Archives de catégorie Liturgie

Hnub chiv 30 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Yes Les Mias : Tshooj : 31 Nqe : 7 – 9

Lus ntsiab lus : Thaum cov His Xas Lais tab tom mus nyob txim nyob pej kum teb, tus Yaj Saub Yes Les Mias xub qhia lawv tias muaj ib lub caij twg Tswv Ntuj yuav coj lawv rov los. Lub caij peb raug txom nyem peb yuav paub tias yeej yuav muaj ib lub caij Tswv Ntuj yuav nplij peb.

7 HUAB TAIS hais li no : « Nej kav tsij qw suab zoo siab txog Yas Kos mas ! Nej cav lus zoo txog ntiaj teb
thawj lub kuj cuab ! Nej qw nrov nrov kom sawv daws hnov, nej hais tias : HUAB TAIS cawm nws haiv neeg lawm,
yog pab seem His Xas Lais ! »

8 « Kuv coj lawv pem lub teb chaws pej fab rov los. Kuv sau lawv tim npoo ntiaj teb rov los. Kuv sau tus dig muag
nrog tus ceg tawv, sau tus poj niam muaj me nyuam nrog tus tseem nyob nruab hlis. Tas sawv daws ua lub txoos loj rov
los ntawm no !

9 Thaum ub lawv mus, lawv quaj. Kuv coj lawv los, lawv muaj ntau yam nplij lawv. Kuv coj lawv mus cuag cov dej
ntws, mus taug ib txog kev tiaj, lawv yuav tsis dawm ko taw. Vim kuv yog ib leeg txiv hlub His Xas Lais, thiab Es Fais
yog kuv tus tub hlob. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 5 Nqe : 1 – 6

Lub ntsiab lus : Leej Pleev yog tus Tuam Leej Choj khuv leej neeg.

1 Tsis hais tus Tuam Leej Choj twg, nws tsuas yog ib tug tawm hauv zeej tsoom los, mas nws ua Leej Choj pab neeg nyob hauv txoj kev fim Tswv Ntuj, pab cev paj tshab txi Ntuj them txim txhaum.

2 Tus Leej Choj hlub taus cov neeg tsis paub dab tsi thiab cov neeg yuam kev, vim tias nws kuj txawj ua
txhaum xws li lawv.

3 Vim nws txawj ua txhaum, mas nws yuav tsum ua thaj txi Ntuj them nws cov txhaum, ib yam li nws
txi Ntuj them tsoom sid cov txhaum.

4 Tsis muaj leej twg yuav rov muab nws tsa ua leej choj tau. Yog Tswv Ntuj hu nws mas nws thiaj ua leej choj tau, ib
yam nkaus li Tswv Ntuj tau hu As Loos.

5 Leej Pleev, kuj tsis tau rov tsa nws ua Tuam Leej Choj muaj hwj chim, nws txais lub hwj chim ntawd ntawm tus hais
rau nws tias : “Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv xeeb koj.”

6 Tswv Ntuj tseem hais tias : “Koj ua leej choj mus ib txhiab ib txhis, raws li Mes Kis Xes Des txoj kev.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 46b – 52

Lub ntsiab lus : Tus dig muag nyob Yes Lis Kos.

46 Lawv tuaj txog Yes Lis Kos. Thaum Yes Xus nrog cov thwj tim thiab ib pab neeg coob tawm hauv Yes Lis Kos mus,
muaj ib tug neeg dig muag thov khawv zaum ntawm ntug kev. Nws hu ua Npas Tis Mes, yog Tis Mes tus tub.

47 Thaum nws hnov tias yog Yes Xus Nas Xas Les, nws pib hu tias : « Yes Xus, Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv ! »

48 Muaj ntau leej cem nws kom ua twj ywm, tab sis tus dig muag haj yam hu nrov tias : « Das Vis Leej Tub, thov koj khuv leej kuv. »

49 Yes Xus nres, nws hais tias : « Nej hu nws los. » Lawv hu tus dig muag tias : « Koj tso siab mog ! Koj sawv mus. Yes
Xus hu koj. »

50 Ces tus dig muag pov rhees nws lub tsho ntev cia, dhia mus cuag Yes Xus.

51 Yes Xus hais rau nws tias : « Koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj ? » Tus dig muag teb rau Yes Xus tias :
« Kuv tus Xib Hwb, kuv thov kom kuv qhov muag rov pom kev ! »

52 Yes Xus hais rau nws tias : « Koj mus mog ! Koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. » Tam sis ntawd, tus dig muag rov pom kev, ces nws taug kev lawv Yes Xus qab.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 29 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 53 Nqe : 10 – 11

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog Tswv Ntuj tus tub txib sawv peb chaw them peb cov txim txhaum.

10 HUAB TAIS pom zoo tsuj nws tus tub txib, nws ua kom nws tus tub txib raug mob raug nkees.
Yog tus tub txib muab nws lub neej los ua ib thaj txi Ntuj kho kev txhaum, nws yuav muaj xeeb zeej xeeb ntxwv, nws ua kom nws lub hnub nyoog kav ntev, nws txhais tes yuav ua tau raws li HUAB TAIS xav.

11 Vim nws tus plig tau raug txom nyem, nws yuav pom txoj kev pom kev, nws yuav lub siab puv npo vim nws paub txuj. Kuv tus tub txib siab ncaj yuav ua kom ntau leej ncaj tuaj. Tus yuav ris lawv cov txhaum yog nws.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : Nqe : 14 – 16

Lub ntsiab lus : Peb muaj Yes Xus ua Leej Choj cev peb lus rau Tswv Ntuj. Nws paub peb zoo. Peb tso siab rau nws mas !

14 Vim peb muaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus ua Tuam Leej Choj thiab ua Vaj, nws hla dhau yim txheej cuaj txheej ntuj,
mas peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev lees ntseeg.

15 Peb tus Tuam Leej Choj tsis yog ib tug Leej Choj tsis txawj hlub peb cov neeg zog me, rau qhov nws tau raug txoj
kev sim siab txhij txhua ib yam li peb. Tsuas tshuav txoj kev txhaum xwb, nws thiaj tsis raug.

16 Peb kav tsij rhais ruam mus lawm tom ntej. Peb tso siab lug mus kom txog lub theej kiab muaj txiaj ntsim, kom peb tau txais kev khuv leej, kev zam, thiab kev pab ntawm lub theej kiab.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 35 – 45

Lub ntsiab lus : Cov neeg tuav hauj lwm loj nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, lawv yuav nyiam ua sawv daws cov tub txib mus txog hnub kawg.

35 Ntxes Npes Dais ob tug tub hu ua Yas Kos thiab Zam txav los ze Yes Xus, nkawd hais rau Yes Xus tias :
« Xib Hwb, qhov wb yuav thov ntawm koj, mas wb xav kom koj ua rau wb. »

36 Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb xav kom kuv ua dab tsi rau neb ? »

37 Nkawd hais tias : « Thov koj pub wb ib tug zaum ntawm koj sab xis, ib tug zaum ntawm koj sab laug
nyob hauv koj lub hwj chim. »

38 Yes Xus hais rau nkawd tias : « Neb tsis paub neb thov dab tsi. Neb puas haus taus lub ntim uas kuv yuav
haus ? Thiab txais taus lub cim ntxuav uas kuv yuav txais ?”

39 Nkawd teb tias : “Wb ua tau.” Yes Xus hais rau nkawd tias : “Lub ntim uas kuv yuav haus, neb kuj
yuav haus, thiab lub cim ntxuav uas kuv yuav txais, neb kuj yuav txais.

40 Hos qhov yuav zaum ntawm kuv sab xis los sab laug, tsis yog kuv yuav muab rau neb. Ntuj npaj qhov ntawd rau leej twg, mas yog leej twg tug.”

41 Kaum leej thwj tim hnov li ntawd, lawv tsis txaus siab rau Yas Kos thiab Zam nkawd.

42 Yes Xus hu cov thwj tim los ntawm nws. Nws hais rau lawv tias : « Nej paub tias cov uas luag saib lawv yog
thawj coj hauv cov kuj cuab, mas lawv kav sawv daws xws li ib co tswv. Thiab cov loj yuam sawv daws nruj.

43 Nyob hauv nej, mas yuav tsis zoo li ntawd : leej twg xav ua tus loj nyob hauv nej, nws yuav ua nej tus tub txib.

44 Hos leej twg xav ua tus ntaus thawj hauv nej, nws yuav ua sawv daws tus qhev.

45 Vim tias, Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tsob hwb nws, nws tuaj tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv coob leej. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

los nyeem zaj lus :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 42 – 45

Lub ntsiab lus : Cov neeg tuav hauj lwm loj nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, lawv yuav nyiam ua sawv daws cov tub txib mus txog hnub kawg.

42 Yes Xus hu cov thwj tim los ntawm nws. Nws hais rau lawv tias : « Nej paub tias cov uas luag saib lawv yog
thawj coj hauv cov kuj cuab, mas lawv kav sawv daws xws li ib co tswv. Thiab cov loj yuam sawv daws nruj.

43 Nyob hauv nej, mas yuav tsis zoo li ntawd : leej twg xav ua tus loj nyob hauv nej, nws yuav ua nej tus tub txib.

44 Hos leej twg xav ua tus ntaus thawj hauv nej, nws yuav ua sawv daws tus qhev.

45 Vim tias, Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tsob hwb nws, nws tuaj tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv coob leej. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 28 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Thoob Tsib : Tshooj : 7 Nqe : 7 – 11

Lub ntsiab lus : Xas Los Moos saib kev thoob tsib muaj nqis.

7 Kuv tau thov Ntuj ces Ntuj pub kev txawj kev ntse rau kuv. Kuv hu txog Ntuj ces lub tswv yim thoob tsib los
nyob saum kuv.

8 Kuv nyiam kev thoob tsib dua tsoom vaj cov cwj thiab cov theej kiab. Kuv muab nyiaj txiag los piv rau
kev thoob tsib ces kuv saib nyiaj txiag yog tej yam khoob ntshuv.

9 Kuv saib lub hlaws npliag deg uas zoo nkauj tshaj cov, muaj nqes tsis npaum kev thoob tsib. Yog muab tas cov kub huv tib si los piv rau kev thoob tsib, mas tej kub ntawd tsuas yog zoo li xuab zeb. Muab nyiaj tso ze ntawm kev thoob tsib, nyiaj yog zoo li av nkos.

10 Kuv nyiam kev thoob tsib dua kev noj qab nyob zoo thiab kev zoo nkauj zoo nraug. Kuv nyiam kev thoob tsib dua
qhov pom kev, vim kev thoob tsib ci ntsa mus li tsis muaj caij nphob.

11 Kev thoob tsib coj tas puas tsav yam zoo nrog nws tuaj rau kuv. Nws txhais tes pub ib lub cuab tam nplua nuj ntsuas
tsis tau rau kuv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 4 Nqe : 12 – 13

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj paub peb nruab siab. Peb zais siab tsis tau rau nws, Nws lo lus kuj txiav txim rau peb.

12 Kwv tij, nej yuav ceev faj, tsam nyob hauv nej muaj ib tug siab phem tsis xav ntseeg, ces nws txav mus deb ntawm tus Tswv Ntuj muaj txoj sia.

13 Nej yuav niaj hnub sib txhawb. Nej tsis txhob muaj ib tug cia kev txhaum ntxias nws kom nws ua siab txhav.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 17 – 30

lub ntsiab lus : Tus nyiam Tswv Ntuj tiag mas kawg nws yuav nyiam ua neeg tsis muaj. Nws yuav tso tas txhia yam tseg kom tau raws Yes Xus mus.

17 Thaum Yes Xus yuav sawv kev mus, muaj ib tug neeg khiav los txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws nug tias :
« Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua dab tsi thiaj yuav tau txais txoj sia nyob mus li los ua cuab tam ? »

18 Yes Xus hais rau nws tias : « Vim li cas koj hais tias kuv siab zoo ? Tsis muaj leej twg siab zoo, tsuas kawg
Tswv Ntuj tib leeg xwb.

19 Koj paub cov lus qhia tias : koj txhob tua neeg, txhob zes luag txij luag nkawm, txhob ua tub sab, txhob ua tim khawv cuav, txhob ua luam cuav, hwm koj niam koj txiv. »

20 Tus neeg ntawd teb rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, txij thaum kuv yav hluas los, kuv yeej coj raws nraim li ntawd. »

21 Yes Xus ntsia nws, ces Yes Xus nyiam nws. Nws hais rau tus neeg ntawd tias : « Tsuas tshuav ib yam xwb koj tsis tau ua : koj mus, koj muab koj lub cuab tam muag, muab tus nqi pub rau cov pluag, koj yuav tau ib lub cuab tam muaj nqis
nyob saum ntuj. Ces koj los raws kuv. »

22 Tus neeg ntawd hnov lo lus no, nws lub ntsej muag ntshaus tas, ces nws rov mus tu siab nrho, vim nws muaj cuab yeej cuab tam ntau.

23 Ces Yes Xus ntsia ib ncig nws, nws hais rau cov thwj tim tias : « Cov neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj
lub Ceeb Tsheej mas nyuaj npaum no! »

24 Cov thwj tim yoob tas rau cov lus no. Tab sis Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Kuv cov me nyuam, kev mus hauv Tswv
Ntuj lub Ceeb Tsheej mas yeej nyuaj npaum no !

25 Ib tug ntxhuav yuav nkag hauv lub qhov koob yooj yim dua ib tug nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub
Ceeb Tsheej. »

26 Cov thwj tim yim huab yoob heev. Lawv sib tham tias : « Leej twg thiaj yuav txais kev cawm ? »

27 Yes Xus ntsia lawv, nws hais tias : « Yog neeg ua neeg xwb, mas yeej tsis tau li, tab sis Tswv Ntuj ua tau. Vim Tswv
Ntuj ua tau tas ib puas tsav yam. »

28 Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : “Peb, mas peb tso ib puas tsav yam tseg, peb los raws koj.”

29 Yes Xus hais tias : « Kuv hais tseeb rau nej, tsis muaj ib tug neeg uas tau tso vaj tse, kwv tij, muam,
niam thiab txiv, me tub me nyuam, thiab liaj teb tseg vim kuv thiab vim lub Moo Zoo,

30 uas yuav tsis tau txais ib puas npaug ntawm vaj tse, kwv tij, muam, niam, txiv, me tub me nyuam, liaj teb,
ntxiv rau kev raug luag hiam txij hnub ntawd mus, thiab lwm tiam, nws yuav txais txoj sia nyob mus li.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

los nyeem zaj lus :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 17 – 27

lub ntsiab lus : Tus nyiam Tswv Ntuj tiag mas kawg nws yuav nyiam ua neeg tsis muaj. Nws yuav tso tas txhia yam tseg kom tau raws Yes Xus mus.

17 Thaum Yes Xus yuav sawv kev mus, muaj ib tug neeg khiav los txhos caug ntawm Yes Xus xub ntiag, nws nug tias :
« Xib Hwb siab zoo, kuv yuav ua dab tsi thiaj yuav tau txais txoj sia nyob mus li los ua cuab tam ? »

18 Yes Xus hais rau nws tias : « Vim li cas koj hais tias kuv siab zoo ? Tsis muaj leej twg siab zoo, tsuas kawg
Tswv Ntuj tib leeg xwb.

19 Koj paub cov lus qhia tias : koj txhob tua neeg, txhob zes luag txij luag nkawm, txhob ua tub sab, txhob ua tim khawv cuav, txhob ua luam cuav, hwm koj niam koj txiv. »

20 Tus neeg ntawd teb rau Yes Xus tias : « Xib Hwb, txij thaum kuv yav hluas los,
kuv yeej coj raws nraim li ntawd. »

21 Yes Xus ntsia nws, ces Yes Xus nyiam nws. Nws hais rau tus neeg ntawd tias : « Tsuas tshuav ib yam xwb koj tsis tau ua : koj mus, koj muab koj lub cuab tam muag, muab tus nqi pub rau cov pluag, koj yuav tau ib lub cuab tam muaj nqis
nyob saum ntuj. Ces koj los raws kuv. »

22 Tus neeg ntawd hnov lo lus no, nws lub ntsej muag ntshaus tas, ces nws rov mus tu siab nrho, vim nws muaj cuab yeej cuab tam ntau.

23 Ces Yes Xus ntsia ib ncig nws, nws hais rau cov thwj tim tias : « Cov neeg nplua nuj mus hauv Tswv Ntuj
lub Ceeb Tsheej mas nyuaj npaum no! »

24 Cov thwj tim yoob tas rau cov lus no. Tab sis Yes Xus rov hais rau lawv tias : « Kuv cov me nyuam, kev mus hauv Tswv
Ntuj lub Ceeb Tsheej mas yeej nyuaj npaum no !

25 Ib tug ntxhuav yuav nkag hauv lub qhov koob yooj yim dua ib tug nplua nuj nkag mus hauv Tswv Ntuj lub
Ceeb Tsheej. »

26 Cov thwj tim yim huab yoob heev. Lawv sib tham tias : « Leej twg thiaj yuav txais kev cawm ? »

27 Yes Xus ntsia lawv, nws hais tias : « Yog neeg ua neeg xwb, mas yeej tsis tau li, tab sis Tswv Ntuj ua tau. Vim Tswv
Ntuj ua tau tas ib puas tsav yam. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 27 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Hauv paus : Tshooj : 2 Nqe ; 18 – 24

Lub ntsiab lus : Tswv Ntuj tsim txiv neej thiab poj niam sib phim. Vim Tswv Ntuj xav kom txiv neej thiab poj niam ua tej nkawm sib nyiam sib hlub tas ib sid.

18 HUAB TAIS Tswv Ntuj hais tias : « Cia txiv neej nyob ib leeg mas tsis zoo. Kuv yuav ua ib tug pab nws kom phim
nws. »

19 HUAB TAIS Tswv Ntuj thiaj muab av los puab tas puas tsav yam tsiaj qus thiab tas puas tsav yam noog ya saum
ntuj. Nws coj los rau tus txiv neej xyuas saib nws yuav tis npe li cas rau. Txhua yam tsiaj yuav muaj lub npe raws li tus
txiv neej tis rau.

20 Tus txiv neej tis npe rau tas txhua hom tsiaj nyeg, rau cov noog ya saum ntuj, thiab rau tas txhua hom tsiaj qus, tiam sis nws nrhiav tsis tau ib tug pab nws thiab phim nws.

21 HUAB TAIS Tswv Ntuj tso ib tug dab ntub hlob laum tus txiv neej, ces nws tsaug zog lawm. Tswv Ntuj rho nws ib
tug tav tawm los, nws rov kaw lub qhov zoo li qub.

22 HUAB TAIS Tswv Ntuj muab tus tav uas nws rho ntawm tus txiv neej los puab ua ib tug poj niam. Tswv
Ntuj coj los rau tus txiv neej saib.

23 Tus txiv neej nqua suab hlo tias : « Zaum no, tus no yog tseem txha ntawm kuv txha thiab tseem nqaij ntawm kuv
nqaij tiag ! Tus no yuav hu ua ‘poj niam,’ vim tus no tawm ntawm txiv neej los ! »

24 Vim li no txiv neej thiaj tso niam tso txiv tseg, mus npuab nws tus poj niam, ces nkawd ua ib lub cev nqaij xwb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Hes Nplaws : Tshooj : 2 Tshooj : 9 – 11

Lub ntsiab lus : Vim Yes Xus yog tus yuav pab tas zeej tsoom mas Tswv Ntuj thiaj kheev kom Yes Xus raug txom nyem, ces Yes Xus yog tus ntshiab thiab nws ua kom neeg ntshiab tuaj.

9 Yes Xus tau txo nws qis dua cov Tshiab ib me ntu, ces peb pom nws tau lub hwj chim thiab lub koob meej roos nws, vim nws tau txais txoj kev tuag. Nws yuav tsum saj txoj kev tuag, nws thiaj pab tau txhua tus neeg. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim mus li ntawd.

10 Vim tias, tus tsim tas puas tsav yam los kom puas tsav yam ntawd tsob hwb nws, mas nws xav coj neeg tej tub ki coob coob mus txais koob meej thiab txais kev cawm. Phim nws yuav cia tus Ntaus Thawj raug txom nyem kom nws ntshiab tuaj.

11 Vim tus ua tau kom luag ntshiab, thiab cov txais kev ntshiab, lawv puav leej tawm ntawm ib lub hauv paus los.
Vim li ntawd, tus ua tau kom luag ntshiab, thiaj tsis txaj muag hu cov txais kev ntshiab ua nws cov kwv.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 2 – 16

Lub ntsiab lus : Yes Xus tshaj tias Tswv Ntuj tsis kheev kom ob niam txiv sib nrauj.

2 Ib cov Fas Lis Xais xav sim Yes Xus, ces lawv txav los nug nws tias : « Ib tug txiv neej yuav nrauj nws poj niam
puas tau ? »

3 Yes Xus teb rau lawv tias : « Mais Xes qhia dab tsi rau nej ? »

4 Lawv teb tias : « Mais Xes kom ua ntawv nrauj tso thiaj nrauj tau. »

5 Yes Xus teb rau lawv tias : « Yog vim nej lub siab txhav dhau, Mais Xes thiaj sau txoj cai ntawd. 6 Tab sis,
thaum chiv lub keeb tsim neeg, Tswv Ntuj tsim nkawd ua txiv neej, thiab poj niam.

7 Vim li ntawd, txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg,

8 nkawd ob leeg yuav ua ib lub cev nqaij xwb. Ua li mas nkawd tsis yog ob leeg lawm, nkawd yog ib lub cev nqaij xwb.

9 Yog vim qhov no, mas yam uas Tswv Ntuj muab sau los ua ke, neeg yuav tsis txhob muab cais.

10 Thaum lawv rov los txog tsev, cov thwj tim rov nug Yes Xus txog qhov ntawd.

11 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, ho rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug
muaj txij nkawm mus deev luag, nws ua txhaum rau thawj tug.

12 Hos tus poj niam twg nrauj nws tus txiv, rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug muaj txiv mus deev hluas.”

13 Luag coj ib co me nyuam tuaj rau Yes Xus kom Yes Xus kov lawv, tab sis cov thwj tim cem lawv hnyav.

14 Yes Xus pom li ntawd, nws npau taws, nws hais rau lawv tias : « Nej cia cov me nyuam tuaj cuag kuv, nej
txhob txwv lawv. Yog cov neeg uas zoo li cov me nyuam no thiaj yuav tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug.

15 Kuv hais tseeb rau nej : leej twg tsis txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li ib,tug me nyuam, mas nws yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

16 Ces Yes Xus puag cov me nyuam, nws tsa tes rau saum lawv, nws foom hmoov zoo rau lawv.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Nyeem zaj luv

Mas Kos : Tshooj : 10 Nqe : 2 – 12

Lub ntsiab lus : Nug txog kev sib nrauj.

2 Ib cov Fas Lis Xais xav sim Yes Xus, ces lawv txav los nug nws tias : « Ib tug txiv neej yuav nrauj nws poj niam
puas tau ? »

3 Yes Xus teb rau lawv tias : « Mais Xes qhia dab tsi rau nej ? »

4 Lawv teb tias : « Mais Xes kom ua ntawv nrauj tso thiaj nrauj tau. »

5 Yes Xus teb rau lawv tias : « Yog vim nej lub siab txhav dhau, Mais Xes thiaj sau txoj cai ntawd.

6 Tab sis, thaum chiv lub keeb tsim neeg, Tswv Ntuj tsim nkawd ua txiv neej, thiab poj niam.

7 Vim li ntawd, txiv neej yuav tso nws niam nws txiv tseg,

8 nkawd ob leeg yuav ua ib lub cev nqaij xwb. Ua li mas nkawd tsis yog ob leeg lawm, nkawd yog ib lub cev nqaij xwb.

9 Yog vim qhov no, masyam uas Tswv Ntuj muab sau los ua ke, neeg yuav tsis txhob muab cais.

10 Thaum lawv rov los txog tsev, cov thwj tim rov nug Yes Xus txog qhov ntawd.

11 Ces Yes Xus hais rau lawv tias : « Tus txiv neej twg nrauj nws poj niam, ho rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug
muaj txij nkawm mus deev luag, nws ua txhaum rau thawj tug.

12 Hos tus poj niam twg nrauj nws tus txiv, rov yuav dua lwm tus, mas nws yog ib tug muaj txiv mus deev hluas.”

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 24 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 50 Nqe : 5 – 9a

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub cav txog Tswv Ntuj tus tub txib uas yog Yes Xus. Peb kuj yuav xyaum ua Tswv Ntuj cov tub txib tshiab.

5 HUAB TAIS Tswv Ntuj qhib kuv pob ntseg, mas kuv tsis npau taws, kuv tsis yig, kuv tsis thaub qab.

6 Lawv ntaus kuv, mas kuv tig kuv nraub qaum rau lawv ntaus. Lawv xav rho kuv cov hwj txwv, mas kuv tig kuv sab plhu
rau lawv. Lawv xav ib tawg ncuav rau kuv thiab xav nto qaub ncaug rau kuv ntsej muag, los kuv tsis fee plhu rau lawv.

7 Tab sis HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv, vim qhov ntawd mas kuv tsis poob ntsej muag. Ces kuv ua kuv ntsej muag tawv li pob zeb. Kuv paub tias kuv yuav tsis raug kev txaj muag.

8 Tus pom tias kuv siab ncaj, nws nyob ze kuv, leej twg yuav txiav txim tau tias kuv muaj txhaum ? Kom peb ua ke tuaj
ntawm lub rooj txiav txim mas ! Leej twg yog tus tau mus kom kuv rau cov nom txiav txim ? Kom nws kaj tsij txav los
cuag kuv saib !

9 Ntsia saib ! HUAB TAIS Tswv Ntuj tsom kwm kuv ! Leej twg yuav txiav txim rau kuv tau ? Muaj tseeb ! Sawv daws yuav txawj ntshaus xws li ib ce tsoos uas kab yaim. Lawv lub cev yuav liam txwv tas. »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Yas Kos : Tshooj : 2 Nqe : 14 – 18

Lub ntsiab lus : Tus ntseeg txog Tswv Ntuj tiag nws ua cov hauj lwm nyiam luag tej, vim Tswv Ntuj qhia kom sib nyiam sib hlub.

14 Kuv cov kwv tij, thaum ib tug tsis ua cov hauj lwm, yog nws hais tias : “Kuv lub siab ntseeg”, mas nws txoj kev ntseeg
muaj qab hau dab tsi ? Lub siab ntseeg puas cawm tau nws ?

15 Thaum ib tug kwv, los ib tug muam, tsis muaj dab tsi hnav, thiab tsis muaj mov txaus noj txwm hnub,

16 yog nej ib tug hais rau lawv tias: “Nej mus nyob kaj siab lug mog ! Nej mus nte taws sov so, nej noj tsau npo
mog !” Tab sis nej tsis tau pub dab tsi pab lawv lub cev, mas nej lo lus muaj qab hau dab tsi ?

17 Hais txog txoj kev ntseeg, kuj zoo li ntawd. Yog kev ntseeg tsis muaj cov hauj lwm pab luag, mas kev ntseeg tuag lawm.

18 Qee tus hais tias : “Koj muaj lub siab ntseeg, hos kuv muaj cov hauj lwm zoo.” Yuav teb rau nws tias : “Koj muab koj
lub siab ntseeg tsis ua cov hauj lwm rau kuv pom, ces kuv yuav muab kuv lub siab ntseeg cov hauj lwm rau koj pom.”

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 8 Nqe : 27 – 35

Lub ntsiab lus : Yes Xus ib txhij yog tus Huab Tais Pleev, thiab yog Tswv Ntuj tus Tub txib raug luag hiam, Yes Xus cov thwj tim kuj ib txhij txais Yes Xus lub hwj chim thiab nws txoj kev txom nyem.

27 Yes Xus nrog nws cov thwj tim mus rau cov zos nyob cheeb tsam ntawm Xes Ntxas Les Fis Lis Pos. Thaum lawv mus
kev, Yes Xus nug cov thwj tim li no : « Luag tej hais tias kuv yog leej twg ? »

28 Cov thwj tim teb tias : « Ib txhia hais tias koj yog Zam Ntxuav Plig, ib txhia hais tias koj yog Es Lias, hos ib txhia hais tias koj yog ib tug hauv cov yaj saub. »

29 Yes Xus nug lawv tias : « Hos nej, mas nej hais tias kuv yog leej twg ? » Pob Zeb teb rau Yes Xus tias :
« Koj yog Leej Pleev. »

30 Ces Yes Xus txwv lawv nruj kom txhob hais txog nws rau leej twg li.

31 Yes Xus pib qhia cov thwj tim hais tias : « Neeg Leej Tub yuav tsum raug txom nyem loj. Cov txwj laus, cov thawj leej
choj thiab cov thoob xwm yuav muab nws xyeeb pov tseg ; luag yuav muab nws tua. Peb hnub tom qab, nws yuav sawv rov los.

32 Yes Xus qhia tej ntawd tshab plaws. Pob Zeb rub Yes Xus los ntawm nws, ces Pob Zeb nroo rau Yes Xus.

33 Tab sis Yes Xus tig ntsia cov thwj tim, nws cem Pob Zeb hnyav ncawv tias : « Xas Tas, koj lawv kuv qab ! Vim cov lus
koj xav tsis yog Tswv Ntuj cov lus, yog neeg cov lus xwb ! » Kev ua Yes Xus thwj tim.

34 Yes Xus hu tsoom sid thiab cov thwj tim los, nws hais rau lawv tias : « Yog leej twg xav los raws kuv, nws yuav
tsum nrauj nws, nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab.

35 Vim leej twg xav cawm nws txoj sia, mas nws yuav plam nws txoj sia. Hos leej twg plam nws txoj sia vim kuv thiab vim lub Moo Zoo, mas nws cawm nws txoj sia

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 23 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

His Xais : Tshooj : 35 Nqe : 4 – 7

Lub ntsiab lus : Tus Yaj Saub xub hais rau cov His Xas Lais nyob txim nyob Npas Npis Los tias tsis ntev lawv yuav rov tau zoo.

4 Nej hais rau cov siab muag tias : « Nej ua siab loj ! Nej txhob ntshai ! Ntsia saib ! Nej tus Tswv Ntuj nyob ntawm no ! »
Kev rob caub tab tom tuaj, Tswv Ntuj cov txim pauj neeg cov txhaum tuaj cawm peb.

5 Ces cov dig muag ob lub qhov muag rov rua hlo, cov pob ntseg lag yuav qhib plho.

6 Tus neeg ceg tawv dhia nrawm xws li tus muas lwj. Tus nplaig txhav qw tej suab zoo siab. Vim ib co dej txhawv
hauv cov teb chaws suab puam los, tej tus dej ntws hla cov teb chaws maj sab.

7 Thaj av kub ntaiv yuav hloov ua pas dej. Lub teb chaws tuag dej yuav txhawv tej tus kaus dej txaws txua tawm los.
Thaj chaw uas hma ua zes nyob, yuav hloov ua tiaj tauj thiab tiaj ncaug zom ntawv

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Yas Kos : Tshooj : 2 Nqe : 1 – 5

Lub ntsiab lus : Lub Koom Txoos yuav ceev faj kom txhob saib cov neeg muaj zoo dua cov neeg pluag.

1 Kwv tij, nej yog ib co neeg ntseeg txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev muaj hwj chim, mas nej txhob saib
tias muaj tej tus neeg loj tej tus neeg me.

2 Yog tias thaum sawv daws tuaj ua lub Txoos, muaj ib tug chaws los hauv tsev, tus ntawd coj nplhaib kub, hnav tsoos
tsho zoo nkauj ; hos muaj dua lwm tus kuj chaws los thiab, tus no yog neeg pluag, nws cov ris tsho qias neeg.

3 Nej tig ntsia tus hnav tsoos zoo nkauj, ces nej hais rau nws tias : “Koj mus zaum ntawm lub chaw zoo !”
Hos nej hais rau tus pluag tias : “Koj sawv ntsug mog !” los hais tias : “Koj zaum hauv no, ntawm kuv lub tog
tiag taw mog !”

4 Yog nej ua li ntawd, mas puas yog nej saib tias neeg tsis muaj nqis ib yam ? Nej tsis ua ib yam nkaus li ib co nom txiav txim siab nkhaus thiab lod ?

5 Kwv tij zoo nyiad, nej mloog mog ! Tswv Ntuj tsis tau xaiv cov neeg uas lub qab ntuj neeg saib lawv pluag, kom los ua
ib co neeg nplua nuj nyob hauv txoj kev ntseeg lod ? Tswv Ntuj tsis tau xaiv lawv los ua cov txais lub Ceeb Tsheej ua lawv lub cuab tam, raws li nws cog lus rau cov neeg nyiam nws lod ?

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 7 Nqe : 31 – 37

Lub ntsiab lus : Cov neeg pom Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv lawv zais tsis tau. Peb puas txawj pom tias niaj hnub Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv nyob hauv peb nruab siab ? Yog peb pom, peb yuav xav cav txog Yes Xus.

31 Yes Xus tso Tws Los teb tseg, nws taug txoj kev hla Xis Doos mus rau dej ntuj Nkas Lis Lais, uas nyob hauv xeev
Des Kas Pos Lis.

32 Luag coj ib tug neeg lag ntseg, hais lus txhav qhi, tuaj rau Yes Xus. Lawv thov kom Yes Xus tsa tes
rau saum nws.

33 Yes Xus coj nws tawm ntawm tsoom sid mus rau ib cag, Yes Xus muab nws ntiv tes ntxig rau tus lag ntseg ob lub qhov ntsej, nws muab aub ncaug pleev tus neeg ntawd tus nplaig.

34 Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj, nws xyu ib suab, nws hais rau tus lag ntseg tias : « Es fas tas, » txhais tias : « Koj qhib los. »

35 Tus lag ntseg ob lub qhov ntsej qhib hlo, hos cov hlua khi nws tus nplaig kuj plam plaws tam sim ntawd, ces nws hais lus meej. 36 Yes Xus txwv tsis pub lawv hais qhov ntawd rau leej twg li. Tab sis Yes Xus yim txwv, lawv yim tshaj.

37 Qhov ntawd raug lawv siab tshaj txhua yam, ces lawv hais tias : « Nws ua tau ib puas tsav yam zoo : nws ua kom cov lag ntseg hnov lus, thiab ua kom cov nplaig txhav hais lus tau. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 22 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Phau 5: Tshooj : 4 Nqe : 1- 2 ; 6 -8

Lub ntsiab lus : Yog tsoom neeg ntseeg mloog Tswv Ntuj cpv mis qjoa ùas mawv yuav yog ib co neeg thoob tsib dua cov.

1 « Cov His Xas Lais, zaum no nej mloog txoj cai lij choj, thiab tej kab lis kev cai uas kuv qhia nej hnub no, kom nej coj raws nraim txoj cai ntawd. Ces nej yuav muaj txoj sia, thiab nej yuav tau mus nyob hauv lub teb chaws uas nej cov
yawg koob tus HUAB TAIS Tswv Ntuj muab rau nej nyob, kom nej tau txais los ua nej tug.

2 Nej yuav tsis txhob ntxiv ib lo lus rau qhov kuv qhia nej ua, tsis txhob tso ib lo lus pov tseg. Nej yuav khaws nej tus HUAB TAIS Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia raws nraim li kuv ceeb toom rau nej.

6 Nej yuav mloog, yuav coj raws nraim cov lus qhia ntawd, nej thiaj yuav ua,neeg thoob tsib, ua neeg ntse nyob
ntawm cov pej kum neeg xub ntiag. Thaum lawv hnov hais txog txoj cai no,lawv yuav tsa suab hlo hais tias : Tsuas
muaj ib haiv neeg xwb thiaj thoob tsib thiab ntse, yog haiv neeg loj ntawd ! »

7 Haiv neeg twg thiaj muaj ib tug Huab Tais nyob ze lawv li peb tus HUAB TAIS Tswv Ntuj nyob ze peb niaj zaus peb hu
txog nws ?

8 Haiv neeg twg thiaj muaj ib txog cai lij choj thiab ib co kab lis kev cai ncaj npaum li Txoj Cai uas kuv muab
cev rau nej hnub no ? »

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Yas Kos : Tshooj : 1 Nqe : 17- 18; 21b – 22; 27

Lub ntsiab lus: Tswv Ntuj cpv lus uas peb txais nyob hauv peb cov Txoos Teev Ntuj, peb yuav khaws tseg thiab nco ntsoov mus li nyob hauv peb tej hauj lawm.

17 cov txiaj ntsim zoo thiab cov paj tshab tsis muaj chaw xyeej, yog tuaj saum ntuj tuaj tas huv si, yog Leej
Txiv, uas nws ua kom txhua yam pom kev, tso nqes los tas huv tib si. Nyob hauv nws, tsis muaj ib yam txawj hloov,
los txawj puas.

18 Leej Txiv pom zoo hais ib lo lus tseeb yug peb, kom peb ua thawj cov txiv txi hauv txhua yam uas nws tsim los. Nej
qhib ib lub siab zoo txais Tswv Ntuj Lo Lus uas nws muab cog rau hauv nej. Lo Lus ntawd yuav cawm nej tus plig.

22 Nej coj Lo Lus mus ua neej. Nej txhob cia li mloog Lo Lus xwb, nej txhob rov dag nej. 23 Tus neeg uas mloog Lo
Lus tab sis tsis ua raws, mas nws zoo li ib tug neeg ntsia lub ntsej muag uas Ntuj tsim rau nws, hauv ib daim tsom iav,

24 nws ntsia ib muag, nws cia li mus, tsis nco qab tias nws lub ntsej muag zoo li cas.

25 Tiam sis tus muab siab rau kawm ib txog cai kom nto ntsis, mas txoj cai pub kev ywj pheej rau nws, ces nws nyob
nraim hauv txoj cai ntawd, nws tsis ua ib tug neeg mloog tas nrho xwb, twb hnov qab lawm : nws yog ib tug neeg tuav txoj cai, mas nws tau nyob kaj siab, vim nws ua raws txoj cai.

26 Yog muaj ib tug xav tias nws hwm Ntuj, tiam sis nws tsis cheem nws lub ncauj, mas nws rov dag rau nws xwb :
nws txoj kev hwm Ntuj tsis tsim ib qho dab tsi zoo.

27 Txoj kev hwm Ntuj huv tsis lo ib yam qias, uas nyob ze ntawm peb Txiv Tswv Ntuj yog txoj no : yog mus xyuas cov me nyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam uas raug kev tu siab, yog txuag yus lub siab kom txhob tsuas ib teev qias, yog nyob deb lub qab ntuj neeg.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Mas Kos : Tshooj : 7 Nqe : 1 – 8; 14 – 15; 21 – 23

Lub ntsiab lus : Thaum peb teev dab, peb yuav tsum caiv ub caiv no kom txhob muaj txhaum? Nyem no, peb ntseeg txog Yes Xus nws tsuas xav kom peb coj lub siab ntshiab.

1 Cov Fas Lis Xais thiab tus puav Kws Ntawv Ntshiab tuaj Yes Lus Xas Les tuaj, lawv sib sau ntsauv Yes Xus.

2 Lawv pom tus puav thwj tim xuas tes tsis huv noj mov, yam li lawv tsis xub ntxuav tes,

3 vim tias cov Fas Lis Xais, thiab tas cov Yus Das huv tib si, mas lawv tsis noj mov yog lawv tsis xub
ntxuav tes zoo zoo tso.

4 Thaum lawv mus kav kiab kav khw rov los, yog lawv tsis tau xub pov dej rau tso, mas lawv tsis noj mov. Tseem muaj ntau yam uas cov Yus Das ua raws li tej laus qhia kom ua : ntxuav khob, ntxuav hub, thiab ntxuav tais tooj dag.

5 Vim li ntawd, cov Fas Lis Xais thiab cov kws Ntawv Ntshiab thiaj nug Yes Xus tias : « Ua cas koj cov thwj tim tsis ua raws li tej laus kev cai ib txwm qhia kom ua, lawv cia li xuas tes tsis huv noj mov ? »

6 Yes Xus hais rau lawv tias : « Neeg zoo sab nraud, His Xais hais raug nej kawg, Ntawv thiaj sau tseg tias : Haiv neeg no tsuas hwm kuv saum di ncauj, lawv lub siab nyob deb kuv.

7 Lawv lam teev kuv dag, lawv muab neeg tej kab ke los nthuav xws li yog Ntuj lus qhia !

8 « Nej tso Tswv Ntuj lo lus qhia tseg, nej muab nej khi rau neeg tej kev cai. »

14 Yes Xus rov hu tsoom sid los ntawm nws, ces nws hais rau lawv tias : « Tas nej sawv daws, nej mloog kuv kom
nej to taub mog !

15 Tsis muaj dab tsi nyob sab nraum neeg lub cev, uas nkag rau hauv neeg, yuav ua kom neeg tsis huv.
Yam ua kom neeg tsis huv yog yam tawm hauv neeg los.

21 Vim tej yam phem uas txhawv hauv neeg nruab siab los yog : kev ua dev ua npua, ua tub sab, tua neeg,

22 deev luag txij nkawm, cuaj khaum, lim hiam, ua cuav, ntxias luag ua plees ua yi, khib, xyav luag moo, muab hlob, ywj fab ywj fwj.

23 Txhua hom kev phem no tawm sab hauv los, mas thiaj ua kom neeg tsis huv. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Niam Mab Liab nce mus saum ntuj

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Qhib Yav tom Ntej : Tshooj : 11 Nqe :19a; Tshooj : 12 Nqe : 1 – 6a; 10ab

Lub ntsiab lus : Ob tug tim khhawv

19 Ces Tswv Ntuj lub Tuam Tsev nyob saum ntuj qhib los. Lub Xab Cog Lus hauv Kem Ntshiab tawm los. Muaj xob
laim, muaj ib co suab nrov, xob quaj nroo ntws, lub ntiaj teb qeeg ib zag, thiab lawg poob hlob hlob.

1 Muaj ib lub cim loj tas nrho tshwm nyob saum ntuj : yog ib tug Poj Niam hnav lub hnub. Lub hli nyob hauv nws qab xib taws. Kaum ob lub hnub qub vij nws taub hau.

2 Tus Poj Niam ntawd xeeb tub lawm. Nws ntsaj mob, vim nws tab tom daws cev.

3 Tseem muaj dua ib lub cim tshwm tuaj nyob saum ntuj : ib tug niag Zaj loj kawg, liab ploog cuag hluav taws. Nws muaj xya lub taub hau thiab kaum tus kub. Txhua lub taub hau ntoo ib lub kauj kub.

4 Nws tus ko tw cheb cov hnub qub saum ntuj tas lawm ib feem peb. Nws muab pov los rau hauv ntiaj teb. Tus Zaj sawv ntsug ntawm tus poj niam uas tab tom daws cev xub ntiag, npaj nqos tus me nyuam uas tus poj niam yuav yug.

5 Tus Poj Niam yug tau tus me nyuam, yog ib tug me tub : yog tus yuav tuav ib rab cwj hlau coj tas txhua haiv neeg. Luag nqa tus me nyuam mus rau Tswv Ntuj, nyob ze ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab.

6 Hos tus Poj Niam khiav mus nyob hauv teb chaws suab puam : nws mus nyob hauv qhov chaw uas Tswv Ntuj
npaj rau nws, thiaj yuav muaj tus yug mov rau nws ib txhiab ob puas rau caum hnub.

10 Ces kuv hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Zaum no, kev yeej, kev muaj hwj huam, peb tus Tswv Ntuj txoj kev ua Vaj, thiab nws Leej Pleev lub hwj huam los txog lawm. Vim tus niag uas liam rau peb cov kwv tij nruab hnub hmo ntuj, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nws poob rau puag hauv lawm

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Kos Lis Nthos : Tshooj : 15 Nqe : 20 – 27a

Lub ntsiab lus : muaj kev sawv rov los

20 Tab sis tsis yog zoo li ntawd. Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los lawm tiag. Nyob hauv ib tsoom neeg uas mus
tsaug zog lawm, mas Leej Pleev yog thawj tug uas tau sawv rov los.

21 Tim ib tug neeg, mas txoj kev tuag thiaj li txeem los. Tab sis ib tug neeg rov coj tau txoj kev sawv rov los rau cov
tuag.

22 Sawv daws tuag nyob hauv As Das. Kos Lis Nthos Tsab Ib, Zaj, Tab sis sawv daws yuav ciaj rov los nyob
hauv Leej Pleev.

23 Nyias muaj nyias lub sij hawm sawv rov los : tus xub sawv, yog Leej Pleev, nws yog tus ntaus thawj. Thaum txog Leej Pleev lub Hnub Nyoog tawm rov los, mas Leej Pleev cov neeg yuav sawv rov los.

24 Thaum ntawd yuav yog lub zim txwv kawg : Leej Pleev yuav rhuav cov vaj, cov tswj lub ntiaj teb, thiab cov muaj hwj
huam, ces nws yuav muab lub hwj chim ua vaj cob rov rau Leej Txiv Tswv Ntuj.

25 Leej Pleev yuav ua vaj mus txog lub caij Leej Txiv tso tsoom yeeb ncuab tas tib si rau hauv nws qab xib taws.

26 Tus yeeb ncuab kawg, uas nws yuav rhuav, yog txoj kev tuag.

27 Vim nws tau tas puas tsav yam nyob hauv nws qab xib taws lawm.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Lus Kas : Tshooj : 1 Nqe : 39 – 56

Lub ntsiab lus : Mab Liab mus xyuas Es Lis Xas Npes.

39 Tau ob peb hnub, ces Mab Liab sawv ev mus, nws rau siab ntso mus pem toj siab, rau ib lub nroog nyob xeev Yus Das.

40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev, nws foom lus nyob kaj lug rau Es Lis Xas Npes.

41 Thaum Es Lis Xas Npes hnov Mab Liab foom kev kaj lug, mas nws tus me nyuam dhia hauv nws plab, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob puv hauv Es Lis Xas Npes.

42 Ces Es Lis Xas Npes tsa suab hlo hais nrov nrov tias : « Koj tau koob tau hmoov tshaj ib tsoom poj niam huv tib si, thiab lub txiv txi hauv koj lub cev tau koob tau hmoov.

43 Ua cas Ntuj thiaj pub kom kuv tus Huab Tais leej niam tuaj xyuas kuv ?

44 Koj saib, thaum kuv hnov dheev koj lub suab foom kev kaj lug nrov txog kuv pob ntseg, tus me nyuam hauv kuv plab dhia zoo siab.

45 Tus tau ntseeg tias cov lus Huab Tais hais rau nws yuav tsheej xeeb, mas nws txoj hmoov zoo ! »

46 Ces Mab Liab hais tias : « Kuv tus plig cav txog Huab Tais lub hwj chim,

47 kuv lub tswv yim hom khaj nyob hauv Tswv Ntuj, tus Cawm kuv,

48 vim nws dauv muag ntsia nws tus ntxhais txib hauv txheej qis. Vim li ntawd, txij no mus, txhua tiam neeg yuav
hais tias kuv txoj hmoov zoo,

49 vim tus Muaj Hwj Huam ua tej yam loj rau kuv, nws lub npe Ntshiab.

50 Nws lub siab hlub roos cov neeg hwm nws tiam dhau tiam.

51 Nws sab npab nthuav nws lub zog rau sawv daws pom. Cov neeg uas lub siab muab hlob, Huab Tais ua kom
lawv tawg.

52 Huab Tais nchuav cov muaj hwj huam poob ntawm lawv lub theej kiab. Nws tsa cov neeg hauv txheej qis kom
siab.

53 Nws pub tej yam zoo rau cov neeg tshaib noj seem noj so, hos nws ntiab cov neeg muaj rov qab mus tes qhuav.

54 Huab Tais pab nws tus tub txib His Xas Lais, vim nws nco ntsoov tias nws lub siab hlub neeg,

55 nws ua raws li nws tau tshaj rau peb cov yawg koob, nws ua zoo tas nrho rau Has Nplas Has thiab Has Nplas Has cov xeeb ntxwv mus ib txhiab ib txhis. »

56 Mab Liab nrog Es Lis Xas Npes nyob peb lub hlis tej, ces nws rov mus tsev.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 19 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Vah : Tshooj : 19 Nqe : 4 – 8

Lub ntsiab lus : Es Lis mus txog lub roob Hos Les.

4 Nws mus ib hnub ke nyob hauv teb chaws suab puam ntxiv. Nws thiaj mus so hauv ib tsob qab ntoo. Nws xav tuag, nws hais tias : « HUAB TAIS, kuv txom nyem txaus lawm ! Thov koj thau kuv txoj sia rov qab mas ! Vim kuv kuj tsis zoo dua kuv cov yawg koob ! »

5 Es Lias cia li tso cev pw pem teb ces nws tsaug zog. Tab sis ib tug Tshiab los tsa nws thiab hais rau nws tias :
« Sawv los noj mov. »

6 Es Lias rua muag ntsia, nws pom ib lub ncuav mov nyob saum cov pob zeb thiab pom ib plhuaj taub dej. Nws noj lub
ncuav mov thiab haus dej tas ces nws rov qab pw dua.

7 Tab sis HUAB TAIS tus Tshiab rov qab los tsa nws tias : « Sawv los noj mov ! Koj tseem tshuav ib ntus kev deb kawg. »

8 Es Lias thiaj sawv tsees los noj mov thiab haus dej tas ces nws rov muaj zog tuaj. Nws thiaj mus kev plaub caug hnub
thiab plaub caug hmo, ces nws mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Es Fes Xos : Tshooj :4 Nqe : 30 – 5; 2

Lub ntsiab lus : Thaum peb coj tus yam ntxwv tsis zoo mas peb ua kom Leej Tswv Yim tu siab tuaj. Peb yuav coj tus yam ntxwv phim Tswv Ntuj cov me nyuam.

30 Nej txhob ua kom Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig Ntshiab tu siab : vim nws muab nws lub thwj los ntaus cim rau nej, nws
hom nej cia hnub uas Ntuj txhiv neeg.

31 Tej kev hais lus iab siab, kev tsiv tsaim, kev npau taws, kev nthe, kev hais tub qaug : mas nej yuav muab rho pov
tseg tas huv tib si, nej yuav dawj tas puas tsav yam nkhaus pov tseg.

32 Nej sawv daws yuav rov sib ua zoo, sib hlub, nej yuav ib leeg zam rau ib leeg, ib yam li Tswv Ntuj zam rau nej nyob
hauv Leej Pleev.

1 Nej yuav yoog raws li Huab Tais, xws li cov me nyuam zoo nyiam.

2 Nej yuav taug txoj kev nyiam, raws li Leej Pleev tus lwj lwm, uas nws nyiam peb, nws siv nws txoj sia los pab peb ;
nws rov muab nws cev xws li ib tug tsiaj hlawv txi Ntuj tsw qab mus rau Tswv Ntuj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 6 Nqe : 41 – 51

Lub ntsiab lus : Kev ntseeg txog Yes Xus yog cov mov ntxiv zog rau peb lub siab. Tab sis yog thaum cov neeg nrhiav Yes Xus tiag, lawv thiaj hnov Yes Xus cov lus ntxiv zog rau lawv.

41 Cov Yus Das yws yws txog Yes Xus, vim nws hais tias : « Kuv yog cov mov nqes saum ntuj los. »

42 Lawv tseem hais tias : « Nws tsis yog Yes Xus, Yos Xes tus tub lod ? Peb tsis paub nws niam nws txiv lod ? Ua cas zaum no nws hais tias : Kuv nqes saum ntuj los ? »

43 Yes Xus teb rau lawv tias : « Nej txhob ua ke yws yws.

44 Tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv tau, yog Leej Txiv uas xa kuv tuaj tsis rub nws los. Hos kuv, mas Hnub Kawg, kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.

45 Cov Yaj Saub Phau Ntawv sau hais tias: « Tswv Ntuj yuav qhia sawv daws huv tib si. » Tus twg hnov Leej Txiv lub suab thiab txais nws lo lus qhia, mas tus ntawd tuaj cuag kuv.

46 Tsis muaj leej twg tau pom Leej Txiv. Tsuas yog tus tuaj ntawm Tswv
Ntuj tuaj thiaj tau pom Leej Txiv.

47 Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej : Tus ntseeg, nws muaj txoj sia nyob
mus li.

48 « Kuv yog cov mov muaj txoj sia.

49 Nej cov yawg koob tau noj cov mov mas nas hauv teb chaws suab puam, tabsis lawv tuag tas lawm. 50 Cov mov
nqes saum ntuj los yog zoo li no : tus noj cov mov no, nws tsis tuag.

51 Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no, nws yuav ciaj nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab pub rau lub qab ntuj neeg noj kom lawv muaj txoj sia, yog kuv lub cev nqaij. »

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.

Hnub chiv 18 ntawm lub caij nruab xyoo. Xyoo B

Peb muab cov zaj nyeem ntawm lub site AELF.ORG fab kis los rau peb cov ntseeg kom peb paub tias hnub chiv no peb yuav mloog Tswv Ntuj cov lus qhuab qhia

Zaj nyeem 1 :

Kev Tsiv : Tshooj : 16 Nqe : 2 – 4 : 12 – 15

Lub ntsiab lus : Cov His Xas Lais tsis tso siab rau Tswv Ntuj. Tswv Ntuj ua siab ntev rau lawv, nws ua hwj huam yees ntxwv pab lawv ntau zaus.

2 Tas tsoom tub ki His Xas Lais cem cem yws yws rau Mais Xes thiab As Loos nkawd nyob hauv teb chaws suab puam.

3 Cov His Xas Lais hais rau nkawd tias : « Kheev lam HUAB TAIS txhais tes tua kom peb tuag tas nyob Hais Nkws Tos
teb, thaum peb zaum ncig tej niag lauj kaub nqaij thiab peb muaj mov noj tsau plab npo mas ! Peb paub tseeb tias neb
coj peb los nyob hauv lub hav suab puam no kom peb sawv daws tuag tshaib tas xwb ! »

4 Ces HUAB TAIS hais rau Mais Xes tias : « Kuv yuav ua kom mov poob saum txheej ntuj saud los rau nej noj. Cov neeg yuav niaj tag kis tawm mus khaws kom txaus rau lawv noj hnub ntawd xwb, kuv xav sim lawv, kuv thiaj paub tias lawv puas mloog kuv txoj cai los tsis mloog.

12 « Kuv tau hnov cov His Xas Lais tej lus yws lus cem lawm. Koj hais cov lus no rau lawv : Thaum yuav tsaus ntuj, nej
yuav tau nqaij noj, thaum kaj ntug, nej yuav tau mov noj kom tsau plab. Ces nej yuav paub tias kuv yog HUAB TAIS nej
tus Tswv Ntuj tiag. »

13 Thaum tsaus ntuj, muaj ib co yij ya tuaj tsaws puv thaj chaw lawv nyob, hos thaum sawv ntxov, muaj ib txheej lwg
dawb paug puv ib ncig thaj tsam lawv nyob.

14 Thaum cov lwg ntawd qhuav tas, ces txawm pom ib co hmoov mos mos, ua tsig daws, zoo li ib co te, nyob
saum npoo av suab puam.

15 Thaum cov His Xas Lais pom li ntawd, lawv sib nug zom zaws tias : « Cov ntawd yog dab tsi ? »
Vim lawv yeej tsis paub tias yog dab tsi tiag. Mais Xes hais rau lawv tias : « Cov ntawd, yog cov mov uas HUAB TAIS muab pub rau nej noj.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Zaj nyeem 2 :

Es Fes Xos : Tshooj :4 Nqe : 17; 20 – 24

Lub ntsiab lus : Peb kawm Yes Xus los lus, peb txais nws zaj tswv yim, uas txawv ntiaj teb neeg zaj tswv yim. Peb yuav phlis ua tus neeg tshiab.

17 Kuv xav hais rau nej, kuv xav taij nej nyob hauv Huab Tais, kom nej txhob coj ib tug yam ntxwv xws li cov neeg teev
dab. Cov teev dab, lawv nyob hauv zaj tswv yim tsis muaj qab hau.

20 Nej, mas nej tsis tau kawm tias Yes Xus zoo li ntawd.

21 Nej tau txais ib txoj kev, thiab ib co lus qhia raws nraim li qhov tseeb nyob hauv Yes Xus.

22 Yam li, nej yuav tso nej tus yam ntxwv thaud tseg, nej yuav hle nej tus qub neeg uas lwj zuj zus pov tseg, vim tus qub neeg ntshaw ntau yam tsis muaj nqis.

23 Nej tso nej lub siab qub pov tseg, nej cia zaj tswv yim tshiab los nyob hauv nruab siab.

24 Nej yuav hnav tus Neeg Tshiab : Ntuj tsim tus Neeg Tshiab ntawd raws li Huab Tais tus duab. Ntuj tsim nws nyob hauv txoj kev ncaj, kev ntshiab, thiab kev tseeb.

Yog Tswv Ntuj Lo Lus. Nws Lub Txiaj Ntsim

Ntawv moo zoo :

Zam : Tshooj : 6 Nqe : 24 – 35

Lub ntsiab lus : Yes Xus yog cov mov nqes saum ntuj los. Peb yuav noj Yes Xus, noj Yes Xus cov lus, noj Yes Xus tus piv txwv. Cov tsis kam txais Yes Xus hauv nruab siab mas lawv tsis muaj Ntuj txoj sia.

24 Tab sis tsoom neeg pom tias Yes Xus tsis nyob ntawd lawm, nws cov thwj tim kuj tsis nyob lawm thiab, ces lawv nce
mus hauv cov nkoj ntawd, lawv mus nrhiav Yes Xus tim Kas Fas Naus.

25 Lawv tuaj nrhiav tau Yes Xus rau sab ntug dej tid, lawv hais rau nws tias : « Las Npis, thaum twg koj tuaj ntawm no
lawm ? »

26 Yes Xus teb rau lawv tias : « Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Nej nrhiav kuv, tsis yog vim nej tau pom ib co cim, yog vim nej tau noj cov ncuav mov tsau nej plab.

27 Nej txhob ua hauj lwm nrhiav cov txhiam xws txawj ploj. Nej ua hauj lwm nrhiav cov txhiam xws pub txoj sia nyob mus li. Cov txhiam xws ntawd yog cov uas Neeg Leej Tub yuav pub rau nej. Vim nws yog tus uas Leej Txiv Tswv Ntuj ntaus thwj rau. »

28 Lawv hais rau Yes Xus tias : « Peb yuav ua dab tsi, peb thiaj ua tau Tswv Ntuj cov hauj lwm ? »

29 Yes Xus teb rau lawv hais tias : « Tswv Ntuj txoj hauj lwm yog zoo li no : Kom nej ntseeg txog tus nws xa tuaj. »

30 Lawv hais rau Yes Xus tias : « Koj yuav ua lub cim dab tsi rau peb pom, kom peb ntseeg koj ? Koj ua hauj
lwm dab tsi ?

31 Peb cov yawg koob noj cov mov mas nas nyob teb chaws suab puam, raws li cov lus sau cia hais tias :
« Nws pub cov mov tuaj saum ntuj tuaj rau lawv noj. »

32 Yes Xus thiaj hais rau lawv tias : « Kuv hais qhov tseeb tiag rau nej : Tsis yog Mais Xes pub cov mov tuaj saum
ntuj tuaj rau nej, yog kuv Txiv pub rau nej. Cov mov tuaj saum ntuj tuaj yog tseem mov.

33 Vim Tswv Ntuj cov mov yog cov mov nqes saum ntuj los, yog cov mov pub txoj sia rau lub qab ntuj neeg. »

34 Lawv thiaj hais rau Yes Xus tias : « Huab Tais, thov koj pub cov mov ntawd rau peb noj mus li. »

35 Yes Xus hais rau lawv tias : « Kuv yog cov mov muaj txoj sia. Tus tuaj cuag kuv nws yuav tsis tshaib, tus ntseeg txog kuv nws yuav tsis nqhis ib zaug li.

Huab Tais Pleev. Lub qab ntuj neeg cav txog koj.