Catégorie

Vous trouverez ci-dessous les articles de la catégorie que vous avez sélectionné

Archives de catégorie Lus tshaj tawm

Khis tes thiab tis npe rau peb tus leej choj saib xyuas thiab coj peb hauv lub koom cuab kev ntseeg hmoob Fab Kis Teb Jean-Paul HAVARD

Hnub tim 9 lub 3 hli ntuj xyoo 2024.

Nws yog ib lub caij nyoog zwm cia rau hauv peb hmoob kav tos liv lub siab, ua rau peb sawv daws tuaj hnub ntawd kom peb ras los ua ib co zoo tim khawv.

 « Kuv sau koj lub npe rau hauv kuv txhais xib tes » His Xais 49: 16

Sob lus no coj peb rau hnub sib fim nyob ntawm lub zos Baule hauv lub xeev Loiret uas peb muab lub npe hmoob rau txiv plig Jean-Paul Havard, peb tus leej choj saib xyuas thiab coj peb hauv lub koom cuab kev ntseeg hmoob Fab Kis Teb.

Peb twb vam thiab cia siab tias yuav yog ib hnub tshav ntuj nrig ua peb lub tswv yim hom khaj rau txiv plig Jean-Paul Havard lub hmoov. Nws tsuas los nag xwb ! Puas yog Huab Tais Ntuj tso ib kob nag koob hmoov pub rau peb txhua tus tuaj txhua 4 ces kaum Fab Kis Teb tuaj ?

Hnub ntawv lub ntuj kuj tso ib lub cim rau peb pom zoo li ib tug duab zaj, raws li Huab Tais Tswv Ntuj tau cog lus rau Nom Hes nrog tus duab zaj lub caij dej nyab ntiaj teb tom qab 40 hnub. Txhais tau hais tias Tswv Ntuj yeej muab txoj kev Thaj Yeeb rau txiv plig Jean-Paul thiab nrog rau peb tsoom Hmoob sawv daws.

Yav dhau los mas muaj cov txiv plig laus OMI tau tuaj tshaj Ntuj lus rau Los Tsuas Teb, xws li txiv plig Nyiaj Pov / père Yves Bertrais, txiv plig Neej Vaj / père René Charrier, txiv plig Txhiaj Foom / père Daniel Taillez… Li no txiv plig Jean-Paul tau txais ib lub npe hmoob raws li peb hmoob kab lis kev cai.

Nyob Orléans, muaj txiv plig Tshaj Yeej / père François Roulleau, hnub no txiv plig Jean-Paul hu ua Paj Lug, txhais tau tias yog cov lus paj lug los puas cov lus paj. Tsis tas li kuj yog tus thwj tim Paj Lug.

Ib pab tub ntxhais hluas los hu nkauj coj lub txoos teev ntuj nrog rau 3 tug txiv tsev coj suab nkauj ntawm cov tiam lis xeev. Ib co niam tsev coj suab hauv lub tsev teev ntuj Don Bosco tuaj txhawb cov hluas no. Ua tsaug rau pab hluas uas lawv tau coj sawv daws hu nkauj kom muaj sia thiab hu ib co nkauj tawm tshiab nyob hauv phau ntawv nkauj tshiab.

Peb kuj tau npaj ib co rooj nthuav txuj ( ateliers ) txog txoj kev ua paj ntaub, txoj kev cog qoob cog loo thiab txoj kev sau ntawv kom pab txhawb yus txoj kev ntseeg thiab kom los paub txog haiv neeg hmoob.  Txhua lub rooj nthuav txuj tau npaj ib lub hom phiaj los qhia tias peb sawv daws koom los ua  kwv tij sib pab sib hlub sib hwm ; xws li tau caw cov los koom ntawd kom los xaws lawv lub npe ua paj ntaub, los cog noob rau hauv cov khob ntim av, los sau ib lo lus los puas ib zaj thov ntuj npaj rau lub sij hawm « txi ntuj » hauv lub txoos.

Muaj lo lus ua tsaug ntau rau pawg ntseeg Beaugency/Meung-sur-Loire uas lawv tau txais peb thiab qhib lub tsev teev ntuj Saint Aignan nyob ntawm lus zos Baule.

Peb yuav nco ntsoov txog tus Tsob Hwb Jean-Marie Dubernet thiab nws tus txij nkawm Christiane lub txiaj ntsim, uas nkawv kuj yog ob tug ua hauj lwm rau Pastorale des Migrants saib xyuas thiab txhawb lub tiam lis xeev Orléans.

Ua tsaug rau Annie Josse, uas nws yog tus coj thiab saib xyuas txog ntawm cov koom cuab kev ntseeg hauv lub Service National Missions et Migrations, nws tau tuaj fim peb thiab txhawb peb lub koom cuab kev ntseeg Hmoob.

UA TSAUG rau neb txhua tus tau txhawb nqa txhia yam thiaj li muaj hnub ntawd !!!!

Yog peb tsis xav kom txhua yam plam mus ces peb yuav tau kub siab los sib pab txhawb kom txoj kev tshaj Tswv Ntuj lus moo zoo thiab txoj kev qhuab qhia ntawm peb tej txuj muaj ntxiv, peb yuav tsum tau los sib koom tuav peb Hmoob keeb kwm thiab tej kab li kev cai thiaj yuav tsis ploj rau hauv peb lub neej yav tom ntej.

                       niam Ntsuab Xwm YAJ / Joanne YANG

Nyob rau ib lub ces kaum tsev, ze ntawm sab phab ntsa iav, nws muaj ib co tsoos tshob hmoob, ib co hnab ntaub, kaus mom thiab lwm yam zoo li ib co npauj npaim, ntoo cuam, ib co thawv ntim phuam ntawv.

Txhua yam ntawm cov khoom no mas nws yog ua paj ntaub tawm laug rau. Thaum peb pom cov xim,  thiab cov qauv paj ntaub zoo zoo nkauj mas yeej ua rau peb lub siab qhua txog.

Lub rooj nthuav ntxuj no nws tsis yog coj tej khoom tuaj teeb rau saib xwb, nws yog ib lub caij rau peb nco hawm txog peb tej txuj ci thiab peb lub npe hmoob.

Lub hom phiaj xav muab nthuav tawm mas yog  kom sawv daws nco txog txoj kev ua paj ntaub muaj nuj nqe kawg nkaus rau peb Hmoob.

Ntawm peb haiv Hmoob ib txwm txoj kev ua paj ntaub nws yeej yog ib leej niam qhia rau nws tus ntxhais.

Thaum kuv los npaj lub rooj nthuav txuj no mas kuv tshawb fawb paub txog keeb kwm ntawm txoj kev ua paj ntaub.

Ua ntej tiam 20, peb cov Hmoob tsis txawj ntaub txawj ntawv. Tiam sis lawv kuj txawj muaj tswv yim los xaws ua ib cov qauv paj ntaub uas nws zoo li ib co cim rau lawv.

Lub sij hawm tawg rog nyob rau tim Thaib Teb, cov niam tsev xaws ib co paj ntaub rau tej daim ntaub uas nws kos ib co tsiaj txhu thiab me nyuam tib neeg ; muaj muag tim tej tab laj tshav puam hmoob. Lub caij ntawd mas cov txiv tsev yeej tau los xyaum xaws paj ntaub los pab cov niam tsev.  Cov paj ntaub ntawd nws xaws txog peb hmoob lub neej nyob tim Los Tsuas Teb thiab Thaib Teb kom peb nco ntsoov txog peb lub neej dhaum los lawm.

Xaws paj ntaub mas yog sib yus ob txhais tes thiab yuav tsum muaj siab vim nws sib sij hawm ntau.

Zoo li yog ib qho txuj ci nws yuav ploj zuj zus vim hais tias muaj cov tshuab hlau txawj xaws tau paj ntaub thiab tib neeg lub luag hauj lwm khwv noj khwv haus ua rau lawv tsis muaj siab los xyaum thiab tsis muaj sij hawm rau.

Hnub no, ib txhia kuj nyiam xaws paj ntaub rau tej khoom cia rau saib hauv vaj hauv tsev kom zoo nkauj.

Thaum qhov kawg ntawm lub rooj nthuav txuj, txhua tus cov niam tsev tuaj koom ntawd los xyaum tawm laug. Peb cov niam tsev Hmoob kuj los qhia thiab pab lawv tawm laug. Txawm lawv los xyaum xwb los lawv muaj kev zoo siab hlo los xaws lawv lub npe, xaws ib lub paj los puas ib lub plawv paj ntaub.

Muab xav los mas txoj kev ua paj ntaub nws yog ib txoj kev sib fim, txuas kev phooj ywg thiab kom los tsim kev ywj pheej.

Tiam sis yog thaum peb muab txoj kev ua paj ntaub saib ntawm kev ntseeg los mus mas nws muaj nuj nqe tshwm sim pub rau peb paub.

Txhais tau hais tias yus xav muaj kev phooj ywg zoo nws yog los ntawm yus lub siab coj zoo ib yam li yus xaws ib cov qauv paj ntaub kom zoo nkauj tshaj li.

Txhais tes ua paj ntaub…

Txoj kev cog qoob cog loo muab tau ib lub ntsia lus tseem ceeb nyob hauv zaj paj lug uas Yes Xus hais txog lub noob zaub roj.

Ib lub me nyuam noob zaub me me txawj hlob luaj li ib tsob ntoo, ces tej noog  ya saum ntuj los nkaum hauv. Txoj kev qhuab qhia kuj zoo li ib txoj kev cog qoob loo tawg paj txi txiv thiab kom muaj kev kaj. Yuav yog muaj koob muaj hmoov pab thiaj li yuav loj hlob thiab huam vam.

Kuv yeej lees tau tias kuv tsis txawj cog tej qoob loo. Thaum kuv los npaj lub rooj nthuav txuj no, nws kuj ua rau kuv txaus siab los cog paj, cog txiv ntoo thiab cog zaub rau hauv kuv lub vaj kom cia tau saib zoo nkauj. Cia li ua rau kuv xav txog tias txawm kuv tsis paub cog qoob loo los kuv yeej muaj lub peev xwm yuav los tsim kom tau tej yam zoo nkauj thiab zoo noj pub rau kuv thiab rau luag tej tib si.

Kuv yog ib leej niam thiab kuv kuj yog ib tug coj qhia kev ntseeg rau ib pab hluas, kuv yeej ntshaw kom txhua yam kev qhia nws yog tam li ib co noob me me yuav loj hlob ua tswv yim thiab kev kawm hauv kuv pab me nyuam thiab kuv pab tub ntxhais hluas ntawd. Vam thiab cia siab tias lawv yuav xeev los ua ib co tib neeg muaj kev kaj ib yam li tsob ntoo txi txiv thiab loj loj ntxoov rau txhua leej txhua tus.

Txoj kev cog qoob loo nws qhia tau ntau yam txhawb tau kuv kom paub zoo txog tej nroj tsuag thiab muaj kev fim nrog cov neeg nyob ze ntawm kuv. Li no kuv kawm tau tias tsis txhob lam xav tias tej yam me nyob  hauv kev cog qoob loo los puas nyob hauv lub neej tsis muaj nuj nqe. Yuav tau qhib lub siab los xam pom tias txhua yam noob me me yog ib lub noob cia siab, muaj kev thoob tsib thiab muaj kev hlub yus yuav tau los muab cog kom txhawb tau yus lub neej thiab lwm leej lwm tus lub neej, ib yam lub me nyuam noob los ua tau ib tsob ntoo loj. 

Txhais tes cog qoob loo…

Thaum ub, peb Hmoob nyob pem toj siab, nyob ua pab ua pawg hauv tej lub zos tim Los Tsuas Teb.

Hmoob lub neej mas yeej los nyob raws kwv raws tij. Rau ib txhia mas kuv los sib raws tsis tau.

Nyob kev deb ces yuav xa moo tsis yooj yim kiag li. Txhua lub zos nws yeej muaj ib tug tswv zos. Thaum cov Hmoob xav tau kev pab, kev tshaj xo, lawv kuj mus thov kom tus tswv zos pab nrhiav ib tug neeg mus tshaj lub moo uas yog yuav tau mus taw kom txog ntawm lub zos ntawd.

Peb Hmoob tsis muaj tus ntaub ntawv, tsis muaj ib txoj kev twg yuav los pab kom tshaj moo tau yooj yim.

Txij li txiv plig Nyiaj Pov thiab tus mes kas uas yog William A. Smalley thiab tus Xib Hwb Linwood G. Barney lawv los sib pab tsim thiaj li tau cov ntawv RPA rau peb haiv Hmoob siv los txog niaj hnub no.

Txiv plig Nyiaj Pov tau nyob ib lub sij hawm ntev nrog Hmoob vim tias nws xav mloog lawv hais lus thiab xav nkag siab Hmoob lo lus ; li no nws thiaj sib cov ntawv latin thiab txuas ib co cim kom sau tau peb Hmoob lo lus.

Hauv lub caij nyoog ntawd, txiv plig Nyiaj Pov tau sau ib co phau ntawv hais txog Hmoob tej kab ke xa plig, kwv txhiaj thiab txhais phau Ntawv Moo Zoo.

Rau kuv tus kheej, kuv muaj hmoo tias kuv niam tau siv nws lub sij hawm los qhia ntawv hmoob rau peb pab nus muag thaum kuv tseem yau. Kuv tau mus nyob ib ntus tim teb chaws Mes Kas uas kuv pom tias cov hluas mes kas thiab dub mes kas lawv txawj hais lus thiab sau ntawv hmoob. Lawv txawj hais kwv txhiaj tom tshav pob thaum noj peb caug.

Nws yog ib yam txhawb tau kuv txoj kev xav thiab kuv yog Hmoob ces kuv yuav tau xyaum tiag kom kuv paub sau thiab hais lus kom zoo dua los npaj qhia rau kuv tej me nyuam mus yav tom ntej.

Lub rooj nthuav txuj no pab tau kuv kawm tau ntau yam thiab ua tau kom sawv daws txawj mloog thiab muaj kev sib qhia thiab sib pauv tswv yim. Nws yog muaj txiv plig Cwj Vuam Chiv thiab Xaiv Tsom Yaj nkawv ob tug los nthuav txog txiv plig Nyiaj Pov lub luag hauj lwm tsim tus ntawv Hmoob rau peb haiv Hmoob.

Tus ntawv Hmoob peb sib no nws hloov tau peb haiv Hmoob lub neej. Nws pab tau peb Hmoob sib txuas lus, sib nug moo mus thoob lub ntiaj teb thiab sau tau txhua yam peb lub siab xav tau. Nws yog ib tug txuj tam li tus yawm sij qhib tau lub qho rooj rau peb mus kom tau deb.

Nws sau tau peb cov lus uas qhia tias peb los ua Huab Tais Yes Xus ib tug thwj tim. Tus niam ntawv tsim tau mas zoo li lub tsho looj ib tug tib neeg, los sib puas ib haiv neeg, tiam sis qhov tseeb nws yog lub cim ntawm peb lub npe Hmoob.

Txhais tes sau ntawv

Co cov lus tim Khawv

Nyob zoo ib ntsoov neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj,
Hnub tim 16 lub 12 hlis ntuj 2023, cov phooj ywg ntseeg Los Tsuas tau caw peb
tsoom ntseeg nyob Tsheeb tsam Paris thiab Aumonerie Fab Kis Teb, mus koom thaj
txi ntuj nrog cov txiv plig des Missions Etrangères de Paris (MEP) nyob Paris 6è.
Nco txog tsoom tub tshaj ntuj lus thiab cov tim khawv raug tua tuag nyob Los
Tsuas Teb vim lawv txoj kev ntseeg.
Thaum qhib lub txoos, suab paj nruag pib nrov cov leej choj hnav dawb nrog txoj
phuam liab nkag los ua ib kab sab raws tus tswm ciab. Kuv pom tias zoo nkauj
cuag li ib cov npauj npaim ya raws lub teeb yuav mus ntsauv paj. Ua cas yuav zoo
ntxim kuv siab tag npaum li, kuv yeej ntsia tsis dhua ua rau kuv hnov tias kuv ob
txhais kho taw tsis tsuj av lawm, kuv ib ce sib sib xws li kuv cia li nrog lawv ya…
Cov txiv plig faib ua 2 pab, ib pab mus zaum rau sab xis ib pab mus zaum rau sab
laug. Thaum lawv mus zaum txhij tag lawm, hov pom ib tug txiv Plig nrig ib tug pas
maj mam los zaum nrog lawv. Kuv ntsia mas zoo nkaus li kuv twb yuav paub tus
txiv plig ntawd. Thaum saib nws tseeb tseeb lawm, ua cas hov yog txiv plig Antoine
Sène() Lub thaj txi ntuj no kuj muaj ntau haiv neeg tuaj xws li, neeg Los Tsuas, Nyab Laj, Thaib, Hmoob … Lub txoos ua lus fab kis tab sis tsab ntawv, cov nkauj, cov thov ntuj ua lus Los Tsuas, lus Nyaj Laj thiab lus Thaib. Peb Hmoob kuj hu zaj nkauj “Huab Tais lub vaj txiv ntoo” ZNQ 79. thaum txais Lub Cim Yug. Ntawv Moo Zoo : “Nej tsis txhob ntshai cov neeg tua nej lub cev” (MT 10, 24-30) Txiv plig piav tsab ntawv Moo Zoo, nws kuj tuav txog txhua tus tim khawv lub npe thiab hais txog lawv txoj kev raug tsim txom, raug tua vim lawv txoj kev ntseeg. Thaum nws tuav txog THOJ Xyooj Paj Lug lub npe, nws kuj tsa muag ntsia peb cov Hmoob thiab kom peb zam txim vim nws hais tau tsis meej. Xyooj Paj Lug yog tib tug xib hwb pab cov txiv plig mus kho mob thiab tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau hmoob nyob toj siab. Muaj ib zaug thaum Txiv Plig Txhiaj Tshaj thiab Xyooj nkawv rov qab pem toj siab los tsev cov neeg phem ntes tau nkawv, lawv kom Xyooj khiav tab sis nws xum nyob nrog Txiv Plig Txhiaj Tshaj. Cov neeg phem thiaj li muab nkawv tua ua ke pov rau hauv ib tug kwj deg. Xyooj tau tas sim neej raws li Zam ntawv Moo Zoo (Zam 15:13) hais tias: « Tsis muaj leej twg muaj txoj kev nyiam loj dua tus uas siv nws txoj sia rau nws cov phooj ywg » Zoo li kuv twb pom 17 leej tim khawv zem zuag nyob nrog peb thiab xav tias txiv plig Txhiaj Tshaj thiab Xyooj Paj Lug nkawv yuav pom peb Hmoob tuaj koom lub thaj txi ntuj no. Txhua txhia yam no ua rau kuv caj pas ti ti, kua muag tshuav poob nco txog lub sij hawm lawv raug tsim txom…. Kuv zoo siab tias peb Hmoob kuj tuaj koom lub txoos no thiab peb hnav peb cov tsoos hmoob. Yog tias peb tuaj coob zog mas haj yam yuav zoo tshaj. Thaum teev ntuj tag, peb sawv daws kuj npaj tau ib pluag mov noj ua ke, sib fim, ua kev zoo siab nrog tsoom leej choj, leej phauj thiab cov phooj ywg tib si. Kuv rov ntsib Antoine Sène() uas yog ib tug txiv plig Oblat, neeg los tsuas. Nws lub
npe hmoob hu ua Txiv plig Vam Tuam, nws txawj hais lus hmoob vim nws tau nrog
Hmoob nyob Guyane thiab nyob Thaib Teb. Lub caij nyoog twb dhau los lawm ze
30 lub xyoo no mam rov sib ntsib hnub no. Lub sij hawm thaum peb sib ncaim
ntawd Antoine Sène twb tsis tau txais Lub Cim tiag Tes. Wb rov tham txog thaum
peb mus kawm kev cai ntuj nyob Bagnères-de-Bigorre thiab peb taug kev mus
Lourdes…
Kuv kuj rov ntsib nws tus muam, yog ib tug phooj ywg zoo, wb tau rov nco txog
thaum peb coj cov tub ntxhais hluas hmoob/los tsuas mus ua si thaum lub caij
sov…..
Tsoom ntseeg, txhua xyoo thaum lub 12 hlis ntuj yeej muaj lub thaj txi ntuj rau
cov Leej Ntshiab nrog cov txiv MEP, peb sawv daws hov tuaj koom thov ntuj rau
lawv thiab.
Rau cov phooj ywg tau tuaj koom lub txoos teev ntuj hmo no, tab txawm kuv coj
tsis tau nej hu zaj nkauj “Huab Tais lub vaj txiv ntoo” zoo raws li siab xav los thov
txim nawb (yog thawj zaug peb hu nrog paj nruag) thiab txhua txhia yam xws li
hais dhau los saum no ua rau kuv lub siab npau npog twb ua yuav luag tsis taus
pa!
Nyob zoo xyoo tshiab thov kom Huab Tais Ntuj pov hwm peb sawv daws.
Co, Tsev Hmoob Catholique Cheeb Tsam Paris

Ib lub xov xwm zoo!!!!

Zoo siab rau peb haiv hmoob tias peb tau txais ib qho khoom plig zoo tshaj plaws lub sij hawm yuav txog Noël no. Peb muaj lus zoo siab qhia rau neb paub tias cov leej phauj carmelites nyob tim Israël lawv tau tsa daim phiaj zeb sau zaj Peb Txiv ua lus hmoob raws li npaj tseg los lawm. Ua tsaug rau lawv vim lub teb chaw ua rog los lawv tseem nco txog peb hmoob thiab. Thov kom tus Huab Tais kev Thaj Yeeb los nyob hauv txhua peb cov tsev thiab txhua peb lub siab.

Niam Ntsuab Xwm YAJ

Kiab niam Neej Vaj Lis Foom cov lus tim khawv

Nyob zoo, kuv yog Kiab niam Neej Vaj Lis Foom, kuv thov sau ob peb lo lus tim khawv txog ntawm peb cov hmoob Orléans mus sau siab koom nrog lwm haiv neeg nram Lourdes.

Tim 5 lub 6 hli ntuj 2023, peb muaj 11 leeg hmoob nrog lawv lub Koom Haum AMICITIA nyob hauv xeev Loiret mus sau siab nram Lourdes. Lub koom haum ntawd, nws lub hom phiaj yog coj cov neeg muaj mob mus thov ntuj nram Lourdes. Muaj ib co neeg nws yog cov tuaj mus pab cov neeg mob ntawd. Peb mus pw hauv ib lub chaw so, lawv kuj txais peb zoo heev. Peb cov ntseeg txhua txhua hnub muaj kev sib tham sau siab hais txog peb txoj kev ntseeg.

Muaj ib hnub peb txhua pab uas yog txhua haiv neeg tau los mus sib tham txog peb txoj kev ntseeg, peb sib tham ntev li 1H30. Thaum lub sij hawm ntawv kuv thiaj tau hnov ib cov lus tim khawv uas txhawb kuv lub zog thiab kuv txoj kev ntseeg. Muaj peb tug thiaj tau los hais ua tsaug rau peb Niam Mab Liab. Hais tias thaum lawv mob los nyuaj siab tau txais kev txom nyem nyob hauv lawv tsev neeg, lawv tau thov Niam Mab Liab heev, lawv cog lus rau Niam Mab Liab tias yog Niam Mab Liab pab lawv dim ntawv txoj kev txom nyem mob nkeeg nyob hauv lawv lub neej, lawv yuav los ua Tswv Ntuj ib tug zoo tub txib. Ces txawm muaj raws li lawv tau thov. Li ntawd, niaj hnub no lawv thiaj zoo siab los ua Tswv Ntuj ib tug tub txib. Lawv nco ntsoov tias lawv tau txais ib lub txiaj ntsim los ntawm Tswv Ntuj. Lawv hais ntxiv tias Tswv Ntuj yeej muaj tseeb tiag ; yog thov thiab tso siab rau Tswv Ntuj tiag peb los yuav tau txais ib yam thiab. Yog li peb sawv daws yuav nco ntsoov tias yog peb taij peb thov peb yuav tau txais ib yam. Thaum sawv daws tau hnov cov lus no tag, kuj ua rau kuv xav tias lawv yog ib cov ntseeg muaj lub siab loj tiag. Kuv rov nug kuv tus kheej tias kuv puas muaj txoj kev ntseeg thiab lub siab loj npaum li lawv ? Kuv xav tias peb hmoob tseem yuav tau kawm thov ntuj raws ib yam li cov lus tim khawv hnov ntawm no. Peb yuav nco ntsoov cog lus rau Niam Mab Liab los lees ua Tswv Ntuj ib tug tub txib peb thiaj li tsis tsuag hauv peb txoj kev ntseeg. Hnub no kuv zoo li Tos Mas, kuv pom thiab kuv hnov lawm ces kuv ntseeg.

Nco ntsoov ua Tswv Ntuj tsaug uas yog tus nyob siab nyob saum ntuj.

                                           Kiab Lis Foom

Mus ntsib Mim Yaj

Hnub tim 9 lub 9 hli ntuj 2023 yog ib hnub zoo tshav ntuj nrig pub rau 2 tug phooj ywg rov los sib ntsib. Tau ze 50 xyoo lawm, Mim Yaj thiab Zuag Vaj mam li rov los sib puag, lub suab luag thawb nkawv ob tug rov mus nyob lub caij puag thaum ub tim teb chaws Nplog. Lub kua muag poob vim muaj kev zoo siab nco txog lub neej ua ib tug ntxhais hmoob nyob pem toj siab tau los paub txog Tswv Ntuj lub moo zoo.

Yeeb vim muaj txiv plig Nyiaj Pov tuaj nrog Hmoob nyob pem roob lub sij hawm 1950 ntawd. Txiv plig Nyiaj Pov tuaj kawm lus Hmoob, tsim tus ntawv Hmoob,  nws mam li tshaj Ntuj lus zuj zus rau cov Hmoob.

Mim Yaj thiab Zuag Vaj nkawv yog ob tug ntxhais Hmoob uas lawv niam lawv txiv tau lawb dab los ua neeg ntseeg Ntuj. Muaj cov txiv plig OBLATS tuaj nrog hmoob nyob thiaj li txhawb tau coob leej ntau tus ntawm cov tub ntxhais hluas Hmoob los paub ntaub ntawv Hmoob thiab kawm ntawv Fab Kis thiab ntawv Nplog.

Zuag Vaj yog ib tug ntxhais Hmoob tau mus kawm ntawv nyob ntawm cov leej phauj Kas Nas Das thiab Hmoob, tom qab lawm yog ntawm cov leej phauj Is Tas Lis. Thaum nws mus kawm ntawv nws muaj li 9 lub xyoo. Txoj kev kawm ntawv tam li lub teeb ci pab yus nrhiav tau yus txoj hauv kev. Zuag Vaj los ua ib tug niam tsev hmoob tiam sis nyob hauv nws lub neej nws txoj kev kawm ntawv thiab nws txoj kev ntseeg kho thiab rub nws lub siab los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib. Txoj kev kawm nws tau txais los, tsis los ua ib txoj kev muab hlob rau nws. Nws lub neej nws yeej muaj lub siab mus txhais lus pab txhua leej txhua tus thiab nws txoj kev ntseeg pab nws tuav nws txoj hmoov los ua Tswv Ntuj ib tug ntxhais txib txog niaj hnub no.

Xyoo 1962, txiv plig Nyiaj Pov xa Mim Yaj thiab Maiv Yaj uas yog 2 tug ntxhais Hmoob pem toj siab tuaj kawm ntawv tim Fab Kis Teb. Nkawv tau ncaim niam ncaim txiv tuaj nrog cov leej phauj nyob tom Saint Gildas-des-Bois, ze Nantes. Ob tug yeej pib kawm Collège los mus. Mim Yaj kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv uas yog ib lub « juvénat » txais cov ntxhais uas yuav npaj siab los mus ua leej phauj.

Maiv Yaj nws mus kawm tau ib daim ntawv pov thawj (certificat) qhia txog txhua yam uas ib tug zoo niam tsev yuav tsum paub txog. 

Mim Yaj thiaj yog peb Hmoob thawj tug ntxhais kawm tau daim Baccalauréat rau lub xyoo 1969. Thaum nws paub tias nws twv tau lawm, ces nkawd thiaj li rov los tsev.

Mim Yaj rov los nyob ntsiag to yam tsis muaj dab tsi li. Nws rov los mus nrog niam nrog txiv ua liaj ua teb, pub qaib pub npua, rau thaum lub caij so tsis ua hauj lwm. Thaum ua hauj lwm, nws kuj tau mus nrog TP Nyiaj Pov ua hauj lwm nyob Vees Cas.

Nws txoj kev kawm ntaub kawm ntawv yog txoj kev thoob tsib qhib nws txoj kev xav thiab nws lub siab los mus pab txiv plig Nyiaj Pov txhais tej zaj hauv phau Ntawv Ntshiab thiab ntaus ntawv. Tom qab no, nws los pab kho thiab ntaus cov ntawv qub lus nyob hauv phau Ntawv Ntshiab 2002. Nws tau pab txiv plig Nyiaj Pov kho zaj « Peb Txiv » thiab zaj « koj nyob kaj lug Mab Liab ». Tsaib no los txog xyoo no, nws nrog kho txog cov zaj nyeem rau hnub Chiv thiab cov hnub nyoog tseem ceeb.

Mim Yaj yog ib tug niam tsev mus ua lub neej hmoob ntsiag to nyob tim As Me Kas. Nws kub siab thiab txhawj xeeb txog txhua yam hauj lwm ntawm kev ntseeg.

Hnub no yog ib hnub zoo lub Ntuj pub 2 tug phooj ywg sib ncaim tim Nplog Teb thaum me nyuam ntxhais rov los sib ntsib ntawm Fab Kis Teb no. Txoj kev phooj ywg yog txoj kev sib hlub sib tshua, nws yeej tsis ploj vim tias nyob hauv nkawd lub siab nkawd paub ntsoov tias nkawd los ua Tswv Ntuj ib tug zoo ntxhais txib, txo lub hwj chim.

Ua tsaug rau Tswv Ntuj, koj hlub txog peb cov hmoob nyob saum roob. Ua tsaug vim koj lub yeej koob yeej huam ua kom peb hmoob muaj txoj kev kawm thiaj li yuav los rub thiab txhawb tau cov tseem tsis tau paub txog Tswv Ntuj.

Ua tsaug rau Mim Yaj, koj ua tau ib tug zoo qauv rau peb cov poj niam hmoob kom peb nco ntsoov raws txoj kev tsis muab hlob peb thiaj li pom qhov tseeb nyob hauv peb txoj kev ntseeg thiab hauv peb lub neej.

Niam Ntsuab Xwm Yaj

Hnub tim 7 lub 6 hli 2023 : kev kawm txog lub luag hauj lwm saib xyuas thiab pab thaum npaj lub ntees nyob  ntawm lub chaw uas cov txiv Tswv qhia tuaj sib sau (CEF) thiab npaj los ntawm lub SNMM

Txhua cov tuav hauj lwm saib xyuas txog ib pab pawg neeg thiab cov khiav hauj lwm txog cov kab kev xa plig yeej tos ntsoov lub sij hawm muaj kev kawm no. Li no, hnub ntawd muaj 4 tug tib neeg uas tuav cov hauj lwm txog npaj ib lub ntees, lawv tau los hais lus ua tim khawv xws li hauv ib pawg ntseeg los sis tim hôpital.

Tsis tas li, muaj ib tug niam tsev Linda Vignac, uas yog ib tug kws coj qhia paub txoj tib neeg tej kab li kev cai ntawm txoj kev tuag.

Rau peb cov hmoob thiab rau lwm haiv neeg, txoj kev kawm rau hnub ntawd nws pab tau yus qhib thiab nthuav yus txoj kev xav kom deb hais txog txoj kev tuag thiab tej kev cai los nrog rau txoj kev ntseeg  kav tos liv.

Thov caw nej sawv daws los qhib qhov lien nram qab no mus nyeem cov lus tim khawv thiab los mus hnov txog  tus niam tsev Linda Vignac cov lus qhuab qhia rau peb.

niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Mus Av Ntshiab 2023

Wb ob niam txiv xav tsis txog tias xyoo no wb yuav mus saib thaj Av
Ntshiab, Huab Tais Yes Xus lub teb chaws. Ib sij huam xwb twb ua dev
raws kev rov qab los txog vaj txog tsev lawm. Wb mus zaum no yog nrog cov phooj ywg Los Tsuas mus foom hmoov zoo rau lawv daim phiaj zeb Peb txiv nyob saum ntuj uas lawv twb npaj tau ntau xyoo los lawm.

Sij hawm dhau los lawm ntev yeej xav tias lawv twb mus los lawm. Ntshe yog Huab Tais Ntuj caw wb lod ? Xyoo not thaum lub 2 hlis ntuj, wb tau mus koom cov phooj ywg Los Tsuas lub thaj txi ntuj puag hli. Thaum wb nyuam qhuav mus txog hauv tsev teev ntuj xwb, txawm muaj ib tug poj niam (pom thawj zaug) cia li ncaj nraim los nug kuv tias : « koj mus Jérusalem thiab lov ? » Kuv teb tias:
« Tsis mus, lawv twb mus los lawm pob ! ». Ces nws cia li tig loo rov mus hu tau tus tuav ntaub ntawv los txog ntawm wb, ces nws hais tias: « tus no xav mus Terre Sainte thiab ». Tus tuav ntaub ntawv hais tias: «koj xav mus los tau tab sis yuav tsum teb tam sis no », ua rau kuv yoob tag. Kuv thiaj teb tias: « wb 2 leeg ».
Nws rov hais tias: « tiag mas tshuav ib lub chaw xwb tab sis yuav zam thiab txais kom tau ib tug ntxiv. Tab sis neb yuav tsum npaj ntaub ntawv kom tiav xa tuaj hmo no nawb ».
Wb yeej tsis npaj siab thiab xav tias yuav mus tab sis ua cia li teb tias MUS. Tsis ua xyem xyav li, yeej muaj ntau yam los ua kom wb pauv siab vim lub teb chaws tid tsis thaj yeeb. Txhua tus txheeb ze los yog phooj ywg tsis pom zoo wb mus tab sis muaj ib qho tseeb nyob hauv siab tias Tsis txhob ntshai mus kom tau.

Peb mus so nyob rau hauv cov leej phauj lub tsev « les sœurs de
Nazareth » uas yog leej Ntshiab Yos Xes lub ntxa nyob rau hauv.
Peb kuj tau mus teev ntuj ntxov ntxov nyob hauv lub Basilique de la
Sainte Marie los yog la grotte de l’annonciation, uas leej Ntshiab Nkas
Nplias tshwm sim rau niam Mab Liab pom.

Kuv hnov kuv lub siab lub ntsws nphau npog, zoo siab tshaj plaws ua
rau kuv lub kua muag poob ntav vim tsis yog kuv tab tom nyem phau
Ntawv Ntshiab los yog npau suav, zaum no kuv pom tseeb lawm tiag.
Peb teev ntuj thiab ncig xyuas cov phiaj zeb duab niam Mab Liab txhua lub teb chaws, tsuas yog tshuav tsis muaj Hmoob thiab Los Tsuas xwb. Ua rau peb 2 haiv neeg no ntshaw thiab kub siab lug hais zom zaws tias qhov no yog peb lub hom phiaj uas yuav tsum tshwm sim ib hnub rau peb xwb.

Tus txiv plig coj peb mus ntawd kuj nug tau tseeb lawm tias tseem tshuav chaws yog peb npaj tau. Cov phooj ywg Los Tsuas kuj qhia tau ib lub tswv yim zoo kom peb tsim 2 daim lag zeb (Peb Txiv nyob saum ntuj thiab Niam Mab Liab) ua ke, es peb thiaj li mus sib sau ib zaug
xwb. Vim lawv tsis paub lawv thiaj li tsis ua li ntawd.

Peb tau mus sib txoos thov Leej Niam
Ntshiab nyob hauv La chapelle saint Charles de Foucauld(*)
Txiv Plig kom hu zaj nkauj cav txog niam Mab Liab ua lus
Los Tsuas, lus Nyab Laj ces thaum kawg nws hais tias ua lus hmoob thiab.

Kuv paub tias Leej Ntuj Plig Ntshiab yeej nrog nraim wb, vim tias zaum no wb hu tau zoo tshaj txhua zaus tib si. Lub sij hawm ntawd xav kom nej saws daws nrog wb nyob mas ntshe peb haj tseem yuav zoo siab tshaj. Kuv zoo zoo siab kua muag rov qab poob ntav dua ib

zaug ntxiv. Hnub no yog zaum ob uas kuv tau quaj vim txoj kev zoo siab thiab kaj siab. Kuv paub zoo tias yog Leej Niam lub hwj chim tiag tiag thiaj li au rau peb feem coob zoo zoo siab nyias so so nyias kua muag. Thaum peb teev ntuj taug Huab Tais Yes Xus tus lw, tau tsuj Nws cov hneev taw, txog tej chaw nws ntog mas zoo xws li peb nrog Nws nyob sij hwm ntawd. Peb ntsiav ntsoov Nws raug tsim txom thiab peb hlub Nws heev… Txhua tsav txhua yam yeej muaj raws li Ntawv Ntshiab qhia tiag.

Peb ua thaj lub Txi ntuj “messe au couvent des bénédictines” mas ua rau wb ob niam txiv ntsuag ntsuag nos, nyob de tes nrho tsis muaj npoj. Vim tias cov phooj ywg Los Tsuas zoo siab, hom khaj sib khawm zom zaws, wb ces lam ua ntsej muag luag xwb tab sis lub siab mob tej niag zaj tias ua cas hov tsis yog peb cov hmoob? Wb nco txog nej txhua leej txhua tus, xav kom lub sij hawm no muaj nej sawv
daws mas ntshe peb yuav zoo zoo siab, sib khawm zom zaws thiab.

Txhua yam no, kuv paub zoo tias yog Huab Tais Ntuj xa wb tuaj kom paub rov qab los hais qhia rau nej, xws li 2 tug thwj tim mus Es mas ws, rov qab los qhia leej Ntshiab Pob zeb lawv. Txij thaum ntawd los ces wb yeej xav kom peb muaj ib yam li lwm haiv neeg ntseeg no thiab. Wb niaj hnub thov ntuj puag tim thaj Av Ntshiab rau peb tsoom
neeg ntseeg hmoob kom Leej Tswv Yim Ntshiab los tshoj peb txhua leej txhua tus, kom peb thooj siab kom ntswv tsim kom tau 2 daim phiaj zeb no ib hnub xwb. Tshwj xeeb tshaj thov ntuj rau cov yuav xub ntaus thawj, yuav xub los pib leg tej dej num (tho txoj hauv kev). Tam
li kuv pom muaj 3 leeg, xws li :

 • Xaiv Tsom YAJ, uas yog tus Txiv Plig
  Neej Vaj ib txwm tso siab thiab xaiv
  nws los tuav lub aumonerie los txog
  ntua xyoo 2022.
 • Joanne, niam Ntsuab Xwm YAJ, yog
  tus muaj peev xwm los txais Xaiv Tsom
  txoj hauj lwm thiab tuav lub
  aumonerie ntxiv mus lawm yav tom
  ntej. Nws yuav yog tus sawv cev los lis
  cov hauj lwm no.
 • Voos XYOOJ nyob USA, nws kub siab
  xav kom peb haiv neeg Hmoob ntseeg
  muaj 2 daim phiaj zeb.
  Yes Xus
  lub ntxa

Thaum mus tsuj kiag daim Av Ntshiab lawm, txhua txhia ua rau lub
siab kaj lug xwb. Peb tau ua thaj txi ntuj nyob ntawm txoj kev 2 tug thwj tim taug mus rau Es mas ws, « messe mémoire d’Emmaüs ». Nyob ntawm qhov chaw no muaj ib tug leej phauj
nyab laj ua Huab Tais Ntuj tej dej num los tau 30 xyoo lawm. Peb tau
nrog nws txuas lus hais txog nws lub neej tso tseg los mus raws Huab Tais Ntuj, ua rau peb sawv daws txoj kev ntseeg loj hlob lawm ib qib thiab kaj siab lawm tas ntau. Lub sij hawm yuav khiav sai ua luaj li, twb txog lub caij peb rov qab los tom chaw so lawm, tab sis tsis xav ncaim qhov chaw no kiag vim zoo xws li Yes Xus cheem kom peb nyob nrog Nws vim tsaus ntuj lawm.

Yes Xus lub ntxa

(*) Charles de Foucauld (1858 -1916). Nws ua ntsuag
niam ntsuag txiv ntxov ntxov, ntsib teeb meem ntau tsav
ntau yam. Nws yog ib tug qub tub rog tsis ntseeg ntuj li.
Xyoo 1886, nws ntsib Huab Tais Ntuj thawj zaug nyob
hauv lub tsev teev ntuj Saint-Augustin (Paris), nws txaus
siab hlo los raws Huab Tais Ntuj. Nws sawv ua Leej choj
xyoo 1901, thiaj txiav txim siab los ua lub neej nrog Tswv
Ntuj raws Yes Xus qab nyob teb chaws suab puam pab
cov neeg txom nyem. Nws raug tub sab tua xyoo 1916.
Xyoo 2022, Vaj Qhia François tau tsa nws ua Lee

Cov phooj ywg sawv daws, yog kuv qhib tau kuv lub siab mas kuv yuav qhib rau nej saib kom nej thiaj li paub hais tias nws kub lug xav kom 2 daim phiaj zeb no tshwm sim tau xwb. Peb sawv daws thov ntuj tsis tseg los pab peb, txhawb cov peb lub dag lub zog, pab cawm lub cub tawg kom ciaj thiab txhua txhia yam mus tau raws li lub siab xav thiab ntshaw. Peb Hmoob thiaj li yuav tsis ntsuag no li wb 2 niam txiv zaum no.
Thov Huab Tais Ntuj nrog nej nyob pov hwm nej sawv daws. Ua li
Niam Zoov Tsu THOJ,
Chevannes (Essonnes)

phiaj zeb Peb Txiv nyob saum ntuj yaj tag dhau los

nyob ntawm tug dej Yos Las Das

phiaj zeb Peb Txiv nyob saum ntuj niaj hnub no

Leej Ntshiab Pob Zeb lub tsev

Tus leej phauj saib cov phiaj zeb

Leej Ntshiab Pob Zeb

Roob txiv ntoo roj

Tsev teev ntuj txiv ntoo roj

Mont de tentation

Lus tshaj xo

Aumônerie catholique des Hmong de France
Mme Joanne Yang
142, avenue de Verdun
45800 Saint Jean de Braye
06.61.64.50.78
Joanne99@hotmail-fr


Lub hauv paus hmoob Fab Kis teb zoo siab sam fwm rau nej txog 2 txoj hauj lwm uas yog
Voos Xyooj pab neeg coj.

 • Npaj cov ntaub ntawv pov thawj los tsa ua leej ntshiab rau 4 tug leej choj xws li txiv
  plig Nyiaj Pov/ Yves Bertrais, txiv plig Neej Vaj / René Charrier, txiv plig Tshaj Sawm/
  Harry Thiel, txiv plig Txhiaj Foom / Daniel Taillez.
 • Npaj daim phiaj zeb sau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj » ua lus hmoob.
  Vong Xyooj nrog nws pab neeg nyob tim As Mes Kas, lawv twb npaj cov ntaub ntawv pov
  thawj los tsa 4 tug leej choj no ua leej ntshiab, vim tias lawv yog cov leej choj tsim thiab coj
  tau peb lub koom txoos hmoob kas tos liv nyob thoob lub ntiaj teb.
  Lub luag hauj lwm no yog npaj kom tau cov ntawv tim khawv los ntawm txhua tus hmoob
  uas tau paub txog lawv 4 tug txiv plig. Los ntawm txhua tus uas tau nrog lawv nyob rau tim
  Nplog teb, tim Thaib teb, tim Fab kis teb, tim Nkws Yas teb, los puas rau tim As Mes Kas teb.
  Cov ntawv sau txog 4 tug txiv plig lawv lub neej yeej yuav muaj nrog rau cov ntaub ntawv pov
  thawj.
  Ib lo lus qhia kom peb nco ntsoov tias : cov tsheej tim khawv Ntshiab tau txais kev kaj lug tas,
  mas lawm mam li tau los ua ib cov « Leej Ntshiab ».
  Cov hauj lwm no yeej yuav siv sij hawm ntau xyoo los mus rau ntau puas xyoo mam li yuav
  tiav txog theem tsa ua leej ntshiab. Nyob rau ntawm peb ces peb tsua muaj txhawb siab
  thiab txhawb zog rau Vong Xyooj lawv pab neeg tuav cov hauj lwm no.
  Li no, peb thiaj li yuav pib txij hnub no mus thov ntuj tuav txog cov txiv plig no lawv lub npe
  saib puas yuav muaj tswm sim. Ntawm 4 tug leej choj no nej tuav ib tug lub npe thov xwb,
  kev tshwm sim thiab li yuav paub tseeb. Tsis txhob ua ib txhij thov 4 tug. Leej twg tau txais
  kev tshwm los ntawm tus leej choj uas nws tau thov ntawv, nws yuav tau sau cia thiaj qhia
  tuaj rau lub hauv paus aumonerie paub. Lub aumonerie mas ho li xa moo rau lawv pab tuav
  hauj lwm paub kom meej.
  Kuv sawv cev ntawm lub hauv paus aumonerie, kuv xav thov kom nej cov paub txog 4 tug
  txiv plig no zoo, xav kom nej los pab ua tim khawv txog lawv lub neej. Nej hais mus rau nej
  tus tiam lis xeev los hais tuaj rau hauv paus aumonerie yog nej xav tau kev pab los sau cov
  ntawv tim khawv. Peb paub tias cov neeg uas paub 4 tug txiv plig no yeej laus lawm, thiaj li
  xav kom sawv daws sib pab thiab kub siab sau cov ntawv tim khawv kom sai li sai tau. Yog
  vim li ntawv peb yuav tau tshaj cov lus no kom sai rau lawv paub.
  Vong Xyooj thiab nws pab neeg tuav hauj lwm tseem yuav xa moo txog ntawm daim phiaj
  zeb sau zaj « Peb Txiv nyob saum Ntuj » yuav coj mus rau tim Yes Lus Xas Les. Txoj hauj lwm
  no los yuav tau tos ntev xyoo yuav tau siv nyiaj txiag ze li 3000 mus rau 4000 euros. Thaum
  caij nyoog los txog peb mam li koom pab nyiaj. Lub luag hauj lwm no tseem ceeb los khaw
  cia kom muaj kev tsim nuj rau peb haiv hmoob keeb kwm rau yav tom ntej. Ua tsaug rau nej
  txoj kev xyuam xim thiab kub siab tshaj xo mus rau cov yim neeg nyob hauv nej lub tiam lis
  xeev. Peb thov caw nej nco ntsoov mus qhib saib xyuas lub site aumonerie des Hmong de
  France, nej thiaj li paub txog cov lus tshaj xo.
  Thov kom peb Txiv Tswv Ntuj pov hwm rau nej txhua leej txhua tus kom tsuas ntsib kev noj
  qab haus hu, nyob nyab xeeb mus li.  Joanne Yang, coordinatrice aumônerie hmong de France

