Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Liturgie

Yes Xus yog tus Vaj ntxwv kav lub ntiaj teb. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Xas Muas : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 3

Lub ntsiab lus : Tsa Das Vis ua vaj. Nws mus nyob Yes Lus Xas Les.

1 Cov xeem His Xas Lais tib si tuaj uag Das Vis nyob Hes Nploos. Lawv hais rau nws tias : « Peb nrog koj koom ib co pob txha ib ce nqaij.

2 Yav thaud, Xas Ws ua vaj, twb yog koj coj His Xas Lais mus los. HUAB TAIS tau hais rau koj tias : koj yuav coj kuv tsoom pej xeem His Xas Lais mus nog zaub. Koj yuav ua His Xas Lais tus tswv. »

3 Tsoom txwj laus His Xas Lais thiaj tuaj cuag Das Vis nyob Hes Nploos. Tus vaj Das Vis nrog lawv cog lus nyob Hes Nploos, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Lawv pleev roj tsa Das Vis ua vaj His Xas Lais.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Los Xais : Tshooj : 1 Nqe : 12 – 20

Lub ntsiab lus : Paj Lug ua Ntuj tsaug. Leej Pleev yog tus ntaus thawj.

12 Ua li mas, nej yuav zoo siab ua nej Txiv tsaug, vim nej Txiv hu nej los nrog nws cov ntshiab koom txais ib txog hmoov nyob hauv qhov pom kev.

13 Huab Tais Leej Txiv rho peb ntawm lub Ceeb Tsheej tsaus ntuj los. Nws coj peb los nyob hauv nws Leej Tub lub Ceeb Tsheej.

14 Nyob hauv Leej Tub, peb tau txoj kev cawm, thiab txoj kev zam txhaum.

15 Yes Xus yog tus Tswv Ntuj uas qhov muag pom tsis tau tus duab. Nws yog tus xub yug ntawm txhua tsav txhua yam uas Ntuj tsim los.

16 Nyob hauv Leej Pleev, Ntuj tsim txhua yam nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no, tsim txhua yam pom tau thiab pom tsis tau, tsim txhua tus Tshiab zaum saum theej kiab, thiab txhua tus Tshiab ua
Huab Tais, ua Vaj Txheeb, thiab muaj hwj huam. Ntuj tsim tas puas tsav yam nyob hauv Leej Pleev, kom lawv tsob hwb Leej Pleev.

17 Leej Pleev xub nyob dua txhua tsav txhua yam. Tas puas tsav yam muaj txoj sia nyob hauv Leej Pleev.

18 Leej PLeev yog lub Taub Hau nyob saum lub Cev : lub Cev yog lub Koom Txoos. Leej Pleev yog lub Hauv Paus, nws yog tus xub yug hauv cov tub tuag los.

19 Tswv Ntuj muab txhua yam uas zoo tshaj, coj los nyob hauv Leej Pleev.

20 Nyob hauv Leej Pleev, Tswv Ntuj xyiv fab hlo rov nrog tas txhua tsav txhua yam sib haum xeeb. Vim Leej Pleev, mas txhua tsav txhua yam nyob ntiaj teb thiab nyob saum ntuj rov tau nyob thaj yeeb
hauv Leej Pleev cov ntshav uas ntws saum ntoo cuam.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 23 Nqe : 35 – 43

Lub ntsiab lus : Yes Xus nyob saum ntoo cuam lawv thuam nws.

35 Tsoom pej xeem sawv ntsug ntawd ntsia. Cov thawj coj hnyos Yes Xus, lawv hais tias : »Nws cawm tau luag tej. Yog tias nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev thiab tus Xaiv tiag, kom nws rov cawm nws mas ! »

36 Cov tub rog kuj thuam Yes Xus. Lawv txav los, lawv cev ib co dej qaub rau Yes Xus.

37 Lawv hais tias : « Saib koj yog cov Yus Das tus vaj no, koj cia li cawm koj mas ! »

38 Tseem muaj ib co npe ntawv sau nyob siab me ntsis saum Yes Xus taub hau, hais tias : « Tus no yog cov Yus Das tus Vaj. »

39 Ob tug neeg phem dai saum ntoo cuam, muaj ib tug tsawm Yes Xus tias : « Koj tsis yog Leej Pleev lod ? Koj rov cawm koj, thiab cawm wb mas. »

40 Tab sis lwm tus qhib ncauj hais lus, nws cem tias : « Koj tseem tsis ntshai Tswv Ntuj lod ? Koj twb raug tib lub txim zoo li nws thiab !

41 Wb mas, wb lub txim yog txoj kev ncaj, vim wb tau ua tej yam tsim nyog raug txim. Hos nws tsis tau ua dab tsi phem li. »

42 Ces nws hais tias : « Yes Xus, thaum koj mus txog hauv koj lub Ceeb Tsheej, thov koj nco txog kuv. »

43 Ces Yes Xus hais rau nws tias : « Kuv hais tseeb rau koj : Hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv lub Nras Lom Zem. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 33e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Mas Las Kis : Tshooj : 3 Nqe : 19 – 20

Lub ntsiab lus : Txog Huab Tais lub hnub nyoog, Huab Tais yuav xa kev cawm neeg tuaj.

19 Vim nyem no Huab Tais lub Hnub Nyoog tawm tuaj ntaiv cuag li ib lub qhov txog, mas cov neeg siab phem yuav zoo li ib co quav nyab. Lub Hnub Nyoog uas tuaj yuav txog ntawd, yuav hlawv lawv tas huv tib si, kom tsis txhob tshuav ib tug kav los ib tug cag.

20 Tab sis nej cov uas hwm kuv lub npe, thaum lub Hnub Pub Kev Ncaj yuav ci tuaj, mas nws yuav xa txoj kev ncaj tuaj rau nej. Nws cov sab hnub yuav coj kev cawm neeg tuaj rau nej. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 3 Nqe : 7 – 12

Lub ntsiab lus : Txhob nyob dag.

7 Vim nej paub zoo tias, nej yuav yoog peb li cas. Thaum peb nyob tim nej, peb tsis tau coj lub neej tsis haum txoj cai.

8 Peb tsis tau kom leej twg pub mov rau peb noj dawb : peb tau ua hauj lwm nruab hnub hmo ntuj ; peb tau khwv iab khwv daw, vim peb tsis xav ua ib lub nra hnyav rau nej leej twg ris.

9 Tsis yog vim peb tsis muaj cai kom nej saib peb hnyav, tab sis, yog vim peb xav muab ib tug piv txwv rau nej yoog.

10 Thaum peb tseem nyob ze nej, peb kuj tau tsa ib txog cai tias, yog muaj ib tug neeg tsis kam ua hauj lwm, mas nws tsis txhob noj mov thiab.

11 Tiam sis nyem no, peb hnov tias, nyob tim nej muaj tej tus coj lub neej tsis haum txoj cai ntawd, lawv tsis ua hauj lwm dab tsi li, lawv tsuas xav kov tas puas tsav yam.

12 Peb thov ntuas cov neeg ntawd nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev kom lawv ua hauj lwm thiab nyob twj ywm, thiab kom lawv noj cov mov uas lawv tau khwv ua.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 21 Nqe : 5 – 19

Lub ntsiab lus : Lub Tuam Tsev Teev Ntuj yuav raug xwv txheej. Ntau hom xwv txheej yuav tshwm sim.

5 Thaum ntawd, ib txhia hais tias lub Tuam Tsev Teev Ntuj txhim tau pob zeb zoo nkauj rau thiab muaj paj tshab txi Ntuj zoo saib. Yes Xus hais tias :

6 « Tej uas nej qhov muag ntsia ntawm no, muaj ib hnub luag yuav rhuav tsis tseg ob lub pob zeb txhim sib tshooj sawv ntsug. »

7 Lawv nug Yes Xus tias : « Xib Hwb, thaum twg tej ntawd mam li tshwm sim tuaj, thiab yuav muaj lub cim
dab tsi thaum tej ntawd yuav tshwm sim tuaj ?”

8 Yes Xus hais tias : « Nej ceev faj txhob cia luag ua kom nej yuam kev. Vim yuav muaj coob leej siv kuv lub npe tuaj, lawv yuav hais tias : ‘Yog kuv’, thiab yuav hais tias : ‘Lub zim txwv twb los txog ze ze lawm’. Mas nej txhob mus raws lawv.

9 Thaum nej hnov luag tham txog kev tsov rog thiab kev kub ntxhov, mas nej tsis txhob ntshai. Vim tias tej ntawd yuav tsum tshwm sim tuaj tso, tab sis tsis tau txog lub zim txwv kawg tam sis ntawd. »

10 Yes Xus hais rau lawv tias : « Ib haiv neeg yuav sawv los ntaus lwm haiv neeg, ib lub teb chaws yuav sawv los ntaus lwm lub teb chaws.

11 Lub ntiaj teb yuav qeeg heev kawg. Nyob rau ntau qhov chaw yuav muaj mob aws, thiab muaj kev
tshaib. Yuav muaj tej yam xwm txaus ntshai kawg, thiab tej lub cim loj nyob saum ntuj.

12 Tab sis ua ntej ib puas tsav yam ntawd, luag yuav cev tes ntes nej, luag yuav hiam nej, luag yuav coj nej mus kom rau cov tsev txoos thiab tsev loj faj. Luag yuav coj nej mus rau ntawm cov vaj thiab cov nom tswj teb chaws xub ntiag vim kuv lub npe.

13 Tej ntawd yuav pub ib lub zoo sij hawm rau nej ua tim khawv.

14 Nej khaws rau nruab siab tias nej yuav tsis txhob npaj ib co lus teb kom txuag tau nej.

15 Vim kuv yuav muab ib co lus thiab ib txog kev thoob tsib rau nej, ces cov ntxub nej yuav tsis muaj ib tug teb tau thiab cav tau nej cov lus.

16 Tab yog nej niam nej txiv, nej cov kwv tij, cov txheeb ze, thiab cov phooj ywg, los lawv tseem yuav mus kom nej. Luag yuav muab nej ib txhia tua.

17 Luag yuav ntxub nej vim kuv lub npe.

18 Tab sis tsis muaj ib txoj plaub hau saum nej taub hau yuav ploj.

19 Nej ua siab ruaj kom tom thawj, ces nej yuav cawm nej txoj sia. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 32e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Mas Kas Npes : Tshooj : 7 Nqe : 1 – 2 + 9 – 14

Lub ntsiab lus : Xya leej kwv tij tuaj yeem nrog lawv niam tuag.

1 Tus Vaj As Nthias Kus ntes tau xya leej kwv tij nrog lawv niam. Tus vaj yuam lawv kom lawv noj nqaij
npuas uas lawv Txoj Cai txwv tsis pub noj. Nws kom xuas pas thiab xuas leeg nyuj plawm lawv.

2 Ib tug tub txawm sawv xya leej kwv tij thiab lawv niam chaw hais rau tus vaj tias : « Koj xav paub saib peb xav li cas. Mas peb yeem tuag zoo dua qhov hla peb cov yawg koob Txoj Cai. »

9 Thaum nws yuav tuag, nws hais tias : « Ib tug neeg siab phem li koj, koj tsis pub peb ua neej nyob. Tab sis tus vaj kav lub ntiaj teb yuav tsa peb sawv rov los kom peb tau ib lub neej tsis txawj kawg, rau qhov peb tuag vim nws Txoj Cai. »

10 Tus ob no tuag tas, lawv coj tus peb los. Lawv kom nws hlev nplaig, ces nws hlev nplaig tam sim ntawd thiab nws xyab nws ob txhais caj npab tam sim rau lawv.

11 Nws tseem muaj cuab kav hais tias :  » Kuv txais kuv ob txhais tes no ntawm Ntuj los, vim nws tej kev cai mas kuv ntxub kuv ob txhais tes. Kuv tso siab tias nws yuav rov muab kuv ob txhais tes no rau kuv. »

12 Tus vaj thiab nws cov neeg sawv daws ceeb tas tias vim li cas tus tub hluas ntawd yuav muaj lub siab loj kawg. Nws saib nws qhov txom nyem zoo li tsis muaj nqis dab tsi.

13 Nws txoj sia tu lawm, lawv kuj coj tus plaub los ua phem li ntawd rau thiab.

14 Thaum tus plaub yuav tuag, nws hais tias : « Kuv yeem tuag nyob hauv neeg txhais tes. Kuv tso siab tias Tswv Ntuj yuav tsa kuv ciaj rov los. Ntawm koj, mas koj yuav tsis tau ciaj rov los muaj txoj sia. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 2 Nqe : 16 – 3,5

Lub ntsiab lus : Ntuas kom lawv nyob ruaj nreb.

16 Thov kom peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev, thiab peb Txiv Tswv Ntuj nkawd nplij nej siab. Tswv Ntuj yog tus hlub peb, nws pub kev nplij mus li, thiab pub kev tso siab lom zem.

17 Thov kom nkawd nplij nej lub siab thiab nres nej tej hauj lwm, thiab nej tej lus huv tib si kom khov kho.

1 Kwv tij sawv daws, nej thov Ntuj rau peb thiab mog ! Nej thov kom Huab Tais Lo Lus mus taug nws txoj
kev ntxiv, thiab kom Lo Lus nto koob meej ntxiv, ib yam li Lo Lus tau nto koob meej nyob hauv nej.

2 Nej thov Ntuj, kom peb dim ntawm cov neeg siab phem yuam kev : vim Ntuj tsis pub kev ntseeg
rau sawv daws.

3 Tiam sis Huab Tais pheej xeeb : nws yuav nres nej kom ruaj nreb, nws yuav txuag nej ntawm tus phem.

4 Nyob hauv Huab Tais, peb tso siab rau nej kawg. Txhua yam peb qhia, mas nej ua raws, thiab nej yuav ua ntxiv mus.

5 Kuv thov kom Huab Tais coj nej lub siab, mus txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab txog Leej Pleev txoj kev ruaj nreb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 20 Nqe : 27 – 38

Lub ntsiab lus : Cov tuag yuav sawv rov los.

27 Muaj ob peb tug Xas Dus Kais txav los, lawv yog cov uas hais tias neeg tuag tsis muaj kev sawv rov los.

28 Lawv nug Yes Xus tias : « Mais Xes sau cia rau peb tias : Yog leej twg tus kwv tij tuag lawm, tseg poj niam cia tsis tau muaj me nyuam li, mas tus kwv yuav tsum qaws tus poj ntsuam kom tsa tau tus kwv tij uas tuag lawd lub keeb sawv.

29 Muaj xya leej kwv tij. Thawj tug yuav poj niam, nws tuag tsis tau muaj tub ki.

30 Tus ob kuj tuag ib yam li ntawd.

31 Tus peb qaws tus poj niam. Tas lawv xya leej puav leej tuag tsis muaj tub ki li.

32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag lawm thiab.

33 Ua li mas lub zim txwv neeg tuag yuav sawv rov los, tus poj niam ntawd yuav yog tus twg poj niam ? Vim lawv xya leej tau yuav nws ua poj niam. »

34 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov tub ki hauv lub qab ntuj no sib qaws ua txij ua nkawm.

35 Tab sis cov uas Ntuj txiav tias lawv tsim nyog txais ib feem nyob fab lwm tiam, thiab tsim nyog
sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv.

36 Rau qhov lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig. Lawv yog Tswv Ntuj cov tub, vim lawv yog kev sawv rov los cov tub.

37 Hais txog cov tuag sawv rov los, Mais Xes twb qhia txog qhov ntawd nyob hauv zaj hais txog Tsob Pos, thaum nws hu Huab Tais ua Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj.

38 Ua li mas Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Los nyeem zaj no :

Lus Kas : Tshooj : 20 Nqe : 27. 34 – 38

Lub ntsiab lus : Cov tuag yuav sawv rov los.

27 Muaj ob peb tug Xas Dus Kais txav los, lawv yog cov uas hais tias neeg tuag tsis muaj kev sawv rov los.

34 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Cov tub ki hauv lub qab ntuj no sib qaws ua txij ua nkawm.

35 Tab sis cov uas Ntuj txiav tias lawv tsim nyog txais ib feem nyob fab lwm tiam, thiab tsim nyog sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv.

36 Rau qhov lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig. Lawv yog Tswv Ntuj cov tub, vim lawv yog kev sawv rov los cov tub.

37 Hais txog cov tuag sawv rov los, Mais Xes twb qhia txog qhov ntawd nyob hauv zaj hais txog Tsob Pos, thaum nws hu Huab Tais ua Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj.

38 Ua li mas Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 31e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Thoob Tsib ; Tshooj : 11 Nqe : 23 – 12, 2

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj hlub txhua yam nws tsim.

23 Tswv Ntuj, koj khuv leej sawv daws, vim koj ua tau tas puas tsav yam. Koj qi muag tsis ntsia neeg cov
txhaum, kom lawv tu siab tiag rau lawv

2 Koj thiaj maj mam qhuab qhia cov neeg ntog. Koj xub ntuas lawv, koj ua kom lawv paub tias lawv ua qhov twg txhaum. Kom lawv nrauj qhov phem ntawd pov tseg, thiab kom lawv los ntseeg txog koj, Huab Tais

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tes Xas Los Nis : Tshooj : 1 Nqe : 11 – 2, 2

Lub ntsiab lus :Paj Lug ua Ntuj tsaug thiab ntuas kom lawv ua zoo mus ntxiv. Lub caij Huab Tais yuav rov los.

11 Yog vim peb xav txog tej yam li ntawd, mas peb thiaj thov Ntuj rau nej tsis tseg ; Tswv Ntuj yuav ua kom nej tsim nyog Tswv Ntuj hu nej, nws lub hwj huam yuav pab nej ua qhov zoo, thiab pab nej ua cov hauj lwm tawm hauv kev ntseeg los.

2 Luag lam ua Yaj Saub qhia ub qhia no, nej txhob txhawj. Luag khaws tej lo lus los tej tsab ntawv, uas luag dag tias yog kuv sau. Tej lo lus ntawd ua kom nej xav tias twb txog Huab Tais lub Hnub Nyoog lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 19 Nqe : 1 – 10

Lub ntsiab lus : Ntxas Kais.

1 Yes Xus mus hauv Yes Lis Kos, nws hla lub tsheej.

2 Muaj ib tug neeg lub npe hu ua Ntxas Kais, nws yog ib tug nom hauv cov sau se, nws nplua nuj.

3 Nws nrhiav kom tau kev pom saib Yes Xus yog leej twg, tab sis nws tsis tau kev, vim neeg coob dhau,
thiab nws yog neeg qig taub.

4 Ces nws khiav mus ua ntej, nws nce saum tsob txiv cev kom tau pom Yes Xus, vim Yes Xus yuav hla ntawd mus.

5 Thaum Yes Xus los txog ntawm qhov chaw ntawd, nws tsa muag ntsia, nws hais tias : « Ntxas Kais, koj nqes los sai, vim hnub no kuv yuav tsum mus hauv koj tsev. »

6 Ntxas Kais nqes nrawm nroos los, nws zoo siab txais Yes Xus.

7 Sawv daws pom li ntawd, lawv yws yws hais tias : « Nws mus so hauv ib tug neeg txhaum lub tsev ! »

8 Hos Ntxas Kais sawv ntsug, nws hais rau Huab Tais tias : « Huab Tais, saib, kuv yuav muab kuv tej
cuab yeej cuab tam ib nrab pub rau cov pluag. Yog kuv tau ua tsis ncaj rau leej twg, mas kuv yuav muab plaub npaug pauj rau nws. »

9 Yes Xus hais rau Ntxas Kais tias : « Hnub no, txoj kev cawm los txog hauv lub tsev no, vim tus no kuj yog Has Nplas Has ib leeg tub thiab.

10 Vim tias Neeg Leej Tub tuaj nrhiav thiab tuaj cawm yam uas ploj lawm. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 30e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Npes Xis Las : Tshooj : 35 Nqe : 12- 14; 16 – 18

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj txiav txim ncaj, nws nyiam pab cov neeg me.

12 Huab Tais yog ib tug txiav txim tsis kws leej twg cai.

13 Nws tsis kws leej twg cai los muab txim rau tus pluag. Thaum tus raug luag hiam thov Huab Tais mas Huab Tais mloog nws.

14 Huab Tais tsis thuam tus me nyuam ntsuag lo lus thov, nws tsis thuam tus poj ntsuam
nws cov lus ntsaj.

16 Leej twg tsob hwb Huab Tais thiab ua raws li Huab Tais nyiam, mas Huab Tais mloog tus ntawd. Tus ntawd lub suab nrov mus txog txheej huab saud.

17 Tus neeg txheej qis cov lus thov hla mus dhau txheej huab saud. Tus neeg txheej qis zaj thov Ntuj tseem mus tsis tau txog Huab Tais, mas tus neeg txheej qis lub siab nyob tsis tus.

18 Yog tus Nyob Siab Tshaj tseem tsis tau tuaj xyuas tus neeg txheej qis, mas tus neeg txheej qis thov tsis tseg. Nws thov mus txog lub caij tus Nyob Siab Tshaj txiav txim thiab ua ncaj rau cov neeg siab ncaj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 4 Nqe : 6 – 8. 16 – 18

Lub ntsiab lus : Txog lub caij Paj Lug yuav tso ntiaj teb tseg. Cov lus ntuas kawg.

6 Ntawm kuv, mas txog lub caij hliv kuv roj ntsha los txi Ntuj lawm. Txog lub caij kuv yuav mus.

7 Tas kuv sid, kuv tau ua ib ntsug zoo rog. Kuv khiav mus txog chaw lawm. Kuv tau ceev txoj kev ntseeg.

8 Nyem no, Huab Tais twb npaj tau lub kaus mom yeej phim cov neeg ncaj rau kuv lawm. Lub zim txwv kawg, tus Huab Tais txiav txim ncaj yuav muab lub kaus mom ntawd rau kuv. Tsis yog yuav muab rau kuv ib leeg xwb : nws yuav muab rau tas tsoom neeg nyiam nws, thiab rau tas tsoom neeg tos lub Hnub Nyoog nws yuav tawm los rau pom xyeem.

16 Thaum cov nom hu kuv tuaj hauv lub tsev txiav txim thawj zaug, mas tsis muaj leej twg nres kuv li. Sawv daws tso kuv pov tseg. Kuv thov kom Ntuj txhob pauj txim rau lawv.

17 Huab Tais tau nrog nraim kuv. Nws tso nws lub zog rau hauv kuv, kom kuv tshaj lub Moo, kom lub Moo nrov mus txog cov neeg teev pej kum dab pob ntseg. Ntuj npo kuv dim ntawm tsov ntxhuav lub ncauj.

18 Huab Tais yuav npo kuv dim ntawm txhua hom kev nkhaus. Huab Tais yuav cawm kuv. Nws yuav txuag kuv rau nws lub Ceeb Tsheej nyob saum Ntuj. Huab Tais nto koob meej mus ib txhiab ib txhis. Ua li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 18 Nqe : 9 – 14

Lub ntsiab lus : Tus Fas Lis Xais thiab tus sau se.

9 Yes Xus tseem hais zaj paj lug no ntxiv, nws hais rau ib txhia neeg uas lawv khav tias lawv yog neeg ncaj, ces lawv thuam luag tej.

10 « Muaj ob tug neeg nce mus teev Ntuj pem lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Ib tug yog Fas Lis Xais, ib tug yog neeg sau se.

11 Tus Fas Lis Xais sawv ntsug, nws teev Ntuj li no nyob hauv siab : ‘Aub, Tswv Ntuj, kuv ua koj tsaug, vim kuv tsis zoo li zeej tsoom sawv daws. Lawv mas lawv ua tub sab, ua tsis ncaj, deev luag txij luag nkawm, thiab tseem ua zoo li tus sau se ntawd.

12 Ib lis piam, kuv yoo mov ob zaug. Kuv pub ib feem kaum ntawm tas txhia yam uas kuv khwv tau.’

13 Tus sau se nyob deb, tsis muaj cuab kav tsa muag ntsia saum ntuj. Nws ntaus nws hauv siab, nws hais tias : ‘Aub ! Tswv Ntuj, thov koj khuv leej kuv, vim kuv yog neeg txhaum !’

14 Kuv hais rau nej : tus sau se nqes rov mus tsev, nws ntshiab huv lawm, hos tus Fas Lis Xais tsis tau ntshiab huv. Vim tias leej twg tsa nws siab, Ntuj yuav txo nws qis, hos leej twg txo nws qis, Ntuj yuav
tsa nws siab. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 29e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Kev Tsiv : Tshooj : 17 Nqe : 8 – 13

Lub ntsiab lus : Lawv nrpg cpv As Mas Les tawm tsam.

8 Cov As Mas Les tuaj ntaus cov His Xas Lais, ces lawv sib tawm tsam nyob Les Fis Dis.

9 Mais Xes hais rau Yos Xuas tias : « Koj xaiv ib pab txiv neej nrog koj, tag kis koj tawm mus ntaus cov As Mas Les; hos kuv, mas kuv yuav mus nyob saum lub ncov roob, tuav rawv Tswv Ntuj rab pas ntawm tes. »

10 Yos Xuas ua raws li Mais Xes hais rau nws, nws tawm mus ntaus cov As Mas Les, hos Mais Xes, As Loos thiab Hwm lawv nce mus saum lub ncov roob.

11 Yog tias Mais Xes tsa nws ob txhais tes twj ywm, ces tog His Xas Lais yeej, yog nws tso nws ob txhais tes dauv, ces tog As Mas Les yeej.

12 Thaum Mais Xes tsaug leeg npab lawm, lawv muab ib lub pob zeb los rau Mais Xes zaum. Mais Xes zaum saum lub pob zeb, hos As Loos thiab Hwm nkawd txheem nws ob txhais tes, ib leeg nyob ib sab. Lawv ua li ntawd ces nws ob txhais tes thiaj tsa tas mus li txog thaum hnub poob qho.

13 Ces Yos Xuas xuas ntaj los ntaus yeej As Mas Les thiab nws haiv neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 3 Nqe : 14 – 4, 2

Lub ntsiab lus : Thaum txog lub zim txwv kawg, sawv daws yuav ceev faj. Paj Lug ntsuas Tis Mos Tes.

14 Ntawm koj, mas koj nyob twj ywm hauv txoj kev koj tau kawm, vim koj paub tias yog qhov tseeb. Koj paub tias koj tau txais tej yam ntawd ntawm cov xib hwb twg.

2 koj tshaj Lo Lus mog ! Koj qhia Lo Lus tsis tseg, tsis muaj caij muaj thaum. Koj tiv cov neeg dag, koj hem lawv. Koj ua siab ntev qhuab qhia, txhob nkees txhob sab. Koj kub siab qhia sawv daws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 18 Nqe : 1 – 8

Lub ntsiab lus : Thov Ntuj xws li tus poj ntsuam taij kom luag ua ncaj rau nws.

1 Yes Xus hais ib zag paj lug rau lawv, nws qhia lawv tias yuav tsum teev Ntuj tsis tseg, txhob ntaus siab
yau. Yes Xus hais tias :

2 Nyob hauv ib lub nroog, muaj ib tug txwj laus txiav txim, nws tsis ntshai Tswv Ntuj thiab tsis hwm leej twg li.

3 Muaj ib tug poj ntsuam nyob hauv lub nroog ntawd tuaj cuag tus txwj laus txiav txim, nws hais tias : « Thov koj pab tsa kuv cai tiv tus neeg ntxub kuv. »

4 Tus txwj laus tsis quav ntsej, nws ncua ntev ntev. Tab sis ntev mus nws xav tias : « Tab yog kuv tsis hwm Tswv Ntuj thiab tsis ntshai ib tug neeg li,

5 tsis kav tus poj ntsuam ntawd txob kuv dhau, kuv yuav tsa nws cai tiv tus ntxub nws, kom xwv nws txhob tuaj txob kuv thiab txhob ua kuv dias taub hau ntxiv. »

6 Ces Huab Tais hais tias : « Nej mloog tus txwj laus txiav txim siab tsis ncaj cov lus saib.

7 Thaum Tswv Ntuj cov xaiv ua hnub ua hmo hu txog nws tsis tseg, Tswv Ntuj yuav tsis tsa lawv cai lod ? Nws yeej ua siab ntev rau lawv.

8 Kuv hais rau nej, Tswv Ntuj yuav tsa lawv cai sai sai. Tab sis thaum Neeg Leej Tub rov los, nws puas yuav pom neeg ntseeg nyob ntiaj teb ? »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 28e ntawm lub caij nruab xyoo. xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Vaj : Tshooj : 5 Nqe : 14 – 17

Lub ntsiab lus : Es Lis Xais kho Nas Maas kom zoo hlo.

14 Nas Maas thiaj nqes mus hauv tus dej Yos Las Das, nws mus ntxuav cev xya zaus xws li Es Lis Xais hais, ces nws cov nqaij rov zoo tuaj xws li tus me nyuam mos tej nqaij. Nws huv tas lawm.

15 Nas Maas nrog nws cov tub txib rov los tom Tswv Ntuj tus neeg xub ntiag, nws hais tias : « Txij no mus, kuv paub tias tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj nyob tas ntiaj teb. Tsuas kawg muaj ib tug xwb nyob His
Xas Lais teb ! Nyem no, kuv thov koj txais cov paj tshab uas koj tus tub txib cev rau koj no ! »

16 Es Lis Xais teb tias : « Kuv tuav txog HUAB TAIS lub npe, yog tus muaj sia, yog tus kuv teev. Kuv cog
lus tseeb tias kuv yuav tsis txais ib yam paj tshab li ! » Nas Maas txhob txhob Es Lis Xais kom txais cov paj tshab. Tab sis Es Lis Xais tsis kam txais.

17 Ces Nas Maas hais tias : « Yog koj tsis kam txais ib yam paj tshab, mas thov koj pub ib co av txaus kuv ob tug luj thauj, vim txij no mus koj tus tub txib yuav tsis txi lwm cov tswv ntuj ntxiv, nws tsuas txi HUAB TAIS tib leeg xwb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 2 Nqe : 8 – 13

Lub ntsiab lus : Yes Xus cov neeg tshaj Ntuj lus raug luag tsim.

8 Koj nco ntsoov txog Yes Xus Pleev, uas nws sawv hauv cov tub tuag rov los, nws yug hauv Das Vis haiv neeg los, raws li kuv lub Moo Zoo qhia.

9 Vim kuv nyiam Leej Pleev, kuv thiaj raug txom nyem thiab raug saw hlau xauv kuv xws li ib tug neeg tau ua phem. Tab sis Tswv Ntuj lo lus tsis raug saw hlau xauv.

10 Kuv ua siab ntev nyiaj txhua yam pab Ntuj cov xaiv, kom lawv tau txais kev cawm, thiab txais lub hwj chim nyob mus li nyob hauv Yes Xus Pleev.

11 Lo lus no, yog ib lo lus tseeb : Yog peb nrog Leej Pleev tuag, mas peb yuav nrog nws muaj txoj sia.

12 Yog peb ntseeg ruaj nreb, mas peb yuav nrog nws ua vaj. Yog peb tsis lees nws, mas nws yuav tsis lees peb.

13 Yog peb tsis npuab nws, los nws tseem npuab peb, vim nws yuav rov tsis lees nws tsis tau.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 17 Nqe : 11 – 19

Lub ntsiab lus : Kaum tus neeg mob ruas.

11 Yes Xus taug kev mus Yes Lus Xas Les, nws hla Xas Mas Lias thiab Nkas Lis Lais ciam teb.

12 Thaum Yes Xus yuav mus hauv ib lub zos, muaj kaum tus mob ruas tuaj cuag nws, lawv nres nrug deb.

13 Lawv tsa suab hais nrov rau nws tias : « Xib Hwb Yes Xus, thov koj khuv leej peb. »

14 Yes Xus pom lawv, nws hais rau lawv tias : “Nej mus thws nej lub cev rau cov Leej Choj saib. » Thaum lawv tab tom mus, ces lawv lub cev huv.

15 Muaj ib tug hauv pab ntawd pom tias nws lub cev zoo lawm, ces nws tig hlo rov qab los, nws tsa suab nrov cav txog Tswv Ntuj.

16 Nws pe ntsej muag ti av rau ntawm Yes Xus ko taw, nws ua Yes Xus tsaug. Nws yog ib tug Xas Mas
Lias.

17 Yes Xus thiaj tsa ncauj hais tias : Tsis muaj kaum leej rov huv tuaj lod ? Tshuav cuaj leeg ne, lawv dua qhov twg lawm?

18 Ua cas tsuas muaj tus qhua no xwb thiaj rov los cav txog Tswv Ntuj ? »

19 Ces Yes Xus hais rau nws tias : « Koj sawv mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 27 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Has Npas Kws : Tshooj : 1 Nqe : 2 – 3; 2 : 2 – 4

Lub ntsiab lus : Thov kom Huab Tais tuaj pab, Huab Tais teb.

2 Tus Yaj Saub Has Npas Kws hais tias : « HUAB TAIS, kuv yuav hu koj txog thaum twg, hos koj tsis mloog ? Kuv tseem yuav qw npaum li cas tias : ‘Lawv muab kuv tua !’ Ces koj mam tuaj npo kuv ?

3 Vim li cas koj cia kuv pom tej yam tsis ncaj ? Vim li cas koj nyob twjywm ntsia lawv yuam tsoom sid ?
Kuv tsuas tau pom kev ua tub sab, kev sib ntaus sib ceg sib ncaim xwb !

2 Thaum ntawd HUAB TAIS teb kuv tias : « Koj sau zaj koj pom cia, koj muab txaug saum daim txiag kom luag tau kev nyeem yooj yim.

3 Vim tias qhov koj yees pom ntawd nws muaj nws lub caij yuav tshwm sim tuaj. Qhov ntawd yuav tshwm sim tuaj tiag, tsis yog dag, yog tsis tau txog lub caij mas koj yuav tos. Yeej yuav muaj tuaj xwb !

4 Tus neeg siab nkhaus, nws yuav qaug. Tus siab ncaj nws yuav muaj txoj sia vim nws lub siab pheej xeeb. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 1 : 6 – 8. 13 – 14

Lub ntsiab lus : Cov txiaj ntsim uas Tis Mos Tes tau txais.

6 Yog vim li ntawd, kuv thov ntuas koj, kom koj rov txhib lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tso rau hauv koj hnub kuv tiag tes rau koj.

7 Lub tswv yim uas Tswv Ntuj pub rau peb tsis yog ib lub tswv yim ntshai, yog ib lub tswv yim muaj zog, ib lub tswv yim nyiam, ib lub tswv yim pab yus tswj yus lub neej.

8 Koj txhob txaj muag ua tim khawv zeem peb tus Huab Tais. Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj.

13 Txoj kev koj yuav taug yog cov lus ncaj uas koj tau hnov ntawm kuv nyob hauv txoj kev ntseeg thiab kev nyiam Yes Xus Pleev.

14 Koj ceev Ntuj cov lus qhia zoo zoo mog. Koj muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab pab koj : nws nyob txawm hauv peb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 17 Nqe : 5 – 10

Lub ntsiab lus : Kev coj luag ua txhaum. Zoo siab tsob hwb xws li ib tug tub txib.

5 Cov Hauv Paus Xa Lus hais rau Huab Tais tias : « Koj txhab kev ntseeg rau peb mas ! »

6 Ces Huab Tais hais tias : « Yog nej muaj kev ntseeg luaj li lub noob zaub roj, mas nej yuav hais tau rau tsob ntoo txiv pos no tias ‘Rho koj cov cag, koj tshais mus cog koj rau hauv dej ntuj,’ mas tsob ntoo yuav mloog nej lus.

7 « Nyob hauv nej, yog leej twg tus tub txib mus laij teb, los nws mus zov tsiaj lawm, thaum nws rov tom teb los txog, nej leej twg yuav hais rau nws tias : « Koj tsuag tsuag los zaum noj mov ? »

8 Ntshai nws yuav hais rau tus tub txib tias : « Koj ua hmo rau kuv, koj sia siv, koj rau mov rau kuv. Thaum kuv noj kuv haus tas, mas koj mam li noj haus tom qab. »

9 Tus tub txib ua raws li nws tus tswv txib, tus tswv puas pom nws txiaj ntsim ?

10 Nej kuj zoo ib yam li ntawd : thaum nej ua tas txhua yam raws li tej lus luag txib nej, mas nej hais tias : « Peb yog ib co tub txib tsis muaj nqi ; peb ua qhov uas peb yuav tsum ua. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 26 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 6 Nqe : 1a. 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov neeg ua si yuav raug txim.

1 Lawv yuav raug txoj hmoov phem, cov uas lawv nyob dag ua si nyob saum Xis Yoos, cov tso siab rau yav tom ntej nyob saum lub roob Xas Mas Lias, cov nom tswv ntaus thawj kav cov kuj cuab uas His Xas Lais tsev neeg mus cuag lawv.

4 Lawv pw saum tej lub txaj kaus ntxhw, lawv khaum tes khaum taw saum cov rooj zaum tswm zooj, lawv noj luag tej me nyuam yaj, noj luag tej thav nyuj.

5 Lawv qw tej zaj kwv txhiaj ntxuag thaj cheej xws li Das Vis, lawv tsim tej twj ua paj nruag.

6 Lawv haus cov cawv txiv ntoo puv tej lub ntim loj. Lawv muab roj tsw qab tshaj los pleev lawv lub cev. Lawv tsis ntxhov siab txog qhov His Xas Lais tab tom yuav raug xwv txheej.

7 Vim li ntawd, nyem no txog lub caij lawv yuav ua tsoom pej xeem ntej mus nyob txim lawm pej kum teb.
Nyem no dua lub caij uas cov neeg pw tsa ceg cos haus cawv qaug cawv lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 6 Nqe : 11 – 16

Lub ntsiab lus : Paj Lug ntuas Tis Mos Tes.

11 Ntawm koj, mas koj yog Tswv Ntuj tus neeg, koj txav mus deb ntawm tej ntawd tib si. Koj xyaum mus taug txoj kev ncaj, kev hwm Ntuj, kev ntseeg, kev nyiam, kev tij lim, kev hlub luag mos nyoos.

12 Koj ntaus ntsug rog zoo los pab kev ntseeg. Koj yuav txeeb tau txoj sia nyob mus li : Ntuj hu koj los txais txoj sia ntawd. Thiab yog vim koj xav tau txoj sia nyob mus li, ces koj thiaj ua zaj zeem kev ntseeg zoo nkauj rau cov tim khawv pom.

13 Kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe, uas nws pub txoj sia rau txhua tsav txhua yam thiab tuav txog Yes Xus Pleev lub npe, uas nws tau hais lo lus zeem tseeb zoo nkauj, nyob ntawm Poos Xyus Pis Las Tos xub ntiag.

14 Koj coj lo lus qhia zoo, txhob ua ib yam tsis huv, txhob muaj chaw xyeej. Koj ua li ntawd mus txog hnub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev yuav tawm los rau pom xyeem.

15 Thaum txog lub caij teem, tus yuav ua kom Yes Xus tawm los, yog tus Huab Tais nto koob meej, tus Vaj kav tas tsoom vaj, tus Huab Tais kav tas tsoom huab tais,

16 yog tus muaj txoj sia tsis txawj tuag ua nws tug, yog tus nyob txawm saum qhov pom kev, uas neeg mus tsis tau, yog tus uas leej tib neeg tsis tau pom dua, thiab pom tsis tau. Kev nto koob meej thiab kev muaj hwj huam yog nws tug mus ib txhiab ib txhis ! Ua li !

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 16 Nqe : 19 – 31

Lub ntsiab lus : Tus nplua nuj tsis hlub tus pluag.

19 « Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws hnav ntaub tsuj liab tsam xem thiab ntaub pag mos. Nws niaj hnub noj tej rooj qav zoo kawg.

20 Muaj ib tug pluag hu ua Las Ntxas Los, nws ib ce mob kiav txhab tas, nws pw ze ntawm tus nplua nuj lub rooj loog.

21 Las Ntxas Los ntshaw noj tej yam poob ntawm tus nplua nuj lub rooj mov kom tsau nws plab… Dev tseem tuaj yaim nws tej qhov txhab thiab.

22 Muaj ib hnub, tus pluag tuag, cov Tshiab tuaj nqa nws mus rau hauv Has Nplas Has xub ntiag. Tus nplua nuj kuj tuag thiab, luag muab nws coj mus faus.

23 Tus nplua nuj nyob hauv ntuj txias teb tsaus, nws txom nyem loj kawg. Nws tsa muag ntsia pom Has Nplas Has nyob deb thiab pom Las Ntxas Los nyob hauv nws xub ntiag.

24 Nws hu nrov tias : Txiv Has Nplas Has, thov koj khuv leej kuv, thov koj xa Las Ntxas Los tuaj muab
nws ntsis ntiv tes tub dej rau kuv tus nplaig kom txias, vim kuv raug tsim txom nyob hauv cov hluav taws no. Tab sis Has Nplas Has hais tias :

25 Kuv tub, koj nco ntsoov tias thaum ua neej nyob koj tau txais koj cov nyiaj txiag, hos Las Ntxas Los tau txais kev mob. Zaum no Las Ntxas Los txais kev nplij nyob ntawm no, hos koj raug tsim txom.

26 Thiab tsis tag li ntawd : muaj ib lub qhov ntuj tob kawg kem peb rau ntawm nej, kom cov
uas xav hla ntawm peb rau tim nej hla tsis tau, thiab kom cov nyob tim nej txhob hla tau los rau tim no.

27 Ces tus nplua nuj hais tias : « Txiv, kuv thov koj xa Las Ntxas Los mus hauv kuv txiv tsev,

28 vim kuv muaj tsib tug kwv tij, kom Las Ntxas Los mus ua pov thawj qhia lawv, kom lawv tsis
txhob tuaj nyob hauv qhov chaw raug tsim txom no.”

29 Ces Has Nplas Has hais tias : “Lawv muaj Mais Xes thiab cov Yaj Saub. Cia lawv mloog Mais Xes thiab
cov Yaj Saub qhia.

30 Tab sis tus nplua nuj hais tias : “Txiv Has Nplas Has, yog tias ib tug hauv cov tuag mus cuag lawv, mas lawv yuav hloov siab.

31 Tab sis Has Nplas Has hais rau nws tias : “Yog lawv tsis mloog Mais Xes thiab cov Yaj Saub, mas tab yog ib tug sawv hauv cov tuag mus qhia lawv, lawv kuj yuav tsis ntseeg nws.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj

Hnub chiv 25 ntawm nruab xyoo. Xyoo C

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb co ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

As Mos : Tshooj : 8 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Cov noj luag nyiaj luag zog yuav raug txim.

4 Nej cov neeg uas quab yuam cov pluag thiab xav rhuav cov neeg txheej qis nyob hauv lub teb chaws, nej
mloog kuv hais mog !

5 Nej niaj hnub hais tias : « Laj tos lub caij caiv dua ! Peb maj, peb xav muag peb cov nplej sai ! Laj tos kom
Xas Npas Tos dua ! Peb yuav xuas rab teev loj tsis txwm choj los luj, yuav xuas cov kawm yau tsis txwm tawv los yeem nplej.

6 Peb yuav muab nyiaj los muas cov neeg pluag, peb yuav kom cov neeg txom nyem ua peb qhev vim lawv tshuav nuj nqes ntawm peb npaum li ib nkawg khau khiab. Tab yog cov tsig txhuv xwb los peb yuav sau nqe tib si, peb tsis zam rau luag. »

7 HUAB TAIS tuav txog Yas Kos lub npe cog lus tias : Kuv yuav nco ntsoov nej tej hauj lwm phem mus li.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Tis Mos Tes : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 8

Lub ntsiab lus : Txoj tuam kev teev Ntuj.

1 Li ntawd, kuv xav ntuas nej, kom nej xub thov Ntuj, teev Ntuj, thiab hais tej zaj ua Ntuj tsaug rau tas ib zeej
tsoom.

2 Nej yuav thov Ntuj rau cov vaj, thiab cov muaj cai tswj luag tej, kom peb tau kev coj ib lub neej nyob nyab xeeb thiab tiaj tus nyob hauv txoj kev hwm Ntuj thiab muaj tsim.

3 Tej ntawd yog kev zoo thiab xis tus Tswv Ntuj cawm peb lub siab.

4 Tswv Ntuj xav kom tas zeej tsoom txais kev cawm thiab paub qhov tseeb.

5 Vim muaj tib tug Tswv Ntuj xwb. Nyob ntawm Tswv Ntuj thiab tsoom neeg kis nruab nrab, tsuas muaj tib tug cev lus xwb : yog Yes Xus Pleev. Nws yog neeg, nws muab nws los ua nqi txhiv peb sawv daws.

6 Thaum txog lub caij teem, nws tau ua tim khawv zeem tseeb txog tej yam ntawd.

7 Ntuj tsa kuv ua tus tshaj lus thiab tus Hauv Paus Xa Lus. Kuv hais lus tseeb, kuv tsis dag. Kuv yog tus thoob
xwm Txoj Cai, qhia cov neeg teev pej kum dab, kom lawv paub txoj kev ntseeg thiab paub qhov tseeb.

8 Li ntawd, kuv xav kom nyob tas qhov txhia chaw, sawv daws thov Ntuj, thiab tsa tes hwm Ntuj, hu txog Ntuj, kom txhob muaj kev npau taws, txhob muaj lus sib ceg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 16 Nqe : 1 – 13

Lub ntsiab lus : Tus tim xyoob xyuam xim. Siv nyiaj txiag ua qhov zoo.

1 Yes Xus tseem hais rau cov thwj tim tias : « Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws muaj ib tug tim xyoob xam txiaj. Luag qhia tus tswv tias tus tim xyoob muab nws tej nyiaj txiag siv lwj siv liam.

2 Tus tswv hu tus tim xyoob tuaj, nws hais rau tus tim xyoob tias : ‘Kuv hnov hais dab tsi txog koj ? Koj qhia saib koj siv kuv tej nyiaj txiag li cas. Txij no mus, koj yuav tsis tau ua tus xam txiaj ntxiv.’

3 Tus tim xyoob xav zoj rau nruab siab tias : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tus tswv yuav tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv ? Mus ncaws teb ? Kuv tsis muaj zog. Mus thov khawv ? Kuv kuj txaj muag…

4 Kuv paub kuv yuav ua dab tsi kom thaum lawv tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv lawd, muaj neeg txais kuv mus nyob hauv lawv tsev.

5 Ces tus tim xyoob hu cov neeg tshuav nqi ntawm tus tswv ib tug zuj zus tuaj. Nws hais rau thawj tug tias : Koj tshuav nuj nqi ntawm kuv tus tswv npaum li cas ?

6 Tus tshuav nqi teb tias : Ib puas hub roj. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj zaum, koj sau sai sai ua tsib caug.’

7 Tus tim xyoob hais rau lwm tus tias : Koj ne, koj tshuav nqi pes tsawg ? Nws hais tias : Ib puas phawv nplej. Tus tim xyoob hais rau nws tias : ‘Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj sau ua yim caum.’

8 Tus tswv qhuas tus tim xyoob siab tsis ncaj txawj ua neeg xyuam xim. Vim ntiaj teb neeg cov tub, thaum lawv
nrog lawv cov npawg ua ke, lawv xyuam xim dua kev kaj cov tub.

9 Kuv hais rau nej : « Nej xuas tej nyiaj txiag los coj neeg mus rau hauv kev tsis ncaj, mus tsim phooj ywg. Ces thaum nyiaj dua toj tas lawm, cov phooj ywg ntawd yuav txais nej mus hauv cov tsev tsam phooj nyob mus li.

10 Leej twg pheej xeeb thaum nws saib tej yam me me, nws kuj pheej xeeb thaum nws saib ib yam loj. Leej twg ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam me me, nws kuj ua tsis ncaj thaum nws saib tej yam loj.

11 Yog nej tsis pheej xeeb saib cov nyiaj txiag uas xeeb kev tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam zoo tseem ceeb rau nej saib ?

12 Thaum nej saib yam uas yog luag tug, yog nej ua tsis ncaj, mas leej twg yuav muab yam uas yog nej tug rau
nej tuav.

13 Tsis muaj ib tug tub txib tsob hwb ob tug tswv tau. Nws yeej yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus. Nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej yuav ua Tswv Ntuj
tub txib thiab nyiaj txiag tub txib tsis tau. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj