua nuj tas nrho,

nyob hauv Yes Xus Pleev, ces nws thiaj ua siab zoo rau peb.

8 – Yog lub txiaj ntsim cawm peb tiag, vim peb ntseeg. 

9 – Txoj kev cawm tsis tuaj hauv peb tuaj, vim txoj kev cawm yog Tswv Ntuj pub ua paj tshab rau peb. 

Txoj kev cawm kuj tsis tuaj ntawm cov hauj lwm tuaj thiab, kom tsis txhob muaj ib tug tau kev khav. 

10 – Peb yog cov hauj lwm tawm ntawm Tswv Ntuj txhais tes los ; Tswv Ntuj tsim peb nyob hauv Yes Xus Pleev, kom peb ua cov hauj lwm zoo, uas Tswv Ntuj ib txwm npaj rau peb ua. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

ZAM  3: 14-21.

LUB NTSIAB LUS :  Nis Kos Des Mos nrog Yes Xus tham.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO :

14 – « Neeg Leej Tub yuav tsum raug luag tsa nws siab xws li Mais Xes tsa tus nab nyob teb chaws suab puam,

15 – kom xwv tus ntseeg txog nws, muaj txoj sia nyob mus li.

16 – Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau,

kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li. 

17 – Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom

nws muab txim rau lub qab ntuj neeg, nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 

18 – Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim.  Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm,

vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe. 

19 – Kev txiav txim yog zoo li no :

Qhov pom kev tuaj nyob hauv lub qab ntuj neeg, tab sis tsoom neeg nyiam qhov tsaus ntuj dua qhov pom kev, vim lawv cov hauj lwm phem.

20 – Tus twg ua qhov phem, mas nws ntxub qhov pom kev, ces nws tsis los nyob hauv qhov pom kev,

vim nws ntshai tsam cov hauj lwm phem yuav qhib los. 

21 – Hos tus ua qhov tseeb, mas nws los nyob hauv qhov pom kev,

kom luag pom tias nws ua nws cov hauj lwm nyob hauv Tswv Ntuj. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Lub Caij Plaub Caug    HNUB CHIV 3    XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB  

KEV TSIV 20 : 1-17

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj kaum lo lus qhia

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV.

1 -Tswv Ntuj hais cov lus no : 

2 – « Kuv yog HUAB TAIS, koj tus Tswv Ntuj,

yog tus ua kom koj dim ntawm Hais Nkws Tos teb los, dim ntawm txoj kev ua luag qhev. 

3 – Koj yuav tsis txhob muaj dua lwm tus tswv ntuj.

4 – Koj yuav tsis txhob puab ib tug mlom los ib tug duab zoo li tej yam nyob saum ntuj, los tej yam nyob hauv ntiaj teb no, los tej yam nyob hauv qab thu dej.

5 – Koj yuav tsis txhob pe cov mlom ntawd, txhob tsob hwb lawv, vim kuv yog HUAB TAIS thiab yog koj tus Tswv Ntuj, kuv yog ib tug Tswv Ntuj muaj khib, cov uas ntxub kuv, mas kuv rau txim rau phaj tub thiab phaj xeeb ntxwv thiab phaj xeeb ntxwv cov xeeb ntxwv tom qab, vim phaj txiv tau ua txhaum rau kuv. 

6 – Hos cov nyiam kuv thiab ua raws kuv cov lus qhia, mas kuv hlub lawv thiab pub txiaj ntsha txiaj ntsim ntau rau txhiab leej vam leej mus tiam dhau tiam.

7 – Koj yuav tsis txhob hu txog koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj lub npe mus ua tej yam tsis zoo,

vim HUAB TAIS yuav tsis zam txim rau tus neeg uas tuav txog nws lub npe dog dig. 

8 – Koj yuav nco ntsoov caiv hnub xas npas tos, koj yuav muab saib ua ib hnub ntshiab. 

9 – Koj ua hauj lwm rau hnub,

10 – tab sis hnub xya yog hnub caiv xas npas tos rau koj tus HUAB TAIS Tswv Ntuj. 

Koj yuav tsis txhob ua ib yam hauj lwm dab tsi li. Koj thiab koj tus tub, koj tus ntxhais, koj tus tub txib, koj tus ntxhais txib, koj cov tsiaj txhu, tus qhua uas tuaj nyob hauv koj tsev, nej sawv daws yuav tsis txhob ua hauj lwm li. 

11 – Vim tias HUAB TAIS tau ua hauj lwm rau hnub los tsim lub ntuj,

lub ntiaj teb, lub hiav txwv, thiab tas puas tsav yam nyob hauv, tiam sis hnub xya nws so,

vim li ntawd HUAB TAIS tau foom hmoov zoo rau hnub xya, nws muab hnub xya qee ua ib hnub ntshiab.

12 – Koj yuav hwm koj niam thiab koj txiv, koj thiaj yuav tau nyob ntev niaj ntau xyoo hauv lub ntiaj teb uas koj tus

HUAB TAIS Tswv Ntuj muab pub rau koj.

13 – Koj yuav tsis txhob tua neeg. 

14 – Koj yuav tsis txhob zes luag txij luag nkawm.

15 – Koj yuav tsis txhob ua tub sab tub nyiag.

16 – Koj yuav tsis txhob liam rau luag tej. 

17 – Koj yuav tsis txhob ntshaw txeeb luag vaj luag tsev.  Koj yuav tsis txhob ntshaw txeeb luag tus poj niam, luag tus tub txib, luag tus ntxhais txib, luag tus nyuj los tus luj, los ib yam dab tsi uas yog luag tug. » 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              KOJ COV LUS MUAJ TXOJ SIA           

(NPN 19-1)

Txais: Huab Tais, koj cov lus yog lus muaj txoj sia nyob mus li.

1 – Huab Tais txoj cai zoo tas nrho, nws ntxiv zog rau tus ntsuj plig. Huab Tais tus txhooj nyob ruaj nreb,

nws ua kom tus neeg tswv yim tsawg thoob tsib tuaj.

2 – Huab Tais cov lus qhuab qhia yog lus ncaj ua kom neeg lub siab kaj. Huab Tais lo lus qhia ntshiab si ua kom neeg pom kev.

3 – Kev hwm Huab Tais yog kev dawb huv. Kev hwm Huab Tais yuav nyob mus li.

Huab Tais txoj cai yog lus tseeb, yog cov lus txiav txim ncaj.

4 – Huab Tais txoj cai muaj nqis dua cov tseem kub thiab qab dua zib ntab zib mu.

ZAJ NEEM OB    

1 KOS LIS NTHOS 1 : 22-25.

LUB NTSIAB LUS :  Ntiaj teb kev thoob tsib txawv Leej Pleev kev thoob tsib.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

22 – Vim tias cov Yus Das taij hwj huam yees ntxwv ; cov Hes Las nrhiav kev thoob tsib.

23 – Hos peb, mas peb tshaj ib tug Pleev tuag  saum ntoo cuam :

cov Yus Das thuam tias yog ib zag dawm taw kom yus ua txhaum. 

Cov neeg teev dab thuam tias yog ib zag vwm. 

24  – Tab sis cov uas Ntuj hu lawv, tsis hais Yus Das los Hes Las, mas lawv saib Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj lub hwj huam, yog Tswv Ntuj txoj kev Thoob Tsib. 

25 – Vim tias txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev vwm, mas tseem thoob tsib dua neeg kev thoob tsib. 

Txoj kev uas Tswv Ntuj saib yog kev tsis muaj zog, mas tseem muaj zog dua neeg kev muaj zog. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO        

ZAM 2 : 13-25

LUB NTSIAB LUS:  Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. Nws ntiab cov tub luam hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj.

ZAM NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

13 – Yuav txog cov Yus Das lub Ntees Hla, ces Yes Xus mus pem Yes Lus Xas Les. 

14  – Nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus pom cov tub luam muag nyuj,

muag tshis, muag nquab, thiab cov neeg pauv nyiaj zaum ntawm lawv cov rooj. 

15 – Nws muab ib co hlua ua ib rab nplawm, nws ntiab sawv daws huv tib si tawm hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, nws caum cov yaj thiab cov nyuj. Nws nchuav cov pauv nyiaj tej nyiaj,

nws ntxeev lawv tej rooj. 

16 – Nws hais rau cov muag nquab tias : « Nej tshem tej ntawd tawm hauv no mus. 

Nej tsis txhob muab kuv Txiv lub Tsev los ua ib lub tsev ua luam ntxiv. » 

17 – Yes Xus cov thwj tim nco txog lo lus uas Ntawv sau tseg tias :

Kev mob siab rau koj lub Tsev ua kuv lub siab kub lug.

18 – Cov Yus Das thiaj qhib ncauj hais rau nws tias :

« Koj tau ua li no, koj yuav muab lub cim dab tsi rau peb pom ? 

19 – Yes Xus teb rau lawv, nws hais tias : « Nej rhuav lub Tsev Ntshiab no. 

Peb hnub tom qab, mas kuv rov txhim tau.” 

20 – Cov Yus Das thiaj hais tias :

« Lawv ua hauj lwm plaub caug rau xyoo thiaj txhim tau lub Tsev Ntshiab no. 

Hos koj, koj ua peb hnub, koj yuav rov txhim tau ! »  

21 – Tab sis Yes Xus hais txog nws lub Cev uas yog lub Tsev Ntshiab. 

22 – Thaum Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los lawm, nws cov thwj tim rov nco tias nws twb tau hais li ntawd, ces lawv ntseeg txog Phau Ntawv thiab ntseeg txog lo lus uas Yes Xus tau hais.

23 – Thaum tab tom nqaum paj nqaum nruas ua lub Ntees Hla, Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les. 

Muaj coob leej ntseeg txog nws lub Npe, vim lawv tau pom cov cim nws ua. 

24 – Tab sis Yes Xus tsis tso siab rau lawv, vim nws paub lawv tas huv si,

25 – tsis tas yuav muaj leej twg qhia txog neeg rau Yes Xus. 

Vim nws paub neeg lub siab sab hauv.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj