Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Liturgie

Nruab xyoo          HNUB CHIV 15        XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg cev Tswv Ntuj cov lus rau tsoom sid mloog lawv txhob ntshai tsoom sid. Lawv yuav muaj lub siab loj, vim tus xa lawv yog Tswv Ntuj.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV AS MOS:

10 – As Mas Xias yog tus Leej Choj nyob Npes Thes.bNws tso neeg mus hais rau tus vaj His Xas Lais Yes Los Npuag tias : 

« Tus Yaj Saub As Mos ntxias His Xas Lais tsev neeg kom lawv ntxeev siab rau koj. 

Lub teb chaws nyiaj tsis tau nws lus haub lus ntxias ntxiv lawm. »  

12 – Ces tus Leej Choj As Mas Xias hais rau tus Yaj Saub As Mos tias :

« Niag pom Ntuj, koj tawm ntawm lub teb chaws no mus mas ! Koj khiav mus nyob Yus Das teb. 

Koj mus nrhiav noj nrhiav haus nyob ntawd, koj mus ua Yaj Saub nyob ntawd.

13 – Koj tsis txhob ua Yaj Saub nyob Npes Thes ntxiv.  Vim yog tus vaj chaw teev Ntuj, yog lub teb chaws tsev teev Ntuj. » 

14 – As Mos teb rau As Mas Xias tias : -« Thaud, kuv tsis yog Yaj Saub thwj tim. 

Kuv ib txwm yog neeg zov yaj, kuv cog ntoo.

15 – Thaum kuv tseem nrog kuv tej pab tsiaj nyob, HUAB TAIS hu kuv. 

Nws tau hais rau kuv tias :

Koj sawv mus ua Yaj Saub qhia kuv haiv His Xas Lais. » 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, thov cia peb pom koj lub siab zoo! Thov pub koj txoj kev cawm neeg rau peb!

1 – Kuv mloog saib Tswv Ntuj hais dab tsi. Huab Tais hais rau nws haiv neeg tias, “Nej nyob kaj lug!”

Huab Tais txoj kev cawm los nyob ze cov neeg hwm nws. Nws lub koob meej nqes los nyob hauv peb lub teb chaws.

2 – Txoj kev cawm thiab kev tseeb los sib cuag. Kev thaj yeeb thiab kev haum pheej los sib koom.

Txoj kev tseeb hlav ib tug txoov kaus nyob hauv ntiaj teb, kev haum pheej nqes saum ntuj los.

3 – Huab Tais pub txiaj ntsim, peb cov av pub qoob loo. Kev haum pheej mus ua Huab Tais ntej,

nws npaj txoj kev thaj yeeb rau peb taug.

LUB NTSIAB LUS : Txij thaum Tswv Ntuj tsim lub qab ntuj neeg nws npaj kom sawv daws los zwm rau Yes Xus.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB ES FES XOS :

3 – Kuv cav lus zoo txog Tswv Ntuj, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv,

vim nws foom hmoov zoo rau peb, thiab pub txiaj ntsim yug peb tus ntsuj plig,

nws tau pub txhij pub txhua, nyob saum cov txheej ntuj, hauv Leej Pleev.  

4 – Thaum tseem tsis tau tsim lub ntuj lub teb, Tswv Ntuj twb xaiv peb nyob hauv Leej Pleev,

kom peb ntshiab huv, tsis lo txhaum rau ntawm nws xub ntiag, thiab kom peb tau los nyob hauv txoj kev nyiam. 

5 – Nws ib txwm xaiv peb ua nws cov tub ki tshiab, nyob hauv Yes Xus Pleev. 

Nws lub tswv yim pom zoo ua li ntawd, 

6 – kom peb cav txog nws lub hwj chim thiab nws lub txiaj ntsim,

vim nws pub txiaj ntsim dawb rau peb nyob hauv tus Zoo Nyiam. 

7 – Nyob hauv Tus Zoo Nyiam, peb tau txais kev txhiv peb ntawm nws cov roj ntsha. 

8 – Peb tau kev daws peb cov txhaum ntawm lub txiaj ntsim nplua nuj uas Leej Txiv pub dawb rau peb. 

Leej Txiv lub tswv yim thoob tsib thiab ntse 

9 – qhia yam zais (tob) puag hauv nws lub siab xav -rau peb paub,

thiab qhia nws tus nru lus xav ua zoo uas nws ib txwm npaj rau peb paub. 

10 – Thaum txog lub caij teem, nws ua kom zaj nru lus zoo no tsheej xeeb : 

nws yuav coj txhua tsav txhua yam thiab coj txhua leej txhua tus nyob

saum ntuj thiab nyob ntiaj teb rov los zwm rau Leej Pleev. 

11 – Ntuj xaiv peb thiab qee peb nyob hauv Leej Pleev, raws li Tswv Ntuj tus txheej txheem uas nws ib txwm tsa los coj txhua tsav txhua yam kom haum nws lub siab xav. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg xav tshaj Ntuj Lus, lawv mus xyuas sawv daws, lawv tsis txhob npaj ntau yam. Lawv tsuas npaj cev Tswv Ntuj Lo Lus.

6 – Nws xav tsis thoob txog qhov lawv tsis ntseeg. Yes Xus mus hauv cov zos nyob ib ncig, nws qhia lawv. 

7 – Nws hu Pab Kaum Ob los cuag nws, ces nws xa lawv ua tej pab ob leeg mus. 

Nws pub hwj huam ntiab dab tsis huv rau lawv. 

8 – Yes Xus qhia lawv kom txhob nqa dab tsi taug kev li, tsuas nqa tib rab pas nrig xwb. 

Txhob ntim mov, txhob nqa hnab ruas, txhob ntim xim nyiaj rau hauv duav siv. 

9 – Nws hais tias : « Nej rau khau khiab xwb, txhob hnav ob lub tsho. » 

10 – Yes Xus tseem hais rau lawv tias : « Nej chaws mus hauv lub tsev twg,

nej yuav nyob hauv lub tsev ntawd mus txog hnub nej rov qab. 

11 – Yog qhov chaw twg tsis txais nej, thiab luag tsis mloog nej, nej tso qhov chaw ntawd tseg, 

nej nchos cov plua av lo nej qab xib taws pov tseg, cia ua tim khawv txiav txim rau lawv. » 

12 – Cov thwj tim tawm mus, -lawv tshaj kom tsoom sid tig los hloov siab tshiab. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo        HNUB CHIV 14        XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Tus neeg ntseeg txog Ntuj, tab yog cov neeg nrog nws nyob txais nws lo lus los tsis txais, mas nws yuav tsum ua Tswv Ntuj tim khawv tshaj Tswv Ntuj cov lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS:

2 – Lub Tswv yim tuaj nyob hauv kuv, ces kuv tau hnov ib tug hais rau kuv tias :

3 – “Neeg leej tub, kuv xa koj mus cuag cov His Xas Lais, uas lawv ntxeev siab thiab ua rog tiv kuv.

Lawv sawv los ntaus kuv txog tav no, xws li lawv phaj txiv phaj yawg.

4 – Phaj tub lawv muaj lub taub hau tawv, muaj lub siab txhav.

Kuv xa koj mus cuag lawv. Koj hais rau lawv tias Tswv Ntuj hais li.

5 – Lawv yog ib pab neeg ntxeev siab.Tab yog lawv mloog los tsis mloog mas lawv yuav tsum paub tias

ib tug Yaj Saub sawv los nyob hauv nruab nrab lawv.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Peb tsa muag ntsia Huab Tais, thov nws khuv leej peb.

1 – Kuv tsa muag ntsia txog koj uas yog tus zaum lub theej kiab nyob txheej ntuj saud,

zoo puav tam li cov tub txib ntsia lawv tus tswv txhais tes.

2 – Peb ntsia ntsoov txog hnub uas peb tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav pab peb,

zoo puav tam li tus ntxhais txib ntsia nws tus niam tsev txhais tes.

3 -Huab Tais, thov koj hlub, thov koj khuv leej peb mas! Vim luag thuam peb, dhuav peb siab tas nrho.

Peb tus plig ntim tsis taus cov neeg muab hlob tej lus thuam.

LUB NTSIAB LUS : Tus saus chob Paj Lug cov nqaij, peb tsis paub tias yog dab tsi. Peb tsuas paub tias Paj Lug, tus Hauv Paus Xa Lus kub siab tshaj, nws yog ib tug neeg xws luag thiab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS :

7 – Ntuj qhib tej yam zoo tas nrho los qhia kuv, tiam sis Ntuj tsis xav kom kuv muab hlob, 

ces Ntuj tso ib tug saus los chob kuv cov nqaij. Ntuj tso Xas Tas ib tug dab tuaj ntaus kuv tej tawg ncuav, kom kuv tsis txhob muab hlob. 

8 – Kuv thov Huab Tais peb zaug, kom Xas Tas tus dab ntawd txav mus deb kuv. 

Tiam sis Huab Tais teb rau kuv tias :

9 – ‘Kuv lub txiaj ntsim txaus pab koj lawm, vim lub hwj huam muaj zog nyob hauv tus tsis muaj zog.’ 

Yog vim qhov ntawd, mas kuv thiaj khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog, kom Leej Pleev lub hwj huam los nyob hauv kuv.  

10 – Yog tim qhov ntawd mas kuv thiaj zoo siab txais kuv txoj kev raug luag thuam,

kev txhawj xeeb, kev raug luag hiam, thiab tej kev ntshai, vim Leej Pleev. 

Vim tias, yog thaum kuv tsis muaj zog, mas kuv thiaj muaj zog. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Tab peb txawm niaj hnub hnov Yes Xus cov lus mas peb yuav muab siab rau qhuas txog Yes Xus cov lus uas yog lus nyiaj lus kub.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO:

1 – Yes Xus tawm hauv qhov chaw ntawd mus, nws rov mus lub zos nws nyob hlob,

cov thwj tim kuj nrog nws mus thiab. 

2 – Hnub Xas Npas Tos, Yes Xus qhia hauv tsev txoos. 

Muaj neeg coob tuaj mloog, lawv hnov nws cov lus, lawv qhuas, lawv hais tias :

« Nws tau tej ntawd qhov twg los ? Lub siab thoob tsib thiab cov hwj huam yees ntxwv loj uas nws ob txhais tes ua, yog leej twg pub rau nws? 

3 – Tus ntawd tsis yog tus kws ntoo, Mab Liab tus tub lod ? 

Nws tsis yog Yas Kos, Yos Xes, Yus Das thiab Xis Moos lawv kwv tij lod ? 

Hos nws cov muam, tsis yog cov nrog peb nyob ua ke lod ? » Yes Xus ua lawv poob siab. 

4 – Ces Yes Xus hais rau lawv tias :

« Ib tug Yaj Saub, tsuas yog nyob hauv lub zos nws hlob,

hauv nws cov txheeb ze thiab nws tsev neeg, mas luag thiaj saib nws tsis muaj nqis. » 

5 – Vim li ntawd, Yes Xus ua tsis tau ib yam hwj huam yees ntxwv nyob ntawd li,

nws tsuas tsa tes rau tus puav tuag ceg los tuag tes kom zoo. 

6 – Nws xav tsis thoob txog qhov lawv tsis ntseeg.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo        HNUB CHIV 13        XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Ntau zaus, neeg raug txoj kev phem, tab sis Tswv Ntuj tau tsim -neeg zoo. Yog vim neeg cov txhaum mas neeg thiaj raug txoj hmoov phem.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV THOOB TSIB.

13 – Tswv Ntuj tsis tau tsim txoj kev tuag. Nws tsis xav pom cov muaj txoj sia ploj.  

14 – Tswv Ntuj tsim txhua yam kom -muaj txoj sia nyob. Txhua yam Ntuj tsim los nyob ntiaj teb no xav noj qab nyob zoo. Tsis muaj tshuaj lom neeg nyob hauv txhua yam. Ib txwm txoj kev tuag tsis ua vaj kav lub ntiaj teb no. 

15 – Vim kev ncaj ncees muaj txoj sia nyob mus li.

23 – Muaj tseeb ! Tswv Ntuj tsim neeg tsis txawj tuag tsis txawj lwj. 

Tswv Ntuj tsim neeg muaj lub meej yim raws li Tswv Ntuj lub meej yim. 

24 – Vim dab phem khib mas txoj kev tuag thiaj txeem los nyob hauv lub sim ceeb. 

Cov neeg uas yog dab phem tug, mas muaj ib hnub lawv yuav paub.

1 – Cov neeg ncaj tus plig nyob hauv Tswv Ntuj txhais tes. 

Tsis muaj ib yam xwv txheej dab tsi yuav -raug tau lawv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, kuv yuav cav txog koj vim koj tau cawm kuv.

1 – Huab Tais, kuv yuav cav txog koj vim koj tau rub kuv tawm hauv lub qhov ntuj los.

Koj tsis cia kuv ua yeeb ncuab qhov chaw zoo siab. Huab Tais, koj rub kuv tus plig tawm hauv ntuj txias teb tsaus los. Koj tsis pub kuv mus hauv lub qhov ntxa.

2 – Cov ntseeg Huab Tais, nej hu nkauj cav txog nws. Nej nqaum paj nqaum nruas cav txog nws lub npe ntshiab. Nws npau taws, tsuas npau ib pliag. Nws hlub neeg, nws hlub tas ib sid.

Hmo ntuj, kuv kua muag poob tsis tu, tab sis kaj ntug txoog, kuv rov zoo siab.

3 – Huab Tais, koj mloog mas! Thov koj hlub, thov koj pab kuv.

Koj muab kuv txoj kev quaj nyiav los hloov ua kev lom zem.

Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj, kuv yuav ua koj tsaug mus li.

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg coj lub Koom Txoos tsis nyiam thov nyiaj ntawm tsoom ntseeg. Tab sis Yes Xus twb muab nws txoj sia los pab sawv daws : phim cov -ntseeg yuav sau lawv cov nyiaj ib qho los pab rau luag tej.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

7 – Nej ua yam twg, los nej yeej txawj ua zoo heev : tsis hais kev ntseeg, los kev hais lus, los kev kawm txuj, los kev xyiv fab pab sawv daws, los txoj kev nyiam uas nej txais ntawm peb los, mas nej yeej ua zoo tas huv tib si lawm. Ua li mas, nej kuj yuav tsum ua zoo tshaj nyob hauv txoj kev pub paj tshab thiab. 

8 – Kuv tsis yuam nej. -Kuv tsuas xav tias, vim luag tej xyiv fab pab, mas kuv xav sim saib,

nej lub siab puas txawj nyiam tiag. 

9 – Nej paub tias peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub siab dav :

Nws yog tus nplua nuj, tab sis nws ua kom nws pluag, kom xwv nws lub neej pluag ua nej nplua nuj tuaj.

12 – Thaum yus pub, mas yus -zoo siab pub, thiab yuav pub raws li yus muaj :

tus sau paj tshab thiaj zoo siab sau. Yog yus tsis muaj, mas cia li. 

13 – Kuv tsis hais tias, tab yog koj txom nyem, tsis kav koj tseem yuav tsum pub rau luag tej. 

Qhov uas peb yuav tsum ua yog kom sawv daws tau sib npaug. 

14 – Nyem no, nej muab nej qhov seem los pab lawv txoj kev txom nyem kom lwm hnub,

lawv ho muab lawv qhov seem tuaj pab nej. 

15 – Li ntawd sawv daws thiaj yuav tau sib npaug raws li Ntawv hais tias :

‘Tus khaws tau ntau, nws tsis tau tshaj luag ; tus khaws tau tsawg, nws kuj tsis tshaib.’

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv, tsis yog nws xav kom luag tej qhua nws. Yog vim nws xav pab cov neeg txom nyem.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

21 – Thaum Yes Xus caij nkoj rov los txog sab ntug dej tim no, ib pab neeg coob tuaj sib sau ntsauv nws.

Thaum ntawd, Yes Xus tseem nyob ntawm ntug dej ntuj.   

22 – Muaj ib tug hauv cov tswj tsev txoos hu ua Yais Los tuaj txog. 

Thaum nws pom dheev Yes Xus, nws txhos caug ntua ntawm Yes Xus ko taw. 

23 – Nws thov Yes Xus tias :

« Kuv tus me ntxhais txoj sia yuav tu, thov koj tuaj tsa tes cawm nws kom nws ciaj. » 

24 – Yes Xus nrog Yais Los mus. -Ib pab neeg coob raws Yes Xus mus thiab,

lawv sawv daws txiv Yes Xus.

25 – Muaj ib tug poj niam tsob ntshav tau kaum ob xyoos los lawm. 

26 – Ntau tus kws tshuaj tau ua kom nws txoj kev txom nyem kawg. 

Nws siv tas nws lub cuab tam los kho tsis tau nws zoo. Nws mob heev zuj zus ntxiv. 

27 – Nws hnov luag hais txog Yes Xus, ces nws nrog tsoom sid sib txiv tom Yes Xus nraub qaum.

Nws kov Yes Xus lub tsho. 

28 – Vim nws xav hauv siab tias :

« Tsuav yog kuv tau kov nws lub tsho xwb, mas kuv yeej yuav dim. »       

29 – Ces tam sis ntawd, nws qhov tsob ntshav tu nrho, nws hnov nws lub cev zoo hlo ntawm tus mob. 

30 – Tam sim ntawd, Yes Xus kuj hnov ib lub zog tawm hauv nws mus ;

ces Yes Xus tig los nug pab neeg ntawd tias : « Leej twg kov kuv lub tsho ? »

31 – Cov thwj tim hais rau nws tias :

« Koj ntsia saib, tas tsoom sid txiv koj txhua sab tuaj, koj tseem hais tias :

« Leej twg kov kuv ? »  

32 – Yes Xus ntsia ib ncig kom pom tus neeg uas tau kov nws. 

33 – Ces tus poj niam ntshai, nws tshee tshee, vim nws paub qhov uas nyuam qhuav tshwm sim hauv nws. Nws los txhos caug ntawm Yes Xus taw thiab qhia qhov tseeb rau Yes Xus. 

34 – Yes Xus hais rau tus poj niam tias :

“Phauj, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. 

Koj rov mus kaj siab lug, koj tus mob zoo lawm. »

35 – Thaum Yes Xus tseem tab tom hais lus, ib co neeg tuaj ntawm tus tswj tsev txoos lub tsev tuaj hais tias :

“Koj tus ntxhais twb tuag lawm, koj tseem yuav txob Xib Hwb ua dab tsi ?”  

36 – Tab sis Yes Xus twb hnov lo lus lawv nyuam qhuav hais, nws hais rau tus tswj tsev txoos tias :

« Koj txhob ntshai, tsuav koj ntseeg xwb. » 

37 – Yes Xus tsis kheev leej twg nrog nws mus li. 

Nws tsuas cia Pob Zeb, Yas Kos thiab Yas Kos tus kwv Zam nrog nws mus xwb.

38 – Lawv tuaj txog tus tswj tsev txoos lub tsev,

Yes Xus pom sawv daws ua ntxhov hnyo : ib txhia quaj, ib txhia qw nrov nrov. 

39 – Yes Xus los hauv tsev, nws hais tias :

« Ua cas sawv daws ua ntxhov hnyo thiab quaj zom zaws ? Tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb. » 

40 – Ces lawv luag Yes Xus. -Tab sis Yes Xus ntiab sawv daws tawm mus nraum zoov,

nws tsuas kheev tus me nyuam niam thiab txiv, thiab cov nrog nws tuaj, nyob xwb. 

Nws chaws mus hauv kem uas tus me nyuam nyob. 

41 – Yes Xus tuav tus me nyuam txhais tes, nws hais rau tus me nyuad tias :

« Tas lis tas kus, » txhais tias :

« Me ntxhais, kuv hais koj, koj sawv ! » 

42 – Tus me ntxhais sawv tsees tam sis ntawd, nws mus kev, vim nws twb muaj kaum ob xyoos lawm. 

Tam sim ntawd, sawv daws ntshai kawg. 

43 – Yes Xus txwv lawv heev kom txhob qhia leej twg paub. Ces nws kom lawv muab mov rau tus me ntxhais noj. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo        HNUB CHIV 12           XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam loj. Neeg yog ib tug me me tsis phim yuav nrog Tswv Ntuj sib cav.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV YOB.

1 – HUAB TAIS nyob hauv nag xob nag cua teb rau Yob tias : 

8 – « Thaum cov dej hiav txwv txhawv hauv tiv txwv nroo ntws tawm los,

yog leej twg muab cov dej hiav txwv kaw thiab xov ?  Puas yog koj ?

9 – Thaum kuv -tso ib co huab dawb los ua tsho vov lub hiav txwv, koj nyob qhov twg ? 

Thaum kuv tau ua tej twv huab dub los npog lub hiav txwv, koj ua dab tsi ? 

10 – Thaum kuv tu ciam teb rau dej kom txhob hla, thiab kuv tsa ntsa zeb ntsa tsua -xov lub hiav txwv,

koj nyob qhov twg ?  

11 – Thaum kuv tau hais rau cov hiav txwv tias : koj yuav tsis txhob mus dhau qhov no. 

Koj cov dej nphau muaj hwj chim -ntxiag, yuav tsum nyob twj ywm ntawm no,

mas thaum ntawd koj nyob qhov twg ? 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Peb ua Ntuj tsaug vim Huab Tais hlub peb. Nws txoj kev hlub yuav nyob mus li.

1 – Cov neeg caij nkoj mus hauv hiav txwv, cov mus ua qav ua num hauv dej loj,

lawv tau pom Huab Tais cov hauj lwm thiab nws cov hwj huam yees ntxwv hauv plawv hiav txwv.

2 – Huab Tais lo lus ua kom cua daj cua dub tshuab nplaim dej nphau nphwv rau saum ntuj.

cov nplaim dej poob nthav rau hauv qab thu, lawv xeev siab fo.

3 – Thaum lawv txom nyem, lawv quaj hu txog Huab Tais. Nws cawm lawv ntawm kev txhawj kev ntshai.

Nws ua kom cua daj cua dub tu nrho, cov dej nphau nphwv rov nyob tus yees.

4 – Thaum lawv pom dej thiab cua tu nrho, lawv zoo siab. Tswv Ntuj coj lawv mus txog qhov chaw uas lawv nrhiav. Lawv cav txog Huab Tais txoj kev hlub thiab cov hwj huam yees ntxwv nws tau ua.

LUB NTSIAB LUS : Yog vim Yes Xus sawv peb chaw tuag thiab nws sawv rov los, cov neeg ntseeg txog Yes Xus lawv sawv daws thiaj yog cov neeg muaj txoj sia tshiab.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

14 – Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog, vim peb nco ntsoov tias,

peb muaj ib tug sawv peb sawv daws chaw tuag, mas sawv daws nrog nws tuag. 

15 – Leej Pleev sawv peb sawv daws chaw tuag, kom cov neeg ciaj txhob nco txog lawv xwb,

lawv yuav tsum nco txog tus sawv lawv chaw tuag uas tau sawv rov los. 

16 – Li ntawd, nyem no, peb yuav tsis saib neeg raws li peb pom lawv lub cev sab nraud lawm. 

Tab yog peb tau pom Leej Pleev lub cev, mas nyem no, peb pom nws tsis zoo li tus qub lawm. 

17 – Nyem no, -yog leej twg los nyob hauv Leej Pleev, mas -nws yog tus uas Ntuj xeem tsim dua tshiab :

tus qub neeg dua lawm, ib tug neeg tshiab sawv los nyob. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum peb raug xwm txheej ntau, peb tsis hnov Tswv Ntuj pab peb, peb xav tias yog nws tsaug zog. Peb xav li ntawd, vim peb tsis ntseeg zoo.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

35 – Hnub ntawd, thaum tsaus ntuj zuag, Yes Xus hais rau lawv tias :

« Peb hla mus sab ntug dej tid. » 

36 – Ces lawv tso tsoom sid tseg.  Lawv coj Yes Xus mus, nws cia li mus zoo li ntawd rau hauv nkoj. 

Muaj ib co nkoj nrog nws mus thiab.

37 – Muaj ib nthwv khaub zeeg cua loj kawg sawv tuaj. 

Dej nphau nphwv los rau hauv nkoj, ces lub nkoj twb puv dej tas lawm. 

38 – Yes Xus nyob tom tw nkoj, nws tsaug zog saum lub hauv ncoo. Lawv tsa Yes Xus, lawv hais rau nws -tias :

« Xib Hwb, peb yuav tuag, koj tsis quav ntsej lod ? » 

39 – Yes Xus tsim dheev, nws txwv cua, nws hais rau dej ntuj tias :

« Tswm seeb ! Koj nyob twj ywm ! » Ces cua tu nrho, dej ntuj  rov tus yees. 

40 – Yes Xus hais rau lawv tias

« Ua cas nej ntshai ua luaj ? -Nej tseem tsis tau ntseeg lod ? 

41 – Lawv ntshai kawg, lawv sib tham hais tias :

« Tus ntawd yog leej twg ? Txawm tias yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus ? »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo HNUB CHIV 11 XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj ua kom nws haiv neeg His Xas Lais uas nyob txim nyob Npas Npis Los lawv rov los ua ib haiv neeg vam meej.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV ES XES KIAS.

22 – HUAB TAIS Tswv Ntuj hais zoo li no :  

« Kuv yuav nrhiav tus ntoo faj khaum loj dua cov, nyob saum nws lub ntsis kuv yuav de tus ceg siab dua cov, kuv yuav coj mus cog nyob saum ib lub ncov roob siab tshaj. 

23 – Kuv yuav cog tus ceg ntawd nyob saum lub roob His Xas Lais siab siab. 

Nws yuav ncau ceg thiab txi txiv. Nws yuav hlob mus ua ib tug ntoo faj khaum zoo saib. 

Tas txhia tsav noog yuav tuaj nkaum hauv nws. Lawv yuav tuaj so hauv nws tej qab ceg qhov ntxoov. 

24 – Tas txhia yam ntoo tuaj nyob nruab liaj nruab teb yuav paub tias tus ua kom

cov ntoo siab qis tuaj thiab ua kom cov ntoo qis siab tuaj yog kuv, HUAB TAIS. 

Sawv daws yuav paub tias tus ua kom tus ntoo ntsuab qhuav tuaj thiab ua kom tus ntoo

qhuav rov ntsuab tuaj yog kuv.  Kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg kuv yuav ua yam twg. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, tsim nyog peb yuav ua koj tsaug mus li!

1 – Tsim nyog peb yuav ua Huab Tais tsaug! Tswv Ntuj Nyob Siab, tsim nyog yuav hu nkauj cav txog koj lub npe.

Sawv ntxov tsees, tsim nyog yuav tshaj koj txoj kev hlub. Hmo ntuj, tsim nyog yuav cav txog koj lub siab pheej xeeb.

2 – Tus siab ncaj yuav hlob zoo li tsob ntoo kuj yem. Nws tshoom siab li tsob ntoo ciab nyob Lis Npas.

Lawv nrhau cag ruaj rau hauv Huab Tais tsev. Lawv hlob nyob hauv peb tus Tswv Ntuj cov tshav loog.

3 – Tab yog lawv laus lawm, lawv tseem txi txiv vim muaj dej yug lawv tus txha.

Lawv cov nplooj ntsuab mos nyoos. Lawv tshaj tias HuabTais yog tus ncaj.

Lawv hais tias, Huab Tais yog peb phab tsua, tsis muaj ib yam nkhaus nyob hauv nws.

LUB NTSIAB LUS : Lub caij peb nyob ntiaj teb no yog lub caij peb ntseeg txog Tswv Ntuj,

peb tsis pom nws, peb yuav muab siab rau npaj ib lub siab ntshiab mus cuag Tswv Ntuj.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

6 – Vim li ntawd, peb lub siab thiaj ruaj nreb. Peb paub tias, thaum peb lub cev tseem ua neej nyob,

mas peb khuam nyob deb ntawm Huab Tais.

7 – Peb lub siab ntseeg coj peb mus kev, tsis yog peb ob lub qhov muag pom kev coj peb. 

8 – Peb lub siab thiaj ruaj nreb. Peb zoo siab tso lub cev no tseg, kom peb tau mus nyob ze Huab Tais. 

9 – Tab yog peb nyob hauv lub cev no, los peb tso lub cev no tseg, mas peb yuav nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab. 

10 – Vim peb yuav tsum mus sawv ntawm Leej Pleev lub rooj txiav txim, yuav tsis muaj dab tsi thaiv peb,

ces nyias yuav pom txhua yam uas thaum nyias nyob hauv nyias lub cev, nyias tau ua zoo los tau ua phem.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj lo lus poob nyob hauv ntiaj teb no nws txawj txi txiv,

xws li lub noob poob hauv av nws txi txiv.

COV LUS HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

26 – Yes Xus hais tias :

Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo xws li ib tug neeg pov ib co noob rau nruab a :   

27 – Nws txawm pw los nws sawv, hmo ntuj los nruab hnub, lub noob tuaj kaus thiab hlob,

nws tsis paub tias lub noob hlob zoo li cas.

28 – Av xwb tim  txawj xeeb kom hloov : xub ua yub tas, ua plab nab, ces nplej txhawv puv hnab. 

29 – Thaum nplej siav,  tus neeg ntawd xuas liag hlais tam sis ntawd, vim  qoob siav lawm. »

30 – Yes Xus hais tias : « Peb yuav muab Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej piv rau dab tsi ? 

Thiab  peb yuav ua paj lug qhia txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas ?

31 – Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog zoo li ib lub noob zaub roj, uas thaum luag muab tseb rau hauv av,

mas lub noob ntawd me tshaj lwm cov noob nyob ntiaj teb no. 

32 – Tab sis thaum tseb tas lawd, lub noob hlob, nws siab dua lwm cov zaub huv si ; nws ncau ceg deb,

ces tej noog ya saum ntuj tau kev los nkaum hauv nws qhov ntxoov. »

33 – Yes Xus siv ntau hom paj lug zoo li no los qhia Lo Lus rau lawv, raws li lawv mloog tau. 

34 – Tsis muaj ib yam uas nws tsis ua paj lug hais. Thaum tshuav cov thwj tim nrog nws nyob xwb, nws txhais txhua yam huv tib si rau lawv.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo      HWM LUB CIM YUG      XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Thaum Tswv Ntuj nrog His Xas Lais cog lus thawj zaug, Mais Xes muab ntshav tsiaj txhu los cog lus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV.

3 – Mais Xes rov los hais HUAB TAIS cov lus thiab cov kev cai qhia rau tsoom pej xeem,

tas sawv daws pom zoo koom ib lub suab teb tias : 

« Cov lus uas HUAB TAIS tau hais mas peb yuav coj tas huv tib si. » 

4 – Mais Xes muab HUAB TAIS cov lus sau rau hauv ib phau ntawv cia,

ces tag kis, nws sawv ntxov, nws txhim ib lub thaj txi

Ntuj rau ntawm taw roob thiab kaum ob tug ncej zeb rau kaum ob lub xeem His Xas Lais. 

5 – Ces nws xa ib co tub hluas His Xas Lais mus txi Ntuj,

lawv coj tej tus thav nyuj mus hlawv txi rau HUAB TAIS.  

6 – Mais Xes cug cov tsiaj ntawd cov ntshav, nws muab ib nrab rau hauv phiab, 

nws muab ib nrab hliv ywg lub thaj txi Ntuj. 

7 – Ces nws muab phau ntawv cog lus los nyeem rau tsoom pej xeem mloog, lawv qw tias : 

« Txhua yam HUAB TAIS tau hais, peb yuav coj thiab peb yuav mloog. » 

8 – Mais Xes txawm muab cov ntshav los nchos rau saum tsoom pej xeem sawv daws,

nws hais tias :  « Cov ntshav no yog ntshav cog lus,

HUAB TAIS tau nrog nej cog lus raws li cov lus sau hauv phau ntawv. » 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Lub ntim muaj koob hmoov no sau peb los sib koom hauv Leej Pleev cov ntshav.

1 -Kuv yuav muab dab tsi los pauj ib puas tsav yam zoo uas Huab Tais ua rau kuv?

Kuv yuav cev lub ntim cawm neeg, kuv yuav hu txog Huab Tais, kuv yuav tuav txog nws lub npe.

2 – Thaum Huab Tais pom nws cov neeg tuag, nws mob siab tas nrho.

Huab Tais, thov koj hlub kuv vim kuv yog koj tus tub txib tiag,

yog koj tus ntxhais txib tus tub. Huab Tais, koj tau daws cov hlua khi kuv.

3 – Kuv yuav cev ib co txim los cav txog Huab Tais. Kuv yuav tuav txog koj lub npe.

Kuv yuav cev paj tshab rau koj nyob ntawm koj haiv neeg xub ntiag.

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus mus cev peb lus rau Tswv Ntuj, nws muab nws cov ntshav los ntxuav peb thiab txhiv peb.

COV LUS NYOB HAUV TSAB NTAWV HES NPLAWS.

11 – Tab sis Leej Pleev tuaj lawm, nws yog tus Tuam Leej Choj kav lub cuab tam tom ntej. 

Nws hla ib lub tsev tsam phooj loj dua, thiab zoo dua,

uas tsis yog neeg txhais tes ua, tsis yog lub sim ceeb no ib lub tsev. 

12 – Leej Pleev mus hauv lub tsev Ntshiab, nws tsis nqa ntshav tshis los ntshav heev  nyuj,

nws hliv kiag nws cov ntshav, ces nws txhiv tau peb mus li. 

13 – Yog ntshav tshis, thiab ntshav heev nyuj,

los ib co tshauv maum nyuj uas luag muab tsuag rau saum cov neeg tsis huv,

ua tau kom cov tsis huv ntshiab tuaj,  thiab lub cev nqaij rov huv tuaj tiag, 

14 – mas Leej Pleev cov ntshav haj yam ua tau kom peb lub siab huv tuaj thiab kom

peb dim tau ntawm peb cov hauj lwm txhaum los teev tus Tswv Ntuj muaj txoj sia,

vim Leej Pleev uas nrog Leej Ntuj Plig nyob mus li,

Leej Pleev uas tsis muaj ib qho xyeej, nws rov muab nws txi rau Tswv Ntuj. 

15 – Yog vim li ntawd mas Leej Pleev thiaj sawv peb chaw rov cog lus dua. 

Nws txoj kev tuag txhiv peb ntawm cov txhaum peb tau ua thaum kev cog qub lus kav.  

Cov neeg uas Ntuj hu, mas lawv yuav txais lub cuab tam uas Ntuj cog lus tias yuav pub. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum Yes Xus yuav tuag nws xub qhia cov thwj tim ua lub Cim Yug.

COV LUS NYOB HAUV MAS KOS NTAWV MOO ZOO.

12 – Thaum txog thawj hnub noj cov mov tsis muaj poov xab, lawv tua tus Yaj Hla,

cov thwj tim hais rau Yes Xus tias :

« Koj xav kom peb mus npaj pluas Hla rau koj noj nyob qhov twg ? 

13 – Ces Yes Xus xa nws ob tug thwj tim, nws hais rau nkawd tias :

« Neb mus hauv nroog, yuav muaj ib tug neeg kwv ib hub dej tuaj ntsib neb. Neb raws nws mus. 

14 – Nws chaws mus hauv lub tsev twg, mas neb yuav hais rau tus tswv tsev ntawd tias :

“Xib Hwb hais tias kem tsev uas kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?” 

15 – Ces nws yuav qhia ib kem tsev dav rau neb nyob theem saud, muaj rooj tog, thiab tu txhij tas.

            Neb npaj txhua yam kom tiav rau peb. » 

16 – Ob tug thwj tim mus. 

Thaum nkawd mus txog hauv nroog, nkawd pom txhua yam raws li Yes Xus tau hais rau nkawd,

ces nkawd npaj pluas Hla.

22 – Thaum lawv tab tom noj mov, Yes Xus tuav lub ncuav mov,        

nws hais zaj foom hmoov zoo rau, nws muab ntais, thiab muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias :

« Nej txais, qhov no yog kuv lub cev. »

23 – Yes Xus tuav ib lub ntim, nws ua Ntuj tsaug, nws muab cev rau cov thwj tim,

ces sawv daws haus hauv lub ntim ntawd. 

24 – Yes Xus hais rau lawv tias :

« Qhov no yog kuv cov ntshav, yog cov ntshav cog lus, cov ntshav no yuav ntws mus cawm coob leej. 

25 – Kuv hais tseeb rau nej : txij no mus, kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv no ntxiv,

mus txog hnub kuv rov haus cov cawv tshiab nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. »

26 – Yes Xus lawv hu cov nkauj paj nruag tas, ces lawv tawm mus pem roob Txiv Ntoo Roj. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Nruab xyoo HWM PEB LEEG HUAB TAIS  XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Thaud, Tswv Ntuj pab nws haiv neeg. Nyem no, nws kuj pab tsoom ntseeg ib yam li thaud. Peb yuav ua li cas rau nws ? Peb yuav mloog nws coj peb kev.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV PHAU TSIB HAIS TIAS:

32 – Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias:

“Koj nug txheej thaud rov mus txog hnub uas Tswv Ntuj tsim neeg los nyob ntiaj teb no :

nyob hauv lub qab ntuj khwb, puas muaj ib lo lus nrov tuaj

muaj hwj chim xws li Tswv Ntuj cov lus uas koj nyuam qhuav hnov ?

33 – Puas muaj lwm haiv neeg tau hnov tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub suab nrov hauv hluav taws tuaj ?

Puas muaj lwm tus tau hnov li koj hnov thiab nws tseem ciaj ntxiv ?

34 – Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj tuaj npo nws haiv neeg ntawm lwm haiv neeg ?

Puas muaj lwm tus Tswv Ntuj tau ua hwj huam yees ntxwv los pab ntaus rog,

tau cev tes ua xwv txheej yuam cov yeeb ncuab ?

Huab Tais Tswv Ntuj tau ua tej yam li ntawd los pab nej nyob Hais Nkws Tos teb.

39 – Li ntawd, hnub no, nej yuav xav ntsoov hauv nruab siab tias

Huab Tais ua Tswv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb. Tsis muaj lwm tus Tswv.

40 – Koj coj cov lij choj thiab cov lus qhia uas hnub no kuv ceeb toom rau koj.

Ces koj thiab koj cov tub ki, nej yuav noj qab nyob zoo ntev niaj ntev xyoo,

nyob hauv lub teb chaws uas Huab Tais Tswv Ntuj muab rau koj,

los ua koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag              COV TAU TXOJ HMOOV ZOO             

Txais: Cov tau txoj hmoov zoo yog cov Tswv Ntuj xaiv los ua nws tug.

1 – Huab Tais lo lus yog lus ncaj, nws cov dej num nyob ruaj nreb.

Nws nyiam kev ncaj thiab kev haum pheej.

Huab Tais txoj kev hlub ntws puv lub ntiaj teb.

2 – Huab Tais lo lus tsim yim txheej cuaj txheej ntuj.

Nws muab nws txoj pa los tsim cov hnub qub.

Nws hais ib lo lus ces txhua yam tshwm sim tuaj.

Nws txib ces txhua tsav puas yam ua raws li nws hais.

3 – Huab Tais zov cov neeg hwm nws.

Nws zov cov neeg tso siab rau nws lub siab zoo.

Nws npo lawv dim ntawm kev tuag.

Nws txuag lawv txoj sia thaum lub teb chaws raug kev tshaib kev nqhis.

4 – Peb tus ntsuj plig tos ntsoov Huab Tais.

Nws yog tus pab peb, nws yog peb daim leem phiaj.

Huab Tais, thov kom koj lub siab hlub roos peb.

Peb chaw tso siab yog nyob hauv koj.

LUB NTSIAB LUS : Peb nrog Yes Xus ua Tswv Ntuj cov tub. Leej Ntuj Plig pab peb ntseeg tias peb yog Tswv Ntuj cov tub.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB LOS MAS.

14 – Txhua leej txhua tus uas Tswv Ntuj Leej Tswv Yim coj,

mas lawv yog Tswv Ntuj cov me nyuam tas huv tib si. 

15 – Nej tsis tau txais ib lub tswv yim ua qhev ; nej tsis txhob rov qab poob rau hauv txoj kev ntshai. 

Nej tau txais ib lub tswv yim ua tub ki tshiab, mas nej hu Tswv Ntuj tias : ‘As Npas ! Txiv !’ 

16 – Leej Ntuj Plig nrog peb lub tswv yim zeem tseeb tias peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam tiag. 

17 – Vim peb yog Ntuj cov me nyuam, mas peb yog cov txais lub cuab tam :

peb yog cov txais Tswv Ntuj lub cuab tam ; peb nrog Leej Pleev txais ib lub cuab tam,

vim peb nrog nws raug txom nyem, peb yuav tau nrog nws muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Huab Tais Yes Xus qhia peb tuav txog peb leeg Huab Tais lub npe. Peb nrog lawv peb leeg ua ib cuab ib yig.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

16 – Pab Kaum Ib leeg mus txog Nkas Lis Lais teb. 

Lawv mus saum lub roob uas Yes Xus teem rau lawv. 

17 – Lawv pom Yes Xus, lawv pe ; ib txhia tseem ua xyem xyav. 

18 – Yes Xus txav los ze lawv, nws hais cov lus no rau lawv :

« Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. 

19 – Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim.  

Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.            

20 – Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. 

Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg. 

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla         HNUB CHIV 8         XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub nyoog Leej Ntuj Plig nqes los.

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntsiab yog zoo li cua : nws ua kom neeg lub siab muaj zog li cua hlob. Kuj yog zoo li hluav taws : nws ua kom neeg pom kev thiab kub siab.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 – Thaum txog lub Hnub Nyoog Tsib Caug, tas cov thwj tim huv tib si tuaj sib txoos ua ke. 

2 – Ib sij huam, txawm muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob hlob ntsawj,

lub suab ntawd nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob. 

3 – Ces lawv pom tej ntshua nplaim zoo li nplaim taws,

ncau ua tej tus nplaim me ya tuaj tsaws saum cov thwj tim txhua tus. 

4 – Lawv sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv hauv lawv,

ces lawv pib hais ntau xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais tau.

5 – Thaum ntawd, muaj ib co Yus Das kub siab ntseeg tuaj ntawm tas cov teb chaws

hauv lub qab ntuj khwb tuaj nyob Yes Lus Xas Les. 

6 – Thaum lawv hnov lub suab nrov, tas ib tsoom neeg tuaj ntsauv vij vog. 

Sawv daws ua siab poob nthav vim tias thaum cov thwj tim hais lus,

mas lawv nyias hnov hais nyias xeem lus.

7 – Lawv ceeb tas nrho, xav tsis thoob, ces lawv hais tias :

« Tas cov neeg uas hais lus ntawd, lawv tsis yog ib co Nkas Lis Lais lod ?  

8 – Ua li cas peb thiaj nyias hnov lawv hais nyias xeem lus ? 

9 – Peb yog ib co neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, peb nyob Mes Xos Pos Tas Mias tuaj, Yus Das, Kas Pas Dos, Poos Tus, As Xias, 

10 – Fis Zias, Pas Fis Lias, nyob Hais Nkws Tos thiab Lis Npias teb chaws uas ze Xis Les Nas,

peb yog neeg Los Mas tuaj nyob ntawm no. 

11 – Peb yog ib co Yus Das thiab ib co teev dab txais kev ntseeg, ib co Khes Tas, As Las Npias,

peb puav leej hnov lawv hais peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais, thov koj xa Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj loj tas nrho.

Koj hnav koob meej ci ntsa iab.

Koj hnav qhov pom kev li lub tsho tshaj sab muaj hwj chim.

Koj nthuav lub ntuj zoo li ib chaws ntaub.

2 – Huab Tais, koj cov hauj lwm ntau tas nrho.

Koj tsim tas txhua yam raws kev thoob tsib.

Koj tsim txhua yam tsiaj nyob puv ntiaj teb.

Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog Huab Tais!

3 – Txhua leej txhua tus tos koj yuav pub txhiam xws rau lawv raws caij nyoog.

Koj pub rau lawv ces lawv cev tes txais.

Koj nthuav koj txhais tes ces lawv tau txais txhua yam zoo.

4 – Yog koj rho txoj pa ntawm leej twg mas lawv txoj sia tu,

lawv rov mus ua av luaj.

Thaum koj xa koj lub tswv yim tuaj mas lawv rov tsheej xeeb muaj txoj sia.

Koj ua kom lub ntiaj teb rov tshiab tuaj.

LUB NTSIAB LUS : Leej Tswv Yim Ntshiab pab sawv daws kom nyias txawj ua nyias txoj hauj lwm nyob hauv lub Koom Txoos.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

3 – Vim li ntawd, kuv thiaj li hais rau nej tias :

Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig tsis qhib ib tug qhov ncauj kom hais tias : ‘Muab Yes Xus rhuav pov tseg.’ Yog ib tug neeg tsis muaj Leej Ntuj Plig qhia nws, mas nws hais tsis tau tias :

‘Yes Xus yog Huab Tais.’

4 – Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. 

5 – Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. 

6 – Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm

ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. 

7 – Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. 

8 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. 

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. 

9 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. 

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. 

10 – Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus.

Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. 

11 – Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua,

yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam.

12 – Ib yam li neeg lub cev : neeg muaj tib lub cev xwb :

tab sis muaj tes, muaj taw, muaj ntau yam :

txhua yam yog lub cev, txawm tias muaj ntau ces, los yeej yog tib lub cev xwb. 

Nyob hauv Leej Pleev kuj zoo li ntawd. 

13 – Vim tias peb sawv daws tau txais lub Cim Ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig tib leeg,

thiab nyob hauv tib lub cev xwb. 

Tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, cov qhev los cov twj lij,

peb sawv daws puav leej tau haus txaus siab ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Thaum Leej Tswv Yim los nyob hauv ib tug neeg, yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ntws los nyob hauv tus neeg ntawd tsis tseg.

37 – Hnub xaus lub ntees nqaum paj nqaum nruas, yog ib hnub loj. 

Yes Xus sawv ntsug nyob ntawd, nws hais nrov nrov tias :

« Leej twg nqhis, mas kom nws tuaj cuag kuv.

38 – Leej twg ntseeg txog kuv, mas kom nws haus. 

Yuav tshwm sim raws li Ntawv hais tias :

ib co niam dej muaj txoj sia yuav txhawv ntawm nws lub hauv siab los. » 

39 – Yog Yes Xus hais txog Leej Ntuj Plig uas cov ntseeg txog nws yuav tau txais. 

Vim Leej Ntuj Plig tseem tsis tau los, rau qhov tias Yes Xus tseem tsis tau txais koob meej.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla              HNUB CHIV 7               XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

15 – Lub caij ntawd, muaj ze ntawm ib puas nees nkaum leej tuaj sib txoos ua ke.

Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab cov kwv tij, nws hais tias :

16 – « Kwv tij sawv daws, cov lus uas Leej Ntuj Plig kom sau rau hauv Ntawv Ntshiab yuav tsum tshwm sim tuaj. Leej Ntuj Plig siv Das Vis lub ncauj hais txog Yus Das, uas yog tus coj luag kev tuaj ntes Yes Xus.

17 – Yus Das yog ib tug nyob hauv peb. Yes Xus faib ib txog hauj lwm xws li peb txoj rau nws ua.

20 -Ntawv Nkauj Paj Nruag sau tias:

Cia lwm tus ua nws cov dej num.

21 – Vim li ntawd, cov neeg uas tau nrog peb ua ke tas lub caij Huab Tais Yes Xus

nrog peb mus mus los los, 22 txij hnub Zam ua kab ke ntxuav los txog hnub uas

Ntuj nqa nws hauv peb mus lawd, mas yuav tsum muaj ib tug hauv cov neeg

ntawd los nrog peb ua tim khawv txog nws txoj kev sawv rov los. »

23 – Ces lawv coj tau ob leeg los, yog tus Yos Xes Npas Xas Npas, uas sawv daws

hu nws ua Zus Tws, thiab Mas Thias.

24 – Lawv thov Ntuj li no : « Huab Tais, koj paub sawv daws lub siab tas huv si. Thov koj qhia saib tus twg yog tus koj xaiv 25 los leg cov dej num tshaj lus uas Yus Das tso pov tseg, vim nws khiav mus nraim hauv nws qhov chaw. »

26 – Ces lawv rho ntawv, txoj hmoo los raug Mas Thias. Lawv thiaj muab nws los

ntxiv rau pab Kaum Ib leeg Hauv Paus Xas Lus.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

1 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS,

kuv tej siab ntsws, nej cav lus zoo txog nws lub npe ntshiab !

2 – Kuv tus plig, koj cav lus zoo txog HUAB TAIS

11 – Nws lub siab hlub cov neeg hwm nws npaum li lub ntuj nyob siab lub ntiaj teb.

12 – Nws xyeeb peb cov txhaum mus deb peb, deb cuag li sab hnub tuaj nyob deb sab hnub poob.

19 -bHUAB TAIS tsa nws lub theej kiab rau txheej ntuj saud, nws lub hwj chim ua vaj kav tas txhia yam.

20 -bNej uas yog nws cov Tshiab, nej uas yog cov tub muaj peev xwm loj, nej mloog nws lus.

11 – Cov zoo nyiam, yog Tswv Ntuj nyiam peb npaum li ntawd, mas peb kuj yuav

sib nyiam sib hlub thiab.

12 – Tsis muaj leej twg tau ntsia ntsoov Tswv Ntuj ib zaug li. Yog peb sib nyiam sib hlub, mas Tswv Ntuj nyob hauv peb, thiab nws txoj kev nyiam uas zoo txhij zoo txhua hlob

tiav nyob hauv peb.

13 – Peb paub tias peb nyob hauv Tswv Ntuj, thiab nws nyob hauv peb vim qhov no : yog qhov nws pub nws Leej Ntuj Plig rau peb.

14 – Ntawm peb, mas peb tau ntsia ntsoov, ces peb ua tim khawv zeem tias Leej Txiv tau xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg.

15 – Tus lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, mas Tswv Ntuj nyob txawm

hauv nws, thiab nws nyob hauv Tswv Ntuj.

16 – Peb paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb lawm, ces peb ntseeg. Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam : tus twg nyob hauv txoj kev nyiam, mas nws kuj nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

11 – Hos kuv, mas kuv los cuag koj. Leej Txiv Ntshiab, koj zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv, kom xwv lawv ua ib leeg xws li wb ua ib leeg.

12 – Thaum kuv nrog lawv nyob, kuv zov lawv nyob hauv koj lub Npe uas koj muab rau kuv. Kuv txuag lawv, ces tsis muaj ib tug ploj li, tsuas muaj kev ploj tus tub, kom tshwm sim raws li Ntawv sau cia.

13 – Zaum no kuv rov los cuag koj, kuv hais tej no rau

hauv lub qab ntuj neeg, kom xwv lawv tau kuv txoj kev kaj siab phwj yaws los nyob hauv lawv.

14 – Kuv muab koj lo lus pub rau lawv, lub qab ntuj neeg thiaj li ntxub lawv, vim

lawv tsis yog qab ntuj neeg tug, ib yam li kuv tsis yog qab ntuj neeg tug.

15 – Kuv tsis thov kom koj rho lawv hauv lub qab ntuj neeg mus, kuv thov kom koj txuag

lawv ntawm tus Phem.

16 – Lawv tsis yog lub qab ntuj neeg tug ib yam li kuv tsis yog lub qab ntuj neeg tug.

17 – Thov koj qee lawv mus nyob hauv txoj kev tseeb : Koj lo lus yog qhov tseeb.

18 – Kuv xa lawv mus nyob hauv lub qab ntuj neeg, ib yam li koj xa kuv los nyob hauv lub qab ntuj neeg.

19 – Kuv rov qee kuv, kom lawv ntshiab tuaj nyob hauv qhov tseeb.

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Caij Hla            HNUB CHIV 6                XYOO B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus tuaj tshoj tas txhia haiv neeg kom ntseeg txog nws. Nws pub Leej Tswv Yim Ntshiab rau tas txhia haiv neeg.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

23 – Ces Pob Zeb hu lawv los tsev, nws cheem lawv nrog nws nyob. Tag kis tom qab, Pob Zeb mam sawv kev nrog lawv mus. Ob peb tug kwv tij nyob Yos Pes ua nws luag mus thiab. 

24 – Hnub tom qab, lawv tuaj txog Xes Ntxas Les. Kos Nes Lias nyob hauv tsev tos lawv. 

Nws twb sau nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg tib si tuaj nyob hauv nws tsev tos. 

25 – Thaum Pob Zeb tab tom yuav chaws los hauv tsev, kos Nes Lias tuaj tos Pob Zeb,

 nws txhos caug ntawm Pob Zeb ko taw, pe Pob Zeb. 

26 – Tab sis Pob Zeb rub nws sawv, thiab hais tias : « Koj sawv, kuv kuj yog ib tug neeg thiab xwb. » 

34 – Ces Pob Zeb pib hais tias : « Nyem no, kuv paub tseeb tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai. 

35 – Nyob hauv tas txhua haiv neeg, yog leej twg hwm Ntuj thiab coj txoj kev ncaj,

mas leej twg ntxim Tswv Ntuj siab. 

36 – Tswv Ntuj xa nws lo lus tuaj rau cov His Xas Lais. Nws xa lub Moo Zoo tias neeg yuav nyob thaj yeeb nyob hauv Yes Xus Pleev. Yes Xus Pleev yog sawv daws tus Huab Tais. 

44 – Pob Zeb tseem tab tom hais lus, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab cia li nqes los rau saum cov neeg mloog Lo Lus. 

45 – Cov ntseeg uas nrog Pob Zeb tuaj yog ib co neeg txais lub cim txiav lawm. 

Lawv pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj nqes los rau saum

cov neeg teev pej kum dab thiab, mas lawv poob siab tas nrho. 

46 – Lawv hnov cov neeg ntawd hais tej hom lus txawv cav txog Tswv Ntuj. 

Pob Zeb thiaj hais tias :

47 – « Ua cas peb yuav pub tsis tau cov dej ua lub cim ntxuav rau cov neeg uas tau txais 

Leej Ntuj Plig Ntshiab ib yam li peb ? » 

48 – Ces Pob Zeb kom lawv ua lub cim ntxuav rau cov neeg ntawd nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe. 

Lawv thov kom Pob Zeb nrog lawv nyob ob peb hnub.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

Txais: Huab Tais muab nws lub hwj huam cawm neeg rau sawv daws pom.

1 – Nej hu ib zag nkauj tshiab rau Huab Tais vim nws ua dej num muaj tsim nto moo.

Nws sab xis muaj zog, nws sab npab ntshiab ua kom nws yeej.

2 – Huab Tais ua kom sawv daws paub nws txoj kev cawm neeg. Nws muab nws txoj kev ncaj rau ib tsoom haiv neeg pom. Nws nco ntsoov txog nws lub siab hlub neeg. Nws pheej xeeb rau His Xas Lais lub cuab lub yig.

3 – Npoo ntuj npoo ntiaj teb pom peb tus Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg. Ntiaj teb nrag cai, nej hu nkauj cav txog Huab Tais. Nej nqua suab hu nkauj ntxuag suab paj nruag.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. Yog vim nws nyiam peb, nws thiaj tso nws Leej Tub tuaj txhiv peb.

COV LUS NYOB HAUV ZAM TSAB NTAWV IB.

7 – Cov zoo nyiam, peb yuav sib nyiam sib hlub mog ! 

Vim  txoj kev nyiam tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, ua li mas tus twg nyiam,

tus ntawd yug ntawm Tswv Ntuj los, thiab nws paub Tswv Ntuj. 

8 – Tus tsis txawj nyiam, mas nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. 

9 – Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb tawm los rau qhov muag pom xyeem li no :

Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Twm Zeej tuaj nyob ntiaj teb no, kom peb ciaj nyob hauv nws Leej Tub. 

10 – Nws txoj kev nyiam yog zoo li no : 

tsis yog peb tau nyiam Tswv Ntuj, yog Tswv Ntuj tau nyiam peb,

thiab yog nws xa nws Leej Tub tuaj ua nqi txhiv peb ntawm peb cov txhaum. 

Yog Tswv Ntuj Lo Lus        Nws lus txiaj ntsim

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus xav kom peb sib nyiam sib hlub. Nws xav kom peb mloog nws lus, xws li nws mloog Leej Txiv.

ZAM NTAWV MOO ZOO HAIS TIAS :

9 – “Kuv nyiam nej ib yam li Leej Txiv nyiam kuv. Nej nyob hauv kuv txoj kev nyiam mog. 

10 – Yog nej coj kuv cov lus qhia, mas nej nyob ruaj hauv kuv txoj kev nyiam,

ib yam li kuv coj kuv Txiv cov lus qhia thiab kuv nyob ruaj hauv nws txoj kev nyiam. 

11 – Kuv hais tej no rau nej kom kuv txoj kev kaj siab nyob hauv nej, nej thiaj txais kev kaj siab puv  nej. 

12 – Kuv lo lus qhia yog lo lus no : 

nej sis nyiam sis hlub zoo li kuv tau nyiam tau hlub nej.

13 – Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg. 

14 – Yog nej ua qhov kuv qhia nej, mas nej yog kuv cov phooj ywg. 

15 – Kuv tsis hu nej ua kuv cov tub txib, vim tus tub txib tsis paub qhov uas tus tswv ua. 

Tab sis kuv hu nej ua phooj ywg, vim tas ib puas tsav yam kuv hnov ntawm kuv Txiv, 

mas kuv qhia nej paub tas huv si. 

16 – Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej thiab yog kuv xa nej mus kom nej txi txiv,

 kom nej cov txiv nyob ruaj, kom xwv nej tuav txog kuv lub npe thov yam twg ntawm Leej Txiv,

mas nws muab rau nej. 

17 – Lo lus qhia uas kuv muab rau nej yog kom nej sis nyiam sis hlub. »

Huab Tais Pleev      Lub qab ntuj neeg cav txog koj