Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Liturgie

Nruab xyoo -HWM PEB LEEG HUAB TAIS -Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Ua hmoov Leej Ntuj Plig nqes los tas, yog hnub chiv tom qab.

ZAJ NYEEM IB             

KEV TSIV 34 : 4-6, 8-9

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias Tswv Ntuj yog ib tug Huab Tais hlub neeg, nws tsis yog ib tug tswv qhia txoj cai nruj nruj.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV KEV TSIV

4 – Mais Xes sawv ntxov mus pem lub roob Xis Nais, raws li Tswv Ntuj qhia rau nws. Nws tuav ob daig txiag zeb.

5 – HUAB TAIS nyob hauv ib twv huab nqes los, HUAB TAIS los nrog Mais Xes sawv ua  ke. Mais Xes hu txog HUAB TAIS lub npe. 

6 – HUAB TAIS hla ntawm Mais Xes xub ntiag, ces Mais Xes qw nrov nrov tias: 

« HUAB TAIS, HUAB TAIS, tus Tswv Ntuj uas lub siab hlub mos nyoos, thiab khuv leej neeg, tus npau taws qeeb, tus pub paj tshab ntau,

tus tsis fav xeeb.       

8 – Thooj txhij ntawd, Mais Xes txhos caug ntua pe hauv av pe. 

9 – Ces nws hais tias : « Huab Tais, yog koj saib kuv tsim nyog, thov koj nrog nraim peb mus, txawm tias peb yog ib haiv neeg xwb qwb txhav,

los thov koj zam peb qhov yuam kev thiab zam txhaum rau peb, koj muab peb los ua koj tug. »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag            PEB CAV LUS ZOO TXOG KOJ            

(Das Nias 3)

Txais: Lub koob meej thiab lo lus cav yog koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

1 – Huab Tais, peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj, koj muaj koob meej nto moo,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis. Koj lub npe ntshiab nto moo lug,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis.

2 – Koj muaj koob meej nto moo lug hauv lub tuam tsev uas koj lub hwj chim ntshiab nyob,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj lub koob meej tas ib txhiab ib txhis.

3 – Koj muaj koob meej nto moo lug saum lub theej kiab uas nyob hauv koj lub Ceeb Tsheej,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis.

4 – Koj muaj koob meej nto moo lug. Koj zaum saum lub theej kiab uas cov Tshiab Kes Lus Npis zov.

Koj tsom pom puag hauv qab tiv txwv,

tsim nyog peb cav lus zoo txog koj tas ib txhiab ib txhis.

ZAJ NYEEM OB         

 2 KOS LIS NTHOS 13 : 11-13

LUB NTSIAB LUS : Peb yuav niaj hnub nyob kaj siab lug nyob hauv peb leeg Huab Tais.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS.

11 – Kwv tij sawv daws, qhov kawg no, thov kom nej tau nyob kaj siab lug.  Nej yeej meem muab siab rau ua neeg zoo txhij zoo txhua. 

Nej sib yaum ua siab loj. Nej koom ua ib lub siab ib lub ntsws mog.  Nej coj nej lub neej nyob hauv txoj kev thaj yeeb.

Ces tus Tswv Ntuj pub kev nyiam thiab kev thaj yeeb yuav nrog nej nyob. 

12 – Nej rov sib foom lus hmov tshua, nej sib nwj nyob hauv txoj kev ntshiab.  Tas tsoom ntshiab foom lus hmov tshua rau  nej.

13 – Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj txoj kev nyiam, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev sib haum xeeb nrog nej sawv daws nyob.

           Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO

ZAM 3 : 16-18

LUB NTSIAB LUS : Peb tus Tswv Ntuj yog ib tug Tswv hlub lub ntiaj teb neeg, nws tso nws leej Tub tuaj pab lub ntiaj teb neeg.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

16 – Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no : 

nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag,

tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li. 

17 – Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv lub qab ntuj kom nws muab txim rau lub qab ntuj neeg,

nws xa Leej Tub tuaj cawm lub qab ntuj neeg. 

18 – Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txiav txim. Tus tsis ntseeg, nws twb raug txiav txim lawm,

vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Lub caij Hla / HNUB CHIV 7 / XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Hnub nyoog Yes Xus mus saum ntuj.

ZAJ NYEEM IB           

HAUJ LWM 1 : 1-11

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus rov mus nyob saum ntuj. Tab sis nws xa nws lub tswv yim los nyob hauv peb : yog Leej Ntuj Plig Ntshiab.

NTAWV PIAV COV HAUV PAUS XA LUS TEJ HAUJ LWM HAIS TIAS.

1 – Tes Os Fis Los, nyob hauv kuv thawj phau ntawv, kuv twb sau txog tas ib puas tsav yam uas Yes Xus tau ua thiab tau qhia txij lub hauv paus los,

2 – mus txog hnub uas Ntuj nqa nws mus saum ntuj.  Thaum nws yuav mus, Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj kom nws xub qhia cov Hauv Paus Xa Lus uas nws tau xaiv. 

3 – Thaum nws raug luag tsim txom tas, nws yees tawm los xyuas cov Hauv Paus Xa Lus. Nws ua ntau yam zeem tseeb tias nws muaj txoj sia, nws tawm los rau lawv pom plaub caug hnub, nws tham txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau lawv.

4 – Thaum Yes Xus nrog lawv nyob, nws hais rau lawv kom tsis txhob tawm hauv Yes Lus Xas Les mus, kom lawv nyob tos Leej Txiv lo lus cog tseg :

« Lo lus uas nej hnov kuv hais tias :

5 – Zam ua kab ke ntxuav nyob hauv dej.  Hos nej, mas tshuav hnub puav xwb, nej yuav txais kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. »

6 – Thaum cov Hauv Paus Xa Lus nyob ua ke, lawv nug Yes Xus tias : « Huab Tais, nyem no puas yog lub sij hawm koj yuav rov tsa tus vaj

His Xas Lais ? » 

7 – Yes Xus hais rau lawv tias : « Tsis yog nej hauj lwm yuav paub txog lub zim txwv thiab lub sij hawm uas

Leej Txiv siv nws lub hwj huam los teem cia.

8 – Tab sis, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav nqes los saum nej, ces nej yuav txais hwj huam, nej yuav ua kuv cov tim khawv nyob Yes Lus Xas Les, nyob thoob lub xeev Yus Das, thiab Xas Mas Lias, mus txog puag tim npoo ntiaj teb. »

9 – Yes Xus hais cov lus no tas, nws nce zuj zus ntawm lawv qhov muag. Muaj ib tw huab los thaiv ces lawv tsis pom nws lawm. 

10 – Thaum Yes Xus nce mus saum ub lawm, mas lawv nyob ntsia ntsoov lub ntuj, ces muaj ob tug neeg hnav tsoos dawb los cuag lawv. 

11 – Nkawd hais tias : « Cov Nkas Lis Lais, vim li cas nej nyob ntsia ntsoov lub ntuj zoo li no ?  Tus Yes Xus uas Ntuj nqa nws hauv nej mus rau saum ntuj lawd, nws yuav rov los zoo nkaus li nej pom nws nce mus saum ntuj thiab. »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag              TSWV NTUJ TSA NWS LUB THEEJ KIAB                 

Txais: Tswv Ntuj tsa nws lub theej kiab nyob hauv kev hom khaj, suab puab suab hom nrov nroo ntws cav txog Huab Tais.

1 – Tas ib tsoom haiv neeg, nej npuaj teg ntaug taw zoo siab cav txog Tswv Ntuj. Tus Huab Tais Nyob Siab yog tus muaj hwj chim tas nrho,

nws yog tus vaj kav lub ntuj lub teb.

2 – Tswv Ntuj tsa nws lub theej kiab nyob hauv kev hom khaj. Huab Tais nyob nruab nrab hauv cov suab hom.

Nej hu nkauj cav txog Tswv Ntuj! Nej hu nkauj rau peb tus vaj!

3 – Tus vaj kav tas ntiaj teb yog Tswv Ntuj, nej hu nkauj cav txog nws. Tswv Ntuj zaum saum lub theej kiab ntshiab ua vaj kav txhua haiv neeg.

ZAJ NYEEM OB      

 ES FES XOS 1 : 17-23

LUB NTSIAB LUS : Peb pom Tswv Ntuj lub zog, vim nws tsa Yes Xus sawv rov los, thiab tsa Yes Xus ua tus loj tshaj tas puas tsav yam nyob saum ntuj.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB ES FES XOS.

17 – Kuv thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tus Tswv Ntuj, Leej Txiv muaj koob meej, pub ib lub tswv yim thoob tsib,

thiab ib lub tswv yim txawj mem tau tej yam uas Ntuj qhib tawm los, nej thiaj yuav paub Tswv Ntuj tiag. 

18 – Kuv thov Tswv Ntuj tso qhov pom kev ci tuaj rau hauv nej lub siab, kom nej pom tias txoj kev tso siab uas Ntuj hu nej los nyob hauv, zoo npaum li cas, kom nej pom tias lub cuab tam nto koob meej nplua nuj npaum li cas nyob hauv cov ntshiab. 

19 – Nej tseem yuav pom Tswv Ntuj lub hwj huam uas peb ntsuas tsis tau. Nej thiaj yuav pom tias lub hwj huam no pab peb cov ntseeg heev npaum li cas, vim nws lub zog muaj peev xwm loj. 

20 – Tswv Ntuj nthuav nws lub zog nyob hauv Leej Pleev :  nws tsa Leej Pleev sawv hauv cov tuag los,

nws kom Leej Pleev zaum ntawm nws sab xis, nyob saum cov txheej ntuj, 

21 – nyob siab dua cov Tshiab ua vaj, siab dua cov Tshiab muaj hwj huam, siab dua cov Tshiab muaj zog, siab dua cov Tshiab ua huab tais, siab dua txhua leej nto npe,

hauv lub zim txwv no mus dhau txhiab tiam yav tom ntej. 

22 – Twv Ntuj tso tas puas tsav yam rau hauv Leej Pleev qab xib taws.  Tswv Ntuj tsa Leej Pleev ua lub Koom Txoos tus Hau siab dua txhua leej :

23 – lub Koom Txoos yog nws lub Cev.  Leej Pleev lub Cev Hlob Tiav, nws nyob puv hauv txhua leej txhua tus, nws nyob puv lub sim ceeb.  

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

 NTAWV MOO ZOO            

MAS TAIS 28 : 16-20           

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus rov mus lawm saum ntuj, nws hais nws cov lus kawg rau cov thwj tim thiab rau peb tsoom ntseeg.

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO.

16 – Pab Kaum Ib leeg mus txog Nkas Lis Lais teb. Lawv mus saum lub roob uas Yes Xus teem rau lawv. 

17- Lawv pom Yes Xus, lawv pe ; ib txhia tseem ua xyem xyav. 

18 – Yes Xus txav los ze lawv, nws hais cov lus no rau lawv :

« Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb  no. 

19 – Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim.  

Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv.  

20 – Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. 

Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Lub Caij Hla          Hnub Chiv 6      Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB       

HAUJ LWM 6 : 1-7

LUB NTSIAB LUS : Lub zos twg los lub tsheej twg muaj ib pab neeg ntseeg lawv yuav sib pab ua ob yam hauj lwm. Yam li hauj lwm tshaj Ntuj Lus, thiab hauj lwm tsob hwb tsoom txheeb ze.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 – Lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam coob zuj zus. Ces cov Hes Las yws yws cov Hes Nplaws. 

Lawv hais tias niaj hnub thaum faib mov mas tsis muaj neeg nco txog cov poj ntsuam Hes Las. 

2 – Pab Kaum Ob hu cov thwj tim tuaj sab laj, lawv hais tias :

« Tsis phim peb yuav tso Tswv Ntuj lo lus tseg, mus saib cov rooj noj mov. 

3 – Kwv tij, nej  nrhiav nyob hauv nej, xya leej txiv neej nto moo zoo, uas yog neeg thoob tsib,

thiab muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv lawv.  Peb yuav tsa lawv tuav txoj hauj lwm ntawd. 

4 – Hos peb, mas peb yuav muab siab hlo npuab txoj kev teev ntuj thiab tsob hwb Lo Lus.”

5 – Cov lus no haum lub txoos siab, ces lawv xaiv Tes Fas Nos, uas nws yog ib tug neeg ntseeg ruaj, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Fis Lis Pos, Plos Kos Los, Nis Kas Nos, Tis Moos, Pas Mes Nas thiab Nis Kos Las uas yog ib tug neeg ntseeg nyob As Nthias Kias tuaj. 

6 – Lawv coj cov neeg no los rau cov Hauv Paus Xa Lus.  Cov Hauv Paus Xa Lus thov ntuj tas, ces lawv tsa tes rau saum xya leej ntawd.

7 – Huab Tais lo lus hlob zuj zus.  Cov thwj tim huam vam coob kawg nyob Yes Lus Xas Les. 

Muaj ib co leej choj coob kawg los mloog txoj kev ntseeg.

    Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj Paj Nruag: PEB TSO SIAB RAU HUAB TAIS                       (NPN 33-2)

Txais: Huab Tais, thov koj khuv leej peb mas! Peb tso siab rau koj.

1 – Cov neeg siab ncaj, nej hu nkauj ntsuag qees cav txog Huab Tais. Nej cov lus cav ntxim Tswv Ntuj siab.

Nej ntaus nkauj nog ncas ua Huab Tais tsaug cav txog nws.

2 – Huab Tais lo lus yog lus ncaj, nws cov dej num nyob ruaj nreb. Nws nyiam kev ncaj thiab kev haum pheej.

Huab Tais txoj kev hlub ntws puv lub ntiaj teb.

3 – Huab Tais zov cov neeg hwm nws. Nws zov cov neeg tso siab rau nws lub siab zoo.

Nws npo lawv dim ntawm kev tuag. Nws txuag lawv txoj sia thaum lub teb chaws raug kev tshaib kev nqhis

ZAJ NYEEM OB          

1 POB ZEB 2 : 4-9

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog lub pob zeb txheem lub Koom Txoos, yog tus nres cov neeg ntseeg.

Peb yuav ib rau Yes Xus, peb thiaj yog Tswv Ntuj haiv neeg ntshiab.

COV LUS NYOB HAUV POB ZEB THAWJ TSAB NTAWV.

4 – Nej kav tsij txav los ze Huab Tais mog, nws yog lub pob zeb muaj txoj sia,

uas zeej tsoom muab pov tseg, tab sis Tswv Ntuj xaiv nws, thiab saib nws muaj nqi kawg. 

5 – Nej kuj zoo li ib co pob zeb muaj sia, nej yeej meem rov sib txhim ua ib lub Tuam Tsev

muaj sia cia rau txoj kev ua Leej Choj ntshiab, nej yuav cev ib co txim muaj txoj sia rau Ntuj,

kom xis Tswv Ntuj lub siab, nyob hauv Yes Xus Pleev. 

6 – Vim muaj lo lus no nyob Ntawv Ntshiab :  “Nej ntsia ! kuv txawb lub pob zeb muaj nqis, uas kuv xaiv rau pem Xis Yoos,

yog lub pob zeb txheem tsev : leej twg tso siab rau lub pob zeb ntawd, mas nws yuav tsis poob ntsej muag.” 

7 – Vim li ntawd, nej cov ntseeg yuav muaj koob meej.  Hos cov tsis ntseeg, mas lub pob zeb uas yog lub txheem tsev 

8 – yuav ua chaw dawm lawv ko taw kom lawv ntog, vim cov txhim tsev muab lub pob zeb ntawd xyeeb pov tseg. 

Lawv dawm lub pob zeb, vim lawv tsis ntseeg txog Lo Lus.  Lawv raug txoj hmoov ntawd. 

9 – Tab sis nej yog tsav neeg Ntuj xaiv, yog tsoom Leej Choj ua vaj, yog haiv neeg ntshiab, yog tsoom pej xeem Ntuj txhiv,

kom nej tau tshaj lus txog tus hu nej ntawm qhov tsaus ntuj los nyob hauv nws qhov pom kev zoo saib. 

    Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

NTAWV MOO ZOO        

ZAM 14 : 1-12

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg tsis pom Tswv Ntuj, lawv ua xyem xyav. Ces lawv vam txog Yes Xus, uas yog Tswv Ntuj tuaj nrog peb nyob. Peb lub zog nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

1 – Nej tsis txhob ntxhov siab mog. Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog. 

2 – Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. 

3 – Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg,

nej nrog kuv nyob qhov ntawd. 

4 – Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.

5 – Tos Mas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg.  Peb yuav ua cas paub txoj kev ? » 

6 – Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia. 

Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv. 

7 – Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab.  Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm. » 

8 – Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab. » 

9 – Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias : « Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod ? 

Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias : ‘Koj pub peb pom Leej Txiv’ ? 

10 – Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod ?  Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv ;

yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm. 

11 – Nej ntseeg kuv mog : kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv.  Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm.

12 – « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. 

Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.”

Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Lub caij Hla / HNUB CHIV 5 / XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB      

 HAUJ LWM 6 : 1-7

LUB NTSIAB LUS : Lub zos twg los lub tsheej twg muaj ib pab neeg ntseeg lawv yuav sib pab ua ob yam hauj lwm. Yam li hauj lwm tshaj Ntuj Lus, thiab hauj lwm tsob hwb tsoom txheeb ze.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

1 – Lub caij ntawd, cov thwj tim huam vam coob zuj zus. Ces cov Hes Las yws yws cov Hes Nplaws. 

Lawv hais tias niaj hnub thaum faib mov mas tsis muaj neeg nco txog cov poj ntsuam Hes Las. 

2 – Pab Kaum Ob hu cov thwj tim tuaj sab laj, lawv hais tias :

« Tsis phim peb yuav tso Tswv Ntuj lo lus tseg, mus saib cov rooj noj mov. 

3 – Kwv tij, nej  nrhiav nyob hauv nej, xya leej txiv neej nto moo zoo, uas yog neeg thoob tsib,

thiab muaj Leej Ntuj Plig nyob puv hauv lawv.  Peb yuav tsa lawv tuav txoj hauj lwm ntawd. 

4 – Hos peb, mas peb yuav muab siab hlo npuab txoj kev teev ntuj thiab tsob hwb Lo Lus.”

5 – Cov lus no haum lub txoos siab, ces lawv xaiv Tes Fas Nos, uas nws yog ib tug neeg ntseeg ruaj, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv nws. Fis Lis Pos, Plos Kos Los, Nis Kas Nos, Tis Moos, Pas Mes Nas thiab Nis Kos Las uas yog ib tug neeg ntseeg nyob As Nthias Kias tuaj. 

6 – Lawv coj cov neeg no los rau cov Hauv Paus Xa Lus.  Cov Hauv Paus Xa Lus thov ntuj tas, ces lawv tsa tes rau saum xya leej ntawd.

7 – Huab Tais lo lus hlob zuj zus.  Cov thwj tim huam vam coob kawg nyob Yes Lus Xas Les. 

Muaj ib co leej choj coob kawg los mloog txoj kev ntseeg.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj paj Nruag              PEB TSO SIAB RAU HUAB TAIS        

 (NPN 33-2)

Txais: Huab Tais, thov koj khuv leej peb mas! Peb tso siab rau koj.

1 – Cov neeg siab ncaj, nej hu nkauj ntsuag qees cav txog Huab Tais. Nej cov lus cav ntxim Tswv Ntuj siab.

Nej ntaus nkauj nog ncas ua Huab Tais tsaug cav txog nws.

2 – Huab Tais lo lus yog lus ncaj, nws cov dej num nyob ruaj nreb. Nws nyiam kev ncaj thiab kev haum pheej.

Huab Tais txoj kev hlub ntws puv lub ntiaj teb.

3 – Huab Tais zov cov neeg hwm nws. Nws zov cov neeg tso siab rau nws lub siab zoo.

Nws npo lawv dim ntawm kev tuag. Nws txuag lawv txoj sia thaum lub teb chaws raug kev tshaib kev nqhis.

ZAJ NYEEM OB         

1 POB ZEB 2 : 4-9

LUB NTSIAB LUS : Yes Xus yog lub pob zeb txheem lub Koom Txoos, yog tus nres cov neeg ntseeg.

Peb yuav ib rau Yes Xus, peb thiaj yog Tswv Ntuj haiv neeg ntshiab.

COV LUS NYOB HAUV POB ZEB THAWJ TSAB NTAWV.

4 – Nej kav tsij txav los ze Huab Tais mog, nws yog lub pob zeb muaj txoj sia, uas zeej tsoom muab pov tseg, tab sis Tswv Ntuj xaiv nws, thiab saib nws muaj nqi kawg. 

5 – Nej kuj zoo li ib co pob zeb muaj sia, nej yeej meem rov sib txhim ua ib lub Tuam Tsev muaj sia cia rau txoj kev ua Leej Choj ntshiab, nej yuav cev ib co txim muaj txoj sia rau Ntuj, kom xis Tswv Ntuj lub siab, nyob hauv Yes Xus Pleev. 

6 – Vim muaj lo lus no nyob Ntawv Ntshiab :  “Nej ntsia ! kuv txawb lub pob zeb muaj nqis, uas kuv xaiv rau pem Xis Yoos,

yog lub pob zeb txheem tsev : leej twg tso siab rau lub pob zeb ntawd, mas nws yuav tsis poob ntsej muag.” 

7 – Vim li ntawd, nej cov ntseeg yuav muaj koob meej.  Hos cov tsis ntseeg, mas lub pob zeb uas yog lub txheem tsev 

8 – yuav ua chaw dawm lawv ko taw kom lawv ntog, vim cov txhim tsev muab lub pob zeb ntawd xyeeb pov tseg. 

Lawv dawm lub pob zeb, vim lawv tsis ntseeg txog Lo Lus.  Lawv raug txoj hmoov ntawd. 

9 – Tab sis nej yog tsav neeg Ntuj xaiv, yog tsoom Leej Choj ua vaj, yog haiv neeg ntshiab, yog tsoom pej xeem Ntuj txhiv,

kom nej tau tshaj lus txog tus hu nej ntawm qhov tsaus ntuj los nyob hauv nws qhov pom kev zoo saib. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO          

ZAM 14 : 1-12

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg tsis pom Tswv Ntuj, lawv ua xyem xyav. Ces lawv vam txog Yes Xus, uas yog Tswv Ntuj tuaj nrog peb nyob. Peb lub zog nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO

1 – Nej tsis txhob ntxhov siab mog. Nej ntseeg txog Tswv Ntuj, nej ntseeg txog kuv thiab mog. 

2 – Nyob hauv kuv Txiv tsev, muaj ntau chav. Yog tsis muaj, mas kuv yuav tsis hais rau nej tias kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. 

3 – Thaum kuv mus npaj tau ib qho chaw rau nej lawm, kuv yuav rov los coj nej mus nyob ze kuv, kom xwv kuv nyob qhov twg, nej nrog kuv nyob qhov ntawd. 

4 – Nej paub txoj kev mus txog qhov chaw kuv yuav mus.

5 – Tos Mas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, peb tsis paub koj yuav mus qhov twg.  Peb yuav ua cas paub txoj kev ? » 

6 – Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, thiab yog Txoj Sia.  Tsis muaj leej twg mus cuag Leej Txiv tau, yog nws tsis los ntawm kuv. 

7 – Yog nej paub kuv, mas nej kuj paub kuv Txiv thiab.  Nyem no, nej twb paub nws thiab twb pom nws lawm. » 

8 – Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv, mas peb thiaj txaus siab. » 

9 – Yes Xus hais rau Fis Lis Pos tias : « Fis Lis Pos, kuv nrog nej nyob ntev npaum no, koj tseem tsis paub kuv thiab lod ? 

Tus twg pom kuv, mas nws pom Leej Txiv. Ua cas koj thiaj hais tau tias : ‘Koj pub peb pom Leej Txiv’ ? 

10 – Koj tsis ntseeg tias kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv lod ? Cov lus uas kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv ;

yog Leej Txiv uas nyob txawm hauv kuv nws ua nws cov hauj lwm. 

11 – Nej ntseeg kuv mog : kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv.  Txawm li cas, los nej yuav tsum ntseeg, vim kuv cov hauj lwm.

12 – « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg txog kuv, nws kuj yuav ua cov hauj lwm kuv ua. 

Nws tseem yuav ua tej yam loj dua, vim kuv mus cuag Leej Txiv.”

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Lub Caij Hla          Hnub Chiv 4      Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :   HL2 :14a.36-41

Lub ntsiab lus : « Tswv Ntuj tsa nws ua Huab Tais thiab ua Leej Pleev. »

14 – Pob Zeb nrog Pab Kaum Ib leeg sawv ntsug, nws hais cov lus no nrov nrov tias :

36 – « Tsoom His Xas Lais, nej yuav paub meej tias : Tswv Ntuj tsa tus Yes Xus uas nej tau dai saum ntoo cuam, ua Huab Tais thiab ua Leej Pleev. »

37 – Cov lus ntawd raug sawv daws lub siab. Ces lawv hais rau Pob Zeb thiab rau cov Hauv Paus Xa Lus tias : « Kwv tij, peb yuav ua dab tsi ? »

38 – Pob Zeb teb rau lawv tias : Nej yuav thov txhaum, thiab nej txhia leej txhia tus yuav txais lub cim ntxuav nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe kom Ntuj zam txhaum rau nej. Ces nej yuav txais Leej Ntuj Plig Ntshiab cov paj tshab.

39 – Vim thaum Ntuj cog lus, mas yog nws cog lus yuav muab rau nej, thiab rau nej cov me nyuam, rau cov neeg nyob deb, thiab rau tsoom neeg coob coob uas Huab Tais peb tus Tswv Ntuj yuav hu lawv los. »

40 – Pob Zeb tseem hais ntau lo lus qhuab qhia thiab ntuas lawv. Nws hais tias : « Nej khiav kom nej dim ntawm tiam neeg xib rau kev phem no. »

41 – Cov neeg ntawd mloog Pob Zeb cov lus, lawv txais lub cim ntxuav. Hnub ntawd, muaj ze ntawm peb txhiab leej los ntxiv cov thwj tim.

                           Yog Tswv Ntuj Lo Lus.         Nws lus txiaj ntsim

Nkauj paj nruag :  Tus zoo tswv zov yaj

Das Vis zaj nkauj paj nruag.

1 – HUAB TAIS yog kuv tus tswv zov yaj, kuv tsis tshaib tsis nqhis dab tsi.

2 – Nws tso kuv nyob hauv tej tshav zaub mos; nws coj kuv mus nyob ze tus dej uas sawv daws so.

3 – Nws rov ntxiv siav rau kuv tus plig. Nws coj kuv mus taug tej kev ncaj, vim nws lub npe nto koob meej.

4 – Tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha dub tsaus nti, kuv tsis ntshai dab tsi phem, vim koj nrog kuv ua ke, koj rab qws, thiab koj rab pas nrig yog kuv chaw tso siab.

5 – Koj npaj ib roog qav rau ntawm kuv xub ntiag, nyob tom cov neeg ntxub kuv hauv ntej, koj muab roj tsw qab pleev kuv taub hau. Kuv lub khob phwj cawv.

6 – Muaj tseeb tiag ! Txhua hnub hauv kuv sim neej, kev kaj siab thiab kev hlub raws nraim kuv. Tas kuv sim neej, kuv yuav mus nyob tsheej hnub hauv HUAB TAIS tsev.

Zaj Nyeem 2 :      1P2 : 20b-25

Lub ntsiab lus : « Nej tig rov los cuag tus tswv zov yaj uas zov nej txoj sia. »

20 – Thaum yus ua zoo rau luag, tab sis yus tseem raug luag hiam thiab, mas qhov ntawd yog ib lub txiaj ntsim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.

21 – Ntuj hu nej kom nej ua li ntawd, vim Leej Pleev kuj tau raug txom nyem los pab nej : nws ua piv txwv rau nej taug.

22 – Nws tsis tau ua txhaum li. Tsis muaj ib lo lus nkhaus tawm hauv nws lub ncauj los.

23 – Luag cem nws, los nws tsis cem luag ; nws raug txom nyem, los nws tsis ua rau luag ntshai li. Nws tso siab rau tus txiav txim raws txoj kev ncaj.

24 – Nyob saum ntoo cuam, nws ris peb cov txhaum, kom peb lub siab nyiam ua txhaum tuag, ces peb thiaj muaj txoj sia nyob hauv txoj kev ncaj. Nws cov qhov txhab kho peb zoo hlo.

25 – Yav thaud, nej yog ib co yaj poob zoo, nyem no, nej tig rov los cuag tus tswv zov yaj uas zov nej txoj sia.

                        Yog Tswv Ntuj Lo Lus.        Nws lub txiaj ntsim

Ntawv Moo Zoo :   Z 10 : 1-10

Lub ntsiab lus : « kuv yog cov yaj lub qhov rooj »

1 – « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus tsis nkag ntawm qhov rooj mus hauv lub nkuaj yaj, hos nws nce lwm qhov chaw mus rau hauv, mas nws yog ib tug tub sab tuaj nyiag thiab tuaj lwg.

2 – Tus uas nkag ntawm qhov rooj mus yog ib tug tswv zov yaj.

3 – Tus zov rooj loog qhib qhov rooj rau nws, cov yaj mloog nws lub suab. Nws hu nws cov yaj, nws tuav lawv ib leeg zuj zus lub npe, nws coj lawv mus.

4 – Thaum nws coj cov yaj tawm tas lawm, nws mus ua ntej, cov yaj lawv nws qab, vim lawv paub nws lub suab.

5 – Cov yaj yuav tsis mus raws lwm tus, lawv yuav khiav ntawm lwm tus, vim lawv tsis paub luag tej lub suab. »

6 – Yes Xus hais zaj paj lug no rau lawv, tab sis lawv tsis paub tias nws hais txog dab tsi rau lawv.

7 – Yes Xus rov qab hais tias : « Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej tias.

8 – Tas cov uas tuaj ua kuv ntej yog ib co tub sab tuaj nyiag thiab tuaj lwg, tab sis cov yaj kuj tsis mloog lawv.

9 – Kuv yog lub qhov rooj : tus twg nkag ntawm kuv mus, nws yuav txais kev cawm, nws yuav nkag tau rau hauv thiab tawm tau los, nws yuav nrhiav tau lub tshav zaub.

10 – Tus tub sab tsuas tuaj nyiag, tuaj lwg, thiab tuaj txo txoj sia xwb. Hos kuv, mas kuv tuaj ua kom lawv tau txoj sia, thiab kom lawv tau txoj sia loj zuj zus.

    Huab Tais Pleev.      Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Lub caij Hla / HNUB CHIV 3 / XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB

HAUJ LWM 2 : 14-28.

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv rov los vim Tswv Ntuj tsis xav tso tus siab ntshiab raug kev tuag.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM

14 – Pob Zeb nrog Pab Kaum Ib leeg sawv ntsug, nws hais cov lus no nrov nrov tias :

« Cov Yus Das, thiab tas nej cov uas nyob hauv Yes Lus Xas Les, nej yuav tsum paub qhov no, nej tig ntsej los mloog kuv cov lus mog. 

22 – « Cov His Xas Lais, nej mloog cov lus no mog : Yes Xus Nas Xas Les yog tus uas Tswv Ntuj pom zoo kom nws ua hwj huam yees ntxwv,

ua cov dej num nto moo, thiab ua ib co cim nyob hauv nej. Yog Tswv Ntuj pub kom nws ua tau li ntawd. 

23 – Tus neeg ntawd, luag muab nws muag rau nej,  raws nraim li Tswv Ntuj tau teem tseg nyob hauv nws txoj kev paub yav tom ntej. 

Nej kom cov neeg tsis hwm txoj cai xuas lawv txhais tes mus tua nws, thiab muab nws ntsia saum ntoo cuam. 

24 -Tswv Ntuj tsa nws sawv rov los, thiab npo nws ntawm txoj kev mob hauv qhov tuag.  Vim tias kev tuag tsis muaj hwj huam tuav tau nws cia.  

25 -Das Vis twb hais txog nws tias : Kuv pom Huab Tais nyob ntawm kuv xub ntiag tsis tseg.  Huab Tais nyob ntawm kuv sab xis, kom kuv txhob qaij txhob qaug. 

26 -Yog vim li ntawd kuv lub plawv thiaj xyiv fab hlo, kuv tus nplaig hom khaj.  Kuv cev nqaij muaj sia nyob hauv txoj kev tso siab. 

27 – Vim koj yuav tsis tso kuv tus plig pov tseg rau hauv ntuj txias teb tsaus, koj yuav tsis cia koj tus Ntshiab lub cev lwj.  

28 -Koj ua kom kuv paub cov kev mus hauv txoj sia. Koj cia kuv pom koj lub ntsej muag kom kuv xyiv fab.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag:  HUAB TAIS QHIA TXOJ KEV MUAJ TXOJ SIA                    (NPN 16-2)

Txais: Huab Tais, koj qhia txoj kev mus txog txoj sia nyob mus li rau peb.

1 -Tswv Ntuj, thov koj txuag kuv vim kuv tuaj khaub zig koj. Kuv hais rau Huab Tais hais tias: “Koj yog kuv tus Huab Tais!”

Huab Tais, koj yog lub cuab tam kuv tau txais los, yog lub ntim tuav kuv txoj hmoov.

2 -Kuv cav lus zoo txog tus Huab Tais uas qhia kuv xav tswv yim, tab yog hmo ntuj los kuv siab ntsws tseem qhia kuv.

Kuv cia Huab Tais nyob ntawm kuv xub ntiag mus li vim nws nyob ntawm kuv sab xis, kuv tsis qaij tsis qaug.

3 -Kuv lub siab luag ntxhi, kuv tus plig hom khaj. Kuv cev nqaij nyob nyab xeeb vim koj tsis tso kuv pov tseg rau ntuj txias teb tsaus.

Koj tsis kheev tus ntseeg kom poob rau hauv kev tuag.

4 -Koj qhia txoj kev muaj txoj sia rau kuv. Kev zoo siab txhawv ntawm koj lub ntsej muag los.

Nyob ntawm koj sab xis muaj kev nplij siab mus ib sid.

ZAJ NYEEM OB

1 POB ZEB 1 : 18-21

LUB NTSIAB LUS: Yes Xus muab nws cov ntshav los txhiv peb, peb thiaj tso siab rau Tswv Ntuj tas ib sid

COV LUS NYOB HAUV POB ZEB THAWJ TSAB NTAWV

18 – Nej paub tias, tus txhiv nej ntawm tus yam ntxwv nej txais ntawm nej poj yawm txwv koob los,

mas nws tsis muab nyiaj, tsis muab kub, los muab tej yam txawj ploj los txhiv. 

19 -Tus nqi txhiv nej yog ib co ntshav muaj nqi loj. Yog tus yaj huv, tsis muaj chaw xyeej, tsis tsuas ib tee, yog Leej Pleev cov ntshav. 

20 -Thaum Ntuj tsis tau tsim, teb tsis tau raug, Tswv Ntuj twb xaiv Leej Pleev. Thaum txog lub zwj ceeb kawg, Tswv Ntuj tso Leej Pleev tawm los vim nej. 

21 – Yog nyob hauv Leej Pleev, mas nej thiaj tau kev ntseeg txog Tswv Ntuj, uas yog tus tsa Leej Pleev sawv hauv cov tuag los thiab tus muab hwj chim rau Leej Pleev.  Vim li ntawd, nej txoj kev ntseeg thiab kev tso siab thiaj nyob hauv Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO       

LUS KAS 24 : 13-35

LUB NTSIAB LUS : Yog thaum cov thwj tim sib sau ua cov txoos txi Ntuj, lawv thiaj to taub tias yuav tsum tuaj yeem raug kev tuag, thiaj tau txais txoj sia tshiab.

COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO

13 – Tib hnub ntawd, ob leeg hauv cov thwj tim taug kev mus rau ib lub zos hu ua Es Mas Ws, deb li rau caum ncuas kev ntawm Yes Lus Xas Les. 

14 – Nkawd sib tham txog txhua tsav yam xwm uas tau tshwm sim tuaj. 

15 – Thaum nkawd piav thiab sib tham txog tej ntawd, Yes Xus caum tau nkawd, nws nrog nkawd mus kev. 

16 – Tab sis nkawd qhov muag zeem tsis tau Yes Xus. 

17 – Ces Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb sib tham txog tej lus dab tsi taug kev ? » Ces nkawd nres, nkawd ntsej muag ntshaus tas. 

18 – Tus hu ua Khes Os Fas qhib ncauj hlo hais tias : « Tas cov neeg tuaj pem Yes Lus Xas Les, ntshai koj tib leeg xwb thiaj tsis paub txog qhov uas tau tshwm sim ob peb hnub no ! »  

19 – Yes Xus hais rau nkawd tias :  « Muaj dab tsi ? » Nkawd hais rau Yes Xus tias : « Tej xwm uas hais txog Yes Xus Nas Xas Les. 

Nws yog ib tug yaj saub ua tau tej hauj lwm thiab hais tau tej lus muaj hwj huam, nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom pej xeem xub ntiag.  

20 – Tab sis peb cov Thawj Leej Choj thiab peb cov nom tswv ntes nws rau luag, kom luag txiav lub txim tuag rau nws thiab muab nws dai saum ntoo cuam. 

21 – Peb mas peb vam tias nws yog tus yuav txhiv His Xas Lais. Tsis tag li ntawd, tej xwm no tshwm sim tau peb hnub, 

22 – ces  ob  peb  tug  poj niam uas yog peb cov neeg, tseem ua rau peb poob siab tas.  Tag kis no, lawv sawv ntxov mus tom ntxa, 

23 – lawv nrhiav tsis tau nws lub cev.  Lawv rov los hais rau peb tias ib cov Tshiab tawm los rau lawv pom.  Cov Tshiab hais tias Yes Xus muaj txoj sia nyob. 

24 – Cov nrog peb, ob peb leeg kuj tau mus txog tom lub ntxa, lawv pom txhua yam raws li cov poj niam hais, tab sis lawv kuj tsis pom nws lub cev thiab. »

25 – Ces Yes Xus hais rau nkawd tias : « Ua cas nej lub siab yuav ruam ua luaj, thiab yuav ntseeg qeeb ua luaj txog tas txhua yam uas cov Yaj Saub tau tshaj los ! 

26 – Tej ntawd tsis yog txoj kev tsim txom uas Leej Pleev yuav tsum raug tso, nws mam li mus hauv nws lub koob meej lod ? »

27 – Yes Xus txhais cov Ntawv uas sau txog nws, txij Mais Xes los txog cov Yaj Saub tas huv tib si rau nkawd.

28 – Thaum lawv tuaj yuav txog lub zos uas ob tug thwj tim mus, Yes Xus ua txuj yuav mus ntxiv. 

29 – Tab sis nkawd cheemYes Xus tias : « Nrog wb nyob mas ! Yuav tsaus ntuj, lub hnub twb yuav poob qho. »

Yes Xus thiaj chaws mus hauv tsev, nws nrog nkawd nyob. 

30 – Thaum nws nrog nkawd zaum ntawm rooj mov, nws tuav lub ncuav mov, nws hais zaj foom hmoov zoo,

nws muab lub ncuav mov ntais, nws cev rau nkawd. 

31 – Ces nkawd qhov muag qhib plho, nkawd zeem tau Yes Xus… Tab sis Yes Xus ploj ntais ntawm nkawd xub ntiag lawm. 

32 – Ces nkawd rov sib tham tias : « Thaum nws hais lus rau wb tom kev, thiab nws txhais Ntawv rau wb,

mas wb lub siab kub lug hauv nrog cev, puas yog ? »

33 – Ces nkawd sawv tsees tam sis ntawd, rov mus Yes Lus Xas Les.  Nkawd los pom Pab Kaum Ib nrog lawv cov npawg sib txoos ua ke.

34 – Lawv hais tias : « Huab Tais sawv rov los lawm tiag, nws tawm los rau Xis Moos pom ! » 

35 – Ces nkawd piav qhov uas tshwm tuaj nyob tom kev, thiab piav tias Huab Tais ua dab tsi,

nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

LUB CAIJ HLA HNUB CHIV OB – XYOO A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

ZAJ NYEEM IB  

LUB NTSIAB LUS : « Cov ntseeg txog Yes Xus lawv txawj muab lawv tej cuab yeej cuab tam los sib faib.

Yus paub Yes Xus sawv rov los lub siab npaum li cas, yus zoo siab nrog luag faib npaum li cas »

(Hauj lwm 2 : 42-47)

Cov lus nyob hauv ntawv hauj lwm

42 – Lawv nquag tuaj mloog cov Hauv Paus Xa Lus qhia lawv. Sawv daws koom siab ua ib pab kwv tij, ua kab ke lov ncuav mov thiab teev ntuj ua ke.

43 -Tas tsoom sid hwm, vim cov Hauv Paus Xa Lus ua ntau hom dej num zoo kawg thiab ua ib co cim ntau. 

44 – Cov ntseeg muab lawv lub cuab tam los tso ua ke. 

45 – Lawv muab lawv tej cuab yeej cuab tam muag, lawv muab tus nqi los faib rau sawv daws raws li nyias tej chaw siv. 

46 – Lawv niaj hnub koom ua ib lub siab, lawv nquag mus tom lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Lawv ua kab ke ntais ncuav mov nyob hauv lawv cov tsev, sawv daws noj luag ntxhwb ntxhi, nyob muaj siab kaj lug. 

47 – Lawv cav lus zoo txog Tswv Ntuj. Tsoom pej xeem pom lawv zoo.  Huab Tais niaj hnub coj cov neeg uas Ntuj cawm tau lawv los ntxiv rau lub txoos.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NKAUJ PAJ NRUAG        “HUAB TAIS SIAB ZOO” (NPN 118-2) (version chant)

Txais: Peb ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis.

1 -His Xas Lais, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis.” As Loos tsev neeg, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!” Tsoom neeg hwm Huab Tais, nej hais tias: “Nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!”

2 – Luag thawb kuv kom kuv ntog, tab sis Huab Tais pab kuv. Kuv lub zog, kuv rab peev xwm yog Huab Tais, nws yog tus cawm kuv.

Cov neeg ncaj qw suab zoo siab hauv lawv cov tsev tsam phooj vim lawv tau txais kev yeej.

3 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg txia ua lub pob zeb txheem tsev.

Yam hwj huam loj no yog Huab Tais ua. Nws ua hwj huam muaj koob meej nto moo rau peb qhov muag pom.

Hnub no yog hnub Huab Tais tau tsim los rau peb, peb zoo siab hom khaj.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NKAUJ PAJ NRUAG (NPN 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24)

Peb ua Huab Tais tsaug vim nws siab zoo, nws khuv leej neeg mus ib txhiab ib txhis!

02 – Xav kom His Xas Lais rov hais tias: Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

03 – Xav kom As Loos tsev neeg rov hais tias: Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

04 – Xav kom cov neeg hwm HUAB TAIS rov hais tias: Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

13 – Koj siv zog phoom kuv, thawb kuv mus tua, tab sis HUAB TAIS pab kuv.

14 – Kuv lub zog, kuv lo lus hawv tsa rog, yog HUAB TAIS! Nws yog tus cawm kuv.

15 – Muaj suab zoo siab, suab yeej rog nrov ntsuag qees hauv tsoom neeg siab ncaj cov tsev tsam phooj:

22 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg, yog lub pob zeb txheem kaum tsev.

23 – Qhov ntawd yog tuaj ntawm HUAB TAIS tuaj yog yam zoo nkauj tshaj rau peb qhov muag pom!

24 – Hnub no yog hnub uas HUAB TAIS tsim los rau peb: peb zoo siab, peb lub siab kaj.

ZAJ NYEEM OB    

LUB NTSIAB LUS : “ Peb yug los tshiab, vim peb npuab Yes Xus sawv rov los. Tab sis, tas peb sid, peb pom, peb hnov ntau yam sim peb siab. Yog peb yeej tej ntawd mas peb ntseeg ruaj nreb” (1 POB ZEB 1: 3-9)

Cov lus nyob hauv pob zeb thawj tsab ntawv

03 – Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, uas yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv. Leej Txiv lub siab khuv leej neeg kawg, nws thiaj ua kom peb rov yug los tshiab, thiab muaj chaw tso siab nyob hauv Yes Xus Pleev txoj kev sawv ntawm cov tub tuag rov los.  

04 – Tswv Ntuj xav pub lub cuab tam uas tsis txawj lwj, tsis tsuas, thiab tsis txawj nphob rau peb. Tswv Ntuj tshwj zias lub cuab tam ntawd rau peb nyob saum Ntuj.

05 – Yog vim nej ntseeg, mas Tswv Ntuj lub hwj huam thiaj txuag nej, kom nej tau txais txoj kev cawm neeg, uas yuav tawm tuaj hnub kawg. 

06 – Vim tej ntawd, mas tab nej txawm raug txom nyem, nej muaj kev tu siab, los nej raug sim siab ib ntus ntxiv, los nej tseem zoo siab luag ntxhwb ntxhi. 

07 – Ntuj sim nej txoj kev ntseeg zoo li luag sim tej kub txawj puas nyob hauv hluav taws. Nej txoj kev ntseeg muaj nqi dua kub, hnub Yes Xus Pleev yuav los, mas Ntuj yuav cav lus zoo txog nej, Ntuj yuav pub koob meej rau nej, thiab yuav muab hwj chim rau nej. 

08 – Nej tseem tsis tau pom Yes Xus Pleev, tsis kav nej twb nyiam nws. Nej tsis tau pom nws, tab sis nej ntseeg, mas nej yuav tau ib txog kev zoo siab uas piav tsis tau, ua li mas nej hom khaj mog, nej twb muaj koob meej, 

09 – vim nej txais kev ntseeg tus nqi, uas yog txoj kev cawm nej tus plig. 

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

NTAWV MOO ZOO       

LUB NTSIAB LUS : Cov neeg ntseeg tias Yes Xus sawv rov los mas Yes Xus pub lawv nyob kaj lug. (ZAM 20 : 19-31)

Cov lus nyob hauv zam ntawv moo zoo.

19 – Tib hnub ntawd thaum tsaus ntuj, uas yog thawj hnub pib lub lis piam, cov qhov rooj hauv qhov chaw cov thwj tim nyob kaw tas, vim lawv ntshai cov Yus Das. Yes Xus los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug. » 

20 – Thaum Yes Xus hais lo lus ntawd tas, nws muab nws ob txhais tes thiab nws phab tav rau lawv saib. Cov thwj tim pom Huab Tais, lawv zoo siab kawg. 

21 – Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! Kuv xa nej mus xws li Leej Txiv xa kuv tuaj. » 

22 – Yes Xus hais li tas, nws tshuab pa rau lawv, nws hais rau lawv tias : « Nej txais Leej Ntuj Plig Ntshiab. 

23 – Nej daws txhaum rau leej twg, mas nws cov txhaum yuav daws. Nej tsis daws leej twg cov txhaum, mas nws cov txhaum yuav nyob. »

24 – Tos Mas yog ib tug hauv pab Kaum Ob, nws tseem hu ua Dis Dws Mos thiab. Thaum Yes Xus tawm los, mas nws tsis nrog cov thwj tim nyob. 

25 – Lwm cov thwj tim hais rau nws tias : « Peb pom Huab Tais lawm ! » 

Ces Tos Mas hais rau lawv tias : « Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, yog kuv tsis muab kuv tus ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, thiab yog kuv tsis muab kuv txhais tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg. »

26 – Yim hnub tom qab, cov thwj tim rov nyob hauv tsev dua. Tos Mas kuj nrog lawv nyob thiab. Cov qhov rooj puav leej kaw tas. Yes Xus tawm los sawv hauv nruab nrab, nws hais rau lawv tias : « Nej nyob kaj lug ! » 

27 – Ces  Yes  Xus  hais rau Tos Mas tias : « Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los, muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog. » 

28 – Tos Mas teb rau Yes Xus tias : « Kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj. » 

29 – Yes Xus hais rau Tos Mas tias : « Vim koj pom kuv, mas koj thiaj ntseeg. Cov uas tsis tau pom tab sis lawv ntseeg, mas lawv txoj hmoov zoo. »

30 – Yes Xus tseem tau ua lwm cov cim ntau nyob ntawm cov thwj tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau rau hauv phau ntawv no. 

31 – Tau muab cov cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe.

  Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Lub Caij Hla / HNUB CHIV HLA / Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib 

HAUJ LWM 10 : 37-43

LUB NTSIAB LUS : Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv rov los. Tus twg xav txais Tswv Ntuj cov txiaj ntsim nws yuav vam txog Yes Xus.

COV LUS NYOB HAUV NTAWV HAUJ LWM.

37- Nej twb tau hnov txog tej xwm uas tshwm sim tuaj nyob hauv xeev Yus Das :

yam li thaum Zam tshaj tias sawv daws yuav txais lub cim ntxuav,

mas nej kuj hnov hais txog Yes Xus nyob Nas Xas Les.  Nws pib qhia hauv xeev Nkas Lis Lais. 

38 -Tswv Ntuj tau pleev nws.  Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab muab hwj huam rau nws. 

Nws mus ncig teb ncig chaw, nws ua zoo rau sawv daws.  Nws kho cov neeg poob hauv dab phem tes kom lawv zoo. 

Vim Tswv Ntuj nrog nws nyob. 

39 – Peb ua tim khawv pom tas puas tsav yam Yes Xus tau ua nyob hauv cov Yus Das lub teb chaws thiab nyob Yes Lus Xas Les. 

Cov Yus Das tau ua phem rau nws : lawv muab nws dai saum ib tug ncej kom nws tuag. 

40 – Tab sis, hnub tim peb, Tswv Ntuj tsa nws sawv rov qab los lawm thiab pub kom nws tawm los xyuas cov tim khawv

uas nws xub tau xaiv ua ntej. 

41- Tsis yog tas tsoom pej xeem tau pom nws. Cov tau pom nws yog peb. 

Thaum nws sawv hauv cov tub tuag rov los, mas peb tau nrog nws noj thiab haus ua ke. 

42 – Nws qhia peb kom peb tshaj rau tsoom pej xeem thiab ua pov thawj zeem

tias nws yog tus uas Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. 

43 -Tas cov yaj saub ua tim khawv txog Yes Xus tias leej twg ntseeg txog nws,

mas leej twg cov txhaum yuav daws tas nyob hauv nws lub npe. »

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 118

1 – Nej cav lus zoo txog HUAB TAIS, vim nws siab zoo, Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

2 – Xav kom His Xas Lais rov hais tias : Nws hlub peb tas ib txhiab ib txhis.

16 « HUAB TAIS txhais xis ua hauj lwm loj !

« HUAB TAIS txhais xis yeej !

« HUAB TAIS txhais xis ua hauj lwm loj.

17 – Kuv yuav tsis tuag, kuv yuav muaj txoj sia nyob kuv yuav piav qhia txog HUAB TAIS cov dej num :

22 – Lub pob zeb uas cov txhim tsev muab pov tseg, yog lub pob zeb txheem kaum tsev.

23 – Qhov ntawd yog tuaj ntawm HUAB TAIS tuaj yog yam zoo nkauj tshaj rau peb qhov muag pom !

Zaj nyeem ob

KOS LOS XAIS 3 : 1-4

LUB NTSIAB LUS : Peb ntseeg txog Yes Xus, peb thiaj txais lub Cim Ntxuav. Yog lub cim tias peb nrog Yes Xus tuag thiab nrog Yes Xus muaj txoj sia.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB KOS LOS XAIS.

1 – Nej pom xeeb nrog Leej Pleev sawv rov los lawm, mas nej nrhiav tej yam nyob txheej saud,

vim txheej saud yog Leej Pleev qhov chaw nyob, nws zaum ntawm Tswv Ntuj phab xis. 

2 – Nej lub siab yuav dai dhuam rau tej yam nyob txheej saud, txhob dai rau tej yam nyob ntiaj teb no.

3 – Vim tias, nej tuag lawm, hos nej txoj sia nrog Leej Pleev tsiv nraim hauv Tswv Ntuj. 

4 – Leej Pleev yog nej txoj sia : thaum nws yuav tawm los rau pom xyeem, mas nej kuj yuav nrog nws tawm los muaj hwj chim.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

ZAM 20, 1-9

LUB NTSIAB LUS : Yog vim Yes Xus sawv rov los peb thiaj tso siab tias nws pub txoj sia rau peb tau.

COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO.

1 – Thawj hnub pib lub lis piam, thaum sawv ntxov, ntuj tsis tau kaj, Mab Lias Mas Ntas Las mus tom ntxa. 

Nws pom daim txiag zeb tshem ntawm lub ntxa lawm. 

2 – Mab Liab Mas Ntas Las khiav mus cuag Xis Moos Pob Zeb thiab lwm tus thwj tim, uas yog tus Yes Xus nyiam. 

Nws hais rau nkawd tias : « Lawv nqa Huab Tais tawm hauv ntxa lawm, peb tsis paub xyov lawv coj nws mus tso qhov twg lawm. »

3 – Pob Zeb tawm plaws mus, lwm tus thwj tim kuj tawm plaws thiab, nkawd mus tom ntxa. 

4 – Nkawd ob leeg ua ke khiav mus, tab sis lwm tus thwj tim khiav nrawm dua Pob Zeb,

nws khiav ua ntej, nws xub mus txog tom ntxa. 

5 – Nws khoov mus xauj, nws pom tej hlab ntaub nyob ntawd ; tab sis nws tsis chaws mus hauv. 

6 – Ces Xis Moos Pob Zeb lawv tus thwj tim qab mus txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. 

Nws pom cov hlab ntaub nyob ntawd, 

7 – hos daim ntaub qhwv taub hau kauv cia nyob lwm qhov, tsis xyaw cov hlab ntaub. 

8 – Ces lwm tus thwj tim uas xub mus txog ntawm lub ntxa mam li chaws mus hauv.  Nws pom ces nws ntseeg. 

9  – Vim  lawv tseem tsis tau to taub tias Yes Xus yuav sawv hauv cov tuag rov los raws li Ntawv qhia. 

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Yes Lus Xas Les txais Yes Xus xws
li Leej Pleev.

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem ib

MAS TAIS 21 1-11

1 – Thaum Yes Xus lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, thiab twb
tuaj txog Npes Fas Zes ntawm lub roob txiv ntoo roj lawm, Yes Xus xa ob tug
thwj tim mus ua ntej.

2 – Nws hais rau nkawd tias :
“Neb mus hauv lub zos nyob tom neb hauv ntej, neb yuav pom ib tug maum luj

khi nrog nws tus me nyuam. Neb daws tus maum luj, neb cab ob niam tub luj los
rau kuv.

3 – Yog muaj neeg hais dab tsi rau neb, ces neb hais rau lawv tias :
“Huab Tais yuav siv. Ib me ntsis, nws yuav xa rov los.”
4 – Qhov ntawd tshwm sim tuaj raws li tus yaj saub xub hais tseg tias :
5 – Nej hais rau tus ntxhais Xis Yoos tias :
Saib, koj tus vaj tuaj cuag koj. Nws siab zoo. Nws zaum saum ib tug luj,
nws caij ib tug me nyuam luj, yog tus luj thauj nra tus me nyuam.
6 – Ob tug thwj tim mus ua raws li Yes Xus tau hais.

7 – Nkawd cab ob niam tub luj los. Nkawd muab nkawd ob lub tsho
tshaj sab pua luj nrob qaum, ces Yes Xus zaum saud.

8 – Muaj neeg coob coob hle lawv tej tsho tshaj sab los pua kev. Tseem
muaj lwm cov txiav ceg ntoo los pua kev thiab.

9 – Tas tsoom neeg uas mus ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab qw tias :
« Das Vis Leej Tub, thov koj cawm peb. Tus uas Huab Tais xa tuaj, nto koob
meej ! Tus nyob saum cov txheej ntuj siab, thov koj cawm peb !”
10 – Thaum Yes Xus los hauv Yes Lus Xas Les, mas tas lub nroog ua nphoo
ntxoj nphoo ntxuas. Lawv hais tias : “Yog leej twg ?”
11 – Tas tsoom sid hais tias : “Yog tus Yaj Saub Yes Xus, uas tuaj
ntawm Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais tuaj.”

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 21

8 – Muaj tseeb ! Tus vaj tso siab rau HUAB TAIS,
tus Nyob Siab hlub tus vaj, Nws txuag tus vaj kom txhob ntog.
9 – Koj txhais tes yuav nrhiav tau cov ntxub koj tas huv tib si,
koj sab xis yuav nrhiav tau koj cov yeeb ncuab.

17 – Vim tias ib pab dev coob sawv ncig kuv;
ib pab neeg phem puav kuv kev: lawv nkaug kuv tej tes taw.
18 – Kuv suav tau kuv cov pob txha tas tib si.

19 – Lawv muab kuv cov khaub ncaws los sis faib,
lawv twv saib leej twg yuav tau kuv cov ris tsho.
20 – Hos koj, HUAB TAIS, thov koj txhob txav mus deb kuv !
Koj yog kuv lub zog, koj pab kuv mas! Tsuag tsuag tuaj pab.

22 – cawm kuv lub neej txom nyem ntawm twm hauv kub

24 – Nej cov uas hwm HUAB TAIS, nej cav lus zoo txog nws mog !

Zaj nyeem ob

FIS LIS POS 2 : 6-11

LUB NTSIAB LUS :  Yuav sib haum xeeb, thiab yuav nyiam ua tus me.

COV LUS PAJ LUG SAU TUAJ RAU COV NTSEEG NYOB FIS LIS POS.

6 – Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj,

      tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : 

      nws muab nws lub hwj chim hle. 

7 – Nws yeem ua ib tug qhev, 

     nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. 

Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg. 

8 – Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag,

thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam. 

9 – Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab.  

    Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. 

10 – Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, 

tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb,

mas tus ntawd cia li txhos caug hawm. 

11 – Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais :

Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.

Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

MAS TAIS 27 (11-54)

LUB NTSIAB LUSYes Xus raug kev txom nyem raws li Mas Tais ntawv Moo Zoo

YES XUS KEV TXOM NYEM, RAWS MAS TAIS.

Nyob hauv pab kaum ob tug hauv paus xa lus, muaj ib tug nws hu ua Yus Das Kas Lis Yaus,

nws mus cuag cov thawj Leej Choj, nws hais rau lawv tias : Nej muab dab tsi rau kuv, ces kuv yuav muab Yes Xus rau nej ntes ?

Cov thawj Leej Choj muab peb caug lub txiaj nyiag rau nws. Txij ntawd mus, nws nrhiav ib lub sij hawm zoo muab Yes Xus rau lawv ntes.

Thaum hnub uas lawv noj cov mov tsis muaj poov xab, cov thwj tim tuaj hais rau Yes Xus tias :

Koj xav kom peb npaj noj Pluas Hla nyob qhov twg ? Yes Xus teb tias :

Nej mus tom tsheej hauv ib tug neeg tsev, nej hais rau nws tias :

Xib Hwb tso xov tuaj rau koj tias : Kuv lub caij txog ze lawm.

Kuv yuav nrog kuv cov thwj tim ua Hmoov Hla nyob hauv koj tsev.

Cov thwj tim ua raws li Yes Xus qhia rau lawv, lawv npaj ua Hmoov Hla.

Tsaus ntuj los, Yes Xus nrog pab kaum ob leeg nyob ntawm rooj mov, Yes Xus hais rau lawv tias :

Muaj ib tug nyob hauv nej, nws yuav muab kuv rau lawv ntes.

Cov thwj tim tu siab nrho, lawv nyias nug nyias zom zaws tias :

Huab Tais, puas yog kuv ? Yes Xus teb tias :

Tus uas nws tau nrog kuv cev tes rau hauv lub phaj, mas yog tus ntawd yuav muab kuv rau luag ntes.

Leej Neeg tus Tub yuav mus, raws li Ntawv xub hais tseg txog nws. Tab sis, tus muab Leej Neeg tus Tub rau luag ntes,

mas nws raug txoj hmoov phem ! Tus neeg ntawd tsis txhob yug los mas zoo dua.

Yus Das uas nws yuav muab Yes Xus rau luag ntes, nws kuj nug Yes Kus tias : Las Npis, puas yog kuv ? »

Yes Xus teb tias : Koj twb hais lawm !

Thaum lawv noj mov txog tog, Yes Xus tuav ib co mov mog, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab lov,

nws muab faib rau nws cov thwj tim, nws hais tias : Nej txais, nej noj ! Qhov no yog kuv lub cev.

Yes Xus tuav lub ntim, nws ua tsaug, nws muab rau nws cov thwj tim, nws hais tias :

Nej saw daws haus, vim qhov no yog kuv cov ntshav. Yog cov ntshav cog lus uas yuav ntws los,

kom tau daws ib tsoon neeg cov txhaum. Kuv hais rau nej tias txij no mus kuv yuav tsis haus txiv cawv cov kua no ntxiv

mus txog hnub uas kuv yuav nrog nej haus cov cawv tshiab nyob hauv kuv Txiv lub Ceeb Tsheej.

Thaum lawv hu cov zaj nkauj ntxuag qeej tas lawm, lawv sawv kev mus pem lub roob txiv ntoo roj.

Ces Yes Xus hais rau lawv tias : Hmo no, nej sawv daws yuav ntog, yog vim kuv.

Vim Ntawv sau tseg tias : Kuv yuav ntaus tus zov yaj, ces pab yaj yuav tawg tas.

Tab sis thaum kuv sawv rov los, kuv yuav ua nej ntej mus Nkas Lis Lais teb.

Pob Zeb teb tias : Tab yog lawv sawv daws ntog vim koj,

mas kuv yuav tsis ntog ib zaug li !  Yes Xus hais rau nws tias :

Kuv hais tiag rau koj : Kiag hmo no ntag, thaum qaib tseem tsis tau qua, koj twb yuav tsis kam zeem kuv peb zaug diam !

Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : Tab yog kuv yuav tsum nrog koj tuag mas kuv yuav zeem koj xwb !

Cov thwj tim tas tib si kuj hais ib yam. Ces Yes Xus nrog lawv tuaj txog ib thaj chaw hu ua Nkes Txes Mas Nis.

Nws hais rau cov thwj tim tias : Nej nyob ntawm no kuv yuav mus teev Ntuj nyob tod.

Yes Xus coj Pob Zeb thiab Ntxes Npes Dais ob tug tub nrog nws mus.

Yes Xus pib ntxhov siab, nws tu siab nrho. Nws hais rau cov thwj tim tias :

Kuv tu siab yuav tuag. Nej nyob ntawm no, nej nrog kuv zov hmo.

Yes Xus mus deb me ntsis, nws khoov ti av, nws thov Ntuj tias : Kuv Txiv ! Lub ntim no hla mus deb ntawm kuv puas tau ?

Tiam sis txhob ua li kuv nyiam. Koj ua li koj nyiam.

Yes Xus rov los ntawm nws cov thwj tim, nws pom lawv tsaug zog. Nws hais rau Pob Zeb tias :

Li ntawd, nej tsis muaj peev xwm nrog kuv zov hmo ib teev thiab lod? Nej zov hmo mas ! Nej thov Ntuj kom nej tsis txhob poob hauv txoj kev ntxias. Neeg lub siab kub, tiam sis neeg lub cev tsis muaj zog.

Ces Yes Xus rov mus thov Ntuj ib zaug ntxiv. Nws hais tias : Kuv Txiv ! Lub ntim hla ntawm no, yog kuv yuav tsum haus,

mas koj ua raws li koj lub siab. Yes Xus rov qab los. Nws pom cov thwj tim rov tsaug zaug, vim lawv qhov muag tawv.

Nws tso lawv tseg, nws rov qab mus teev Ntuj, yog zaum peb. Nws rov qab hais ib co lus zoo li puag ta.

Ces nws rov qab los ntawm nws cov thwj tim dua. Yes Xus hais rau lawv tias :

Zaum no, nej xav tsaug zog xav so kuj tau. Txog lub caij uas Leej Neeg tus Tub yuav poob hauv cov neeg txhaum txhais tes.

Nej saviv mas ! Tus yuav muab kuv rau luag ntes tuaj txog ze lawm.

Thaum Yes Xus tseem tab tom hais zoo li ntawd, Yus Das tuaj txog. Yus Das yog ib tug nyob hauv pab kaum ob leeg.

Muaj ib pab neeg coob tuav ntaj tuav qws nrog Yus Das tuaj. Yog cov thawj Leej Choj thiab tsoom txwj laug tso lawv tuaj.

Yus Das, tus ntxeev siab, nws tau xub hais rau lawv tias : Kuv nwj tus twg mas Yes Xus yog tus ntawd. Nej ntes nws.

Tam sim ntawd Yus Das los ze ntawm Yes Xus, hais Yes Xus tias : Las Npis, koj puas nyob zoo ?

Ces Yus Das nwj Yes Xus. Yes Xus hais rau nws tias : Npawg, koj tuaj ua dab tsi, mas koj ua zoj mas !

Pab neeg ntawd los tuav nkaus Yes Xus, muab Yes Xus ntes. Cov nrog Yes Xus, muaj ib tug nqa ib rab ntaj,

nws rho hlo rab ntaj tib ntag rau tus Tuam Leej Choj tus qhev. Nws txiav raug tus qhev ib sab pob ntseg.

Yes Xus hais rau tus thwj tim ntawd tias : Koj ntxig ntaj rau hauv hnab.

Tus muab ntaj los tua luag, nws yuav this rab ntaj tuag. Koj tsis paub tias yog kuv xav hu txog kuv Txiv tuaj pab

mas tam sim no nws yuav tso tshaj kaum ob vam tus Tshiab tuaj pab. Tiam sis yog kuv ua li ntawd

mas yuav tsis muaj raws li Ntawv xub hais tseg tias tej xwm no yuav tsum tshwm sim.

Yes Xus hais rau pab neeg nyob ntawd tias : Nej tuav ntaj tuav qws tuaj ntes kuv xws li ib tug tub sab.

Kuv niaj hnub nyob nruab nrab nej nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Ua cas thaum ntawd nej tsis ntes kuv ?

Tej xwm ntawd tshwm sim tuaj kom tau muaj raws li cov Yaj Saub tej Ntawv.

Ces cov thwj tim saww daws tso Yes Xus tseg, lawv khiav. Pab neeg ntes Yes Xus,

lawv coj Yes Xus mus txog tus Tuam Leej Choj Kais Fas lub tsev.

Cov Thoob Xwm Ntawv thiab cov Txwj Laug tuaj sib sau nyob ntawd. Pob Zeb lawv Yes Xus qab nrug deb me ntsis

mus txog ntawm tus Tuam Leej Choj lub loog, nws nkag mus hauv thiab nws nrog cov qhev zaum.

Pob Zeb xav pom saib qhov kawg zoo li cas. Tas cov Thawj Leej Choj thiab cov Nom Txiav Txim

lawv nrhiav ib zag liam rau Yes Xus kom tau kev muab Yes Xus tua.

Muaj ntau tus tim khawv tuaj, tab sis lawv nrhiav tsis tau ib yam liam rau Yes Xus.

Nyob nyob, muaj ob tug tuaj hais tias : Tus ntawd nws tau hais tias :

Kuv yuav rhuav Tswv Ntuj lub Tuam Tsev kuj tau, thiab kuv ua peb hnub mas rov qab txhim tau.

Tus Tuam Leej Choj sawv, nws hais raus Yes Xus tias : Koj tsis teb dab tsi ! Cov tim khawv ntawd hais dab tsi txog koj ?

Yes Xus ua twj ywm. Tus Tuam Leej Choj hais rau nws tias : Kuv tuav txog tus Tswv Ntuj muaj toj sia :

koj qhia peb saib, koj puas yog Leej Pleev ? Koj puas yog Tswv Ntuj tus Tub ?

Yes Xus teb rau nws tias : Yog zoo li koj hais. Thiab kuv hais qhia nej tias txij no mus, nej yuav pom Leej Neeg tus Tub

zaum ze ntawm tus muaj hwj huam, thiab tuaj nyob saum cov huab nyob saum ntuj.

Tus Tuam Leej Choj dua nws lub tsho, nws hais tias : Nws thuam Ntuj ! Tsis tas yuav nrhiav tim khawv ntxiv !

Nej nyuam qhuav hnov nws cov lus thuam Ntuj. Nej xav li cas ? Lawv teb tias : Nws tsim nyog tuag !

Ces lawv nto aub ncaug rau saum Yes Xus ntsej muag, lawv tib ncuav pias rau nws.

Muaj ib txhia lawv ntaus nws thiab hais rau nws tias : Tus Pleev, koj ua Yaj Saub, koj qhia peb saib: Tus ntaus koj yog leej twg ?

Thaum ntawd, Pob Zeb zaum nyob nraum zoov, nyob hauv lub loog. Muaj ib tug ntxhais txib los hais rau Pob Zeb tias :

Koj kuj tau nrog tus Nkas Lis Lais Yes Xus ntawd nyob ! Tiam sis Pob Zeb tsis lees. Nws hais rau sawv laws hnov tias :

Kuv tsis paub koj xav hais dab tsi. Pob Zeb tawm mus txog ntawm lub rooj loog.

Tseem muaj ib tug pom Pob Zeb. Nws hais rau cov neeg nyob ntawd tias : Tus ntawd yog ib tug nrog Yes Xus Nas Xas Les ntag !

Pob Zeb twv ntuj twv teb tias : Kuv tsis paub tus neeg ntawd ! Ib me ntsis, cov neeg nyob ntawd txav los ze Pob Zeb. Lawv hais tias :

Koj yog ib tug neeg nrog Yes Xus tiag ! Koj twb hais lus txawv ! Koj npog tsis tau.

Pob Zeb twv ntuj twv teb tias : Kuv tsis paub tus neeg ntawd tiag ! Tam sim ntawd qaib qua.

Pob Zeb rov nco dheev txog cov lus uas Yes Xus xub hais rau nws tias : Thaum qaib tseem tsis tau qua mas koj twb tsis zeem kuv peb zaug.

Ces Pob Zeb tawm mus nraum zoov. Nws tu siab, nws quaj. Thaum kaj ntug lawm,

cov Thawj Leej Choj cov Txwj Laus sab laj kom muab Yes Xus tua. Lawv muab Yes Xus khi.

Lawv cab Yes Xus mus rau tus nom tswj teb chaws hu ua Pis Las Tos. Thaum ntawd, Yus Das uas yog tus muab Yes Xus rau lawv ntes,

nws pom Yes Xus yuav raug txim mas nws rov khuv xim. Nws xa peb caug lub txiaj rov mus rau cov Thawj Leej Choj

thiab rau cov Txwj Laug. Yus Das hais tias : Kuv ua txhaum. Kuv muab ib co roj ntsha tsis phim raug txim rau nej ntes.

Lawv teb tias : Xij ! Tsis dua ntawm peb.

Yus Das muab nws cov nyiaj pov seg rau hauv chav tsev ntshiab. Nws tawm mus dai tuag. Cov Thawj Leej Choj khaws cov nyiaj, lawv hais tias :

Cov nyiaj ntawd yog nqe ntshav. Kev cai tsis kheev muab los rau hauv lub txhab nyiaj. Lawv tuav xam. Lawv muab cov nyiaj ntawd

los muas tus puab lauj kaub daim teb los ua toj ntxas rau pej kum neeg. Daim teb ntawd thiaj hu ua “daim teb ntshav” los txog tav no.

Lawv coj Yes Xus tuaj rau tus nom tswj teb chaws. Tus tswj teb chaws nug Yes Xus tias :

Koj yog cov Yus Das tus Vaj, puas yog ? Yes Xus teb tias : Yog koj hais li.

Thaum cov Thawj Leej Choj thiab cov Txwj Laug lawv liam rau Yes Xus ntawm tus tswj teb chaws,

mas Yes Xus tsis teb ib lo lus. Pis Las Tos hais rau Yes Xus tias : Koj tsis hnov tas txhia yam lawv liam txog koj lod ?

Yes Xus tsis teb dab tsi li. Mas Pis Las Tos xav tsis thoob. Kev cai, niaj xyoo, thaum txog lub hnub nyoog ua Hmoov,

tus nom tswj teb chaws tso ib tug neeg raug txim mus. Tsoom pej xeem nyiam tso leej twg mas nws tso leej twg.

Thaum ntawd, muaj ib tug neeg raug txim nto moo hu ua Npas Las Npas. Pis Las Tos hais rau cov neeg tuaj sib sau nyob ntawd tias:

Nej xav kom kuv tso leej twg ? Tso Npas Las Npas ? Los tso Yes Xus uas lawv hu nws ua tus Pleev ?

Pis Las Tos twb paub tias tos lawv ntes Yes Xus tuaj yog vim lawv khib rau Yes Xus.

Thaum Pis Las Tos tseem zaum hauv lub tsev txiav txim, nws poj niam xa lus tuaj rau nws tias :

Koj tsis txhob nrog lawv hais tus neeg siab ncaj ntawd rooj plaub. Hnub no, kuv ua npau suav pom nws. Ntxhov kuv siab kawg !

Tiam sis cov Thawj Leej Choj thiab cov Txwj Laug lawv cob sawv davvs kom saww daws qw tias tso Npas Las Npas mus,

hos muab Yes Xus tua. Tus tswj teb chaws rov nug sawv daws tias : Ob tug ntawd, nej xav kom kuv tso leej twg rau nej ?

Lawv teb tias : Tso Npas Las Npas !

Pis Las Tos hais rau law tias : Ua li Yes Xus, uas lawv hu nws ua tus Pleev,

kuv yuav ua dab tsi rau nws ? Lawv teb tias : Muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

Pis Las Tos nug law v tias : Nws ua dab tsi phem ?

Tiam sis lawv pheej qw nrov dua tias : Muab nws tua nyob saum ntoo cuam !

Pis Las Tos pom tias nws ua tsis tau dab tsi. Sawv daws pheej ua ntxhov quav niab.

Pis Las Tos muab dej los ntxuav nws tes rau tsoom sid pom, nws hais tias : Kuv tsis kam ris cov ntshav ntawd. Nyob txij ntawm nej !

Tas tsoom pej xeem teb tias : Cia nws cov ntshav nyob saum peb, thiab nyob saum peb cov me nyuam !

Pis Las Tos tso Npas Las Npas rau lawv. Nws kom cov tub rog muab Yes Xus nplawm.

Nws tso Yes Xus rau lawv coj mus tua nyob saum ntoo cuam.

Tus tswj teb chaws cov tub rog muab Yes Xus cab los hauv tsev txiav txim. Lawv kom pab tub rog hiam Yes Xus.

Lawv muab Yes Xus ris tsho hle, muab ib lub tsho liab rau Yes Xus hnav. Lawv muab ib co pos los ua ib lub kauj tso rau saum Yes Xus taub hau.

Lawv muab ib tug pas txhiav rau Yes Xus txhais tes xis tuav. Cov tub rog los kim caug ntawm Yes Xus xub ntiag, lawv luag Yes Xus tias :

Vaj Yus Das, peb hawm koj ! Lawv nto aub ncaug rau Yes Xus.

Lawv muab tus pas txhiav los ntaus Yes Xus taub hau. Thaum lawv luag Yes Xus tas, lawv rov muab lub tsho liab hle.

Lawv muab Yes Xus cov ris tsho rov rau Yes Xus hnav. Ces law cab Yes Xus mus tua nyob saum ntoo cuam.

Thaum lawv tawm nraud, lawv ntsib ib tug neeg nyob Xis Les Nas teb tuaj. Tus neeg ntawd hu ua Xis Moos.

Lawv kom nws kwv Yes Xus tus ntoo cuam. Lawv mus txog ntawm qhov chaw hu ua Nkos Nkos Tas, txhais hu ua Khauj Khaum Taub Hau.

Lawv muab ib co cawv xyaw tsib rau Yes Xus haus. Yes Xus saj me ntsis, nws tsis xav haus.

Thaum cov tub rog muab Yes Xus tsa saum ntoo cuam tas, lawv muab Yes Xus cov ris tsho los twv los sib faib.

Lawv zaum nyob ntawd, lawv zov Yes Xus. Nyob saum Yes Xus taub hau lawv sau ntawv piav txog Yes Xus lub txim tias :

“Tus no, yog Yes Xus. Yog cov Yus Das tus Vaj. Lawv tseem tsa ob tug tub sab nyob saum ntoo cuam,

nyob ntawm Yes Xus sab xis thiab sab laug. Cov neeg dua kev co hau tsawm Yes Xus tias :

Koj yog tus hais tias koj yuav rhuav lub tuam tsev teev Ntuj thiab koj ua peb hnub rov tsa tau li qub, koj rov cawm koj mas !

Koj yog Tswv Ntuj tus Tub tiag mas koj nqes saum too cuam los mas ! Cov Thawj Leej Choj cov Thoob Xwm Ntawv

thiab cov txwj laug lawv kuj hnyos Yes Xus tias : Nws cawm tau luag tej, nws cawm tsis tau nws.

Yog nws ua His Xas Lais tus Vaj tiag, Mas kom nws nqes saum ntoo cuam los, ces peb thiaj ntseeg txog nws.

Nws tso siab rau Tswv Ntuj. Yog Tswv Ntuj nyiam nws tiag, mas cia Tswv Ntuj tuaj cawm nws.

Nws twb hais tias : Kuv yog Tsvw Ntuj tus Tub. Ob tug tub sab nyob saum ntoo cuam zoo li Yes Xus,

Nkawd kuj cem Yes Xus li ntawd thiab Txij thaum tav su mus txog hnub qaij peb teev, tas ntiaj teb tsaus ntuj nti.

Thaum yuav txog peb teev, Yes Xus qw ib suab nrov nrov tias : Es Lis, Es Lis, Las Mas Xas Npas Tas Nis, yam li :

Kuv tus Huab Tais aib ! Kuv tus Huab Tais aib ! Ua cas koj tso kuv pov tseg ?

Nyob ntawd muaj qee leej hnov Yes Xus hais li ntawd, law hais tias : Nws hu tus Yaj Saub Es Lis.

Ces muaj ib tug khiav mus nqa ib co rwb los tub cawv qaub. Nws muab chob rau saum tus ntsis pas txhiav cev rau Yes Xus haus.

Tiam sis luag tej hais rau nws tias : Koj tos me ntsis saib Es Lis puas tuaj cawm nws !

Yes Xus tseem qw ib suab nrov nrov ntxiv, ces nws txoj sia tu nrho.

Ces thaum ntawd daim ntaub thais qhov rooj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj ntuag phua rhe ua ob daig.

Lub ntiaj teb qeeg. Pob tsuas tawg. Tej ntxa qhib plho, cov neeg ntshiab tuag muaj ntau leej lub cev rov sawv.

Thaum Yes Xus sawv rov qab los lawm, cov neeg rov sawv tawm ntawm ntxa los, lawv mus hauv lub Tsheej Ntshiab,

lawv tawm tuaj rau ntau leej pom. Tus lwm txheeb thiab cov neeg nrog nws zov Yes Xus

lawv pom lub ntiaj teb qeeg thiab pom tej xwm tshwm sim ntawd mas lawv ntshai kawg. Lawv hais tias :

Tus ntawd yog Tswv Ntuj tus Tub tiag ! Nyob ntawd, kuj muaj ntau tus poj niam nyob deb me ntsis ntsia.

Yog cov poj niam uas lawv nyob Nkas Lis Lais teb, lawv nrog Yes Xus, lawv tsob hwb Yes Xus.

Cov poj niam ntawd, ib tug yog Mab Liab uas nyob Mas Ntas Las. Ib tug yog Mab Liab, Yas Kos thiab Yos Xes nkawd niam.

Ib tug yog Ntxes Npes Dais ob tug tub nkawd niam. Thaum yuav tsaus ntuj, muaj ib tug neeg nplua nuj nyob As Lis Mas Tias tuaj,

nws hu ua Yos Xes. Nws kuj yog Yes Xus ib tug thwj tim thiab. Nws mus cuag Pis Las Tos, nws thov nqa Yes Xus lub cev.

Pis Las Tos qhia kom lawv muab Yes Xus lub cev rau Yos Xes. Yos Xes muab Yes Xus lub cev los qhwv nyob hauv ib daig ntaub huv.

Nws tso Yes Xus lub cev nyob hauv ib lub ntxa tshiab tshiab uas nws kom luag txaug rau nws, nyob ntawm phab tsua.

Yos Xes muab ib daig txiag zeb dav dav dov los kaw rooj ntxas, nws thiaj rov qab mus tsev.

Nyob ntawd, muaj Mab Liab Mas Ntas Las thiab lwm tus Mab Liab. Nkawd zaum nyob ncaj lub ntxa.

Tag kis los, yog hnub lawv npaj ua Hmoov Hla tas lawm. Cov Thawj Leej Choj thiab cov Fas Lis Xais lawv ua ib pab mus cuag Pis Las Tos,

lawv hais rau nws tias : Huab Tais, peb nco tias tus neeg dag ntawd, thaum nws tseem nyob, nws tau hais tias :

“Dhau peb hnub mas kuv yuav sawv rov qab los.”

Thov koj qhia kom muaj neeg mus zov lub ntxa mus txog hnub peb, kom nws cov thwj tim txhob tuaj nyiag nqa nws lub cev

thiab mus hais rau tsoom pej xeem tias nws sawv ntawm cov tub tuag rov los.

Yog lawv tau ua li ntawd mas tseem yuav muaj lus phem dua thawj zaug thiab !

Pis Las Tos teb rau lawv tias : Nej twb muaj nej ib pab tub zov keeb !

Nej rov mus ! Nej zov lub ntxa raws li nej pom zoo !

Laww thiaj mus. Lawv npaj txhia yam zoo nyob tom ntxa. Lawv muab daim txiag zeb cam. Lawv tso ib pab zov keeb nyob ntawd.

Huab Tais Pleev .  Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub Chiv 5  /  Caij Plaub Caug  /   Xyoo A

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 

Es Xes Kias 37. 12-14

Ntsiab lus : « Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia »

12 – Vim li ntawd, koj thiaj yuav ua yaj saub tshaj rau lawv. Koj hais rau lawv tias : HUAB TAIS Tswv Ntuj hais li no : Nej ntsia saib ! Kuv haiv neeg, kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas. Kuv yuav coj nej rov mus rau His Xas Lais thaj av.

13 – Kuv haiv neeg, thaum kuv yuav qhib nej cov rooj ntxas thiab kuv tsa nej sawv hauv qhov ntxa los, mas nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS.

14 – Kuv yuav tso kuv txoj pa mus hauv nej ces nej yuav rov muaj txoj sia. Kuv yuav tsa nej nyob txawm hauv nej thaj av. Nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS, kuv hais yam twg mas kuv ua yam twg. Yog HUAB TAIS hais lo lus ntawd. »

                 Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Nkauj Paj Nruag 130

Thov kom Ntuj khuv leej thiab zam txhaum.

Ib zag nkauj nce.

1 – Kuv nyob hauv qab tiv txwv, HUAB TAIS, kuv hu txog koj :

2 – HUAB TAIS, thov koj mloog kuv lub suab, koj tig ntsej los mloog kuv lub suab taij.

3 – HUAB TAIS, yog koj nco ntsoov tej txhaum, HUAB TAIS, leej twg thiaj yuav nyob taus ?

4 – Tab sis, nyob ze koj muaj txoj kev zam, ces sawv daws hwm koj.

5- Kuv tos txog HUAB TAIS, kuv tos txog nws tas siab tas ntsws, kuv tso siab rau nws lo lus.

6 – Kuv tus plig tos txog HUAB TAIS heev dua tus zov keeb tos lub caij kaj ntug, heev dua tus zov keeb tos lub caij kaj ntug.

7 – His Xas Lais, koj tso siab rau HUAB TAIS mog, vim nyob ze HUAB TAIS, muaj lub txiaj ntsim, nyob ze nws, muaj kev txhiv neeg loj.

8 – Nws yog tus yuav txhiv His Xas Lais ntawm lub txim txhaum tas huv si.

Zaj nyeem 2

Los Mas 8. 8-11

« Tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej »

Kwv tij,

8 – cov neeg mloog lub cev, lawv ua xis Tswv Ntuj siab tsis tau.

9 -Ntawm nej, mas nej tsis zwm rau lub cev, nej zwm rau lub tswv yim, vim Tswv Ntuj Leej Tswv Yim nyob txawm hauv nej. Tus twg tsis muaj Leej Pleev lub tswv yim nyob hauv nws mas nws tsis yog Leej Pleev tug.

10 – Yog Leej Pleev nyob hauv nej, tab yog lub cev tuag vim kev txhaum, mas lub tswv yim muaj txoj sia vim kev ncaj.

11 – Yog tus tau tsa Yes Xus tuag sawv rov los, nws lub tswv yim nyob txawm hauv nej, mas nws yuav pub txoj sia rau nej lub cev tuag, vim Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej.

                                    Yog Tswv Ntuj lo lus. Nws lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo

Zam 11.3-7.17.20-27.33b-45

« Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia »

Lub sij hawm ntawd,

3 – Nkawd ob viv ncaus xa xov mus hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, tus uas koj nyiam, mas nws mob lawm. » 4 Yes Xus hnov li ntawd, Yes Xus hais tias : « Tus mob no tsis coj mus rau qhov tuag, nws yuav ua kom Tswv Ntuj nto koob meej, kom xwv Tswv Ntuj Leej Tub txais koob meej vim tus mob ntawd. » 5 Yes Xus nyiam Mas Tas, thiab nws tus niam hluas, thiab Las Ntxas Los lawv.

6 -Tab yog nws hnov hais tias Las Ntxas Los mob lawm, tsis kav nws tseem nyob qhov qub ob hnub ntxiv thiab.

7 – Ces Yes Xus mam li hais rau cov thwj tim tias : « Peb rov mus Yus Das teb. »

17 – Thaum Yes Xus tuaj txog, nws pom Las Ntxas Los twb zwm ntxa tau plaub hnub lawm.

20 – Thaum Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj, ces Mas Tas mus tos Yes Xus, hos Mab Liab zaum nyob hauv tsev.

21- Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag.

22 – Tsis kav, kuv paub tias nyem no, koj thov yam twg ntawm Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj yuav muab rau koj. »

23 – Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Koj tus nus yuav sawv rov los. »

24 – Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Kuv paub tias thaum txog Hnub Kawg, lub caij leej tib neeg lub cev ciaj rov los, mas nws yuav sawv rov los. »

25 – Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia : tus ntseeg txog kuv, tab yog nws tuag lawm, nws yuav muaj txoj sia nyob.

26 – Leej twg ua neej nyob ntseeg txog kuv, nws yuav tsis tuag ib zaug. Koj puas ntseeg qhov ntawd ? » 27 Mas Tas hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, kuv ntseeg. Kuv ib txwm ntseeg hais tias koj yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub qab ntuj no. »

Yes Xus tu siab kawg nyob hauv nruab siab, nws ib ce qaub thoob tas.

34 – Yes Xus hais tias : « Nej muab nws tso qhov twg ? » Lawv teb tias : « Huab Tais, koj los tom no, koj yuav pom. »

35 – Yes Xus kua muag poob nthav.

36 – Cov Yus Das thiaj hais tias : « Saib, nws nyiam Las Ntxas Los kawg. »

37 – Tab sis muaj ib co Yus Das hais tias : « Nws yog tus uas qhib tau neeg dig muag qhov muag, nws ho ua tsis tau kom tus neeg no txhob tuag ? »

38 – Ces Yes Xus rov tu siab heev kawg nyob nruab siab, nws mus tom lub ntxa. Yog ib lub qhov tsua, muaj ib daim txiag zeb kaw lub rooj ntxas.

39 – Yes Xus hais tias : « Nej tshem daim txiag zeb. » Mas Tas uas yog tus tuag tus muam, hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, nws tuag tau plaub hnub lawm : nws twb tsw lawm. »

40 – Yes Xus hais rau Mas Tas tias : « Kuv tsis tau hais rau koj tias yog koj ntseeg, koj yuav pom Tswv Ntuj lub hwj chim lod ? »

41 – Ces lawv tshem daim txiag zeb, Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais tias : « Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv.

42 – Kuv paub tias koj yeej ib txwm mloog kuv, tab sis kuv hais cov lus no, kom tsoom neeg uas sawv ncig kuv ntseeg tias yog koj xa kuv tuaj. »

43 – Yes Xus hais li ntawd tas, nws hu ib suab nrov nrov tias : « Las Ntxas Los, koj tawm los nraum no ! » 44 Tus tuag tawm los, cov saw tseem pav nws tej tes taw, daim ntaub npog ncauj tseem vov nws lub ntsej muag. Yes Xus hais rau lawv tias : « Nej daws cov saw, nej cia nws mus nws. » Cov thawj coj Yus Das sab laj yuav muab Yes Xus tua.

45 – Coob tus Yus Das uas tuaj xyuas Mab Liab tau pom qhov uas Yes Xus ua ces lawv ntseeg txog Yes Xus.

                      Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj