Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Liturgie

Nruab xyoo           HNUB CHIV 25          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

HIS XAIS _55 : 6-9

LUB NTSIAB LUS : Peb ua txhaum ntau, tab sis Tswv Ntuj siab dav kawg. Peb tso siab tias Tswv Ntuj xav coj peb mus taug tej txoj kev zoo tas nrho.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

6 – Nej _nrhiav HUAB TAIS mog ! Nyem no yog lub caij zoo ntsib nws. Nws nyob ze lawm, nej hu txog nws mog ! 

7 – Tus siab phem, nws yuav tso nws txoj kev phem tseg. Tus siab nkhaus tso nws lub tswv yim lim hiam tseg. 

Nws yuav tig los cuag HUAB TAIS. _HUAB TAIS yuav khuv leej nws. Nws cia li los cuag Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj lub siab zam dav.   

8 – Nej zaj tswv yim tsis zoo li kuv zaj. _Nej txoj kev tsis zoo li kuv txoj kev. Yog HUAB TAIS lus ceeb toom. 

9 – Lub ntuj nyob siab dua lub ntiaj teb, kuv txoj kev nyob siab dua nej txoj kev npaum li ntawd. 

Thiab kuv zaj tswv yim nyob siab dua nej zaj tswv yim.  

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS NYOB ZE                  

(NPN 145-3) (zaj 64)

Txais: Huab Tais nyob ze cov neeg hu txog nws.

1 – Huab Tais, kuv yuav niaj hnub cav txog koj lub koob meej. Kuv yuav cav lus zoo txog koj lub npe mus ib txhiab ib txhis.

Huab Tais loj tas nrho, tsim nyog cav txog nws. Nws loj tas nrho, neeg ntsuas tsis tau.

2 – Huab Tais siab zoo, nws khuv leej neeg, nws tsis npau taws sai. Huab Tais ua zoo rau txhua leej txhua tus.

Nws hlub thiab txuag nws tej dej num.

3 – Huab Tais ua yam twg, nws ua ncaj. Nws lim xeeb rau txhua txoj hauj lwm raws txoj kev ntshiab.

Huab Tais nyob ze cov neeg tuav txog nws lub npe. Nws nyob ze cov neeg muab tas nrho lawv lub siab lub ntsws hu txog nws.

ZAJ NYEEM OB               

FIS LIS POS            1 : 20-24, 27a

LUB NTSIAB LUS : Peb txiav tsis tau tias peb yuav nyob ntev los tsis ntev nyob ntiaj teb no. Tab sis peb txiav tau tias lub caij peb nyob ntiaj teb no mas peb muab siab rau ua cov hauj lwm Tswv Ntuj npaj rau peb ua.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB FIS LIS POS :

20 – Kuv tso siab tas zog tias, yuav muaj li ntawd tiag : tsis muaj dab tsi yuav ua tau kom kuv poob ntsej muag. 

Kuv yuav muaj lub siab ruaj mus li. Tab yog kuv ciaj los tuag, mas Leej Pleev yuav muaj hwj chim nyob hauv kuv lub cev. 

21 – Kuv saib Leej Pleev yog kuv txoj sia. Kuv saib txoj kev tuag yog ib yam paj tshab. 

22 – Tsis kav, yog kuv lub cev ua neej nyob ntxiv, nws tseem yuav ua ib yam hauj lwm txi txiv ;

mas kuv tsis paub tias, kuv yuav xaiv txoj kev ua neej nyob ntxiv, los txoj kev tuag. 

23 – Kuv hnov ob lub siab ua xyem xyav muab kuv dua _ua ob sab : ib lub siab xav mus nrog Leej Pleev nyob,

546qhov ntawd yog qhov kuv nyiam dua. 

24 – Tiam sis, yog kuv lub cev ua neej nyob ntxiv, mas yuav zoo dua rau nej. 

27 – Nej yuav coj ib lub neej kom tsim nyog Leej Pleev lub Moo Zoo, txawm tias kuv tuaj txog hauv nej, los kuv tseem nyob deb nej kuj xij,

kuv yuav pom thiab yuav hnov tias nej koom ib lub tswv yim, koom siab koom ntsws tawm tsam pab txoj kev ntseeg txog lub Moo Zoo. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS _20 : 1-16

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yuav pub lub Moo Zoo los pub lub txiaj ntsim rau leej twg kuj tau. Tsis muaj leej twg yuav muaj cai yws yws vim nws txais tsawg hos luag tej txais ntau.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

1 – Vim tias Ntuj lub Ceeb Tsheej piv tau rau ib tug tswv teb uas thaum kaj ntug, nws tawm mus nrhiav tub zog tuaj ua nws daim teb txiv cawv.       

2 – Nws nrog cov tub zog hais haum ib hnub ib lub txiaj nyiag, ces nws xa lawv mus tom daim teb txiv cawv. 

3 – Ze cuaj teev, nws tawm mus ncig, nws pom ib co neeg nyob dag tom tshav puam. 

4 – Nws hais rau lawv tias : “Nej mus ua num tom kuv daim teb txiv cawv, kuv yuav muab nqi kom haum nej.”

5 – Ces lawv mus. Kwv yees tav su, nws rov tawm mus ncig, thaum hnub qaij peb teev nws rov mus ua li qub. 

6 – Thaum hnub qaij ze li tsib teev, nws rov tawm mus ncig dua, nws tseem pom ib co nyob dag, nws hais rau lawv tias : 

“Vim li cas nej nyob dag tas hnub ntawm no, tsis ua num dab tsi li ?”

7 – Lawv hais rau nws tias : “Vim _tsis muaj neeg ntiav peb.” Tus tswv hais tias : “Nej mus ua num tom kuv daim teb txiv cawv thiab mas.” 

8 – Thaum tsaus ntuj, tus tswv teb hais rau tus tswj nyiaj txiag tias : “Koj hu cov tub zog los, koj muab nyias tus nqe zog rau nyias. 

Koj xub hu cov tuaj tom qab zuj zus los xaus rau cov xub tuaj.” 

9 – Cov tub zog uas tuaj thaum tsib teev hnub qaij los txog, lawv ib leeg tau ib lub txiaj nyiag. 

10 – Cov xub tuaj los txog, lawv xav tias lawv yuav tau txais nqi zog ntau dua, tab sis lawv ib leej kuj tau ib lub txiaj nyiag thiab. 

11 – Thaum lawv txais lawv tus nqi, lawv yws rau tus tswv teb tias :

12 – “Cov tuaj tom qab ua num _ib teev xwb, koj muab rau lawv ib yam li muab rau peb, hos peb, mas peb kwv nra thiab tiv tshav ib hnub.” 

13 – Ces tus tswv teb hais rau cov xub tuaj ib tug tias : “Npawg, kuv tsis tau ua tsis ncaj rau koj : wb tsis tau hais haum tias ib hnub ib lub txiaj nyiag no lod ? 

14 – Txais koj tus nqi zog, koj cia li mus. Kuv xav muab rau tus tuaj tom qab no, ib yam li muab rau koj :

15 – kuv tsis muaj cai rho kuv tej nyiaj txiag raws kuv siab lod ? Los yog koj khib vim kuv siab zoo ? » 

16 – Cov tuaj tom qab yuav tau ua ntej, hos cov ua ntej yuav tuaj tom qab zoo li no.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo           HNUB CHIV 24           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

NPES XIS LAS 27 : 30, 28 : 7

LUB NTSIAB LUS : Tus tsis zam rau luag, nws txhob vam tias Tswv Ntuj yuav zam rau nws.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV NPES XIS LAS :

30 – Kev cib nyeej kev npau taws yog tej yam phem tas nrho, uas nyob hauv tus neeg txhaum lub siab.

1 – Leej twg pauj rau luag mas nws yuav raug Huab Tais pauj rau nws, vim Huab Tais suav ntsoov tsis nruam ib qho txhaum.

2 – Yog koj zam tej yam phem uas luag ua rau koj, ces thaum koj thov Ntuj, Ntuj kuj yuav zam rau koj thiab.

3 – Yog ib tug neeg npau taws tas zog rau lwm tus, mas nws yuav ua zoo li cas thov Tswv Ntuj pab kho nws lub siab kom zoo tuaj ?

4 – Nws tsis hlub ib tug neeg zoo li nws, nws puas tsim nyog thov kom Tswv Ntuj zam nws cov txhaum ?

5 – Nws yog nqaij xwb, nws tseem cib nyeej thiab ! Leej twg yuav zam txhaum rau nws ?

6 – Koj nco txog koj hnub kawg, ces koj yuav tsis ntxub ntxiv. Koj nco txog tias koj yuav lwj, koj yuav tuag.

Ces koj rau siab coj Ntuj cov lus qhia mas !

7 – Koj nco txog cov lus qhia, tsis txhob cib nyeej rau luag. Koj nco tias Huab Tais nyob siab tau cog lus,

ces koj hla plaws txhob ntsia tej yam txhaum luag ua rau koj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              HUAB TAIS KHUV LEEJ NEEG            

(NPN 103-3) (zaj 63)

Txais: Huab Tais siab zoo thiab khuv leej neeg, nws tsis npau taws sai.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais! Kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais. Koj txhob mom nws txheej. Koj yuav nco ntsoov nws tej txiaj ntsim.

2 – Nws zam koj cov txhaum, nws kho koj tej mob nkeeg. Nws muab nws lub siab zoo thiab khuv leej neeg roos koj.

Nws cawm koj txoj sia ntawm kev puas tsuaj.

3 – Nws tsis nrog neeg ua plaub, nws tsis cib nyeej. Nws tsis nplua peb raws li peb cov txhaum.

Nws tsis pauj kev phem rau tej txhaum peb tau ua.

4 – Huab Tais lub siab hlub cov neeg hwm Ntuj. Nws tshem peb cov txhaum mus deb peb

npaum li sab hnub tuaj nyob nrug deb sab hnub poob.

ZAJ NYEEM OB                           

LOS MAS 14 : 7-9

LUB NTSIAB LUS : Peb ua yam twg mas peb yuav ua nyob hauv Huab Tais, thiab vim Huab Tais Yes Xus. Yes Xus yog peb tus Tswv.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

7 – Peb tsis muaj ib tug uas nws ua _neej vim nws xav rov tsob hwb nws xwb ; 

tsis muaj ib tug tuag uas nws xav tuag rau nws xwb. 

8 – Yog peb ua neej nyob, mas peb nyob tsob hwb Huab Tais ;  yog peb tuag, mas peb kuj tuag rau Huab Tais. 

Txawm peb ua neej nyob, los peb tuag, mas peb yog Huab Tais tug. 

9 – Vim Leej Pleev tuag, thiab nws rov muaj txoj sia kom tau ua tsoom neeg ciaj neeg tuag tus Huab Tais. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                      

MAS TAIS 18 : 21-35

LUB NTSIAB LUS : Peb yuav tsum zam rau luag mus li, vim Tswv Ntuj zam rau peb mus li.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

21 – Thaum ntawd, Pob Zeb txav los hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, yog kuv tus kwv ua txhaum rau kuv,

kuv yuav zam pes tsawg zaus ?  Kuv puas yuav zam txog xya zaus ?” 

22 – Yes Xus hais rau Pob Zeb tias : _“Kuv tsis hais rau koj tias ‘xya zaus’. Kuv hais rau koj tias, ‘xya caum xya zaus’.”

23 – “Li ntawd, Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib tug vaj uas xav nrog nws cov tub txib txheeb nws tej nyiaj txiag. 

24 – Thaum lawv pib txheeb, ces luag coj ib tug tub txib uas tshuav nuj nqis ib vam nras nyiaj, tuaj rau tus vaj. 

25 – Tus tub txib tsis muaj dab tsi them, ces tus vaj kom luag muab nws thiab nws poj niam,

nws cov me nyuam thiab tas nws lub cuab tam huv si muag, los them cov nuj nqis ntawd. 

26 – Tus tub txib txhos caug ntua ntawm tus tswv ko taw, nws pe tus tswv, nws hais tias :

“Thov koj ua siab ntev rau kuv, kuv yuav them kom tas rau koj.” 

27 – Tus tswv hlub tus tub txib, ces nws tso tus tub txib mus thiab tseem zam cov nuj nqis huv tib si rau nws. 

28 – Thaum tus tub txib tawm rov qab mus, nws ntsib nws ib tug npawg, uas tshuav nqi ntawm nws ib puas lub txiaj nyiag. 

Tus tub txib ntawd nthos nkaus nws tus npawg caj dab, zawm tus npawg caj pas, thiab hais tias : “Them koj cov nqi.” 

29 – Nws tus npawg txhos caug ntua ntawm nws ko taw thov tias : “Thov koj ua siab ntev rau kuv, kuv yuav them rau koj.” 

30 – Tab sis tus tub txib ntawd tsis kam li, nws kom luag muab nws tus npawg kaw hauv tsev loj faj mus txog hnub tus npawg them nuj nqis tas huv tib si rau nws. 

31 – Tus tub txib cov phooj ywg pom nws ua li ntawd, lawv chim kawg, lawv mus qhia tej ntawd rau lawv tus tswv. 

32 – Ces tus vaj hu tus tub txib tuaj, nws hais rau tus tub txib ntawd tias : “Tub txib siab phem dab tsi ! _Cov nuj nqis uas koj tshuav ntawm kuv,

kuv twb zam tas huv si rau koj, vim koj thov kuv. 

33 – Ua cas koj tsis hlub koj tus npawg zoo li kuv tau hlub koj ? » 

34 – Ces tus vaj npau taws heev, nws muab tus tub txib rau cov tub hiam neeg mus txog hnub

nws them nws cov nuj nqis tas huv tib si.

35 – Nej txhua tus, yog nej tsis zam hauv nruab siab rau nej ib tug kwv tij, mas kuv Txiv nyob saum Ntuj kuj yuav ua ib yam li ntawd rau nej thiab. 

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo        HNUB CHIV 23              XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB              

ES XES KIAS 33 : 7-9

LUB NTSIAB LUS : Peb tsoom neeg yuav sib pab mloog Tswv Ntuj lus. Yog yus tsis pab luag kom luag tso luag txoj kev yuam kev tseg mas yus nrog luag muaj txhaum.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS :

7 – Neeg leej tub, kuv tau tsa koj ua tus peeb zov His Xas Lais lub tsev. Thaum koj hnov kuv lub ncauj hais ib lo lus mas koj yuav qhia lawv paub. 

8 – Yog kuv hais rau tus siab phem tias :  « Neeg siab phem, koj yuav tuag ! » Tab sis koj tsis qhia tus siab phem kom nws tso nws qhov phem tseg,

mas yog tus siab phem yuav tuag vim nws cov txhaum, tab sis kuv yuav nug koj txog nws txoj sia, ces koj yuav tsum them.  

9 – Yog koj xub qhia tus siab phem kom nws tso qhov phem tseg thiab tig los yuav lub siab tshiab,

tab sis nws tsis tig los yuav lub siab tshiab, mas nws yuav tuag vim nws muaj txhaum. 

Hos koj yuav cawm koj txoj sia.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              YOG NEJ HNOV HUAB TAIS LUB SUAB                   

(NPN 95)

Txais: Hnub no yog nej hnov Huab Tais lub suab lawm, nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb.

1 – Nej tuaj, peb sawv daws hu nkauj zoo siab cav txog Huab Tais! Peb qw suab zoo siab hawm lub Tsua cawm peb.

Peb txav los ntawm nws xub ntiag ua nws tsaug. Peb npuaj teg hu nkauj cav txog nws.

2 – Nej chaws los, peb khoov cev, peb pe. Peb txhos caug hawm tus Huab Tais tsim peb los.

Nws yog peb tus Tswv Ntuj, peb yog nws haiv neeg, yog pab yaj nws txhais tes hwj.

3 – Hnub no, nej cia li mloog Huab Tais lub suab. Nej tsis txhob cia nej lub siab tawv li pob zeb

zoo li thaum nej nyob Mes Lis Npas thiab nyob Mas Xas hauv teb chaws suab puam.

Thaum ntawd, nej cov yawg koob twb pom kuv cov hauj lwm muaj hwj huam,

tsis kav lawv tseem twv kuv thiab sim kuv.

ZAJ NYEEM OB

LOS MAS 13 : 8-10

LUB NTSIAB LUS : Txoj cai yog ib lub laj kab uas peb yuav tsis txhob hla. Tab sis txoj kev peb yuav taug yog txoj kev nyiam. Tsis yog txoj kev taug laj kab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS:

8 – Nej tsis txhob tshuav luag nuj luag nqi. Yam nuj nqis uas nej tshuav ntawm luag tej, mas yog lub siab nyiam luag. 

Vim tus nyiam luag tej, mas nws ua raws li Ntuj Txoj Cai tas huv tib si lawm. 

9 – Ntuj cov lus qhia hais tias : “Koj txhob zes luag txij luag nkawm, koj txhob tua neeg,

koj txhob ua tub sab, koj lub siab yuav tsis txhob ntshaw” : ; cov lus qhuab qhia no thiab lwm cov lus qhia tas huv tib si lub ntsiab txhais tias :

“Koj yuav nyiam luag tej ib yam li koj nyiam koj.” 

10 – Tus twg -nyiam luag tej, mas nws tsis ua ib qho phem rau luag. Ua li mas Txoj Cai lub ntsiab yog txoj kev nyiam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS 18 : 15-20

LUB NTISAB LUS : Nyob hauv Yes Xus lub Koom Txoos peb ua ke ua tas puas tsav yam. Peb kuj ua ke sib pab dim ntawm kev txhaum.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

15 – “Yog koj ib tug kwv tij ua txhaum, koj yuav mus cuag nws. Thaum neb ob leeg nyob ua ke, koj yuav ntuas nws. 

Yog nws mloog koj, mas koj pab tau nws lawm. 

16 – Yog nws tsis mloog koj, koj yuav coj ib leeg los ob leeg nrog koj mus dua, kom ob tug -los peb tug tim khawv nrog tu tej lus ntawd. 

17 – Yog nws tsis mloog cov nrog koj thiab, koj yuav qhia lub Koom Txoos paub. Yog nws tseem tsis mloog lub Koom Txoos hais thiab,

ces koj yuav saib nws zoo li ib tug neeg teev pej kum dab los ib tug sau se.

18 – Kuv hais tseeb rau nej : nej khi yam twg nyob ntiaj teb no, mas Ntuj yuav saib yam ntawd yog khi nyob saum ntuj. 

Nej daws yam twg nyob ntiaj teb no, mas Ntuj kuj yuav saib yam ntawd yog daws nyob saum ntuj.”

19 – “Kuv hais tseeb rau nej tias : yog muaj ob leeg hauv nej koom suab thov dab tsi nyob ntiaj teb no,

mas kuv Txiv nyob saum ntuj yuav pub yam ntawd rau nkawd. 

20 – Thaum ob leeg los peb leeg sib sau ua ke tuav txog kuv lub npe, mas kuv nyob hauv nruab nrab lawv.”

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo           HNUB CHIV 22          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

YES LES MIAS 20 : 7-9

LUB NTSIAB LUS : Nyob hauv tus ntseeg txog Yes Xus tiag mas Tswv Ntuj lo lus yog zoo li ib co hluav taws : tus ntseeg yuav nyob twj ywm tsis tshaj Tswv Ntuj cov lus tsis tau. Nws yuav tsum tshaj Tswv Ntuj cov lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV YES LES MIAS :

7          HUAB TAIS, koj ntxias tau kuv lawm. Kuv mag koj ntxias. 

Koj nthos tau kuv lawm, koj yeej kuv lawm.

Luag niaj hnub thuam kuv, thiab hnyos kuv. 

8          Kuv hais lus zaum twg mas kuv yuav tsum qw thiab tshaj tias :

« Peb teb chaws yuav raug luag ntaus, peb teb chaws yuav ploj mus. »

Tas niaj tas hnub HUAB TAIS lo lus uas kuv tshaj ua kom kuv

txaj muag thiab raug luag thuam. 

9          Ces kuv hais tias : -« Kuv yuav tsis nco txog HUAB TAIS ntxiv,

kuv yuav tsis tuav txog nws lub npe lawm. 

Tab sis nyob hauv kuv nruab siab thiab hauv kuv tej pob txha

mas cuag li muaj hluav taws hlawv kuv. »  

Kuv siv zog cheem kuv kom cov hluav taws ntawd txhob tshwm rau sab nraud,

tab sis kuv nyiaj tsis taus li. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              KUV TUS PLIG SEEV YEES TXOG TSWV NTUJ                 

(NPN 63-1)

Txais: Kuv tus plig nqhis txog koj, zoo pav puav tam li av qhuav tsis tau dej yug.

1. Tswv Ntuj, koj yog tus kuv nrhiav!

Kuv lub cev seev yees txog koj.

Kuv tus plig nqhis txog koj, puav tam li av qhuav tsis tau dej yug.

2. Kuv mus ntsia koj nyob hauv lub tuam tsev ntshiab,

kuv pom koj lub zog thiab lub hwj chim.

Koj txoj kev hlub muaj nqis dua txoj sia,

Kuv lub ncauj yuav cav txog koj lub koob meej.

3. Kuv yuav cav txog koj tas kuv sim neej.

Kuv yuav tsa tes hawm koj thiab hu txog koj lub npe.

Kuv tus plig zoo siab puav tam li tus tau noj ib roog qav.

Kuv di ncauj hom khaj, kuv lub ncauj yuav cav txog koj.

4. Koj tau pab kuv, kuv nqua suab hu nkauj

nyob hauv koj phab tis qhov ntxoov.

Kuv tus plig nyob ruaj nreb hauv koj, koj phab xis hwj kuv.

ZAJ NYEEM OB                          

LOS MAS 12 : 1-2

LUB NTSIAB LUS : Peb txi Ntuj tau nyob hauv cov Txoos, yog vim niaj hnub peb muab peb lub siab los txi rau Ntuj, yam li niaj hnub peb xav xyaum ua ntxim Tswv Ntuj siab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

1          Kuv tuav txog tus Tswv Ntuj khuv leej neeg lub npe,

kuv thov qhuab ntuas nej, kom nej muab nej lub cev los txi rau Tswv Ntuj,

zoo li ib co txim ntshiab muaj txoj sia ntxim Tswv Ntuj lub siab.

Qhov ntawd  yog txoj kev teev Ntuj nyob hauv nruab siab. 

2          Nej tsis txhob coj ib tug cwj pwm raws li lub ntiaj teb :

vim nej twb hloov ib lub tswv yim tshiab lawm.

Lub tswv yim tshiab ntawd yuav ua kom nej hloov txhua yam,

kom nej txawj tsom Tswv Ntuj lub siab xav, tsom qhov zoo,

tsom qhov ntxim Tswv Ntuj siab, tsom qhov zoo tshaj plaws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS 16 : 21-27

LUB NTSIAB LUS: Tus xav ua Yes Xus thwj tim nws yuav zoo siab ua kom nws txoj sia ploj, nws thiaj muaj txoj sia nyob hauv Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

21 – Txij hnub ntawd los, Yes Xus pib qhia nws cov thwj tim tias nws yuav tsum mus Yes Lus Xas Les. 

Nyob ped, nws yuav raug cov txwj laus, cov thawj leej choj thiab cov Kws Ntawv Ntshiab tsim nws.

Lawv yuav muab nws tua. Hnub peb, nws yuav sawv rov los. 

22 – Pob Zeb rub Yes Xus los ntawm nws, nws nroo rau Yes Xus tias : « Huab Tais, xav kom Tswv Ntuj txuag koj ! 

Tsis pub kom tej yam ntawd tuaj raug koj ! » 

23 – Tab sis, Yes Xus fee hlo, nws hais rau Pob Zeb tias : « Xas Tas, koj lawv kuv qab. -Koj thaiv kuv kev. 

Vim qhov koj xav, tsis yog qhov Tswv Ntuj xav, yog tej yam neeg xav xwb. »

24 – Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias : “Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsum nrauj nws,

nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab. 

25 – Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv,

mas nws yuav rov tau nws txoj sia.

26 – Yog ib tug neeg txeeb tau tas lub ntiaj teb huv tib si los ua nws tug, tab -sis yog nws txoj sia ploj lawm, mas nws tau dab tsi ? 

Neeg yuav muab dab tsi los pauv tau nws txoj sia ?

27 – Vim tias Neeg Leej Tub yuav nrog nws cov Tshiab los, muaj Leej Txiv lub hwj chim,

ces nws yuav pauj rau nyias raws li nyias cov hauj lwm. 

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo          HNUB CHIV 21          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

HIS XAIS 22 : 19-23

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj txo ib tug Vaj Yus Das vim tus Vaj tsis pab tsoom pej xeem. Nyem no, thaum Tswv Ntuj tsa ib tug ua tus saib nws lub Koom Txoos, tus  ntawd yuav muab siab rau saib nws lub Koom Txoos tiag.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

19 – Kuv yuav caum koj tawm ntawm koj lub chaw mus, kuv yuav rho koj ntawm koj tej chaw ua dej num.

20 – Hnub ntawd, kuv yuav hu kuv tus tub txib Es Lias Kis tuaj.  

21 – Kuv yuav muab koj lub tsho tshaj sab rau nws hnav, kuv yuav muab koj txoj siv rau nws sia, kuv yuav muab koj tus nom rau nws ua, nws yuav sawv ua cov neeg nyob Yes Lus Xas Les txiv thiab ua Yus Das tsev neeg -txiv. 

22 – Kuv yuav muab Das Vis tsev neeg tus yawm sij tso saum nws xub pwg. Yog nws qhib mas tsis muaj leej twg yuav kaw,

yog nws kaw mas tsis muaj leej twg yuav qhib.  

23 – Kuv cog nws xws li ib tug ntsia nyob hauv ib qho chaw khov, nws yuav hloov ua ib lub theej kiab muaj koob meej rau nws txiv tsev neeg.« 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             HUAB TAIS TXOJ KEV HLUB              

(NPN 138-1)

Txais: Huab Tais, koj txoj kev hlub nyob mus ib txhiab ib txhis. Koj txhob tso cov hauj lwm koj txhais tes tsim pov tseg.

1 – Huab Tais, kuv muab tas kuv siab ntsws los ua koj tsaug vim koj hnov cov lus tawm ntawm kuv lub ncauj los.

Kuv hu nkauj cav txog koj nyob ntawm ib tsoom tshiab xub ntiag. Kuv yuav hawm koj nyob hauv koj lub tuam tsev ntshiab.

2 – Kuv ua tsaug rau koj lub npe vim koj hlub thiab pheej xeeb. Kuv hu txog koj, koj teb kuv, koj txhab zog rau kuv.

3 – Huab Tais nyob siab, nws txheem tus neeg me. Nws nyob deb zeem tau tus muab hlob.

Huab Tais, koj lub siab hlub nyob mus ib txhiab ib txhis. Koj txhob tso cov hauj lwm koj txhais tes tsim pov tseg.

ZAJ NYEEM OB               

LOS MAS 11 : 33-36

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj loj, nws lub tswv yim dav. Li ntawd peb yuav hwm nws, yuav tso siab tias nws coj lub ntuj lub teb zoo.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

33 – Tswv Ntuj cov paj tshab muaj nqis tas nrho ! Tswv Ntuj lub tswv yim thoob tsib tas nrho !  

Tswv -Ntuj -cov -txuj -tob -tas nrho ! Neeg tsom tsis tau Tswv Ntuj cov lus qhia. 

Neeg tsis to taub Tswv Ntuj tej kev. 

34 – Leej twg yuav paub tau zaj uas Huab Tais xav ? Leej twg yuav qhia tswv yim tau rau Huab Tais ? 

35 – Leej twg xub tau pub txiaj ntsim paj tshab rau Tswv Ntuj, ces nws yuav kom Tswv Ntuj them rov rau nws ? 

36 – Txhua yam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Yog nws ua kom txhua yam tshwm sim los. 

Txhua yam yog nws tug. Lub hwj chim yog Tswv Ntuj tug mus ib txhiab ib txhis.  Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                    

MAS TAIS 16 : 13-20

LUB NTSIAB LUS : Xis Moos zeem tseeb tias Yes Xus yog Leej Pleev, Yes Xus tsa Xis Moos ua Pob Zeb ua tus pab kom tsoom ntseeg sib haum xeeb ua ib lub Koom Txoos.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO

13 – Yes Xus tuaj txog cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos, ces nws nug cov thwj tim li no :

« Luag tej hais tias Neeg Leej Tub yog leej twg ? » 

14 – Lawv teb tias : Ib txhia hais tias : Yog Zam Ntxuav Plig. Ib txhia hais tias, yog Es Lias.

Tseem muaj lwm cov hais tias yog Yes Les Mias los yog ib tug hauv cov yaj saub. 

Yes Xus hais tias :

15 – « Nej ne, nej hais tias kuv yog leej  twg ? » 

16 – Xis Moos Pob Zeb teb tias : « Koj yog Leej Pleev, yog tus Tswv Ntuj Muaj Txoj Sia Leej Tub. » 

17 – Yes Xus teb rau Pob Zeb tias : « Xis Moos, Yos Nas tus tub, koj txoj hmoov zoo,

vim qhov koj paub no, tsis yog nqaij thiab ntshav qhia koj. Yog kuv Txiv nyob saum ntuj qhia koj. 

18 – Ua li mas kuv hais rau koj : Koj yog Pob Zeb, kuv yuav txhim kuv lub Koom Txoos rau saum lub pob zeb no. 

Dab phem teb cov qhov rooj yuav tiv tsis taus lub pob zeb no. 

19 – Kuv yuav muab Ntuj lub Ceeb Tsheej cov yawm sij rau koj. Koj khi yam twg nyob ntiaj teb no, 

Ntuj yuav saib yam ntawd yog khi nyob saum ntuj. Koj daws yam twg nyob ntiaj teb no,

Ntuj yuav saib yam ntawd yog daws nyob saum ntuj. » 

20 – Ces Yes Xus txwv cov thwj tim tsis pub qhia leej twg tias nws yog Leej Pleev.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo           HNUB CHIV 20          XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

HIS XAIS 56 : 1, 6-7

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj nyiam tas txhia hais neeg. Nws hu cov neeg tawv daj, tawv dub, tawv dawb tib si los ua nws haiv neeg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HIS XAIS :

1 – HUAB TAIS hais li no : « Nej mloog kev kawm Txoj Cai, nej coj kev haum pheej mog ! 

Kuv txoj kev cawm neeg tuaj yuav txog, kuv txoj kev yeej yuav tawm tuaj rau nej pom xyeem. 

6 – Cov pej kum neeg tuaj cuag HUAB TAIS, kom lawv tsob hwb HUAB TAIS,

kom lawv nyiam HUAB TAIS lub npe, lawv ciaj ua HUAB TAIS cov tub txib.

Vim lawv caiv hnub Xas Npas Tos, thiab lawv nyob khov kho hauv txoj kev nrog kuv cog lus. 

7 – Kuv yuav coj lawv mus saum kuv lub roob Ntshiab.  Kuv yuav ua kom lawv zoo siab nyob hauv kuv lub tsev teev Ntuj. 

Kuv yuav zoo siab txais cov thaj hlawv tsiaj thiab txi Ntuj nyob saum kuv lub thaj txi Ntuj. 

Vim kuv lub tsev yuav hu ua txhua haiv neeg lub tsev teev Ntuj. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              CAV LUS ZOO TXOG TSWV NTUJ                 

(NPN 67)

Txais: Tswv Ntuj, txhua haiv neeg cav lus zoo txog koj.

1 – Thov kom Tswv Ntuj hlub peb thiab foom hmoov zoo rau peb. Thov koj ua koj lub ntsej muag ci tuaj rau peb.

Lub ntiaj teb thiaj yuav paub koj txoj kev. Tas txhua haiv neeg yuav paub koj txoj kev cawm.

2 – Tas ib tsoom neeg yuav zoo siab dhia hom khaj vim koj txiav txim rau cov neeg raws kev ncaj.

Koj tswj cov haiv neeg nyob hauv txoj kev haum pheej.

3 – Tas ib tsoom neeg cav txog Tswv Ntuj, tsoom laj mej pej xeem ua koj tsaug.

Thov kom Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau peb, kom npoo ntuj npoo ntiaj teb hwm Tswv Ntuj.

ZAJ NYEEM OB               

LOS MAS 11 : 13-15, 29-32

LUB NTSIAB LUS : Cov Yus Das yog haiv neeg tau xub paub Tswv Ntuj, tab sis lawv tsis txais Yes Xus. Tswv Ntuj tsis xaiv neeg : haiv neeg twg zoo siab mloog Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj pab haiv neeg ntawd.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

13 – Kuv hais rau nej cov neeg teev pej kum dab hais tias : kuv yog tus Hauv Paus Xa Lus rau cov neeg teev pej kum dab tiag.  

Kuv saib kuv txoj hauj lwm muaj nqi. 

14 – Tab sis, kuv -ua kom cov uas nrog kuv koom ib hom roj -ntsha khib, vim kuv xav cawm lawv ib txhia. 

15 – Yog lub sij hawm uas Ntuj tshem lawv rau ib cag, ces lub qab ntuj neeg rov sib haum xeeb,

yog li, thaum Ntuj txais lawv rov los, mas lawv yuav zoo cuag li txoj kev sawv hauv cov tuag rov los.

29 – Vim tias thaum Tswv Ntuj tau pub txiaj ntsim thiab hu nws haiv neeg, mas nws tsis thim nws lo lus. 

30 – Thaum ub, nej tsis tau mloog Tswv Ntuj lus, tsis kav, nyem no Tswv Ntuj zam rau nej, vim cov His Xas Lais tsis mloog lus. 

31 – Nyem no, cov His Xas Lais tsis mloog Ntuj lus, tab sis muaj ib hnub Tswv Ntuj yuav zam rau lawv,

vim nws twb zam rau nej. 

32 – Tswv Ntuj cia ib tsoom neeg kaw -rau hauv txoj kev tsis mloog lus, kom nws tau kev zam rau ib tsoom. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                     

MAS TAIS 15 : 21-28

LUB NTSIAB LUS : Tus poj Kas Nas Has txais Ntuj lub txiaj ntsim vim nws ntseeg. Tswv Ntuj tsis saib haiv neeg, nws tsuas saib neeg lub siab puas ntseeg. Tsis kav nws xub hu cov uas ib txwm yog nws haiv neeg.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO.

21 – Yes Xus tawm ntawm qhov chaw ntawd, nws mus rau Tws Los thiab Xis Doos teb. 

22 – Muaj ib tug poj niam Kas Nas Has nyob hauv teb chaws ntawd tuaj. Nws hu nrov tias : « Huab Tais, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv :

kuv tus ntxhais raug ib tug dab phem tsiv kawg. » 

23 – Yes Xus tsis teb ib los li. -Cov thwj tim txav los thov tias : « Koj ua rau nws, vim nws pheej hu nrov nrov lawv peb qab. » 

24 – Yes Xus teb rau lawv tias : « Ntuj xa kuv tuaj cawm cov yaj ploj hauv His Xas Lais tsev neeg xwb. » 

25 – Tab sis tus poj niam twb tuaj txog ze lawm, nws txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws thov tias :

« Huab Tais, thov koj pab kuv ! » 

26 – Yes Xus teb rau nws tias : « Tsis phim muab me nyuam tej mov pov rau me nyuam dev. » 

27 – Tus poj niam teb tias : « Huab Tais, yog li koj hais. Tab sis cov me nyuam dev tsuas noj tej tsig mov txeej ntawm

lawv tus tswv lub rooj los xwb ! » 

28 – Ces Yes Xus teb rau nws tias : « Niam phauj, koj lub siab ntseeg loj kawg.

Kom koj tau raws li koj lub siab xav. » Ces nws tus ntxhais zoo hlo tam sis ntawd.

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo      HNUB CHIV 19           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

1 VAJ 19 : 9, 11-13

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam loj. Tab sis nws txia ua tus tsis muaj zog, xws li ib co cua fiv ntxuj ntxiag. Tswv Ntuj tsis xav yuam neeg : cov mloog nws lus yog cov zoo siab mloog nws lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV VAJ PHAU IB:

9 – Thaum Es Lias mus txog ntawm Tswv Ntuj lub roob, nws chaws mus hauv lub qhov tsua. Nws pw nyob ntawd.            

11 – Muaj ib lub suab hais rau nws tias : « Koj tawm mus saum lub roob, koj tos HUAB TAIS. »

Ces HUAB TAIS tuaj. -Muaj ib nthwv cua ua HUAB TAIS ntej.  Yog ib nthwv cua hlob tas nrho phua cov roob thiab ua cov pob tsuas tawg tas. 

Tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv nthwv cua. Dua li ntawd mas ntiaj teb qeeg tas, tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv qhov qeeg ntawd thiab.

12 – Thaum ntiaj teb qeeg dua lawm, muaj ib co hluav taws hla ze ntawd, tab sis HUAB TAIS tsis nyob hauv cov hluav taws. 

Cov hluav taws dua tas, muaj ib nthwv cua tuaj ntxuj ntxiag. 

13 – Thaum Es Lias hnov cov cua ntawd mas tam sim ntawd nws muab nws lub tsho tshaj sab los thaiv nws ntsej muag.

Ces Es Lias tawm los nyob ntawm rooj tsuas. Nws hnov ib lub suab hu nws tias :   

« Es Lias, -koj ua dab tsi ntawm no ? »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag             CIA PEB POM KOJ LUB SIAB ZOO                

(NPN 85)

Txais: Huab Tais, thov cia peb pom koj lub siab zoo, thov pub koj txoj kev cawm neeg rau peb.

1 – Kuv mloog saib Tswv Ntuj hais dab tsi. Huab Tais hais rau nws haiv neeg tias, “Nej nyob kaj lug!”

Huab Tais txoj kev cawm los nyob ze cov neeg hwm nws. Nws lub koob meej nqes los nyob hauv peb lub teb chaws.

2 – Txoj kev cawm thiab kev tseeb los sib cuag. Kev thaj yeeb thiab kev haum pheej los sib koom.

Txoj kev tseeb hlav ib tug txoov kaus nyob hauv ntiaj teb, kev haum pheej nqes saum ntuj los.

3 – Huab Tais pub txiaj ntsim, peb cov av pub qoob loo. Kev haum pheej mus ua Huab Tais ntej,

nws npaj txoj kev thaj yeeb rau peb taug.

ZAJ NYEEM OB                           

LOS MAS  9 : 1-5

LUB NTSIAB LUS : Haiv neeg uas Tswv Ntuj xaiv thawj zaug yog cov His Xas Lais. Peb yuav tsum kawm tas txhia yam uas Tswv Ntuj pub rau cov His Xas Lais. Vim peb tus Huab Tais Yes Xus yug los nyob hauv haiv His Xas Lais.

COV LUS PAJ LUG SAU -TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

1 – Kuv hais qhov tseeb nyob hauv Leej Pleev, kuv tsis dag : ,kuv lub siab qhia kuv tseeb nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab zoo li no : 

2 – Kuv tu siab thiab chim siab tas nrho. 

3 – Kuv tuaj yeem cia luag tsawm kuv, los cia luag muab kuv cais ntawm Leej Pleev,

tsuav yog kuv tau pab kuv tsoom kwv tij, pab haiv neeg uas muaj ib hom ntshav xws li kuv : ,

4 – haiv neeg ntawd  yog cov His Xas Lais, lawv twb yog cov yuav txais txoj hmoov ua Tswv Ntuj tub ki,

lawv yog cov yuav txais lub hwj chim, txais cov lus Ntuj cog, txais Txoj Cai, txais txoj kev teev Ntuj, txais Ntuj cov lus ruaj, 

5 – vim lawv muaj cov yawg koob yawg suab, muaj Leej Pleev uas yog tus nyob siab dua txhua leej, 

thiab yog tus Tswv Ntuj muaj koob meej mus li : nws lub cev yug hauv lawv haiv neeg los.  Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO                                 

MAS TAIS 14 : 22-33

LUB NTSIAB LUS : Thaum yus hnov Yes Xus hu yus kom ua ib yam dab tsi mas yus yuav tso siab, yus cia li ua, ib yam li Pob Zeb mus saum nplaim dej.Tab sis yuav tso siab zoo dua Pob Zeb.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO:

22 – Tam sis ntawd, Yes Xus txhib cov thwj tim kom nce nkoj ua nws ntej mus lawm sab ntug dej tim ub,

hos nws nyob xa tsoom sid rov qab. 

23 – Thaum Yes Xus xa zeej tsoom rov qab mus tas lawd, nws nce mus saum roob,

rau ib qho chaw xu kev, ces nws -teev Ntuj.  Thaum tsaus ntuj, tshuav nws tib leeg xwb. 

24 – Lub nkoj twb mus deb ntawm ntug nqhuab lawm ntau ntsua muag. Dej nphau nphwv tuaj nplawm lub nkoj, vim cua tshuab tom hauv ntej tuaj. 

25 – Thaum yuav kaj ntug, Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej, nws tuaj caum cov thwj tim. 

26 – Lawv pom Yes Xus mus ko taw saum dej ntuj, lawv ib ce xob :, lawv hais tias :

« Yog poj ntxoog ». -Lawv ntshai kawg, ces lawv qw qw.     

27 – Tam sis ntawd Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej tso siab mas ! -Yog kuv ! Txhob ntshai. » 

28 – Pob Zeb teb rau Yes Xus tias : « Huab Tais, yog koj tiag no, koj kheev kom kuv tsuj nplaim dej tuaj cuag koj. »

29 – Yes Xus teb tias : « Tuaj mas ! » Ces Pob Zeb nqes nkoj tso ko taw tsuj saum nplaim dej mus cuag Yes Xus.     

30 – Tab sis nws pom cua hlob, nws ntshai, ces nws pib tog hauv dej, nws qw tias : « Huab Tais, cawm kuv mas ! » 

31 – Yes Xus cev tes tam sis ntawd tuav Pob Zeb, nws hais rau Pob Zeb tias : « Neeg ntseeg tsawg, ua cas koj ua xyem xyav ? » 

32 – Thaum Yes Xus nkawd nce hlo rau hauv nkoj, ces cua tu nrho.

33 – Cov nyob hauv nkoj pe Yes Xus, lawv hais tias : « Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag ! »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 18 Nruab Xyoo A

« Hawm txog Yes Xus lub hwj chim tawm los »

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj Nyeem 1     

Dn 7 ; 9-10, 13-14

9 – Kuv ntsia, kuv txawm pom muaj ib co theej kiab txawb ntawd, thiab muaj ib tug neeg laus los zaum hauv. Nws cov ris tsho dawb cuag daus, nws cov plaub hau huv cuag plaub yaj. Nws lub theej kiab yog nplaim taws, muaj ib co log hluav taws.

10 – Muaj ib tug dej yog hluav taws txhawv ntws lug ntawm nws xub ntiag los. Txhiab vam leej tsob hwb nws. Tas txhiab vam leej puav leej sawv ntsug nyob ntawm nws xub ntiag. Nws qhib lub rooj txiav txim, tej ntawv twb nthuav tas.

13 – Hmo ntuj kuv ua npau suav pom tej ntawd, thiab kuv pom tej yam tuaj nyob saum cov huab zoo li ib tug neeg Leej Tub, nws txav los ze ntawm tus Laus, nws mus txog ntua ntawm tus Laus xub ntiag.

14 – Neeg Leej Tub txais lub hwj huam, lub koob meej thiab kev ua vaj. Tas txhia haiv neeg, txhia kuj cuab, txhia xeem lus tsob hwb nws. Nws lub tuam teb yog ib lub tuam teb nyob mus li tsis txawj kawg. Nws lub teb chaws yuav tsis raug kev piam tseem.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 96

Cav txog Huab Tais yog tus tseem Tswv Ntuj.

1 – Nej hu ib zag nkauj tshiab rau HUAB TAIS, tas lub ntiaj teb, nej hu nkauj rau HUAB TAIS mas ;

2 – Nej hu nkauj rau HUAB TAIS, nej foom koob hmoov rau nws ! Hnub dhau hnub, nej tshaj nws txoj kev cawm.

3 – Nej ceeb toom nws lub koob meej rau tsoom kuj cuab paub, piav nws cov dej num nto moo rau tsoom haiv neeg !

4 – Nws yog tus HUAB TAIS loj, nws nto meej nto moo , nws muaj hwj xyeej, nws nyob siab tshaj ib tsoom dab :

5 – Tsoom dab qhuas uas lwm cov haiv neeg teev, tsis muaj nqi dab tsi. Hos HUAB TAIS yog tus tsim yim txheej cuaj txheej ntuj.

6 – Hwj chim thiab koob meej ci ntsa iab ntawm nws xub ntiag. Nws lub zog thiab lub hwj xyeej nyob hauv nws lub tsev ntshiab.

7 – Tsoom haiv neeg cov cuab cov yim, nej cav lus zoo txog HUAB TAIS, nej foom koob meej thiab hwj huam rau nws.

8 – Nej foom lub npe nto moo rau HUAB TAIS . Nqa nej cov paj tshab, nej chaws mus hauv nws lub loog.

9 – Nej txhos caug hawm HUAB TAIS vim nws kev ntshiab tawm ntsa iab. Tas ntiaj teb, nej tshee na ntawm nws xub ntiag mas !

Zaj Nyeem 2      

2P1 : 16-19

16 – Peb tsis tau piav raws li tej zaj dab neeg uas cov neeg ncauj npliag tau xev, peb tsuas tau qhia nej kom nej paub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub hwj huam, thiab paub tias nws yuav los. Peb yog ib co tim khawv tau pom xyeem nws lub hwj chim ntawm peb qhov muag.

17 – Leej Pleev txais koob meej thiab txais hwj chim ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj. Hnub uas Leej Pleev txais koob meej, yog hnub uas Leej Txiv lub suab muaj hwj xyeej nrov tuaj hais tias : ‘Kuv Leej Tub, tus kuv nyiam, nws tau kuv lub txiaj ntsim tas huv tib si.’

18 – Lub suab ntawd, peb tau hnov nrov saum ntuj tuaj, hnub uas peb nrog Yes Xus nyob saum lub roob ntshiab.

19 – Li ntawd, peb haj yam ntseeg cov Yaj Saub tej lus khov dua. Nej ua tib zoo txais tej lus ntawd thiab mog. Tej lus ntawd yog ib lub teeb ci hauv qhov tsaus ntuj. Yog lub teeb ci mus txog lub caij nkauj hnub tawm tim hauv ntuj los ziab, yog lub teeb ci mus txog lub caij uas lub hnub qub kaj ntug tawm los ntsais hauv nej lub siab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv Moo Zoo    

Mt 17 : 1-9

1 – rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab.

2 – Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev.

3 – Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham.

4 – Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias. »

5 – Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias : « Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej mloog nws mog ! »

6 – Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg.

7 – Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias : « Nej sawv, nej txhob ntshai. »

8 – Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.

9 – Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias : « Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub sawv hauv cov tuag rov los tso. »

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo            HNUB CHIV 17           XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

VAJ 3 : 5, 7-12

LUB NTISAB LUS : Tus Vaj Xas Los Moos thov kom Tswv Ntuj pub lub tswv yim thoob tsib rau nws : ces Tswv Ntuj pub.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV VAJ PHAU IB :

5 – Nyob Nkas Npas Oos, hmo ntuj Xas Los Moos ua npau suav pom HUAB TAIS tawm tuaj rau nws pom xyeem thiab hais tias :

« Koj thov qhov koj xav kom kuv muab rau koj. »

7 – « HUAB TAIS, nyem no koj tau tsa koj tus tub txib ua vaj -hloov nws txiv Das Vis chaw.  Kuv yog ib tug me nyuam tub hluas xwb, kuv tsis txawj ntaus thawj. 

8 – Koj tus tub txib nyob nruab nrab haiv neeg uas koj tau xaiv, yog ib haiv neeg coob tas nrho suav tsis txheeb tshuaj tsis txhua. 

9 – Thov koj pub ib lub siab thoob tsib txawj xav tom ntej tom qab zoo rau koj tus tub txib kom nws txawj pom tias qhov twg yog zoo, qhov twg yog phem. Vim tias leej twg thiaj yuav txawj -coj -koj -haiv -neeg -coob tas npaud ? »

10 – Xas Los Moos thov li ntawd mas xis HUAB TAIS siab. 

11 – HUAB TAIS hais rau Xas Los Moos tias : « Koj tau thov li ntawd, koj tsis thov kom koj tau ua neej laus nkoos,

tsis tau thov kom muaj nyiaj muaj kub, tsis thov kom tau rhuav koj cov yeeb ncuab txoj sia. 

Koj tau thov ib lub -tswv yim thoob tsib txawj xav tom ntej tom qab zoo. 

12 – Li ntawd, mas kuv yuav ua raws li koj thov. Kuv pub ib lub siab ntse thiab thoob tsib rau koj.

Yav tas los lawm tsis tau muaj leej twg muaj ib lub siab zoo li ntawd, thiab yav tom ntej kuj tsis muaj leej twg yuav tau lub siab zoo npaum no. » 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag              KUV NYIAM HUAB TAIS TXOJ CAI               

(NPN 119-2)

Txais: Huab Tais, kuv nyiam koj txoj cai tas nrho.

1 – Huab Tais, kuv hais tias, “Kuv txoj hauj lwm yog ua raws li koj cov lus.” Txoj cai tawm hauv koj lub ncauj los muaj nqis dua ib txhab nyiaj ib txhab kub.

2 – Thov koj txoj kev hlub nplij kuv raws li koj tau cog lus rau koj tus tub txib. Thov koj lo lus nqes los nyob hauv kuv

ces kuv yuav muaj txoj sia vim kuv lub siab xib rau koj txoj cai.

3 – Kuv nyiam koj cov lus qhia dua tas txhua yam, kuv nyiam koj txoj cai dua ib co tseem kub zoo nkauj.

Li ntawd, kuv thiaj taug koj txoj kev ncaj ncees, kuv ntxub txhua txoj kev dag.

4 – Koj tej kev tswj zoo tas nrho. Vim li ntawd, kuv thiaj mloog koj txoj cai. Thaum kuv nrhiav tau koj cov lus, kuv pom kev tuaj!

Koj cov lus ua kom cov neeg me txawj xav tom ntej tom qab.

ZAJ NYEEB OB

LOS MAS      8 : 28-30

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg uas Tswv Ntuj hu los ua cov neeg ntseeg mas Tswv Ntuj pab lawv tas zog kom lawv txia ua xws li nws Leej Tub Yes Xus.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

28 – Peb paub tias Tswv Ntuj nres cov neeg nyiam nws, nws nrog cov uas mloog nws lub suab hu ua hauj lwm,

kom lawv tau qhov zoo, raws li tus nru lus uas nws npaj. 

29 – Cov neeg uas Tswv Ntuj xub -hu, nws faib txoj hmoov rau lawv kom nws Leej Tub tus duab tshwm los nyob hauv lawv. 

Leej Tub thiaj ua tij coj ib tsoom kwv coob coob. 

30 – Cov uas Tswv Ntuj hu lawv, mas nws faib txoj hmoov rau lawv. Cov uas Tswv Ntuj hu lawv, mas nws ua kom lawv ncaj tuaj. 

Cov uas Tswv Ntuj ua kom lawv ncaj tuaj, mas nws kuj ua kom lawv muaj hwj chim.  

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS     13 : 44-52

LUB NTSIAB LUS :

1-Tus hnov Tswv Ntuj Lo Lus, nws yuav saib Tswv Ntuj Los Lus muaj nqe -dua tas ib puas tsav yam. (44-46)

2-Nyob hauv tsoom neeg txais lub Cim Ntxuav, muaj tej tus neeg tsis zoo xyaw cov neeg zoo : hnub kawg, Tswv Ntuj thiaj yuav xaiv nws cov neeg. (47-51)

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

44        Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib hub nyiaj faus rau hauv ib daim teb. 

Muaj ib tug neeg mus nrhiav tau.

Nws rov muab zais, nws zoo siab, nws muag nws lub cuab tam,

ces nws mus muas daim teb ntawd.

45        « Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem zoo li ib tug tub luam nrhiav cov hlaws npliag deg -zoo nkauj. 

46        Thaum nws nrhiav tau ib lub hlaws nphiag npliag deg muaj nqi loj,

nws mus muag nws lub cuab tam tas huv si,

ces nws mus muas lub hlaws npliag deg ntawd.

47        « Ntuj lub Ceeb Tsheej tseem zoo li ib lub vas uas luag pov rau hauv dej ntuj. 

Lub vas puav tau ntau tsav ntau hom ntses. 

48        Thaum lub vas puv lawd, cov tub puav ntses rub lub vas los tim ntug nqhuab,

lawv zaum, lawv mam li xaiv cov zoo rau hauv tawb, hos muab cov tsis zoo pov tseg. 

49        Thaum lub zim txwv kawg, kuj yuav zoo ib yam li ntawd –thiab :

cov tshiab tuaj txog, lawv yuav cais cov neeg phem ntawm cov neeg ncaj.           

50        Lawv yuav muab cov neeg phem pov tseg rau hauv lub qhov hluav taws :

nyob hauv, sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv.

51        « Nej puas to taub tas ib puas tsav yam ntawd ? » 

Lawv teb rau Yes Xus tias : « Peb to taub. » 

52        Yes Xus hais rau lawv tias :

“Ua li mas, thaum ib tug Kws Ntawv Ntshiab los

ua thwj tim hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej,

nws zoo li ib tug tswv tsev uas rho tau tej yam qub thiab

tej yam tshiab hauv nws lub cuab tam los.”

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Nruab xyoo            HNUB CHIV16             XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB                

THOOB TSIB  12 : 13, 16-19

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj lub peev xwm loj kawg. Tab sis nws saib zoo, nws tsis yuam neeg. Nws nyiam zam rau sawv daws, nyiam pab sawv daws tig los yauv -lub siab tshiab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV THOOB TSIB :

13 – Tswv Ntuj, dhau ntawm koj lawm tsis muaj lwm tus yuav saib xyuas tau txhua leej xws li koj. 

Tsis muaj lwm tus uas koj yuav tsum lees ntawm nws xub ntiag tias koj txiav txim tsis ncaj.

16 – Yog vim koj muaj hwj huam koj thiaj muaj lub siab ncaj.  Yog vim koj lub hwj chim tswj tas puas tsav yam thiab txuag tau tas puas tsav yam.

17 – Yog muaj tej tus neeg tsis ntseeg tias koj lub hwj huam loj tas nrho, mas koj muab koj lub zog rau lawv pom. 

Yog muaj neeg muaj cuab kav hla koj, mas koj qhau lawv. 

18 – Tab sis, Tswv Ntuj koj txawj cheem koj lub zog, koj tsis txiav txim hnyav rau peb. Koj tswj peb, tab sis koj maj mam ua. 

Tsuav yog koj xav ua yam twg, mas koj lub hwj huam nyob ntawd, koj ua tau tam sim ntawd. 

19 – Yog vim koj maj mam ua li ntawd, mas koj thiaj li tau qhia koj haiv neeg tias tus siab ncaj yuav ua tib neeg tus phooj ywg. 

Koj ua kom koj cov tub ki tau kev tso siab tias thaum lawv ua txhaum tas lawm, mas koj pub kom lawv txawj tig los yuav lub siab tshiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag        HUAB TAIS LUB SIAB ZOO                  

(NPN 86)

Txais: Huab Tais, koj lub siab zoo, koj zam rau peb.

1 – Huab Tais, koj lub siab zoo, koj zam rau peb. Koj ua siab ntev hlub cov neeg hu txog koj.

Koj tig ntsej los mloog kuv lo lus thov, thov koj ua siab ntev mloog kuv lub suab taij.

2 – Huab Tais, tas ib tsoom haiv neeg koj tsim los tuaj hawm koj. Lawv yuav cav txog koj lub npe.

Tswv Ntuj, koj tib leeg yog tus loj, Koj tsim tau txhua yam zoo nkauj zoo saib.

Koj tib leeg yog Tswv Ntuj.

3 – Huab Tais, koj yog tus Tswv Ntuj siab zoo thiab khuv leej neeg, yog tus tsis npau taws sai, yog tus hlub neeg thiab ua ncaj.

Thov koj tig los ntsia kuv, thov koj khuv leej kuv. Koj pub koj lub zog rau koj tus tub txib.

ZAJ NYEEM OB

LOS MAS 8 : 26-27

LUB NTSIAB LUS : Thaum peb ntsia lub ntiaj teb neeg peb tsis to taub tias Tswv Ntuj coj lub ntiaj teb neeg zoo li cas mus rau qhov twg. Tab sis peb tso siab tias Leej Tswv Yim Ntshiab pab peb thov tej yam haum Tswv Ntuj siab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS :

26 – Leej Ntuj Plig tuaj nres peb cov neeg tsis muaj zog.  Peb tsis paub thov dab tsi kom peb txoj kev teev Ntuj ntxim Tswv Ntuj siab.  

Tab sis Leej Ntuj Plig sawv peb chaw thov Ntuj rau peb : nws hais cov lus uas neeg piav tsis tau. 

27 – Tus Tswv Ntuj uas tsom hauv neeg nruab siab, nws paub tias Leej Ntuj Plig xav kom tau dab tsi :

vim li no, Leej Ntuj Plig sawv cov ntshiab chaw thov Ntuj raws nraim li Tswv Ntuj lub siab xav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO         

MAS TAIS 13 : 24-43

LUB NTSIAB LUS : Niaj hnub peb pom tej yam zoo thiab tej yam phem sib xyaws nyob hauv peb thiab nyob ib ncig ntawm peb : peb yuav tso siab tias qhov kawg mas Tswv Ntuj lo lus yuav yeej.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO :

24 – Yes Xus tseem hais dua ib zag paj lug tias :

« Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib tug neeg tseb ib co noob zoo rau hauv nws daim teb. 

25 – Thaum sawv daws tsaug zog tas, nws tus yeeb ncuab tuaj tseb ib co noob nroj rau hauv cov nplej tas ces nws rov qab mus. 

26 – Txij thaum nplej hlob txog nplej txhawv, nroj kuj tawm tuaj thiab. 

27 – Cov tub txib tuaj hais rau tus tswv qoob tias : « Huab Tais, koj tau tseb ib co noob qoob zoo rau hauv koj daim teb los tsis sub ?

Vim li cas thiaj muaj nroj ? » 

28 – Tus tswv qoob teb rau lawv tias : « Yog ib tug yeeb ncuab ua qhov ntawd. » Cov tub txib hais rau tus tswv tias :

« Koj puas xav kom peb mus sau cov nroj pov tseg ? »  Tus tswv teb tias :

29 – « Kuv tsis xav ! Tsam thaum nej sau nroj, nej rho tau nplej nrog thiab. 

30 – Nej cia nroj nrog nplej hlob ua ke mus txog lub caij sau nplej. Thaum txog caij sau qoob, kuv mam hais rau cov sau nplej -tias :

Nej xub sau nroj -pav ua tej teg cia -hlawv, hos nej sau cov nplej rau hauv kuv lub txhab. »

31 – Yes Xus tseem hais ib zag paj lug li no : « Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib lub noob zaub roj uas ib tug neeg nqa mus tseb hauv nws daim teb. 

32 – Lub noob ntawd me tshaj txhua hom noob, tab sis thaum nws hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv tib si. -Nws loj luaj li ib tsob ntoo. 

Ces tej noog ya saum ntuj los nkaum hauv nws cov ceg. »

33 – Yes Xus tseem hais ib zag paj lug -tias : « Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib co poov xab uas ib tug poj niam muab tso rau

hauv peb kawg hmoov nplej mus txog thaum uas tas cov hmoov ntawd su tuaj. »

34 – Yes Xus qhia ib puas tsav yam ntawd rau zeej tsoom, mas nws ua paj lug hais.  Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. 

35 – Li ntawd, mas muaj raws li tus yaj saub cov lus tias : Kuv yuav qhib ncauj hais ib co paj lug.

Tej yam zais txij thaum ntuj tsim teb raug los, kuv yuav muab tshaj tawm.

36 – Yes Xus tso tsoom sid tseg, nws rov los tsev. Cov thwj tim txav los hais rau nws tias :

« Koj txhais zaj paj lug hais txog nroj tuaj hauv daim teb rau peb saib. »

37 – Yes Xus teb rau lawv tias : « Tus tseb cov noob zoo, yog Neeg Leej Tub. 

38 – Daim teb, yog lub qab ntuj neeg. Cov noob zoo, yog cov tub hauv lub Ceeb Tsheej. 

Cov nroj, yog tus Phem cov tub. 

39 – Tus yeeb ncuab uas tseb cov noob nroj, yog Dab Phem. Lub caij sau nplej, yog lub zim txwv kawg. -Cov tub sau nplej, yog cov Tshiab. 

40 – Lawv yuav sau cov nroj los hlawv. -Lub zim txwv kawg, yuav zoo ib yam li ntawd : 

41 – Neeg Leej Tub yuav xa nws cov Tshiab, lawv yuav thau tej kev ntxias ua txhaum thiab cov neeg ua phem tas huv si tawm hauv nws lub Ceeb Tsheej.          

42 – Cov Tshiab yuav muab lawv pov rau hauv lub qhov hluav taws. Nyob hauv, sawv daws yuav quaj tom hniav nkawv. 

43 – Ces cov neeg siab ncaj yuav ci ntsa iab zoo li lub hnub nyob hauv lawv Txiv lub Ceeb Tsheej.  Leej twg muaj pob ntseg, cia nws mloog. « 

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj