Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Lus tshaj tawm

Mus ntsib Mim Yaj

Hnub tim 9 lub 9 hli ntuj 2023 yog ib hnub zoo tshav ntuj nrig pub rau 2 tug phooj ywg rov los sib ntsib. Tau ze 50 xyoo lawm, Mim Yaj thiab Zuag Vaj mam li rov los sib puag, lub suab luag thawb nkawv ob tug rov mus nyob lub caij puag thaum ub tim teb chaws Nplog. Lub kua muag poob vim muaj kev zoo siab nco txog lub neej ua ib tug ntxhais hmoob nyob pem toj siab tau los paub txog Tswv Ntuj lub moo zoo.

Yeeb vim muaj txiv plig Nyiaj Pov tuaj nrog Hmoob nyob pem roob lub sij hawm 1950 ntawd. Txiv plig Nyiaj Pov tuaj kawm lus Hmoob, tsim tus ntawv Hmoob,  nws mam li tshaj Ntuj lus zuj zus rau cov Hmoob.

Mim Yaj thiab Zuag Vaj nkawv yog ob tug ntxhais Hmoob uas lawv niam lawv txiv tau lawb dab los ua neeg ntseeg Ntuj. Muaj cov txiv plig OBLATS tuaj nrog hmoob nyob thiaj li txhawb tau coob leej ntau tus ntawm cov tub ntxhais hluas Hmoob los paub ntaub ntawv Hmoob thiab kawm ntawv Fab Kis thiab ntawv Nplog.

Zuag Vaj yog ib tug ntxhais Hmoob tau mus kawm ntawv nyob ntawm cov leej phauj Kas Nas Das thiab Hmoob, tom qab lawm yog ntawm cov leej phauj Is Tas Lis. Thaum nws mus kawm ntawv nws muaj li 9 lub xyoo. Txoj kev kawm ntawv tam li lub teeb ci pab yus nrhiav tau yus txoj hauv kev. Zuag Vaj los ua ib tug niam tsev hmoob tiam sis nyob hauv nws lub neej nws txoj kev kawm ntawv thiab nws txoj kev ntseeg kho thiab rub nws lub siab los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib. Txoj kev kawm nws tau txais los, tsis los ua ib txoj kev muab hlob rau nws. Nws lub neej nws yeej muaj lub siab mus txhais lus pab txhua leej txhua tus thiab nws txoj kev ntseeg pab nws tuav nws txoj hmoov los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib txog niaj hnub no.

Xyoo 1962, txiv plig Nyiaj Pov xa Mim Yaj thiab Maiv Yaj uas yog 2 tug ntxhais Hmoob pem toj siab tuaj kawm ntawv tim Fab Kis Teb. Nkawv tau ncaim niam ncaim txiv tuaj nrog cov leej phauj nyob tom Saint Gildas-des-Bois, ze Nantes. Ob tug yeej pib kawm Collège los mus. Mim Yaj kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv uas yog ib lub « juvénat » txais cov ntxhais uas yuav npaj siab los mus ua leej phauj.

Maiv Yaj nws mus kawm tau ib daim ntawv pov thawj (certificat) qhia txog txhua yam uas ib tug zoo niam tsev yuav tsum paub txog. 

Mim Yaj thiaj yog peb Hmoob thawj tug ntxhais kawm tau daim Baccalauréat rau lub xyoo 1969. Thaum nws paub tias nws twv tau lawm, ces nkawd thiaj li rov los tsev.

Mim Yaj rov los nyob ntsiag to yam tsis muaj dab tsi li. Nws rov los mus nrog niam nrog txiv ua liaj ua teb, pub qaib pub npua, rau thaum lub caij so tsis ua hauj lwm. Thaum ua hauj lwm, nws kuj tau mus nrog TP Nyiaj Pov ua hauj lwm nyob Vees Cas.

Nws txoj kev kawm ntaub kawm ntawv yog txoj kev thoob tsib qhib nws txoj kev xav thiab nws lub siab los mus pab txiv plig Nyiaj Pov txhais tej zaj hauv phau Ntawv Ntshiab thiab ntaus ntawv. Tom qab no, nws los pab kho thiab ntaus cov ntawv qub lus nyob hauv phau Ntawv Ntshiab 2002. Nws tau pab txiv plig Nyiaj Pov kho zaj « Peb Txiv » thiab zaj « koj nyob kaj lug Mab Liab ». Tsaib no los txog xyoo no, nws nrog kho txog cov zaj nyeem rau hnub Chiv thiab cov hnub nyoog tseem ceeb.

Mim Yaj yog ib tug niam tsev mus ua lub neej hmoob ntsiag to nyob tim As Me Kas. Nws kub siab thiab txhawj xeeb txog txhua yam hauj lwm ntawm kev ntseeg.

Hnub no yog ib hnub zoo lub Ntuj pub 2 tug phooj ywg sib ncaim tim Nplog Teb thaum me nyuam ntxhais rov los sib ntsib ntawm Fab Kis Teb no. Txoj kev phooj ywg yog txoj kev sib hlub sib tshua, nws yeej tsis ploj vim tias nyob hauv nkawd lub siab nkawd paub ntsoov tias nkawd los ua Tswv Ntuj ib tug zoo ntxhais txib, txo lub hwj chim.

Ua tsaug rau Tswv Ntuj, koj hlub txog peb cov hmoob nyob saum roob. Ua tsaug vim koj lub yeej koob yeej huam ua kom peb hmoob muaj txoj kev kawm thiaj li yuav los rub thiab txhawb tau cov tseem tsis tau paub txog Tswv Ntuj.

Ua tsaug rau Mim Yaj, koj ua tau ib tug zoo qauv rau peb cov poj niam hmoob kom peb nco ntsoov raws txoj kev tsis muab hlob peb thiaj li pom qhov tseeb nyob hauv peb txoj kev ntseeg thiab hauv peb lub neej.

Niam Ntsuab Xwm Yaj

Hnub tim 7 lub 6 hli 2023 : kev kawm txog lub luag hauj lwm saib xyuas thiab pab thaum npaj lub ntees nyob  ntawm lub chaw uas cov txiv Tswv qhia tuaj sib sau (CEF) thiab npaj los ntawm lub SNMM

Txhua cov tuav hauj lwm saib xyuas txog ib pab pawg neeg thiab cov khiav hauj lwm txog cov kab kev xa plig yeej tos ntsoov lub sij hawm muaj kev kawm no. Li no, hnub ntawd muaj 4 tug tib neeg uas tuav cov hauj lwm txog npaj ib lub ntees, lawv tau los hais lus ua tim khawv xws li hauv ib pawg ntseeg los sis tim hôpital.

Tsis tas li, muaj ib tug niam tsev Linda Vignac, uas yog ib tug kws coj qhia paub txoj tib neeg tej kab li kev cai ntawm txoj kev tuag.

Rau peb cov hmoob thiab rau lwm haiv neeg, txoj kev kawm rau hnub ntawd nws pab tau yus qhib thiab nthuav yus txoj kev xav kom deb hais txog txoj kev tuag thiab tej kev cai los nrog rau txoj kev ntseeg  kav tos liv.

Thov caw nej sawv daws los qhib qhov lien nram qab no mus nyeem cov lus tim khawv thiab los mus hnov txog  tus niam tsev Linda Vignac cov lus qhuab qhia rau peb.

niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Mus Av Ntshiab 2023

Wb ob niam txiv xav tsis txog tias xyoo no wb yuav mus saib thaj Av
Ntshiab, Huab Tais Yes Xus lub teb chaws. Ib sij huam xwb twb ua dev
raws kev rov qab los txog vaj txog tsev lawm. Wb mus zaum no yog nrog cov phooj ywg Los Tsuas mus foom hmoov zoo rau lawv daim phiaj zeb Peb txiv nyob saum ntuj uas lawv twb npaj tau ntau xyoo los lawm.

Sij hawm dhau los lawm ntev yeej xav tias lawv twb mus los lawm. Ntshe yog Huab Tais Ntuj caw wb lod ? Xyoo not thaum lub 2 hlis ntuj, wb tau mus koom cov phooj ywg Los Tsuas lub thaj txi ntuj puag hli. Thaum wb nyuam qhuav mus txog hauv tsev teev ntuj xwb, txawm muaj ib tug poj niam (pom thawj zaug) cia li ncaj nraim los nug kuv tias : « koj mus Jérusalem thiab lov ? » Kuv teb tias:
« Tsis mus, lawv twb mus los lawm pob ! ». Ces nws cia li tig loo rov mus hu tau tus tuav ntaub ntawv los txog ntawm wb, ces nws hais tias: « tus no xav mus Terre Sainte thiab ». Tus tuav ntaub ntawv hais tias: «koj xav mus los tau tab sis yuav tsum teb tam sis no », ua rau kuv yoob tag. Kuv thiaj teb tias: « wb 2 leeg ».
Nws rov hais tias: « tiag mas tshuav ib lub chaw xwb tab sis yuav zam thiab txais kom tau ib tug ntxiv. Tab sis neb yuav tsum npaj ntaub ntawv kom tiav xa tuaj hmo no nawb ».
Wb yeej tsis npaj siab thiab xav tias yuav mus tab sis ua cia li teb tias MUS. Tsis ua xyem xyav li, yeej muaj ntau yam los ua kom wb pauv siab vim lub teb chaws tid tsis thaj yeeb. Txhua tus txheeb ze los yog phooj ywg tsis pom zoo wb mus tab sis muaj ib qho tseeb nyob hauv siab tias Tsis txhob ntshai mus kom tau.

Peb mus so nyob rau hauv cov leej phauj lub tsev « les sœurs de
Nazareth » uas yog leej Ntshiab Yos Xes lub ntxa nyob rau hauv.
Peb kuj tau mus teev ntuj ntxov ntxov nyob hauv lub Basilique de la
Sainte Marie los yog la grotte de l’annonciation, uas leej Ntshiab Nkas
Nplias tshwm sim rau niam Mab Liab pom.

Kuv hnov kuv lub siab lub ntsws nphau npog, zoo siab tshaj plaws ua
rau kuv lub kua muag poob ntav vim tsis yog kuv tab tom nyem phau
Ntawv Ntshiab los yog npau suav, zaum no kuv pom tseeb lawm tiag.
Peb teev ntuj thiab ncig xyuas cov phiaj zeb duab niam Mab Liab txhua lub teb chaws, tsuas yog tshuav tsis muaj Hmoob thiab Los Tsuas xwb. Ua rau peb 2 haiv neeg no ntshaw thiab kub siab lug hais zom zaws tias qhov no yog peb lub hom phiaj uas yuav tsum tshwm sim ib hnub rau peb xwb.

Tus txiv plig coj peb mus ntawd kuj nug tau tseeb lawm tias tseem tshuav chaws yog peb npaj tau. Cov phooj ywg Los Tsuas kuj qhia tau ib lub tswv yim zoo kom peb tsim 2 daim lag zeb (Peb Txiv nyob saum ntuj thiab Niam Mab Liab) ua ke, es peb thiaj li mus sib sau ib zaug
xwb. Vim lawv tsis paub lawv thiaj li tsis ua li ntawd.

Peb tau mus sib txoos thov Leej Niam
Ntshiab nyob hauv La chapelle saint Charles de Foucauld(*)
Txiv Plig kom hu zaj nkauj cav txog niam Mab Liab ua lus
Los Tsuas, lus Nyab Laj ces thaum kawg nws hais tias ua lus hmoob thiab.

Kuv paub tias Leej Ntuj Plig Ntshiab yeej nrog nraim wb, vim tias zaum no wb hu tau zoo tshaj txhua zaus tib si. Lub sij hawm ntawd xav kom nej saws daws nrog wb nyob mas ntshe peb haj tseem yuav zoo siab tshaj. Kuv zoo zoo siab kua muag rov qab poob ntav dua ib

zaug ntxiv. Hnub no yog zaum ob uas kuv tau quaj vim txoj kev zoo siab thiab kaj siab. Kuv paub zoo tias yog Leej Niam lub hwj chim tiag tiag thiaj li au rau peb feem coob zoo zoo siab nyias so so nyias kua muag. Thaum peb teev ntuj taug Huab Tais Yes Xus tus lw, tau tsuj Nws cov hneev taw, txog tej chaw nws ntog mas zoo xws li peb nrog Nws nyob sij hwm ntawd. Peb ntsiav ntsoov Nws raug tsim txom thiab peb hlub Nws heev… Txhua tsav txhua yam yeej muaj raws li Ntawv Ntshiab qhia tiag.

Peb ua thaj lub Txi ntuj “messe au couvent des bénédictines” mas ua rau wb ob niam txiv ntsuag ntsuag nos, nyob de tes nrho tsis muaj npoj. Vim tias cov phooj ywg Los Tsuas zoo siab, hom khaj sib khawm zom zaws, wb ces lam ua ntsej muag luag xwb tab sis lub siab mob tej niag zaj tias ua cas hov tsis yog peb cov hmoob? Wb nco txog nej txhua leej txhua tus, xav kom lub sij hawm no muaj nej sawv
daws mas ntshe peb yuav zoo zoo siab, sib khawm zom zaws thiab.

Txhua yam no, kuv paub zoo tias yog Huab Tais Ntuj xa wb tuaj kom paub rov qab los hais qhia rau nej, xws li 2 tug thwj tim mus Es mas ws, rov qab los qhia leej Ntshiab Pob zeb lawv. Txij thaum ntawd los ces wb yeej xav kom peb muaj ib yam li lwm haiv neeg ntseeg no thiab. Wb niaj hnub thov ntuj puag tim thaj Av Ntshiab rau peb tsoom
neeg ntseeg hmoob kom Leej Tswv Yim Ntshiab los tshoj peb txhua leej txhua tus, kom peb thooj siab kom ntswv tsim kom tau 2 daim phiaj zeb no ib hnub xwb. Tshwj xeeb tshaj thov ntuj rau cov yuav xub ntaus thawj, yuav xub los pib leg tej dej num (tho txoj hauv kev). Tam
li kuv pom muaj 3 leeg, xws li :

 • Xaiv Tsom YAJ, uas yog tus Txiv Plig
  Neej Vaj ib txwm tso siab thiab xaiv
  nws los tuav lub aumonerie los txog
  ntua xyoo 2022.
 • Joanne, niam Ntsuab Xwm YAJ, yog
  tus muaj peev xwm los txais Xaiv Tsom
  txoj hauj lwm thiab tuav lub
  aumonerie ntxiv mus lawm yav tom
  ntej. Nws yuav yog tus sawv cev los lis
  cov hauj lwm no.
 • Voos XYOOJ nyob USA, nws kub siab
  xav kom peb haiv neeg Hmoob ntseeg
  muaj 2 daim phiaj zeb.
  Yes Xus
  lub ntxa

Thaum mus tsuj kiag daim Av Ntshiab lawm, txhua txhia ua rau lub
siab kaj lug xwb. Peb tau ua thaj txi ntuj nyob ntawm txoj kev 2 tug thwj tim taug mus rau Es mas ws, « messe mémoire d’Emmaüs ». Nyob ntawm qhov chaw no muaj ib tug leej phauj
nyab laj ua Huab Tais Ntuj tej dej num los tau 30 xyoo lawm. Peb tau
nrog nws txuas lus hais txog nws lub neej tso tseg los mus raws Huab Tais Ntuj, ua rau peb sawv daws txoj kev ntseeg loj hlob lawm ib qib thiab kaj siab lawm tas ntau. Lub sij hawm yuav khiav sai ua luaj li, twb txog lub caij peb rov qab los tom chaw so lawm, tab sis tsis xav ncaim qhov chaw no kiag vim zoo xws li Yes Xus cheem kom peb nyob nrog Nws vim tsaus ntuj lawm.

Yes Xus lub ntxa

(*) Charles de Foucauld (1858 -1916). Nws ua ntsuag
niam ntsuag txiv ntxov ntxov, ntsib teeb meem ntau tsav
ntau yam. Nws yog ib tug qub tub rog tsis ntseeg ntuj li.
Xyoo 1886, nws ntsib Huab Tais Ntuj thawj zaug nyob
hauv lub tsev teev ntuj Saint-Augustin (Paris), nws txaus
siab hlo los raws Huab Tais Ntuj. Nws sawv ua Leej choj
xyoo 1901, thiaj txiav txim siab los ua lub neej nrog Tswv
Ntuj raws Yes Xus qab nyob teb chaws suab puam pab
cov neeg txom nyem. Nws raug tub sab tua xyoo 1916.
Xyoo 2022, Vaj Qhia François tau tsa nws ua Lee

Cov phooj ywg sawv daws, yog kuv qhib tau kuv lub siab mas kuv yuav qhib rau nej saib kom nej thiaj li paub hais tias nws kub lug xav kom 2 daim phiaj zeb no tshwm sim tau xwb. Peb sawv daws thov ntuj tsis tseg los pab peb, txhawb cov peb lub dag lub zog, pab cawm lub cub tawg kom ciaj thiab txhua txhia yam mus tau raws li lub siab xav thiab ntshaw. Peb Hmoob thiaj li yuav tsis ntsuag no li wb 2 niam txiv zaum no.
Thov Huab Tais Ntuj nrog nej nyob pov hwm nej sawv daws. Ua li
Niam Zoov Tsu THOJ,
Chevannes (Essonnes)

phiaj zeb Peb Txiv nyob saum ntuj yaj tag dhau los

nyob ntawm tug dej Yos Las Das

phiaj zeb Peb Txiv nyob saum ntuj niaj hnub no

Leej Ntshiab Pob Zeb lub tsev

Tus leej phauj saib cov phiaj zeb

Leej Ntshiab Pob Zeb

Roob txiv ntoo roj

Tsev teev ntuj txiv ntoo roj

Mont de tentation

Lus tshaj xo

Aumônerie catholique des Hmong de France
Mme Joanne Yang
142, avenue de Verdun
45800 Saint Jean de Braye
06.61.64.50.78
Joanne99@hotmail-fr


Lub hauv paus hmoob Fab Kis teb zoo siab sam fwm rau nej txog 2 txoj hauj lwm uas yog
Voos Xyooj pab neeg coj.

 • Npaj cov ntaub ntawv pov thawj los tsa ua leej ntshiab rau 4 tug leej choj xws li txiv
  plig Nyiaj Pov/ Yves Bertrais, txiv plig Neej Vaj / René Charrier, txiv plig Tshaj Sawm/
  Harry Thiel, txiv plig Txhiaj Foom / Daniel Taillez.
 • Npaj daim phiaj zeb sau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj » ua lus hmoob.
  Vong Xyooj nrog nws pab neeg nyob tim As Mes Kas, lawv twb npaj cov ntaub ntawv pov
  thawj los tsa 4 tug leej choj no ua leej ntshiab, vim tias lawv yog cov leej choj tsim thiab coj
  tau peb lub koom txoos hmoob kas tos liv nyob thoob lub ntiaj teb.
  Lub luag hauj lwm no yog npaj kom tau cov ntawv tim khawv los ntawm txhua tus hmoob
  uas tau paub txog lawv 4 tug txiv plig. Los ntawm txhua tus uas tau nrog lawv nyob rau tim
  Nplog teb, tim Thaib teb, tim Fab kis teb, tim Nkws Yas teb, los puas rau tim As Mes Kas teb.
  Cov ntawv sau txog 4 tug txiv plig lawv lub neej yeej yuav muaj nrog rau cov ntaub ntawv pov
  thawj.
  Ib lo lus qhia kom peb nco ntsoov tias : cov tsheej tim khawv Ntshiab tau txais kev kaj lug tas,
  mas lawm mam li tau los ua ib cov « Leej Ntshiab ».
  Cov hauj lwm no yeej yuav siv sij hawm ntau xyoo los mus rau ntau puas xyoo mam li yuav
  tiav txog theem tsa ua leej ntshiab. Nyob rau ntawm peb ces peb tsua muaj txhawb siab
  thiab txhawb zog rau Vong Xyooj lawv pab neeg tuav cov hauj lwm no.
  Li no, peb thiaj li yuav pib txij hnub no mus thov ntuj tuav txog cov txiv plig no lawv lub npe
  saib puas yuav muaj tswm sim. Ntawm 4 tug leej choj no nej tuav ib tug lub npe thov xwb,
  kev tshwm sim thiab li yuav paub tseeb. Tsis txhob ua ib txhij thov 4 tug. Leej twg tau txais
  kev tshwm los ntawm tus leej choj uas nws tau thov ntawv, nws yuav tau sau cia thiaj qhia
  tuaj rau lub hauv paus aumonerie paub. Lub aumonerie mas ho li xa moo rau lawv pab tuav
  hauj lwm paub kom meej.
  Kuv sawv cev ntawm lub hauv paus aumonerie, kuv xav thov kom nej cov paub txog 4 tug
  txiv plig no zoo, xav kom nej los pab ua tim khawv txog lawv lub neej. Nej hais mus rau nej
  tus tiam lis xeev los hais tuaj rau hauv paus aumonerie yog nej xav tau kev pab los sau cov
  ntawv tim khawv. Peb paub tias cov neeg uas paub 4 tug txiv plig no yeej laus lawm, thiaj li
  xav kom sawv daws sib pab thiab kub siab sau cov ntawv tim khawv kom sai li sai tau. Yog
  vim li ntawv peb yuav tau tshaj cov lus no kom sai rau lawv paub.
  Vong Xyooj thiab nws pab neeg tuav hauj lwm tseem yuav xa moo txog ntawm daim phiaj
  zeb sau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj » yuav coj mus rau tim Yes Lus Xas Les. Txoj hauj lwm
  no los yuav tau tos ntev xyoo yuav tau siv nyiaj txiag ze li 3000 mus rau 4000 euros. Thaum
  caij nyoog los txog peb mam li koom pab nyiaj. Lub luag hauj lwm no tseem ceeb los khaw
  cia kom muaj kev tsim nuj rau peb haiv hmoob keeb kwm rau yav tom ntej. Ua tsaug rau nej
  txoj kev xyuam xim thiab kub siab tshaj xo mus rau cov yim neeg nyob hauv nej lub tiam lis
  xeev. Peb thov caw nej nco ntsoov mus qhib saib xyuas lub site aumonerie des Hmong de
  France, nej thiaj li paub txog cov lus tshaj xo.
  Thov kom peb Txiv Tswv Ntuj pov hwm rau nej txhua leej txhua tus kom tsuas ntsib kev noj
  qab haus hu, nyob nyab xeeb mus li.  Joanne Yang, coordinatrice aumônerie hmong de France

Kev vam khom nyiaj paj tshab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard

Nyob zoo txog peb tsoom hmoob ntseeg kas tos liv nyob rau Fab Kis Teb, los rau cov nyob Guyane Fab Kis Teb Av Me thiab txhua tus kwv tij ntseeg los saib txog lub site aumônerie hmong de France. 

Txhiaj Vwj Yaj nyob Sheboygan, Wisconsin tim As Mes Kas yog tus saib xyuas cov hauj lwm ntawm « TP Nyiaj Pov Foundation », nws tau sau ntawv tuaj vam khom txog peb sawv daws txoj kev pab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard.

Tp Vaj Xwm yog tus kawg ntawm cov txiv plig OBLATS uas txawj hais lus hmoob.

Tp Vaj Xwm muaj 93 xyoos, thiab nws nyob hauv ib lub tsev so hauv lub xeev Massachussets. Nws zoo siab txais cov kab ke xa plig ntawm cov kwv tij hmoob kas tos liv rau nws lub cawv xeeb cawv lav.

Peb cov kwv tij neej tsa hmoob kas tos liv nyob tim As Mes Kas los rau peb cov ntseeg hmoob nyob tim Fab Kis Teb thiab Guyane Fab Kis Teb Av Me, los rau nej txhua tus kwv tij ntseeg uas los saib lub site Aumônerie hmong de France, peb sawv daws koom siab sib pab txhawb kom tau qhov nyiaj los pab faj seeb rau thaum txiv plig puv 120 xyoo.

Peb vam thiab cia siab tias tp Vaj Xwm yuav nrog peb sawv daws nyob kom ntev ntev mus. Peb hwm thiab nco txog nws txoj hauj lwm tshaj ntuj lus tuaj rau peb cov Hmoob.

Peb lub Aumônerie ua nej sawv daws tsaug. Peb thov caw nej xa daim chèque pab à l’ordre: « Aumônerie des Hmong de France ».

Nej muab nej daim chèque rau nej tus Tiam Lis Xeev los kuj tau. Los nej xa tuaj rau lub Aumônerie chaw nyob raws li hauv qab no :

Chaw nyob :

                       Aumônerie des Hmong de France

                       Madame Joanne YANG

                       142, avenue de Verdun

                       45800 Saint Jean de Braye

Niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Lub koom tsev « Académie des Sciences d’Outre-Mer » muab paj tshab thiab koob meej zoo rau tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab nws phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong »

Tshaj tawm hnub/publié le 26/12/2022

Lub 12 hli xyoo 2021 mas, Txiv Plig Nyiaj Pov yug tau los muaj 100 xyoo (1921-2021), ces tus Xib Hwb Philippe Chanson, yog Txiv Plig Nyiaj Pov ib tus phooj ywg, tau sau phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong » qhia txog Txiv Plig Nyiaj Pov lub neej pab peb cov Hmoob. Lub 12 hli ntuj xyoo 2022, lub koom tsev « Académie des Sciences d’Outre-Mer » tau muab paj tshab thiab kooj meej zoo (prestigieux « Prix Louis Marin ») rau tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong ».
Tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab nws poj Niam nyob teb chaws Suisse tau tuaj txais qhov paj tshab nyob Fab Kis Teb thiab tau tuaj ntsib peb cov Hmoob hnub 17 lub 12 hli xyoo 2022. Peb zoo siab txais nws, tau nrog nws tham thiab noj ib pluas mov ua ke. Cov tau nws phau ntawv thiab xav kom nws sau ib lo lus rau hauv phau ntawv los, thov nws, nws yeej kam sau.

« Yves Bertrais, La passion Hmong » récompensé par le prestigieux « »Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer »

En décembre 2021, était paru aux Editions KARTHALA le livre « Yves Bertrais, La passion Hmong » pour marquer le 100e anniversaire de TP Nyiaj Pov (1921-2021), œuvre littéraire écrite par son ami le pasteur Philippe Chanson. En décembre 2022 : le livre vient d’être récompensé par le prestigieux « Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer ».

Le pasteur Philippe Chanson est venu avec son épouse de Suisse pour recevoir son prix et a eu la gentillesse de nous accorder un temps de rencontre, spécialement pour les Hmong de France, le samedi 17 décembre 2022 de 18h30 à 22h00 avant de repartir. A cette occasion, nous avons pu échanger librement avec lui et lui demander de dédicacer son livre.

« Philippe Chanson, théologien et Dr en anthropologie, est membre du Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap) de l’Université de Louvain et collabore aux cours et séminaires Regards sur l’Interculturalité de Genève. Ses recherches et publications couvrent particulier les Antilles-Guyane où il a vécu et enseigné. C’est en Guyane qu’il a côtoyé les Hmong et rencontré Yves Bertrais. Outre les questions d’identité et de métissages, il travaille celles des transversalités entre différentes aires culturelles et religieuses. » (extrait du livre)

Tso cov duab

Lub Rooj Sab Laj Puag Xyoo – Assemblée Générale de l’Aumônerie Hmong

Publié/sau le 202/11/2022

Statue du Saint Curé d’Ars Jean-Marie VIANNEY

Lub koom cuab tsev ntseeg Ntuj Aumônerie des Hmong Catholiques de France tau caw ib tsoom ntseeg sawv daws mus koom rooj sab laj puag xyoo hnub 29/10 mus rau 30/10 xyoo 2022 nyob lub nroog ARS SUR FORMANS, hauv cov phauj Les Soeurs Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée lub tsev La Providence. Cov lus ceem tseeb tham sab laj mas muaj li no :

 • qhia txog cov hauj lwm ua tau xyoo xaus lawm
 • qhia txog cov nyiaj txiag
 • xaiv tus txiv tsev los niam tsev tshiab los tuav lub koom cuab tsev ntseeg
 • tso lub caij rau sawv daws tshaj lus

L’assemblée générale de l’Aumonerie des Hmong Catholiques de France s’est tenue le week-end du 29 au 30 octobre 2022 à la Maison de La Providence tenue par les Soeurs Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée à ARS SUR FORMANS. Parmi les points à l’ordre du jour :

 • le bilan des activités de l’année écoulée
 • le rapport financier
 • l’élection du nouveau coordinateur/nouvelle coordonatrice
 • les témoignages et les temps de parole

Cov tuaj sab laj muaj Txiv Plig Jean-Paul HAVARD, yog tus txiv plig ua hauj lwm pab lub koom cuab tsev Aumônerie, cov coj xeev ntuj nyob Orléans/Loiret, nyob Rennes, nyob Gard, nyob Lyon/Rhône-Alpes thiab cov niam tsev los txiv tsev nyob ib thaj ze ntawm lub chaw sab laj. Cov xeev ntuj tuaj tsis tau los, feem coob kuj tau xa xov e-mail, los sau ntawv, los ntaus xov tooj tuaj qhia ua ntej. Lub hauv paus loj saib cov neeg ntseeg thoj nam nyob Fab Kis Teb (Service National Missions et Migration) kuj tso Mme Annie JOSSE tuaj koom peb lub rooj saj laj thiab. Lub caij lawv qab rooj sab laj no, lub Aumônerie mam li xa daim ntawv rapport qhia txog cov lus tau tham hauv rooj sab laj rau cov txhua xeev ntuj. Nej leej lwg xav paub los, thov nej noog ntawm tus sawv cev coj nej lub xeev ntuj.
YAJ Xaiv Tsom, tus tuav txoj hauj lwm hauv lub koom cuab tsev Aumônerie tau tshaj hais tias, nws txoj kev txib hauj lwm tas rau xyoo no lawm. Nws thov kom muaj ib tug los taj nws. Cov xeev ntuj thiab cov niam tsev txiv tsev tuaj rooj sab laj kuj pov ntawv xaiv tau Niam Ntsuab Xwm YAJ nyob Orléans, nws kuj tau txiav siab los pab peb tsoom ntseeg. Thov peb sawv daws txhawb nws, pab nws thiab thov Ntuj rau nws.

Etaient présents le Père Jean-Paul HAVARD, prêtre accompagnateur de l’Aumônerie, les membres du bureau de l’Aumônerie, les représentants ou délégués des régions du Orléans/Loiret, de la région Rennaise, du Gard ainsi que les délégués et membres de la communauté de Lyon Rhône/Alpes qui nous accueillaient. Le SNMM (Service National Missions et Migration) nous a également fait l’honneur de sa présence avec la participation d’Annie JOSSE avec qui nous avons des échanges très bénéfiques. Les régions qui n’ont pas pu venir ont fait part de leurs excuses en amont par mail, par téléphone ou par courrier. Le rapport final sera adressé aux délégués de régions qui pourront le présenter selon la demande à leurs communautés. Le mandat du coordinateur arrivant à son terme, et le coordinateur actuel YANG Paul Xaiv Tsom YAJ ne souhaitant pas être élu pour un nouveau mandat, les délégués et membres de régions présents ont désigné par vote une nouvelle coordinatrice en la personne de Mme Joanne Niam Ntsuab Xwm YAJ de la communauté d’Orléans. Souhaitons-lui un excellent mandat pour avoir accepté la responsabilité de cette charge, soutenons-la et accompagnons-la dans nos intentions de prières.

Cov tuaj sab laj – les participants de l’Assemblée générale

Hnub 30 lub 10 hli ntuj, peb tsoom ntseeg tuaj sab laj kuj tau mus koom thaj txi ntuj hauv lub tsev teev Ntuj loj nyob ARS SUR FORMANS nrog tsoom neeg ntseeg tuaj hnub ntawd. Lawv kuj tau thov peb hu ob zaj nkauj : zaj « Ntuj Txiv peb ua koj cuab koj yim » thaum lub caij muab mov thiab cawv los txi Ntuj. Peb kuj muaj txoj hmoov hu zaj « Poj Huab Tais » (Salve Regina) thaum lub caij xaus thaj txi Ntuj.

Le dimanche 30 octobre, la communauté Hmong a participé avec les pèlerins présents à la « Messe des dédicaces » des lieux de culte dans la Basilique d’ARS SUR FORMANS où elle a la grâce d’entonner en langue Hmong le chant des offrandes « Ntuj Txiv, peb ua koj cuab koj yim » et le Salve Regina « Poj Huab Tais » lors de l’envoi.

TEMPS DE PAROLE ET TEMOIGNAGES – LUS TIM KHAWV

Annie JOSSE du SNMM (Service National mission et Migrations)

 » … raws li kuv mas nej yog ib pab muaj lub siab sib koom zoog ua ke, nej txawm nyob txhua qhov chaw xeev ntuj los, nej zoo siab sib ntsib thiab sib koom siab ua ke raws li kuv pom nyob hauv rooj sab laj puag xyoo no. Nej yog ib pab muaj siab sib koom ua ke, tiam sis nej tsis xauv nej lub qhov rooj cais neeg, nej kuj txais thiab mus koom lwm cov neeg. Kuv nrog nej sab laj, kuv kuj pom hais tias nej txawm nyob qhov chaw twg los, nej kuj mus koom thiab mus txhawb lawv. Kuv xav hais rau nej hais tias, nej yog ib pab ntseeg muaj lub koom cuab tsev ntseeg nyob Fab Kis Teb no nrog lwm haiv neeg, nws muaj ib lub suab ceem tseeb rau lub Koom Txoos ntseeg.« 

 » … et de ce que j’ai compris, c’est que vous avez une communauté unie, évidemment avec des petites communautés en région mais que vous avez du plaisir à vous retrouver aussi, et ça se voit dans cette assemblée… Vous êtes une communauté unie mais pas renfermée sur elle-même. Vous avez des liens avec beaucoup d’autres, j’ai entendu beaucoup de choses sur les paroisses dans lesquelles vous participez… Je pense que c’est vraiment une aumônerie qui a toute sa place finalement dans le paysage de l’Eglise en France, dans le paysage d’une Eglise multiculturelle dans laquelle vous êtes insérés.« 

Txiv Plig Père Jean-Paul HAVARD thiab Annie JOSSE (SNMM)

Niam Ntshiab Leej VAJ de la communauté de Rhône-Alpes, tawm lus txog ntawm qho chaw dawb thiab huv pab tau tib neeg nyob ARS SUR FORMANS

« … lub caij ntawd mas kuv nyuaj siab kawg li, tom tsev hauj lwm los kuj nyuaj kawg li. Kuv yog ib tug tib neeg uas nws tsi tshua tham thiab. Qhov chaw no mas yog ib qhov chaw uas koj muaj kev nyuaj siab, tom tsev hauj lwm los xij, tom koj tsev los xij, nrog koj cov me nyuam los xij, koj tuaj ntawm no, koj tuaj qhov chaw no, kom lawv muab txoj kev ntawd tshem tawm. Thaum twg koj tuaj thov, ces koj tuaj txog ntawm lub tsev teev ntuj, entre -qhov nrab- lub tsev teev ntuj thiab qhov chaw nej mus visiter -xyuas tus Txiv Plig leej ntshiab- lub txaj, qhov chaw ntawd, mas au milieu -nyob qhov nrab- ntawm ntawd, nej sentir -hnov zoo li- hais tias nws tshem tau nej qhov chaw nyuaj siab lawm. Nej sentir -hnov zoo li- hais tias nyom saum nej taub hau, siab siab saud, zoo li muaj ib lub yis protéger -tiv thaiv- nej. Parce que -vim tias- muaj ntau tus hais tias pourquoi -ua cas- koj hais li ntawd, peb tsis sentir -hnov dab- tsi. Kuv tias : nej tsis sentir -hnnv-, thaum twg yog tias nej tej muaj kev nyuaj siab es tuaj es lawv muab tshem tag, nej lub siab kaj, tsis muaj dab tsi hauv nej, nej yeej yuav sentir -hnov-. Ces kuv los ces, los tsev kuv tseem ua npau suav pom lub yis ntawd thiab. Ces chaque année -txhua xyoo-, kuv yeej tuaj pendant un moment -ib ntus-, lub 9 hli yuav txog caij kawm ntawv rau kuv cov me nyuam, kuv yeej tuaj ntawm no. Ces qhov no nws pab tau kuv heev. Kuv mam li tso siab hais tias, yog yus muaj kev nyuaj siab lawm, yus txhob poob siab. Qhov no ua tau kuv kaj siab ces kuv thiaj li zoo siab, ces hnub no kuv xav muab partager -qhia- rau nej, faib rau nej kom nej tau paub hais tias qhov chaw no yog ib qhov chaw nws pab tau yus. Ces kuv zoo siab, kuv hais li ntawm xwb.« 

 » …à cette période-là, j’avais beaucoup de soucis et c’était très difficile au travail également. Je suis une personne qui ne parle pas beaucoup. Ce lieu est un lieu de recueillement où lorsque vous avez des difficultés, que ce soit au travail, à la maison ou encore avec les enfants, vous pouvez venir et prier. Vous pouvez ressentir dans le couloir séparant l’église et la maison -du Saint Curé d’Ars- comme une auréole protectrice dans le ciel au-dessus de votre tête. Beaucoup m’ont dit : pourquoi dis-tu cela ? Nous ne ressontons rien de particulier. Je leur répondais : vous ne ressentez rien de particulier mais si vous traversez des épreuves, peut-être ressentiriez-vous aussi ces bienfaits. De retour à la maison, je continuais à voir en songe cette auréole bienfaitrice. Chaque année, je revenais régulièrement, tout particulièrement au mois de septembre, en période de rentrée scolaire de mes enfants. Cela m’a vraiment beaucoup aidé. J’ai repris confiance et je voulais partager avec vous ce témoignage. Ne perdons pas la foi, ce lieu est un lieu qui peut nous réconforter lorsque nous traversons des épreuves.« 

Txiv Plig Père Jean-Paul HAVARD

« …raws li tau hais los thiab raws li peb tau sim tham hauv lub rooj sab laj puag xyoo no, qhov tseem ceeb hais txog ntawm lo lus « démarche synodale » mas yog hais tias peb sawv daws sib koom tes mus ua ke, ib tug los mloog ib tug, mloog Leej Tswv Yim Ntshiab. Sawv daws mus ua ke mas, peb thiaj li mloog tau Leej Tswv Yim Ntshiab. Kuv nyuam qhuav tau txais tsab ntawv tus Tswv Qhia sau rau kuv, txib kuv ua tus Txiv Plig saib xyuas lub koom cuab tsev ntseeg Aumônerie Hmoob. Kuv kuj kam ua txoj hauj lwm ntawd, yuav ua rau 3 lub xyoo tuaj no, ces tam sim no kuv yuav tsis hais cov lus ncaim rau nej. Nyoj hauv tsab ntawv, kuj muaj ib phab ntawv hais txog ntawm tus txiv tsev los tus niam tsev yuav los coj lub koom cuab tsev Aumônerie. Tus Tswv Qhia kuj tau hais tias kawg tsis yog kuv ib leeg kav lub koom cuab tsev ntseeg Aumôenerie xwb, kom tus coj wb ob leeg saib xyuas. Li peb taus hais puag ta : thaum yus ib leeg xwb, tej zaum yus mus tau nrawm dua coob leej, tiam sis thaum coob leej lawm, peb yuav mus tau deb dua. Qhov tseem ceeb, tsis yog qhov yuav hais tias mus deb los mus ze, tiam sis yog txoj kev uas peb txhua leej txhua tus tau taug nyob hauv peb lub neej. Peb yuav tsis txhob tso ib tug pov tseg li, xws li cov mus kev qeeb vim lawv mus tsis tau, los lawv tsis nrog peb lub caij ntawd. Peb yuav tsum xav hais tias peb txoj kev saib thiab pas mas yog pab sawv daws, tiam sis peb kuj nco ntsoov pab cov uas lawv nyob twm zeej, cov raug mob raug nkeeg, cov lawv ntsib thiab taug txog kev nkaus ntau. Yog muaj li ntawd peb thiaj li mloog tau peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, mloog Leej Tswv Yim Ntshiab, mloog cov ntsib txoj kev txhawj, tej zaum lawv kuj tsis paub thov leej twg lawm.« 

 » …Dans ce qui a été dit out à l’heure et même au cours de notre assemblée générale, la façon claire de dire « démarche synodale », ça veut dire avancer ensemble, en étant tous à l’écoute des uns et des autres, pour être à l’écoute de l’Esprit Saint. Marcher ensemble, en étant tous à l’écoute des uns et des autres et c’est comme ça qu’on peut être à l’écoute de l’Esprit Saint. Je viens de recevoir ma lettre de nomination, je ne vais pas vous dire au-revoir, pusique j’ai accepté cette nomination pour 3 ans. Je vous dis aussi que dans l’enveloppe de ma lettre de nomination, il y a un autre document qui est joint, c’est celui de la responsabilité du coordinateur, de la coordonatrice de l’aumônerie. Ca veut que l’évêque qui envoie ma lettre de nomination me fait bien aussi comprendre que c’est une co-résponsabilité que j’ai aussi à porter avec le coordinateur ou la coordinatrice et ça fait rappeler comme quelqu’un l’a dit tout à l’heure : tout seul on a envie d’aller plus vite, mais quand on est ensemble on ira plus loin. Parce que ce ne sont pas les kilomètres à parcourir qui comptent, c’est le cheminement des uns et des autres… pour nous il n’est pas question d’abadonner qui que ce soit, des gens qui sont derrière parce qu’ils ont moins de moyens, parce qu’ils étaient ailleurs. Dans notre pensée, dans notre responsabilité, il y a la solidarité d’un groupe mais il y a aussi le souci de ceux qui sont tout seul, les malades, les gens qui ont eu un parcours parfois avec beaucoup de virages. C’est aussi comme cela qu’on est à l’écoute du Seigneur, de l’Esprit Saint, de ceux qui ont besoin et qui ne savent pas toujours venir vers les autres.« 

La Croix, symbole de notre foi et de notre force – Tus ntoo cuam yog peb tus Huab Tais Yes Xus lub theej kiab, yog peb txoj kev ntseeg thiab peb lub zog. Témoignage de l’un des participants.

 » Tiam sis mas en tant que -kuv yog- ib tug Hmoob catholique, kuv xav hais ntxiv ib qho témoignage -lus tim khawv- kuv pom ntawm kuv xub ntiag thiab, kom nej paub tias peb txoj kev ntseeg no, nws muaj qab hau npaum li cas thiab… Thaum 2008 ntawd, peb tus ntxhais yau muaj 18 xyoo, nws tab tom yuav xeem BAC, muaj ib hmos, thaum 5 moo kaj ntug, nws txawm los uas khob qhov rooj ces nws hais nws niam tias : Niam, ua cas txog tav no koj tseem tham lus, kuv tsis zoo pw na.
Ces nws niam hais tias : kuv pw kuv no, kuv twb tsis nrog leej twg tham ne.
Tus ntxhais : Kuv hnov tseeb koj nrog leej twg tham es kuv tsis zoo pw. Twb yuav kaj ntug, kuv yuav pw kuv yuav kawm ntawv.
Ces nws rov qab mus pw lawm. Hmo thib ob, nws tseem rov qab los, même heure à la minute près -tib lub caij- nawv, 5h03 du matin. Ces nws rov qab los ces nws tias : Niam ua cas koj pheej tham xov tooj na, kuv tsis zoo pw na.
Ces nws niam hais tias : Kuv tsis tau tham na, koj pom kuv twb pw no.
Ces thaum ntawd nws, me nyuam teb chaws no mas nej paus tias lawv loj tuaj mas lawv tsis ntseeg, lawv tsis tshua ntseeg li peb cov laus ntseeg nawv, ntseeg txog dab, ntseeg txog ub txog no, lawv tsi tshua ntseeg thiab ov. Ces nws mam pib ntshai nawv yom. Ces hmo thib peb ces nws ntshai, nws los ces, nws niam hais tias : ok, yog tias koj tsis tau luag pw tom koj txaj ces ws muab daim matelas me pua hauv qab koj pw no.
Nws pw hauv ces, ib ntsis nws ntshai mas nws tshee tuaj, ces nws twb muaj 18 xyoo, nws tshee zog ces wb hais : koj los pw au milieu de wb -hauv wb nrab-. Hmo tom qab nws rov pw tom nws txaj, ces 5h03 nas this xwb, nws rov qab los dua, ces kuv ntshai tsoov lawm. Ces nws niam hais tias : koj hnov lub suab zoo li cas ?
Tus ntxhais : Kuv hnov tham lus ntxhi xwb na
Tus Niam : es lus Fab Kis, lus Hmoov, los lus Nplog, los dab tsi na ?
Tus ntxhais : Kuv tsis paub, kuv hnov tham lus ntxhi xwb
Ces thaum ntawv mas kuv poj niam mas nws muaj ib tub ntoo cuam, cov ntoo cuam qub qub uas tau 500 puas tawm xyoo los lawm. Ces kuv poj niam thiaj li muab tus ntoo cuam ntawd muab coj mus, nws muab qhov rooj, qhov rai qhib tag nrho ces nws muab tus ntoo cuam ntawv coj mus yos rau qab txag qab txeeg, txhua nro.
Nws hais tias : Koj tus nyob ntawm ko, kuv tsis pom koj, tab sis Huas Tais Ntuj pom koj nawd. Koj cia li tawm qhov no mus, kuv ua tsis tau dab tsi rau koj, tab sis Huab Tais Ntuj muab koj hlawv tau nawd.
Nws ua heev heev no tag ces, dhau plau ntawv ces, wb tus me nyuam tsis hnov cov lus ntxhi ntawd li nawd. Ces hais rau nej hais tias yog ib qho kuv pom hauv kuv tus kheej tias zoo li ib qho hais tias yus ntseeg tsis tau hais tias c’est possible.
« 

« En tant que Hmong catholique, je voudrais apporter un témoignage sur des choses que j’ai vues de mes propres yeux et sur l’importance de la foi. En 2008, notre fille alors agée de 18 ans, préparait son BAC. Une nuit, vers les 5H00 du matin, elle est venu frapper à la porte de notre chambre et nous a demandé : Maman, pourquoi tiens-tu encore une conversation à cette heure ? Cela m’empêche de trouver le sommeil.
Sa maman lui a répondu : mais tu vois bien que je dors, je ne converse pas.
Et notre fille de répondre : Je t’ai entendu clairement parlé avec quelqu’un et cela m’empêche de dormir. C’est bientôt l’aurore et il faut que je dorme avant d’aller à l’école.
Elle est retrounée se coucher dans sa chambre. La nuit suivante, elle est revenue, à la même heure à la minute près 5h03 du matin. Elle nous a de nouveau demandé : Maman, pourquoi converses-tu encore au téléphone à cette heure ? Cela m’empêche de dormir.
Sa maman lui répond : Je ne téléphone pas, tu vois bien que je dors.
Comme tous les enfants qui ont grandi dans ce pays, notre fille attachait peu d’importance à la foi, aux esprits ou encore à ce genre de choses. C’est à partir de ce moment qu’elle a pris peur. La troisième nuit, pris de frayeur, elle est venue nous voir et sa maman a dit : ok, si tu as peur dans dormir dans ta chambre, nous allons installer un matelas au sol et tu vas dormir avec nous dans la chambre. Elle s’est installée mais au bout d’un moment elle a été prise de frissons et malgré ses 18 ans, nous lui avons proposé de dormir entre nous, ses parents sur notre lit. La nuit d’après, à la même heure 5H03 du matin, elle est venue nous voir car le scénario s’est reproduit de nouveau, et c’est là que j’ai commencé à prendre peur aussi. Sa maman lui a demandé : à quoi ressemble la voix que tu entends ?
Notre fille: j’entends des chuchotements
Sa maman : est-ce en français, en Hmong, en Lao ou dans une autre langue ?
Notre fille : Je ne sais vraiment pas, ce sont des chuchotements que j’entends
Mon épouse avait un crucifix très ancien peut-être dans les 500 ans. Elle est allée avec le crucifix dans la chambre de notre fille, a ouvert les portes et les fenêtres. Elle a brandi le crucifix en disant : toi qui es là, même si je ne te vois pas, Dieu te voit. Va-t-en d’ici, même si je ne peux rien contre toi, Dieu, lui peut te brûler.
Après cela notre fille, n’a plus jamais entendu ces chuchotements. Je voulais partager avec vous ce témoignage que j’ai vu de mes propres yeux même si je ne pensais pas que c’est possible.
« 

Photos publiées avec l’autorisation expresse des participants conformément à la législation en vigueur. Lub Aumônerie thov tau cov tuaj sab laj kam tso tawm cov duab raws li txoj cai .

Txiv Plig Vaj Pov tau tas sim neej lawm – Le Père Gigi SION nous a quittés (publié – sau hnub 24/10/2022)

Nyob zoo hawm txog ib tsoom niam txiv, kwv tij phooj ywg nyob hauv txoj kev ntseeg,

Peb tshaj tawm tuaj rau nej paub hais tias, txiv plig Vaj Pov (père Gigi Sion, omi italien) tau tas sim neej rau hnub tim 20 lub 10 hli ntuj 2022.

Feem coob, nej paub tias nws tau tuaj tshaj lub Moo Zoo rau peb cov Hmoob nyob Los Tsuas teb txij li thaum lub 11 hlis xyoo 1957 mus txog ntua lub 6 hli ntuj 1975.

Lub Koom Haum Os Nplas yuav npaj lub txoos teev Ntuj rau nws, rau hnub tim 25 lub 10 hli ntuj 2022, thaum 15 teev, nyob rau Los Mas, Is Tas Lias Teb.

Lub sij hawm los luv thiab nyob deb rau peb cov Hmoob, ces peb yuav mus koom tsis tau.
Vim li no, yog muaj leej twg tseem nco txog txiv plig Vaj Pov tej txiaj ntsha txiaj ntsig, xav pab nyiaj tshav ntuj mus rau lub Koom Haum Os Nplas, ua Hmoob ntiag tug; nej mus tso tau rau ntawm no :

https://lydia-app.com/collect/30446-en-hommage-a-pere-gigi-sion-nco-txog-txiv-plig-vaj-pov/fr

Hnub tim 25 sawv ntxov, peb mam tshaj thiab xa cov nyiaj mus rau Lub Koom Haum Os Nplas nyob Los Mas ( Procureur des Missions OMI ).

Thov kom Tswb Ntuj foom hmoov zoo rau nej thiab nej tsev neeg txhua tus.

Ua nej sawv daws tsaug.

Yaj Xaiv Tsom
Sawv cev ntawm lub Koom Cuab Keb Ntseeg Fab Kis Teb
Coordinateur de l’Aumônerie des Hmong de France

Très chers amis,

Nous avons appris par les Oblats de Marie Immaculée, le rappel à Dieu du Père Gigi Sion intervenu le 20 octobre 2022. Beaucoup d’entre vous le connaissent, il a apporté la Bonne Nouvelle de Jésus aux Hmong du Laos de novembre 1957 à juin 1975. Ses obsèques se dérouleront le 25 octobre 2022 à Rome en Italie. Pour celles et ceux d’entre vous qui souhaitent faire part d’un don, vous pouvez le faire à l’aide du lien suivant jusqu’au 25 octobre 2022 :
https://lydia-app.com/collect/30446-en-hommage-a-pere-gigi-sion-nco-txog-txiv-plig-vaj-pov/fr
Les dons seront envoyés au Procureur des Missions OMI.
L’Aumônerie vous remercie et que le Seigneur veille sur chacun de vous et sur vos familles.

YAJ Xaiv Tsom
Coordinateur de l’Aumônerie Catholique des Hmong de France

Nco txog Phauj Marie-Jo lub neej thiab nws txoj kev pab peb tsoom Hmoob

Hommage à Soeur Marie-Jo PALABE, Fille de Jésus (sau/publication 16/07/2022)

Soeur Marie-Jo nous a quitté le mercredi 13 juillet 2022 à 5h00 du matin à Pontivy. Ses obsèques se sont déroulés le vendredi 15 juillet 2022 à 14h30 à la chapelle de la communauté des Filles de Jésus à Kermaria. La communauté Hmong s’est jointe à la famille et à la communauté des Filles de Jésus pour lui rendre un dernier hommage et exprimer sa reconnaissance envers Soeur Marie-Jo pour son dévouement, son aide très précieuse en particulier envers les familles qui étaient dans le besoin, sa confiance et la joie qu’elle a apportée. L’Aumônerie des Hmong catholiques de France remercie la famille, la communauté des Filles de Jésus de lui avoir fait la grâce de présenter un dernier hommage afin de témoigner de la vie de Soeur Marie-Jo qui s’inscrit entièrement dans la foi et la charité chrétienne.

Phauj Marie-Jo tau tas sim neej hnub 13 lub 7 hli ntuj 2022 thaum 5h00 sawv ntxov nyob Pontivy. Cov phauj Les Filles de Jésus nyob Kermaria ua nws lub ntees hnub 15 lub 7 hli ntuj 2022 thaum 14h30 hauv lawv lub tsev teev ntuj. Peb tsoom Hmoob kuj mus nrog phauj Marie-Jo tsev neeg thiab cov phauj lawv koom thaj txi ntuj thiab thov ntuj rau phauj Marie-Jo. Xaiv Tsom YAJ, tus sawv cev hauv lub tsev sib pab Aumônerie Hmoob nyob Fab Kis Teb kuj tau muab ib lo lus los ua tsaug rau cov phauj thiab nco txog phauj Marie-Jo lub neej.

L’église St Joseph de Kermaria

A Saint Joseph : Ô Saint Patron de Kermaria

R/ Ô Saint Patron de Kermaria
Daigne agréer nos chants.
Etends sur nous ton bras
et bénis tes enfants
.

3 Pour les bienfaits immenses
de Dieu, par toi, reçus,
notre reconnaissance
grandit de plus en plus.

7 Oh! Fais qu’à ton exemple,
Notre âme sois toujours
pour le Bon Dieu un temple
où rayonne l’amour !

8 Et quand sonnera l’heure
Pour nous d’aller te voir,
Dans la Sainte Demeure,
Oh! Viens nous recevoir !

Départ du cercueil pour l’église
Dernier chant à St Joseph de Kermaria que Soeur Marie-Jo priait tout particulièrement

Témoignage de Xaiv Tsom YAJcoordinateur laïc de l’Aumônerie des Hmong catholiques de France

Chère Marie-Jo,

Nous avions pris rendez-vous, ensemble, pour des retrouvailles joyeuses cette semaine.

Au lieu de cela, nous nous retrouvons ici, dans la peine, pour t’entourer, et t’accompagner à ta demeure éternelle.

Après avoir lu le livre « Yves Bertrais, la passion Hmong » que nous t’avions offert, tu avais à cœur de faire connaître les Hmong à tes sœurs de Kermaria. Tu nous avais alors demandé de préparer un petit texte de présentation des Hmong. Nous l’avons fait, et devions te le remettre. Mais tu n’es plus, sois sans crainte, il leur sera remis.

L’amitié qui te lie aux Hmong remonte à octobre 1980, à Rennes. Dans les premières années, tu as aidé quelques femmes Hmong en leur donnant des cours d’alphabétisation, en les assistant dans leurs différentes démarches, et en leur apportant un soutien matériel.

A leur contact, tu découvriras que l’église Hmong est :

 • « jeune », puisque nous n’avons reçu l’Évangile qu’en 1950,
 • et « fragile », car notre histoire a été une succession de replis et de recommencements dans
  la douleur et la peur.

Progressivement, ce sont les enfants de ces foyers que tu as accompagnés dans leur cheminement personnel et spirituel, jusqu’à ta mutation à Issy les Moulineaux. Ce premier départ a laissé un vide dans la communauté Hmong de Rennes et tu es restée dans le cœur de ces jeunes qui sont devenus parents.

Par ta présence constante et fidèle, dans l’écoute et la prière, tu as pris une place plus importante et plus intime dans la vie de certains couples et leurs enfants. C’est à 3 générations que tu as transmis ton espérance : avoir confiance en l’amour de Dieu.

Servante du Christ, tu l’as pris pour modèle dans l’accueil des plus petits en te faisant encore plus petite qu’eux. Tu as brillé parmi nous de ton humilité, ta discrétion et ta simplicité.

Sœur Marie-Jo, tu nous as écrit que tu remerciais le Seigneur de cette longue vie qu’il t’a donnée, et tu es heureuse en sa compagnie dans les petits et grands moments que tu vis toujours et partout ; le Seigneur est là, agissant. Tu as confiance en Lui et lui rends grâce.

Quant à nous, nous témoignons devant tes sœurs et ta famille que nous rendons grâce à Dieu de t’avoir eue pour amie et confidente.

Sœur Marie-Jo, tu es une fille de Jésus, et nous savons que Dieu t’accueille maintenant au sein de l’Amour éternel dont tu fais partie.

Nous continuerons à prier pour toi, repose en paix auprès de Celui que tu as tant aimé. Au revoir, Marie-Jo !

A Kermaria, le 15 juillet 2022

Paul, Xaiv-Tsom YANG

PHAUJ MARIE-JO LUB NEEJ

Kuv cov phooj ywg, cov niam tsev, txiv tsev, cov me tub me ntxhais,

Nej tau noog kom kuv qhia txog kuv lub neej. Kuv yug nyob lub zos hu ua Kergavalan ze tus dej Le Scorff. Tus dej ntawd mas yog ib tug dej zoo ua si, thaum kuv tseem yau mas kuv nyiam mus da dej. Kuv niam thiab kuv txiv nkawd mas yog neeg ua liaj ua teb nyob Quéven (xeev 56) ze Lorient. Peb cov nus muag muaj 4 leeg, kuv 3 tug nus hlob kuv, kuv yog tus ntxhais ntxawm yug hnub 30 lub 6 hli ntuj xyoo 1933. Peb niam thiab peb txiv nkawd yog neeg muaj lub siab zoo thiab nkawd hlub peb, peb txiv hu ua Pierre, peb niam hu ua Joséphine. Peb pog thiab peb yawg nrog peb nyob.

Kuv niam mas yog ib tug niam muaj txoj kev ntseeg tseeb thiab loj. Nws muab txoj kev ntseeg los tuav thiab coj nws lub neej thiab nws qhia peb thov ntuj txhua lub sij hawm, thaum lub sij hawm muaj kev txhawj kev nyuaj siab zoo li thaum lub sij hawm tsis muaj kev nyuaj.
Lub caij ntawd yog lub caij muaj tsov rog loj heev, mas kuj muaj kev txhawj thiab nyuaj siab kawg li. Cov Allemands txeeb Fab Kis Teb lawv tsa ib cov tsev rog hauv peb tej thaj teb. Peb ntshai kawg li. Muaj ntau tus neeg hauv zos thiab peb yawg tau raug tua thiab tas sim neej lub caij ntawd. Lawv yeej tsis pub peb coj xws li peb siab xav thiab yeej txwv ntau yam mas peb cov me nyuam tshaib plab peb tau mus taug kev nrhiav noj nrhiav haus. Cov Allemands lawv kuj txeeb cov tsev kawm ntawd nyob, ces cov me nyuam tsis muaj tsev kawm yuav tau mus nrhiav lwm qho chaw thiaj li tau kawm ntawd. Muaj ib hnub, lawv muab peb ntiab khiav, peb thiaj li tau tso tsev thiab tas txhua yam khoom tseg, nqa tsis tau ib yam khoom dab tsi khiav li.
Peb khiav mus nyob ub nyob no los yeej tsis muaj chaw nyob. Li ntawd, peb nyob tau ib xyoo ntau hauv lub zos Inguiniel, dab tsi los yeej tsis muaj. Muaj ob los peb tsev neeg sib koom lub tsev ua zaub ua mov noj. Tsis muaj chaw pw, ces kuv niam, kuv txiv thiab kuv cov nus lawv pw saum lub qab nthab. Txawm muaj kev txom nyem los peb yeej muaj txoj kev vam txog Huab Tais Ntuj. Vim li ntawd mas kuv paub tias txoj kev txom nyem thaum raug tsov rog thiab txoj kev ua thoj nam yuav zoo li cas.
Xyoo ntawd, kuv niam thiab kuv txiv nkawd xa kuv mus nrog cov phauj nyob ; cov phauj yeej pub peb cov me nyuam mus xyuas niam thiab txiv. Nyob hauv lub tshav kawm ntawv, cov ntxhais mas lawv hais lawv hom lus breton, kuv tsis paub lawv hom lus, kuv yeej xav kawm kawg, tab sis lawv tsis tshua nrog kuv. Kuv lub siab yeej tsis tus vim kuv pom hais tias kuv niam thiab kuv txiv nkawd muaj kev txhawj txog ntawm cov txheeb ze tseem nyob peb lub qub zos : peb pog thiab kuv ib tug nus tseem nyob qub chaw.
Thaum tsov rog tas, peb rov los nyob peb lub qub zos Quéven mas cov tsev puas tas li, kuj muaj ntau tus tau tas sim neej lawm thiab. Yuav tsum tau kho cov tsev, yuav ib tug nees, yuav nyuj, yuav npua, yuav qaib… Nyob hauv peb lub zos mas muaj 6 lub tsev uas yog cov neeg ua liaj ua teb nyob. Kuj muaj ib co neeg yog neeg txib ua zog nyob hauv peb lub zos thiab.
Peb kuj muaj siab loj kho tsev, kho kev, kho kom zoo.
Kuv txoj hauj lwm mas yog zov cov nyuj hauv tshav nyuj, yog ib txoj hauj lwm kuv nyiam thiab. Kuv kuj nyeem ntawd, nyiam muab xov los xaws ua khob ncaws, thiab nquag thov ntuj. Kuv xav rov mus kawm ntawd, tias sis lub tsev tsi tau qhib. Lub tsev kawm ntawd mas nyob deb li 3 kms ntawm peb lub tsev. Thaum kuv rov qab mus kawm, cov niam txiv muaj me nyuam yau, lawv kuj tau thov kom kuv saib lawv cov me nyuam lub caij peb taug kev mus kawm ntawv thiab thaum lub caij peb rov qab los.
Kuv nyiam kawm ntawv, nyiam cov ntawv qhia txog txoj kev ntseeg. Txij thaum kuv me los, kuv yeej muaj txoj kev ntseeg, kuv yeej nquag thov ntuj, tsis muaj neeg nrog kuv thov los kuv yeej thov kuv ib leeg, kuv yeej tsis xav qhaj cov thaj txi ntuj. Kuv yeej nquag txais lub txim yug kom ua kuv lub siab kaj ua ntej mus kawm ntawv.
Xyoo kawg, kuv xeem tau tas txhua cov ntawv : daim ntawv xaus, daim ntawv txawj , daim ntawv qhia txog txoj kev ntseeg.
Lawv qab ntawd, muaj ib tug Txiv Plig thiab ib tug phauj pab kuv mus taug txoj kev ua phauj. Thaum kuv muaj 14 xyoo, kuv mus kawm ntawv hoob 6 nyob Kermaria nrog cov phauj. Tsis muaj kev txhawj dab tsi, tab sis ib xyoos, cov phauj pub cov me nyuam xyuas niam thiab peb txiv ib zaug xwb. Kuv thiaj li txiav siab ua phauj, ces hnub 12 lub 5 hli xyoo 1953, kuv txais lub txim ua phauj Les Filles de Jésus nyob Kermaria ze Locminé xeev 56. Kuv tsev neeg thiab cov phooj ywg lawv caij tsheb loj tuaj koom thaj txi ntuj thiab ua hmoov.

Cov phauj txib kuv ua txoj txoj hauj lwm ua mov noj. Kuv kuj tau ua txoj hauj lwm ntawd nyob ntau qhov chaw, xws li hauv cov tsev kawm ntawv los cov phauj cov tsev ze hiav txwv ; lub tsev me los tev loj muaj kuv tau ua tas tib si. Kuv kuj tau pab cov ntxhais kho mob txhaj tshuaj thiab tau qhia ntawv rau cov me nyuam nyob hoob Cours Préparatoire. Tom qab kuv ntsib cov Hmoob nyob Rennes, kuv thiaj li muaj txoj kev qhia ntawv los pab lawv.
Kuv tau qhia txoj kev ua zaub ua mov noj hau ib lub tsev ntawv collège technique. Cov phauj xa kuv mus nyob qhov twg los, kuv yeej nquag ntxhua khov ncaws, tu tsev, tu tsiaj, tu qaib. Kuv nyiam faib mov rau cov me nyuam noj thiab saib lawv tahum lub caij ua si.
Kuv tau mus kawm ntawv 2 xyoo hauv lub tsev qhia ntawv loj Université Catholique nyob Angers. Tej hnub so, kuv kuj nrhiav ntawv taug txog poj koob yawm txwv. Leej ntshiab Yos Xes yog tus leej ntshiab peb cov phauj tso siab rau, kuv kuj nrhiav ntawv thiab muaj los sau ua ke.
Lawv tsis tau xa kuv mus lwm lub teb chaws, tiam sis nyob Rennes, kuv tau ntsib lwm cov haiv neeg, tau ntsib cov Hmoob. Thaum lub 10 hli xyoo 1980, muaj ib tug phauj tau thov kuv mus qhia ntawv rau ib tug niam tsev Hmoob tseem hluas. Kuv thiaj li tau mus nrog cov Hmoob, paub lawv txoj kev nyuaj siab ua neeg tawg rog khiav Los Tsuas Teb tuaj rau Fab kis Teb. Lawv kuj muaj siab zoo txais kuv thiab mloog kuv, lawv muaj kev noj haus los lawv yeej caw kuv. Peb muaj ob peb tug phauj nrog cov Hmoob : Phauj Solange yog cov phauj nyob St Gildas des Bois, Phauj Maria Cariou thiab Phauj Simone Foliard, ua yog peb cov phauj Les Filles de Jésus. Txiv Plig Neej Vaj (P. R. Charrier) o.m.i. (Oblat de Marie Immaculée), los Txiv Plig Nyiaj Pov (P. Y. Bertrais) o.m.i. nkawd kuj qhia thiab pab peb cov phauj xyuas cov Hmoob. Kuj muaj tus Tsob Hwb Jean-Pierre Gouin, nws poj niam Christiane thiab ib tug tub hu ua Erik.

Txij Xyoo 2018, cov phauj xa kuv mus so nyob Kermaria. Kuv zoo siab hais tias nej tseem nco txog kuv, tuaj xyuas kuv, hu xov tooj los xa xov tuaj. Kuv thov txog leej ntshiab Yos Xes nws pab nej, leej ntshaib Yos Xes mas yog tus leej ntshiab peb cov phauj tso siab thiab vam txog. Kuv txoj kev ntsib nej mas yeej loj li kuv txoj kev ntsib kuv tsev neeg, ntsib kuv cov xeeb ntxwv.
Kuv ua tsaug rau nej, ua tsaug rau Tswv Ntuj, nws tau pub kuv ntsib nej cov Hmoob.
Kuv tseem nco txog hnub ua nej npaj pluas mov khi tes thaum lub caij kuv ncaim mus nyob pem Issy-Les-Moulineaux. Nej tau npaj khoom plig thiab txhua yam zoo. Nyob pem Issy-Les-Moulineaux los tom qab nyob Ploërmel nej yeej tuaj xyuas kuv.

Kuv ua tsaug rau Huab Tais Ntuj, vim nws tau pub lub neej ntev thiab ntau yam rau kuv. Kuv tso siab rau nws, thaum lub sib hawm zoo los thaum lub sij hawm phem, nws yeej txuag kuv txoj sia. Lub sij hawm tug los, Tswv Ntuj yeej txuag peb lub neej.

Sau Nyob Kermaria, hnub 1 lub 3 hli ntuj xyoo 2022
Phauj Marie-Jo. Palabe Fille de Jésus

LA VIE DE SOEUR MARIE-JO PALABE

Mes chers amis, amies


Vous me demandez de vous raconter mon parcours de vie. Je suis née dans un grand village, appelé Kergavalan, très proche de la ville de Lorient et de la rivière du Scorff où j’aimais aller me baigner. Mes parents étaient cultivateurs dans une petite ferme près de Lorient, dans la commune de Quéven (Morbihan). Nous étions quatre enfants et j’étais la seule fille, née le 30 juin 1933 après trois garçons. Nous avions de très bons parents, Pierre et Joséphine, et des grands-parents paternels qui vivaient chez nous.

La foi de maman était grande et simple. Cela a été, pour elle, un pivot dans ses grands moments d’épreuve comme dans les moments ordinaires de la vie. Elle nous apprenait à prier ensemble.

La guerre battait son plein. Nous l’avons douloureusement vécu cette guerre de 1939-1945 qui ajoutait, jour après jour, angoisse sur angoisse. Les Allmands habitaient les blokauss construits dans nos champs. Nous avions très peur. Notre grand-père et d’autres personnes, a été tué par un éclat d’obus. Pendant cette guerre, les restrictions de toute nature étaient de rigueur. Nous courions partout pour trouver à manger. Au bourg, ils ont occupé les écoles et beaucoup de maisons. Les élèves ont dû occuper d’autres lieux…Par les bombardements et les bombes incendiaires, les Allemands nous ont chassés du village un matin, laissant tout derrière nous.

Nous nous sommes réfugiés en plusieurs étapes pour finalement rési­der pauvrement pendant un an à Inguiniel. Plusieurs familles utilisaient la même petite cuisine. Mes parents et mes 2 frères dormaient dans un grenier. Il a fallu lutter pour gar­der l’Espérance. Maintenant je réalise mieux le sort des exilés.

Mes parents m’ont mise en pension toute cette année-là chez des religieuses, mais je pouvais sortir pour aller les voir. Sur la cour de l’école, les filles parlaient en breton, alors j’étais mise à part malgré ma bonne volonté et mes tentatives pour apprendre cette langue du pays. Je n’étais pas heureuse, car je voyais mes parents tristes et inquiets à cause de ceux qui étaient restés au village : des personnes âgées dont notre grand-mère et un frère qui était revenu d’un placement de domestique où il aidait une veuve.

A la fin de la guerre, nous sommes revenus à Quéven dans une commune dévastée par la guerre et les bombardements. Plusieurs personnes étaient décé­dées. Il fallait réparer les maisons, acheter un cheval, des vaches et des cochons… Dans notre grand village, il y avait six fermes et des familles d’ouvriers.

On ne manquait pas de courage pour reconstruire.

Garder les vaches dans les prairies était mon travail et mon plaisir. Je lisais ou tricotais et je priais beaucoup. J’attendais de retourner en classe qui était à trois kilomètres de chez nous. A la demande des parents d’élèves, je m’occupais aussi des plus jeunes enfants sur la route de l’école, aller et retour.

En classe, je me plaisais. Les cours de religion me passionnaient. Depuis mon plus jeune âge j’étais attirée par le religieux. Je priais beaucoup toute seule : je n’aurais pas voulu manquer la messe, les célébrations. Très souvent, avec bonheur, je communiais avant d’aller en classe.

Ma dernière année de scolarité fut couronnée de succès: certificat d’études primaires, certificat libre et certificat religieux.

Un prêtre et une religieuse m’ont aidée et dirigée vers la vie religieuse, et à quatorze ans je suis allée en sixième au juvénat à Kermaria. Nous n’étions pas malheureuses mais nous ne pouvions revoir nos familles qu’une fois l’an, pendant nos vacances de deux mois. Ensuite, je suis entrée au postulat. J’ai fait mon noviciat et je suis devenue religieuse le 12 mai 1953 chez les Filles de Jésus de Kermaria près de Locminé. Ma famille et mes amis sont venus, en car, à la célébration de ma profession religieuse.

Ma première obédience m’a située dans une nouvelle fondation comme cuisinière. Ensuite, j’ai dû m’adapter à diverses situations dans des communautés petites ou plus grandes, travaillant dans des cantines en bord de mer, en campagne ou en ville et hors Bretagne. En plus de mon travail, j’aidais l’infirmière à faire les piqûres et j’allais l’après-midi au cours préparatoire avec les enfants pour l’apprentissage de la lecture. Cela m’a bien servi, plus tard, pour l’alphabétisation chez les Hmong à Rennes.

Dans un collège technique, j’ai dû enseigner la cuisine. Partout où je suis passée, je faisais la lessive, le repassage, les courses. Je participais à l’entretien du jardin, prenant soin des poules et des lapins. Je servais les enfants pour leurs repas ; ensuite, la surveillance sur la cour était mon bonheur.

Au cours de ma vie active, j’ai bénéficié de deux ans de formation à l’Université catholique d’Angers.

Pendant les week-ends et les vacances, j’ai aussi effectué des recherches généalogiques pour ma famille. Pour développer la grâce de ma dévotion à saint Joseph, j’ai réalisé un gros classeur à partir de documents de la congrégation et en faisant aussi des recherches sur Internet et dans plusieurs lieux d’archives.

Je ne suis pas allée en mission à l’étranger mais, à Rennes, la mission est venue à moi. Une sœur m’a contactée pour participer à l’alphabétisation chez une jeune maman Hmong en octobre 1980, ce qui m’a permis de créer des relations au sein de ces familles de réfugiés politiques qui venaient du nord-ouest du Laos. Ils étaient coura­geux, agréables et accueillants. Leur sens de l’écoute m’a surprise. Je me sentais Hmong avec eux et participais beaucoup aux événements lors desquels ils se réunissaient. J’ai toujours été très bien accueillie dans chaque famille.

Nous étions plusieurs à les accompagner, bien unies entre nous et motivées : une sœur de Saint Gildas des Bois, Sœur Solange, Sœurs Maria Cariou et Simone Foliard, Filles de Jésus. Le P. Charrier, o.m.i. (oblat de Marie Immaculée) ancien du Laos, Aumônier National, nous visitait souvent et nous conseillait, comme le P. Yves Bertrais, o.m.i. également et aussi le diacre Jean Pierre et Christiane Gouin toujours avec eux ainsi qu’Erik.

Depuis 2018 je vis ma vie de retrai­tée à Kermaria et je continue à vous retrouver, avec joie, dans vos visites et par téléphone, et vous accompagnant, par ma prière, près de Saint Joseph, notre Saint patron et pour lequel, j’ai une très grande dévotion. Avec la même joie, je retrouve mes neveux et nièces et toute la famille.

Je suis toujours émue reconnais­sante des cadeaux que le Seigneur m’a offert en me guidant vers vous, mes amis, amies Hmong.

St Joseph de Kermaria

Je me souviens encore du rassemblement que vous avez grandement organisé lors de mon départ de Rennes : cérémonie du « khi tes » cadeau, repas de circonstance et danse costumées.

J’ai eu le plaisir d’avoir vos visites à Issy les Moulineaux et à Ploërmel.

Je remercie le Seigneur de cette longue vie qu’il m’a donnée et je suis heureuse en sa compagnie dans les petits et grands moments que je vis. Toujours et partout, le Seigneur est là, agissant. J’ai confiance en lui et je lui rends grâce.

Fait à kermaria le 1er mars 2022

Sœur Marie Jo. Palabe Fille de Jésus

Soeur-Marie-Jo-PALABE-1-2-1

Soeur Marie-Jo avec la communauté Hmong de Rennes à la sortie de la messe devant l’église St Joseph de Rennes lors de la venue de Mgr Tito Banchong dont la famille réside à Rennes.
Soeur Marie-Jo accompagnant des jeunes de la communauté Hmong sur les marches de l’église St Joseph de Rennes
Soeur Marie-Jo avec Soeur Solange, Soeur Maria et Soeur Simone, les pères O.M.I. Y. Bertrais, R. Charrier, Y. L’Hénoret avec les Hmong à St Gildas des Bois
Soeur Marie-Jo avec la communauté Hmong à St Gildas des Bois
Soeur Marie-Jo avec des mamans accompagnant les enfants à St Gildas des Bois
MERCI A TOI SOEUR MARIE-JO ET REPOSE EN PAIX DANS L’AMOUR DU SEIGNEUR JESUS QUE TU AS SERVI TOUTE TA VIE.

Tsoom ntseeg nyob Los Tsuas Teb ua ib pluas mov khi tes (BACI) rau Txiv Tswv Qhia Txwj Choo THOJ – Mgr BANCHONG THOPANHONG

BACI : Repas de convalescence pour Mgr BANCHONG THOPANHONG (publié le 27 avril 2022)

Hnub 24 lub 4 hli ntuj 2022, tsoom ntseeg nyob Los Tsuas Teb thiab Txiv Tswv Qhia Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun npaj ib pluas mov los khi tes (BACI) rau Txiv Tswv Qhia Txwj Choo THOJ (Mgr BANCHONG THOPANHONG). Txiv Tswv Qhia Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun lawv ua pluas mov los pov hwm rau Txiv Tswv Qhia Txwj Choo kom nws cov nws kab mob kev nkeeg ploj mus. Txhiaj Vwj YAJ, tus tuav ntawv hauv lub tsev koos tes Fondation Père Yves Bertrais (T.P. Nyiaj Pov) ua tsaug ntau rau cov tau pab nyiaj los koom tes ua ke thaij li npaj tau plus mov ntawd.

Ce dimanche 24 avril 2022, la communauté des fidèles du Laos a préparé une cérémonie du BACI pour la convalescence de Mgr BANCHONG THOPANHONG (Txiv Tswv Qhia Txwj Choo THOJ). Cette cérémonie a été préparée dans la discrétion par les fidèles et Son Excellence, le Cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun pour faire une surprise à Mgr BANCHONG THOPANHONG qui en a été très touché. Son Excellence, le Cardinal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun était présent pour soutenir Mgr BANCHONG dans sa convalescence. La Fondation T.P. Nyiaj Pov (Père Yves BERTRAIS) remercie par l’intermédiaire de son coordinateur Xia Vue Yang (Txhiaj Vwj YAJ) les donateurs grâce à qui la cérémonie a pu se dérouler.