Kev vam khom nyiaj paj tshab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard

Nyob zoo txog peb tsoom hmoob ntseeg kas tos liv nyob rau Fab Kis Teb, los rau cov nyob Guyane Fab Kis Teb Av Me thiab txhua tus kwv tij ntseeg los saib txog lub site aumônerie hmong de France. 

Txhiaj Vwj Yaj nyob Sheboygan, Wisconsin tim As Mes Kas yog tus saib xyuas cov hauj lwm ntawm « TP Nyiaj Pov Foundation », nws tau sau ntawv tuaj vam khom txog peb sawv daws txoj kev pab rau txiv plig Vaj Xwm / père Lucien Bouchard.

Tp Vaj Xwm yog tus kawg ntawm cov txiv plig OBLATS uas txawj hais lus hmoob.

Tp Vaj Xwm muaj 93 xyoos, thiab nws nyob hauv ib lub tsev so hauv lub xeev Massachussets. Nws zoo siab txais cov kab ke xa plig ntawm cov kwv tij hmoob kas tos liv rau nws lub cawv xeeb cawv lav.

Peb cov kwv tij neej tsa hmoob kas tos liv nyob tim As Mes Kas los rau peb cov ntseeg hmoob nyob tim Fab Kis Teb thiab Guyane Fab Kis Teb Av Me, los rau nej txhua tus kwv tij ntseeg uas los saib lub site Aumônerie hmong de France, peb sawv daws koom siab sib pab txhawb kom tau qhov nyiaj los pab faj seeb rau thaum txiv plig puv 120 xyoo.

Peb vam thiab cia siab tias tp Vaj Xwm yuav nrog peb sawv daws nyob kom ntev ntev mus. Peb hwm thiab nco txog nws txoj hauj lwm tshaj ntuj lus tuaj rau peb cov Hmoob.

Peb lub Aumônerie ua nej sawv daws tsaug. Peb thov caw nej xa daim chèque pab à l’ordre: « Aumônerie des Hmong de France ».

Nej muab nej daim chèque rau nej tus Tiam Lis Xeev los kuj tau. Los nej xa tuaj rau lub Aumônerie chaw nyob raws li hauv qab no :

Chaw nyob :

                       Aumônerie des Hmong de France

                       Madame Joanne YANG

                       142, avenue de Verdun

                       45800 Saint Jean de Braye

Niam Ntsuab Xwm Yaj / Joanne Yang

Lub koom tsev « Académie des Sciences d’Outre-Mer » muab paj tshab thiab koob meej zoo rau tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab nws phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong »

Tshaj tawm hnub/publié le 26/12/2022

Lub 12 hli xyoo 2021 mas, Txiv Plig Nyiaj Pov yug tau los muaj 100 xyoo (1921-2021), ces tus Xib Hwb Philippe Chanson, yog Txiv Plig Nyiaj Pov ib tus phooj ywg, tau sau phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong » qhia txog Txiv Plig Nyiaj Pov lub neej pab peb cov Hmoob. Lub 12 hli ntuj xyoo 2022, lub koom tsev « Académie des Sciences d’Outre-Mer » tau muab paj tshab thiab kooj meej zoo (prestigieux « Prix Louis Marin ») rau tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab phau ntawv « Yves Bertrais, La passion Hmong ».
Tus Xib Hwb Philippe Chanson thiab nws poj Niam nyob teb chaws Suisse tau tuaj txais qhov paj tshab nyob Fab Kis Teb thiab tau tuaj ntsib peb cov Hmoob hnub 17 lub 12 hli xyoo 2022. Peb zoo siab txais nws, tau nrog nws tham thiab noj ib pluas mov ua ke. Cov tau nws phau ntawv thiab xav kom nws sau ib lo lus rau hauv phau ntawv los, thov nws, nws yeej kam sau.

« Yves Bertrais, La passion Hmong » récompensé par le prestigieux « »Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer »

En décembre 2021, était paru aux Editions KARTHALA le livre « Yves Bertrais, La passion Hmong » pour marquer le 100e anniversaire de TP Nyiaj Pov (1921-2021), œuvre littéraire écrite par son ami le pasteur Philippe Chanson. En décembre 2022 : le livre vient d’être récompensé par le prestigieux « Prix Louis Marin de l’Académie des Sciences d’Outre-mer ».

Le pasteur Philippe Chanson est venu avec son épouse de Suisse pour recevoir son prix et a eu la gentillesse de nous accorder un temps de rencontre, spécialement pour les Hmong de France, le samedi 17 décembre 2022 de 18h30 à 22h00 avant de repartir. A cette occasion, nous avons pu échanger librement avec lui et lui demander de dédicacer son livre.

« Philippe Chanson, théologien et Dr en anthropologie, est membre du Laboratoire d’anthropologie prospective (Laap) de l’Université de Louvain et collabore aux cours et séminaires Regards sur l’Interculturalité de Genève. Ses recherches et publications couvrent particulier les Antilles-Guyane où il a vécu et enseigné. C’est en Guyane qu’il a côtoyé les Hmong et rencontré Yves Bertrais. Outre les questions d’identité et de métissages, il travaille celles des transversalités entre différentes aires culturelles et religieuses. » (extrait du livre)

Tso cov duab